Рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 14 березня 2011 року вища кваліфікаційна комісія суддів україниСкачати 482.07 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації24.04.2016
Розмір482.07 Kb.
  1   2   3
«ЗАТВЕРДЖЕНО»
рішенням Вищої кваліфікаційної комісії
суддів України від 14 березня 2011 року

ВИЩА КВАЛІФІКАЦІЙНА КОМІСІЯ СУДДІВ УКРАЇНИ

ПРОГРАМА
АНОНІМНОГО ТЕСТУВАННЯ (ІСПИТУ)
КАНДИДАТІВ НА ПОСАДУ СУДДІ НА ВИЯВЛЕННЯ 
РІВНЯ ЗАГАЛЬНИХ ТЕОРЕТИЧНИХ ЗНАНЬ У ГАЛУЗІ ПРАВА 

I. ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

1.1. Поняття, форма, механізм держави

Загальне поняття та ознаки держави, її сутність і призначення. Суб’єкти (носії) та джерела влади. Суверенітет як ознака держави. Поняття та види функцій держави, форми та методи їх здійснення. Форма державного правління: поняття, ознаки, види. Поняття та види державного устрою. Унітарні та федеративні держави: поняття, ознаки. Поняття та види державного режиму. Об’єднання держав. Конфедерація: поняття, ознаки. Міждержавні об’єднання: поняття, ознаки, види. Механізм держави: поняття, призначення, склад. Поняття, ознаки, елементи апарату держави. Поняття, ознаки органу держави. Класифікація органів держави. Органи законодавчої, виконавчої, судової влади.1.2. Політична система суспільства

Політична система суспільства: поняття, ознаки, структурні частини. Місце та роль держави у політичній системі суспільства. Держава та органи місцевого самоврядування. Поняття, види та функції політичних партій. Поняття та види громадських організацій, їх взаємодія із державою. 1.3. Концепції права. Позитивне право

Праворозуміння: основні сучасні підходи. Поняття та компоненти, з яких складається позитивне право. Об’єктивне право: поняття, ознаки, сутність, призначення. Поняття та види функцій права.1.4. Правовий статус особи

Правовий статус особи. Суб’єктивне право та юридичний обов’язок: поняття, види. Юридичні гарантії прав та свобод особи: поняття, види. Міжнародно-правовий механізм захисту прав та свобод людини. Правосвідомість як властивість правосуб’єктної особи. Поняття та елементи правосвідомості. Правова культура особи: поняття, елементи, способи формування.1.5. Система об’єктивного права

Поняття, ознаки, структура системи права. Норма права: поняття, ознаки, елементи, види, співвідношення з іншими соціальними нормами. Поняття інституту права, їх види. Поняття та види галузей права. Критерії їх утворення. Поняття та ознаки публічного і приватного права. Критерії їх утворення. Особливості системи національного та міжнародного права. 1.6. Правотворчість. Джерела права. Система нормативно-правових актів та їх систематизація

Правотворчість: поняття, ознаки, види, стадії, принципи. Поняття та стадії законотворчості. Зовнішня форма (джерело) права: поняття, ознаки. Система джерел права: поняття, ознаки, елементи, структура. Поняття, структура нормативно-правового припису, його види та співвідношення із нормою права та статтею. Система джерел права України. Система нормативно-правових актів: поняття, елементи, ознаки. Закон: поняття, ознаки, види. Закони України. Підзаконні нормативно-правові акти: поняття, ознаки, види. Чинність нормативно-правових актів у часі, просторі та щодо кола осіб. Поняття, значення та способи систематизації нормативно-правових актів.1.7. Реалізація та застосування права. Тлумачення правових норм

Поняття, ознаки, форми та стадії реалізації нормативно-правових приписів. Передумови та основні ознаки застосування нормативно-правових приписів. Акти застосування права: поняття, ознаки, види. Правозастосовча техніка. Конкуренція нормативно-правових приписів та способів їх попередження і подолання. Нормативно-правові прогалини та способи їх попередження та подолання. Нормативно-правові та правозастосувальні колізії та способи їх попередження і подолання.

Поняття, мета та етапи тлумачення нормативно-правових приписів. Обставини, що зумовлюють необхідність тлумачення нормативно-правових приписів. Поняття та способи тлумачення-з’ясування нормативно-правових приписів. Поняття та види тлумачення-роз’яснення нормативно-правових приписів. Інтерпретаційно-правові акти: поняття, ознаки, види. Особливості тлумачення нормативно-правових приписів Конституції України. Особливості тлумачення нормативно-правових приписів міжнародних договорів України. 

1.8. Правопорушення і юридична відповідальність. Правове регулювання суспільних відносин

Правова поведінка: поняття, ознаки, форми. Протиправна поведінка. Поняття та види юридичного конфлікту. Поняття, ознаки, склад правопорушення. Види правопорушень. Поняття, ознаки юридичної відповідальності, підстави її застосування. Мета, функції, принципи та види юридичної відповідальності. Правовий вплив: поняття та механізм. Правові засоби. Поняття, призначення, предмет та сфери правового регулювання Правовий режим. Механізм та стадії правового регулювання. Законність: поняття, принципи та гарантії. Правопорядок. Співвідношення понять «правовий вплив» та «правове регулювання».ІІ. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

2.1. Конституційний лад України

Поняття конституційного ладу. Система основних засад конституційного ладу України. Верховенство права, розподіл влади, територіальне верховенство і єдність держави як конституційні принципи. Державна влада і самоврядування народу. Суверенна держава. Правова держава. Демократична держава (пряма та представницька демократія; вибори і референдуми в Україні). Соціальна держава. Держава і громадянське суспільство. Захист конституційного ладу. Рада Національної безпеки і оборони України. Конституційно-правовий статус національних меншин в Україні.2.2. Правове положення людини і громадянина в Україні. Громадянство України

Конституційні права, свободи та обов'язки людини і громадянина в Україні. Гарантії реалізації та захисту (охорони) прав та свобод людини і громадянина в Україні. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини. Поняття та принципи громадянства України. Належність до громадянства України. Підстави набуття громадянства України. Припинення громадянства України. Система та повноваження органів, які беруть участь у вирішенні питань громадянства України. 2.3. Конституційні права, свободи та обов'язки людини і громадянина в Україні

Система основних прав, свобод та обов'язків людини і громадянина. Особисті, політичні, соціально-економічні та культурні права та свободи. Конституційні обов'язки людини і громадянина в Україні. Особливості правового положення іноземних громадян та осіб без громадянства в Україні. Обов'язки іноземців в Україні. Конституційно-правові основи статусу біженців в Україні. Особливості правового статусу українців, які проживають за кордоном.2.4. Основи виборчого права України

Виборче право і виборча система. Об'єктивне і суб'єктивне виборче право. Виборче право активне і пасивне. Принципи виборчого права. Загальне, рівне, пряме виборче право. Таємне голосування (гарантії забезпечення таємниці волевиявлення виборців). Види виборчих систем. Виборча система України. Виборчі округи, виборчі дільниці, виборчі комісії, списки виборців. Гарантії діяльності кандидатів у Президенти України, народних депутатів України, депутатів та голів місцевих Рад. Фінансування виборів. Повторне голосування і повторні вибори. Визначення результатів голосування.2.5. Конституційний статус Президента України

Поняття, правова природа та призначення інституту глави держави. Конституційно-правові основи обрання Президента України. Повноваження Президента України. Президент України як гарант державного суверенітету та територіальної цілісності України. Припинення повноважень Президента України. Імпічмент Президента України.2.6. Верховна Рада — парламент України

Поняття та сутність парламенту. Парламент та парламентаризм, становлення парламентаризму в Україні. Конституційні основи порядку формування та припинення діяльності Верховної Ради України. Функції та компетенція парламенту України. Повноваження народного депутата України у Верховній Раді України та її органах. Гарантії депутатської діяльності. Комітети, депутатські групи та фракції парламенту. Конституційні основи законотворчої діяльності Верховної Ради України. Рахункова палата України. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини.2.7. Конституційний статус Кабінету Міністрів України та інших органів виконавчої влади

Поняття та функції виконавчої влади. Система органів виконавчої влади в Україні. Порядок утворення, склад та припинення діяльності Кабінету Міністрів України. Повноваження Кабінету Міністрів України. Міністерства, державні комітети та інші центральні органи виконавчої влади. Уряд Автономної Республіки Крим. Місцеві державні адміністрації. 2.8. Місцеве самоврядування в Україні

Поняття та система місцевого самоврядування України. Правова, організаційна, матеріальна та фінансова основи місцевого самоврядування. Сільські, селищні, міські ради — органи місцевого самоврядування (порядок утворення, структура, компетенція, форми діяльності). Територіальна громада — первинний суб'єкт місцевого самоврядування. Депутат місцевої ради. Сільський, селищний та міський голова. Виконавчі комітети сільських, селищних та міських Рад (порядок утворення, структура, повноваження). Європейська хартія про місцеве самоврядування.2.9. Конституційні основи державно-територіального устрою України. Автономна Республіка Крим

Україна — унітарна держава. Конституційно-правовий статус кордонів держави. Державна територія України. Адміністративно-територіальний поділ України. Столиця України. Конституційно-правове положення Автономної Республіки Крим. Конституція Автономної Республіки Крим. Верховна Рада та Рада Міністрів Автономної Республіки Крим. Представник Президента України в Автономній Республіці Крим. 2.10. Конституційна юстиція в Україні

Правова охорона конституції. Судова влада та судовий конституційний контроль в Україні. Конституційний Суд України – єдиний орган конституційної юрисдикції. Компетенція (юрисдикція) Конституційного Суду України. Акти Конституційного Суду України та загальна обов’язковість їх виконання на території України.ІІІ. КОНВЕНЦІЯ ПРО ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ ТА 
ОСНОВОПОЛОЖНИХ СВОБОД ТА РІШЕННЯ 
ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ


3.1. Загальна характеристика

Сфера дії Європейської конвенції про захист прав людини та основоположних свобод. Вихідні засади Конвенції. Додаткові протоколи до Конвенції, їх зміст, причини та наслідки прийняття. Місце Конвенції у системі європейського права. Європейські стандарти прав людини: поняття, види. Місце Конвенції в національних правових системах держав – членів Ради Європи. Обов'язки держав, які випливають з Конвенції. Обов'язковість відповідності внутрішньодержавного законодавства вимогам3.2. Рішення Європейського суду з прав людини

Право звернення до Європейського суду з прав людини. Умови прийнятності заяви. Юридичні наслідки винесеного Європейським судом рішення. Специфічні правові зобов'язання для держави-відповідача. Види юрисдикційних актів Європейського суду з прав людини. Пілотні постанови ЄСПЛ. Прецедентний характер рішень Європейського суду з прав людини. Виконання рішень Європейського суду з прав людини у внутрішньому правопорядку держав. Порядок виконання рішень ЄСПЛ в Україні. Застосування практики Європейського Суду з прав людини в державах-членах Ради Європи.3.3. Конвенція, кримінальне право і кримінальний процес

Право на життя (ст. 2). Заборона катування (ст. 3). Заборона рабства та примусової праці (ст. 4). Право на свободу та особисту недоторканність (ст. 5). Право на справедливий судовий розгляд (у контексті будь-якого кримінального обвинувачення)(п.1. ст. 6). Ніякого покарання без закону (ст. 7). Право на ефективний засіб правового захисту (ст.13). Заборона позбавлення волі за борги (ст.1 Протоколу № 4). Право на оскарження в кримінальних справах (ст. 2 Протоколу № 7). Скасування смертної кари (Протокол № 6). Скасування смертної кари за всіх обставин (Протокол № 13). Відступ від зобов'язань під час надзвичайної ситуації (ст. 15). 3.4. Положення Конвенції у сфері цивільного права

Право на справедливий судовий розгляд (у контексті визначення громадянських прав і обов’язків) (п. 1 ст. 6). Право на повагу до приватного та сімейного життя (ст. 8) та право на шлюб (ст. 12). Свобода думки, совісті та релігії (ст. 9). Свобода вираження поглядів (ст. 10). Право на вільне володіння майном (ст. 1 Протоколу №1).ІV. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО

4.1. Загальні положення цивільного права

Цивільні і публічні правовідносини. Відносини, до яких не застосовуються акти цивільного законодавства. Суб'єкти публічного права як учасники цивільних відносин. Цивільне законодавство. Акти цивільного законодавства. Співвідношення Цивільного кодексу і законів, прийнятих до введення в дію Цивільного кодексу.

Захист цивільних прав. Способи захисту цивільних прав. Особливості способів захисту особистих немайнових прав.

Правочини. Загальні умови чинності правочинів. Форма правочинів. Державна реєстрація правочинів. Недійсність правочинів.

Позовна давність. Тривалість позовної давності. Обчислення позовної давності. Застосування позовної давності. Наслідки спливу позовної давності.

Особисті немайнові права. Право на використання імені. Наслідки поширення недостовірної інформації. Умови відповідальності засобів масової інформації та журналістів за поширення недостовірної інформації. 4.2. Учасники цивільних відносин

Фізичні особи як суб'єкти цивільного права. Правоздатність і дієздатність фізичних осіб. Цивільна відповідальність неповнолітніх осіб Особи, над якими встановлюється опіка. Особи, над якими встановлюється піклування.

Юридичні особи. Види юридичних осіб за Цивільним кодексом України. Створення юридичних осіб. Установчі документи юридичних осіб. Припинення юридичних осіб. Правоздатність і дієздатність юридичних осіб. Господарські товариства. Види господарських товариств. Вихід (виключення) із товариства з обмеженою відповідальністю. Розрахунки у зв'язку з виходом (виключенням) із товариства з обмеженою відповідальністю. Продаж частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю.

Держава, Автономна Республіка Крим, територіальні громади як суб'єкти цивільного права. Юридичні особи публічного права. 4.3. Об'єкти цивільних прав

Майно (нерухомі речі, рухомі речі, майнові права та обов'язки), нематеріальні блага (результати інтелектуальної, творчої діяльності, інформація, особисті немайнові блага). Державна реєстрація права власності та інших майнових прав.4.4. Право власності

Суб'єкти права власності. Український народ як суб'єкт права власності за Цивільним кодексом України. Набуття права власності. Набувальна давність. Право спільної власності та його види. Переважне право учасника спільної часткової власності.4.5. Право інтелектуальної власності

Поняття права інтелектуальної власності. Авторське право. Суміжні права. Патентне право. Оформлення патентних прав. Правова охорона службових і секретних об’єктів патентного права. Правові засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг. Правова охорона комерційних (фірмових) найменувань. Правова охорона торговельних марок. Правова охорона географічних зазначень. Правова охорона доменних імен. Захист права власності в мережі Інтернет. Правова охорона нетрадиційних результатів інтелектуальної діяльності. Договори у сфері інтелектуальної власності. Цивільно-правовий захист прав інтелектуальної власності. Судова експертиза об’єктів права інтелектуальної власності.4.6. Загальні положення про зобов'язання і договори

Поняття і види зобов'язань. Виконання зобов'язання. Строки виконання зобов'язання. Зустрічне виконання зобов'язання. Проценти за користування чужими коштами. Забезпечення виконання зобов'язання. Неустойка як вид забезпечення виконання зобов'язання. Види неустойки. Предмет неустойки. Гарантія. Межі відповідальності гаранта. Застава. Момент укладення договору та момент виникнення права застави. Державна реєстрація застави. Заставна та порядок її передачі. Припинення зобов'язання. Загальна характеристика припинення зобов'язання. Підстави припинення зобов'язання. Відповідальність за порушення зобов'язання. Відшкодування моральної (немайнової) шкоди, завданої порушенням зобов'язання. Індексація заборгованості за грошовим зобов'язанням. Відповідальність у вигляді процентів за прострочення виконання грошового зобов'язання.

Загальні положення про цивільно-правові договори. Момент, з якого договір вважається укладеним. Публічні договори. 

4.7. Окремі види зобов'язань

Купівля-продаж. Система договорів купівлі-продажу за Цивільним кодексом України. Позовна давність за вимогами, що випливають із продажу недоброякісних товарів, її тривалість та обчислення.

Договір поставки. Договір контрактації сільськогосподарської продукції.

Дарування. Загальна характеристика. Момент укладення договору дарування. Пожертва.

Рента. Загальна характеристика. Форма договору. Майно, що передається за договором ренти.

Довічне утримання. Загальна характеристика. Майно, що може передаватись за договором довічного утримання.

Найм (оренда) майна. Система договорів найму. Форма окремих видів договору найму. Державна реєстрація договору найму. Зобов'язання щодо найму житла. Момент, з якого договір найму вважається укладеним. Переважні права наймача та способи їх захисту.

Позичка. Загальна характеристика договору позички. Предмет договору позички.

Підряд. Система договорів підряду. Договори підряду і суміжні договори.

Договір будівельного підряду та сфера його укладення.

Виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт і суміжні цивільно-правові договори.

Загальні положення Цивільного кодексу про послуги. Сфера дії загальних положень Цивільний кодексу про послуги.

Перевезення. Загальна характеристика договорів у сфері перевезення.

Зберігання. Система договорів зберігання.

Страхування. Загальна характеристика.

Доручення. Загальна характеристика зобов'язань, що виникають на підставі договору доручення.

Комісія. Загальна характеристика зобов'язань, що виникають на підставі договору комісії.

Управління майном. Загальна характеристика зобов'язань, що виникають на підставі договору про управління майном.

Позика. Загальна характеристика договору позики.

Факторинг. Загальна характеристика факторингу.

Банківський рахунок. Договори про банківський рахунок між банком та клієнтами. Договори про кореспондентський рахунок між Національним банком України та комерційними банками.

Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності.

Комерційна концесія. Загальна характеристика договору комерційної концесії.

Спільна діяльність. Загальні положення. Просте товариство. 4.8. Відшкодування шкоди

Підстави відповідальності за завдану моральну і майнову шкоду. Відповідальність осіб, які спільно завдали шкоди. Відшкодування шкоди державою.

Відшкодування шкоди, завданої неповнолітньою особою. Відшкодування моральної (немайнової) шкоди.

Особливості підстав відповідальності за шкоду, завдану діяльністю, що є джерелом підвищеної небезпеки.

Особливості відповідальності за шкоду, завдану товарами, що мають недоліки. Відповідальність за шкоду, завдану каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я. 

4.9. Спадкове право

Загальна характеристика спадкового права. Склад спадщини. Спадкування права на відшкодування збитків, завданих у договірних зобов'язаннях, і права на відшкодування шкоди. Спадкування права на участь у товариствах.

Спадкоємці за заповітом і законом. Спадкування за правом представлення. Спадкування спадщини, не охопленої заповітом. Юридична сила заповіту, яким порушується право на обов'язкову частку у спадщині. Відумерла спадщина. 

4.10. Сімейне право

Поняття, правова природа та ознаки шлюбу. Державна реєстрація шлюбу. Недійсність шлюбу. Неукладений шлюб. Припинення шлюбу. Правові наслідки розірвання шлюбу.

Право на материнство, батьківство. Права дружини та чоловіка.

Правові режими майна подружжя. Особиста приватна власність подружжя.

Спільна сумісна власність подружжя. Борги подружжя.

Договірний режим майна подружжя. Шлюбний договір. Визнання шлюбного договору недійсним.

Походження дитини. Судове визнання батьківства. Оспорювання батьківства, материнства.

Порядок визначення та зміни прізвища, імені та по батькові дитини. Право дитини на виховання. Відповідальність батьків за невиконання чи неналежне виконання обов’язків щодо дитини. Позбавлення батьківських прав. Поновлення батьківських прав. Відібрання дитини від батьків без позбавлення батьківських прав.

Майно батьків і дітей. Види зобов’язань щодо утримання та підстави їх виникнення. Примусовий порядок сплати аліментів. Розмір аліментів.

Суб’єкти усиновлення. Особливості усиновлення повнолітніх осіб. Порядок усиновлення. Встановлення опіки, піклування. Призначення опікуна, піклувальника. 4.11. Земельне право

Земельні відносини. Особливість земельних відносин. Об'єкти земельних відносин. Суб'єкти земельних відносин. Землі як об’єкт права власності. Поняття та юридичні ознаки земельної ділянки. Особливості права власності на землю. Суб’єкти, об’єкти, зміст права власності на землю. Право державної власності на землю: суб’єкти, об’єкти, зміст. Право власності на землю іноземних держав. Право комунальної власності на землю: суб’єкти, об’єкти, зміст. Право приватної власності на землю: суб’єкти, об’єкти, зміст. Юридичні та фізичні особи як суб’єкти права власності на землю. Спільна власність на землю. Права та обов’язки власників земельних ділянок. Юридичні підстави виникнення, зміни та припинення права власності на землю в Україні, їх особливості для різних суб’єктів.

Підстави набуття прав на земельні ділянки громадянами та юридичними особами. Набуття права власності на земельні ділянки громадянами із земель державної та комунальної власності. Набуття права оренди на земельні ділянки. Виникнення права власності та права користування земельними ділянками.

Поняття та порядок паювання земель. Суб’єкти права на земельну частку (пай). Оренда земельних часток (паїв) без виділення в натурі.

Підстави припинення прав на земельні ділянки. Припинення прав на земельні ділянки на підставі судових рішень. Способи захисту прав на земельні ділянки. Поняття земельного правопорушення. Види юридичної відповідальності за земельні правопорушення. 

4.12. Житлове право

Право громадян на житло та форми його здійснення згідно з Конституцією України. Зміст права на житло. Житлові права та обов’язки громадян. Житловий кодекс України та Цивільний кодекс України: спільні та відмінні ознаки.

Житловий фонд України: поняття, види. Першочергове та позачергове надання жилих приміщень громадянам, які потребують поліпшення житлових умов. Ордер на жиле приміщення. Підстави набуття права власності на житло. Будівництво житла. Набуття права власності на безхазяйну нерухому річ. Набуття права власності на житло за набувальною давністю.

Приватизація державного житлового фонду. Договір найму (оренди) житла та сфера його застосування.

Припинення права власності на житло. Підстави і порядок, наслідки виселення громадян з жилих приміщень. Способи захисту порушеного житлового права. Відшкодування заподіяної шкоди будинкам, житловим приміщенням незаконною поведінкою посадових осіб і громадян. Поняття та види відповідальності за неналежне використання житлового фонду та інші порушення житлового законодавства. Захист житлових права громадян в судовому порядку. 

V. ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС

5.1. Загальні положення

Принципи цивільного процесуального права. Система принципів. Цивільні процесуальні правовідносин. Передумови виникнення. Елементи цивільно-процесуальних правовідносин. Зміст та об'єкт процесуальних правовідносин. Суб'єкти цивільних процесуальних правовідносин. Суд як обов'язковий суб'єкт процесуальних правовідносин. Особи, які беруть участь у справі. Інші учасники процесуальних правовідносин. Цивільна процесуальна правоздатність та дієздатність. 


  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка