Рішенням Правління патСкачати 220.83 Kb.
Дата конвертації26.04.2016
Розмір220.83 Kb.
#21197
ТипРішення
Затверджено
Рішенням Правління
ПАТ «КСГ БАНК»
Протокол
від «11» грудня 2015 р.Д
іють з «17» грудня 2015 р.

Додаток 2


до Правил комплексного банківського обслуговування фізичних осіб
ПАТ «КСГ БАНК»

Умови відкриття та обслуговування поточних рахунків фізичних осіб
Ці Умови відкриття та обслуговування поточних рахунків (далі – Умови) визначають порядок відкриття та здійснення операцій за поточними рахунками (далі – Рахунок), порядок нарахування процентів на залишки коштів на Рахунку, права та обов’язки Сторін, їх відповідальність, строки та порядок проведення переказів коштів з Рахунку, порядок закриття Рахунку, а також інші умови обслуговування Рахунку.

Банк відкриває Клієнту Рахунок з метою зарахування на нього грошових коштів та здійснення розрахунково-касових операцій відповідно до режиму Рахунку, що передбачено чинним законодавством, на підставі укладеного між Сторонами Договору поточного рахунку.Договір поточного рахунку складається із належним чином оформленої Анкети-заяви про акцепт публічної пропозиції Банку на укладання Договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб (далі – Заява), цих Умов, а також Тарифів Банку, та є невід‘ємною частиною Договору про комплексне банківське обслуговування («Договір»).
1. Визначення термінів
Виписка – звіт за визначений період про операції, проведені по Рахунку, а також стан Рахунку, яка надається Банком у порядку, передбаченому цими Умовами.

Ідентифікація проведення Банком у випадках, передбачених законодавством України дій, пов’язаних з отриманням відомостей, на підставі офіційних документів або засвідчених у встановленому порядку їх копій.

Верифікація клієнта - встановлення (підтвердження) Банком відповідності особи клієнта (представника клієнта) у його присутності отриманим від нього ідентифікаційним даним.

Операційний день – частина робочого дня, протягом якої приймаються від клієнтів документи на переказ та, за наявності технічної можливості, здійснення Банком їх обробки, передачі та виконання.
2. Режим та порядок ведення рахунків
2.1. Режим Рахунку.


 1. Банк у порядку, визначеному Договором про комплексне банківське обслуговування, відкриває Клієнту Рахунок, а також забезпечує здійснення розрахунків за операціями по Рахунку.
 1. Режим функціонування Рахунку регулюється нормами чинного законодавства України та цими Умовами. 1. Використання Рахунку з метою, що не відповідає чинному законодавству України, в тому числі з метою здійснення підприємницької та інвестиційної діяльності, а також оплати вартості товарів або послуг, обіг яких заборонено чинним законодавством України, забороняється. У випадку виявлення Банком факту використання Рахунку для здійснення дій, що мають ознаки протиправних, Банк залишає за собою право надання інформації у правоохоронні та/або інші уповноважені державні органи згідно з встановленим чинним законодавством України порядком.
 1. Банк здійснює обслуговування Клієнта за Рахунком на умовах Пакету. Перелік Пакетів, що пропонуються Банком, набір послуг та сервісів, що входять до кожного Пакету, а також вартість кожного Пакету зазначається в Тарифах. При заповненні Заяви Клієнт обирає відповідний Пакет.
 1. В рамках обраного Пакету Клієнт отримує можливість користуватись переліком послуг та сервісів, що входять до даного Пакету.
 1. Підключення Клієнта до послуг та сервісів, що входять до складу Пакету, здійснюється відповідно до діючих процедур в Банку.
 1. У випадку бажання Клієнта перейти на обслуговування за іншим Пакетом, Клієнт звертається до Установи Банку з відповідною заявою.

2.1.8. Видача Клієнту готівкових коштів в касі Банку проводиться в межах ліміту залишку готівки в касі та згідно діючого законодавства України. Видача готівкових коштів з рахунку Клієнта, що перевищує суму 50 000,00 (П’ятдесят тисяч) гривень, або еквівалент цієї суми здійснюється в операційний час Банку, та за попередньою заявою, яка надається за три банківські дні до пропонованої дати одержання готівки.

2.1.9. Поповнення Рахунку здійснюється способами, що не суперечать чинному законодавству України.

2.1.10. При зарахуванні на Рахунок фізичної особи - нерезидента, коштів в національній або іноземній валюті, до Банку повинні надаватись документи, що підтверджують джерела походження цих коштів. На такі Рахунки Клієнтів-нерезидентів, забороняється зарахування коштів від фізичних осіб-резидентів у готівковій та\або безготівковій формах.

2.1.11. Клієнт доручає Банку, а Банк має право здійснювати договірне списання наступних сум грошових коштів в будь-якій валюті та з будь-яких рахунків Клієнта, які відкриті в Банку:
- суми всіх здійснених операцій, нарахованих процентів, простроченої заборгованості, комісій, курсових різниць, інші платежі відповідно до Тарифів;
- суми грошових коштів на відповідні рахунки Банку або Клієнта з подальшим списанням таких коштів на рахунки Банку, необхідних для повернення (погашення) заборгованості Клієнта перед Банком, яка виникла у зв’язку з виконанням або не виконанням/неналежним виконанням умов відповідних договорів, укладених між Сторонами;
- суми грошових коштів на відповідні рахунки Банку та/або відповідного бюджету, необхідних для повного виконання поданих Клієнтом як на паперових носіях так і в електронному вигляді заяв(и) про продаж іноземної валюти та/або заяв(и) про купівлю іноземної валюти за іноземну валюту та/або заяв(и) про купівлю іноземної валюти, в т.ч. утримання комісій, податків та обов’язкових платежів, передбачених чинним законодавством України, та інших сум в розмірах та валютах вказаних Клієнтом у таких заявах;
- суми вартості послуг, що наведені в Тарифах, у випадку користування цими послугами;

- суми поповнення Депозитних рахунків, визначені в заявах/розпорядженнях, наданих Клієнтом;

2.1.12. Договірне списання може здійснюватись Банком як безпосередньо на власну користь на відповідні рахунки Банку та/або на користь держави на відповідні рахунки бюджету, так і на рахунки Клієнта з подальшим списанням грошових коштів на відповідні рахунки Банку.

2.1.13. Комісійна винагорода за послуги Банку стягується виключно в національній валюті.

2.1.13.1. Для сплати комісійної винагороди за операціями по Рахунку, що відкритий в іноземній валюті, з Рахунку списуються кошти в іноземній валюті та здійснюється їх продаж на міжбанківському валютному ринку України (надалі – МВРУ);
2.1.13.2. Для здійснення операцій з продажу іноземної валюти на МВРУ, клієнт доручає Банку:


  • перерахувати кошти в іноземній валюті з Рахунку Клієнта у розмірі, передбаченому Тарифами на визначений Банком рахунок;
  • здійснити продаж іноземної валюти на МВРУ;
  • кошти в національній валюті, отримані від продажу іноземної валюти на МВРУ по курсу МВРУ/або по курсу уповноваженого банку на день продажу, перерахувати для сплати комісійної винагороди на визначений Банком рахунок обліку доходів.

2.1.14. При надходженні на Рахунок коштів, вони в першу чергу направляються на погашення заборгованості, сплату комісій, оплату вартості послуг Банку згідно Тарифів.

2.1.15. Видача коштів та платежі з рахунку Клієнта Банк здійснює в межах залишків коштів на цьому Рахунку на початок операційного дня та з урахуванням сум, що находять на Рахунок протягом операційного дня (поточні надходження) в разі технічної можливості, з урахуванням суми коштів, потрібних для сплати вартості послуг Банку з розрахунково-касового обслуговування.
2.2. Нарахування процентів.
2.2.1. Банк нараховує та сплачує проценти на залишки коштів, що знаходяться на Рахунку у розмірах, визначених


 • відповідності до Тарифів.

2.2.2. Нарахування та сплата процентів на залишки коштів, що знаходяться на Рахунку на початок операційного дня, здійснюється за фактичну кількість днів в періоді (28-29-30-31/365-366), з урахуванням вихідних (неопераційних) днів, в передостанній операційний день поточного місяця - за період з останнього операційного дня попереднього місяця по день, що передує останньому операційному дню поточного місяця (включно), а також в день, що передує дню закриття Рахунку – за період з дати останнього нарахування процентів по день, що передує дню закриття Рахунку.2.3. Виписки за Рахунком.


 1. На вимогу Клієнта Банк надає поточні Виписки за Рахунком. Поточні Виписки за Рахунком відображають рух коштів за Рахунком за довільний період, обраний Клієнтом.  1. Права та обов’язки сторін
 1. Клієнт зобов’язується:
 1. Виконувати ці Умови та умови Тарифів Банку з обслуговування Рахунку, а також вимоги чинного законодавства України.

 2. У випадку припинення дії Договору на підставі заяви Клієнта за наявності у останнього заборгованості перед Банком, Клієнт зобов’язаний погасити таку заборгованість в день подання заяви шляхом поповнення Рахунку коштами у розмірі наявної заборгованості за Рахунком або сплатити заборгованість через касу Банку.

 3. Надавати Банку контактну інформацію для зв’язку Банку з Клієнтом, а саме: номер діючого мобільного телефону, стаціонарного телефону, адресу електронної пошти і т.д.

 4. Письмово інформувати Банк про всі зміни, що стосуються відомостей, зазначених в Заяві, в т.ч. дані, вказані в п. 3.1.3. цих Умов, протягом п’яти календарних днів з дня офіційного внесення таких змін. Дане зобов’язання Клієнта вважається виконаним з моменту отримання Банком відповідного повідомлення Клієнта з поданням підтверджуючих документів.

 5. Надати в Банк необхідні для відкриття рахунку документи;

 6. Надати достовірні документи та/або відомості, необхідні для здійснення Банком процедур ідентифікації та верифікації Клієнта і аналізу його операцій, а також у 10 - денний термін повідомляти Банк про всі зміни в документах та/або відомостях, що були надані Клієнтом при укладанні цього Договору (паспортні дані, адреси місця проживання і реєстрації, контактні реквізити і т.п.), у порядку й обсягах, передбачених чинним законодавством України, нормативно-правовими актами Національного банку України та внутрішніми документами Банку з питань запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом. Клієнт несе персональну відповідальність за достовірність даних, поданих до Банку;

 7. Виконувати вимоги діючого законодавства України з питань здійснення розрахунково-касових операцій та функціонування Рахунку;

 8. Повідомляти Банк про зарахування на Рахунок коштів, що йому не належать, і протягом 3-денного строку з моменту отримання відповідного повідомлення від Банку та/або надання відповідного повідомлення Банку, подати до Банку платіжне доручення на перерахування коштів власникові;

 9. Інформувати Банк про помилково виконані операції за рахунком. Виписки з рахунку вважаються підтвердженими, якщо Клієнт не надасть свої зауваження протягом 5 банківських днів від дати проведення операції;

 10. Своєчасно сплачувати Банку винагороду за розрахунково-касове та банківське обслуговування Рахунку у розмірах, передбачених чинними Тарифами на момент проведення операції. Для цього цим Договором Клієнт надає Банку право самостійно стягувати з Рахунку плату за надані банківські послуги, в межах наявних на Рахунку коштів, а у разі їх відсутності (та/або недостатності) - списувати такі кошти, з інших рахунків Клієнта, відкритих у Банку (за необхідності конвертованих в валюту Рахунку за курсом встановленим в Банку на день такого списання). Суму винагороди Банку, передбачену даним пунктом Договору, Клієнт доручає списувати з Рахунку в день здійснення операції за Рахунком;

 11. Забезпечувати достатній залишок коштів на Рахунку для здійснення операцій та сплати винагороди Банку за обслуговування згідно з діючими Тарифами;

 12. У разі, якщо на інші рахунки Клієнта, що відкриті у Банку, державним виконавцем накладено публічне обтяження, передати до державного виконавця повідомлення від Банку про відкриття Клієнтом Рахунку, та надати до Банку документи, що підтверджують отримання вищезазначеного повідомлення державним виконавцем в терміни згідно чинного законодавства України;

 13. Надавати до Банку документи, що визначають мету операції, стан розрахунків та підтверджують правомірність здійснення всіх валютних операцій, що здійснюються через Банк (списання іноземної валюти з рахунків, зарахування надходжень, отримання готівки тощо), а також за вимогою Банку документи за всіма валютними операціями, за якими Банк виконує функції агента валютного контролю відповідно до чинного законодавства. Копії зазначених документів залишаються в Банку;

 14. Ознайомлюватися під розпис із змінами в переліку «основних банків-кореспондентів», що встановлюються Банком. При отриманні банківських переказів в іноземній валюті по реквізитах, що не відповідають вищезазначеному переліку, Клієнт несе відповідальність за ненадходження або несвоєчасне надходження грошових коштів на його поточний рахунок.3.2. Клієнт має право:


  1. Отримувати Виписки, що відображають рух коштів за Рахунком, на вимогу Клієнта згідно Тарифів.
  1. Вимагати від Банка належного виконання своїх обов’язків за цими Умовами та Договором.

3.2.3. Отримувати на домашню, робочі адреси, адресу електронної пошти та/або на номери телефонів, в тому числі номери мобільного зв’язку, факсів, зазначених Клієнтом в Заяві, або які будуть отримані Банком пізніше (незалежно від джерел отримання персональних даних), повідомлення інформаційного характеру, в т.ч. але не обмежуючись та інші повідомлення щодо банківського обслуговування. Клієнт надає свою згоду на вказані у цьому пункті дії.3.3. Банк зобов’язується:


   1. Забезпечити обслуговування Рахунку та здійснення Операцій відповідно до Умов, з урахуванням обмежень, що встановлені Банком та/або вимогами чинного законодавства України та вказівками Клієнта.

   2. Інформувати Клієнта про стан Рахунку, можливі зміни Тарифів у порядку, встановленому Умовами.

   3. У випадку закриття Рахунку, виплатити залишок коштів, що знаходяться на Рахунку, готівкою або перераховувати його на інший рахунок згідно з письмовою заявою Клієнта.

   4. У разі отримання звернень Клієнта розглянути та вирішити їх у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, - невідкладно, але не пізніше 15 (п'ятнадцяти) календарних днів від дня їх отримання. Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, Банк встановлює необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється Клієнту, який подав звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати 45 (сорока п'яти) календарних днів.3.4. Банк має право:

  1. Здійснювати договірне списання згідно положень цих Умов та Правил.

3.4.2. Надавати Клієнту по телефону, факсом або електронною поштою інформацію з питань обслуговування Рахунку та введення нових послуг.

3.4.3. Повідомляти третім особам відомості про Клієнта, що стали відомі Банку в процесі банківського обслуговування та взаємовідносин, з метою стягнення простроченої заборгованості за банківськими операціями, що здійснюються відповідно до цих Умов та/або яка виникла на підставі договорів укладених між Банком та Клієнтом.

3.4.4. Направляти на домашню, робочі адреси, адресу електронної пошти та/або на номери телефонів, в тому числі номери мобільного зв’язку, факсів, зазначених Клієнтом в Заяві, або які будуть отримані Банком пізніше (незалежно від джерел отримання персональних даних), повідомлення інформаційного характеру, в т.ч. але не обмежуючись, та інші повідомлення щодо банківського обслуговування.

3.4.5. Витребувати документи та відомості про Клієнта, необхідні відповідно до вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму, та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». У разі ненадання Клієнтом необхідних для вивчення клієнтів документів чи відомостей або встановлення Клієнту неприйнятно високого ризику за результатами оцінки чи переоцінки ризику Банк має право відмовитись від встановлення (підтримання) ділових відносин (у тому числі шляхом розірвання ділових відносин) або проведення фінансової операції.

3.4.6. Використовувати залишки коштів Клієнта на Рахунку, гарантуючи при цьому Клієнту право безперешкодного розпорядження ними;

3.4.7. Здійснювати контроль за правильністю та повнотою заповнення реквізитів розрахункових та касових документів;

3.4.8. Повернути Клієнту без виконання платіжне доручення, якщо Клієнт не надав документи і відомості, що потрібні для з'ясування суті діяльності, фінансового стану, або умисно подав неправдиві відомості про себе; якщо операція, яку проводить Клієнт, підлягає фінансовому моніторингу відповідно до Закону України України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму, та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»;

3.4.9. Призупинити операції Клієнта у випадку недотримання ним вимог, встановлених Національним банком України, та в інших випадках, передбачених чинним законодавством України;

3.4.10. Вимагати пред'явлення документів, що засвідчують особу Клієнта, при здійсненні Клієнтом операцій за Рахунком;

3.4.11. Відмовити в здійсненні розрахункових і касових операцій при наявності фактів, що свідчать про порушення Клієнтом чинного законодавства України, а також банківських правил оформлення розрахункових, касових документів, заяв, доручень і строків їх подання до Банку, а також у випадку сумнівів в дійсності розрахунково-касових документів;

3.4.12. Повернути без виконання платіжні доручення в іноземній валюті, заяви про купівлю іноземної валюти в разі відсутності документів, які потрібні для купівлі іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України та для здійснення Банком валютного контролю за правомірністю перерахування іноземної валюти з Рахунку Клієнта;

3.4.13. Згідно з чинним законодавством України вимагати від Клієнта надання повної інформації та документів за всіма валютними операціями, за якими Банк виконує функції агента валютного контролю відповідно до чинного законодавства України задля визначення мети операції, стану розрахунків та підтвердження правомірності здійснення всіх валютних операцій, що здійснюються через Банк (списання іноземної валюти з рахунків, зарахування надходжень, отримання готівки тощо), із залишенням копій зазначених документів у Банку;

3.4.14. Відповідно до діючого законодавства вимагати від Клієнта надання документів, необхідних для проведення операцій по Рахунку;

3.4.15. Здійснювати самостійне списання з Рахунку Клієнта коштів за надані послуги, у розмірі, передбаченими Тарифами Банку;

3.4.16. Передавати правоохоронним органам та НБУ за власною ініціативою або на їх офіційний запит інформацію, пов'язану із незаконним використанням Рахунку, а також з порушенням Клієнтом Умов , в тому числі у випадках, коли ця інформація складає банківську таємницю, а також самостійно розкривати інформацію про Клієнта, що надана до Банку, якщо таке розкриття вимагає необхідність захисту Банком своїх прав та законних інтересів в судових та інших правоохоронних органах, згідно чинного законодавства України.

4. Відповідальність Сторін

4.1. За невиконання або неналежне виконання цих Умов та Правил Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

4.2. Клієнт несе відповідальність за відповідність інформації, зазначеної ним в документі на переказ, суті операції, щодо якої здійснюється цей переказ.

4.3. У випадку неналежного виконання своїх зобов'язань, сторони несуть встановлену законодавством відповідальність. Банк не несе відповідальність у випадку відмови виконати доручення Клієнта, що не відповідає чинному законодавству України.

4.4. Банк не несе відповідальності перед Клієнтом у випадку, якщо порушення Банком даних Умов стало наслідком технічних збоїв у роботі апаратних і програмних засобів, які забезпечують проведення операцій (відключення/ушкодження електроживлення і мереж зв'язку, збої програмного забезпечення операційного дня Банку й інші ситуації), які сталися не з вини Банку.

4.5. У випадку притягнення Банку до відповідальності за порушення Клієнтом банківського законодавства, з вини Клієнта, Клієнт компенсує Банку понесені збитки в повному обсязі.

4.6. У разі порушення Клієнтом даних Умов він зобов`язується відшкодувати всі завдані Банку внаслідок цього збитки в повному обсязі.

4.7. Банк не несе відповідальності за розголошення банківської таємниці у випадках повідомлення Банком третіх осіб, відповідно до законодавства, про операції, що мають сумнівний характер, та у інших, передбачених законами, випадках.

4.8. Банк відмовляє в прийманні розрахункового або касового документа та не несе відповідальності за цю відмову, якщо підпис Клієнта викликає сумнів.

4.9. Банк не несе відповідальність за правильність даних та арифметичних підрахунків в розрахункових документах Клієнта, а також за законність здійснення Клієнтом операцій.

4.10. Банк не несе відповідальність за збиток, який виникне внаслідок сплати розрахункового або касового документа з підробленим підписом, якщо не буде доведена вина Банку.

4.11. За несвоєчасне списання/зарахування коштів з/на рахунків/и Клієнта Банк несе відповідальність згідно із законодавством України, якщо вина Банку буде доведена.

4.12. Банк не несе відповідальність за достовірність змісту платіжного доручення, а також за повноту і своєчасність сплати Клієнтом платежів.

4.13. Платники й отримувачі коштів здійснюють контроль за своєчасним проведенням розрахунків та розглядають претензії, що виникли, без участі Банку.

4.14. Банк не несе відповідальності за зобов’язаннями Клієнта.

5. Порядок закриття Рахунку
5.1. Рахунок може бути закритий:

5.1.1. за заявою Клієнта;

5.1.2. у випадку припинення дії Договору в день надання Клієнтом Банку письмової заяви про незгоду зі зміною Тарифів.

5.1.3. на підставі відповідного рішення суду;

5.1.4. якщо протягом 3 (трьох) років поспіль операції за Рахунком не здійснюються та за відсутності на Рахунку залишку коштів;

5.1.5. з інших підстав, передбачених чинним законодавством України, Договором та цими Умовами.


5.2. після закриття Рахунку залишок коштів на ньому може бути виданий готівкою або перерахований Банком на інший, визначений Клієнтом рахунок.
5.3. Якщо протягом 3 (трьох) років поспіль не здійснювались операції за Рахунком за виключенням операцій із сплати Банком процентів на залишки коштів на Рахунку у випадку їх наявності та/або операцій з договірного списання коштів з Рахунку на оплату комісій за розрахунково-касове обслуговування Рахунку, Банк залишає за собою право відмовити в обслуговуванні Рахунку та закрити його. При цьому залишок коштів за Рахунком перераховується на банківський рахунок, на якому обліковуються кошти за недіючими рахунками та зберігаються на ньому протягом трьох років, після чого зараховуються на доходи Банку, з правом вимоги Клієнта повернення коштів при зверненні до Банку.
5.3.1. На залишок коштів, що були перераховані на рахунок для обліку коштів за недіючими рахунками, проценти не нараховуються.
6. БАНКІВСЬКА ТАЄМНИЦЯ

6.1. Банк зобов’язується не розголошувати інформацію щодо діяльності та фінансового стану Клієнта, яка складає банківську таємницю, за виключенням випадків, коли розкриття банківської таємниці без погодження з Клієнтом є обов’язковим для Банку у відповідності з чинним законодавством України та у випадках, передбачених цим Договором.

6.2. Відомості про інформацію Клієнта, що містить банківську таємницю, можуть бути надані Банком тільки Клієнту або його довіреній особі згідно заяви Клієнта або його довіреної особи, засвідченої керівником банку/або уповноваженою особою та завіреною печаткою банку. Іншим особам, у тому числі органам державної влади, їхнім посадовим і службовим особам, такі відомості можуть бути надані Банком виключно у випадках та у порядку, встановлених чинним законодавством України.

6.3. Клієнт погоджується, що умови, передбачені п. 6.1. цього Договору щодо збереження банківської таємниці, не поширюються на випадки розкриття Банком третім особам інформації щодо Клієнта, що складає банківську таємницю (в т.ч. інформації про причини невиконання зобов’язань перед Банком, характеристики виконання зобов’язань Клієнта перед Банком, про майно, що виступає у якості забезпечення за цим Договором тощо) у випадках порушення Клієнтом умов цього Договору. Клієнт, підписанням цього Договору, надає згоду Банку розкривати інформацію, що складає банківську таємницю, у випадках порушення Клієнтом умов цього Договору, шляхом надання її у спосіб та в обсягах, визначених Банком, необмеженому колу третіх осіб, у т.ч. правоохоронним органам, судам, фінансовим установам, іншим установам, підприємствам, організаціям тощо.

6.4. Клієнт також надає згоду Банку на розкриття останнім банківської таємниці у випадках та обсягах, необхідних для проведення перевірок діяльності Банку з боку аудиторських організацій або уповноважених державних органів.

6.5. Клієнт також згоден, що Банк на власний розсуд буде надавати в обсягах та у формі, визначених Банком, інформацію, що складає банківську таємницю, третім особам, які здійснюватимуть дії щодо повернення Банку заборгованості Клієнта за цим Договором або виявлять намір придбати (придбають) права вимоги за цим Договором, або яким права вимоги за цим Договором будуть відступлені Банком.

6.6. Клієнт також згоден, що Банк на власний розсуд будь-яку кількість разів буде телефонувати йому, направляти відомості про строк та розміри його зобов’язань перед Банком, нарахування, виконання/неналежне виконання Клієнтом своїх зобов’язань за цим Договором, іншу інформацію та повідомлення, пов’язані/передбачені Договором. А також комерційні пропозиції Банку та рекламні матеріали за допомогою поштових відправлень та листів-звернень, електронних засобів зв’язку, SMS - повідомлень, тощо на адреси/номери телефонів, адреси електронної пошти (e-mail), вказані Клієнтом в анкеті, заяві тощо. При цьому Клієнт несе всі ризики, пов’язані з тим, що направлена Банком інформація стане доступною третім особам та, відповідно, надає згоду на її розголошення.

6.7. Підписанням цього Договору, Клієнт свідчить, що він згоден з умовами та порядком розкриття банківської таємниці, викладеними у ньому. Умови цього розділу застосовуються також до договорів, що укладені між Банком та Клієнтом для забезпечення зобов’язань Клієнта за цим Договором.

6.8. За незаконне розголошення інформації, що містить банківську таємницю, Банк несе відповідальність, передбачену чинним законодавством України.
7.Заключні положення.
7.1. Сторони домовились, що Тарифи/Умови для діючих Клієнтів можуть бути змінені на підставі рішення уповноваженого органу Банку. Банк надсилає Клієнтам повідомлення про зміну Тарифів/Умов шляхом розміщення відповідної інформації на сайті Банку за адресою: www.ksgbank.com.ua (надалі за текстом – «Сайт Банку»). У повідомленні про нові Тарифи/Умови Банк зазначає, що Клієнт має право до дати введення в дію нових Тарифів/Умов розірвати Договір без сплати додаткової комісії за його розірвання. Нові Тарифи/Умови для діючих Клієнтів вступають в дію на тридцять перший календарний день з дати оприлюднення таких Тарифів/Умов на Сайті Банку. Нові Тарифи/Умови для нових Клієнтів Банку (Клієнтів, які на дату набрання чинності змінами не користувались відповідним продуктом Банку, Тарифи/Умови за яким змінюються) вступають в дію з дати визначеної в рішенні уповноваженого органу Банку та за умови їх оприлюднення на Сайті Банку. Тарифи/Умови для нових користувачів вступають в дію з дати визначеної відповідним рішенням Банку, інформація щодо введення нових тарифів оприлюднюється на Сайті Банку.
7.2. У разі незгоди з новими Тарифами/Умов, Клієнт протягом тридцяти календарних днів з дати їх оприлюднення на Сайті Банку має право відмовитись від Договору за умови повного виконання зобов’язань за Договором, шляхом подачі заяви про закриття Рахунку, встановленої Банком форми. З дати отримання Банком заяви про закриття Рахунку у вказаний тридцятиденний термін, зміни щодо нових Тарифів/Умов вважаються Сторонами такими, що не набули чинності для такого Клієнта, а Клієнт – таким, що скористався своїм правом відмови від Договору. Датою отримання заяви про закриття Рахунку вважається дата, зазначена працівником Банку в реквізиті «Відмітка Банку» заяви про закриття Рахунку.
При цьому, після отримання від Клієнта заяви про закриття Рахунку та за умови відсутності заборгованості Клієнта перед Банком, Банк припиняє обслуговування Клієнта згідно Договору та закриває Рахунок, а Договір вважається Сторонами припиненим.
7.3. У разі, якщо у строк, визначений п. 6.2. цих Умов, Банк не отримує заяви про закриття Рахунку, нові Тарифи/Умови вважаються погодженими Клієнтом.

7.4. Підписанням Договору Клієнт засвідчує, що він ознайомлений з Правилами, цими Умовами погоджується вважати їх положення обов’язковими до застосування до відносин, які виникли на підставі цього Договору.


7.5. Укладаючи Договір Клієнт підтверджує, що йому відомо про наступне.
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (надалі – «Фонд») гарантує відшкодування вкладів (тобто, коштів, розміщених Клієнтом в Банку відповідно до Договору, включаючи нараховані за ними відсотки) відповідно до положень Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб». Фонд відшкодовує кошти в розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані на день початку процедури виведення Фондом Банку з ринку, але не більше суми граничного розміру відшкодування коштів за вкладами, встановленого на дату прийняття такого рішення, незалежно від кількості вкладів в Банку. Клієнт набуває право на одержання гарантованої суми відшкодування коштів за вкладами за рахунок коштів Фонду в межах граничного розміру відшкодування коштів за вкладами після прийняття рішення Національним банком України про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Банку. Відшкодування коштів за вкладом в іноземній валюті відбувається у національній валюті України після перерахування суми вкладу за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на день та початку процедури виведення Банку з ринку та здійснення тимчасової адміністрації.
Фонд не відшкодовує кошти:

 • за вкладом у розмірі менше 10 гривень;
 • розміщені на вклад у Банку особою, яка була членом спостережної ради, правління, ревізійної комісії Банку, якщо з дня її звільнення з посади до дня прийняття Національним банком України рішення про віднесення Банку до категорії неплатоспроможних не минув один рік;
 • розміщені на вклад у Банку особою, яка надавала Банку професійні послуги як аудитор, юридичний радник, суб'єкт оціночної діяльності, якщо ці послуги мали безпосередній вплив на виникнення ознак неплатоспроможності Банку і якщо з дня припинення надання послуг до дня прийняття Національним банком України рішення про віднесення Банку до категорії неплатоспроможних не минув один рік;
 • розміщені на вклад власником істотної участі Банку;
 • розміщені на вклад особою, яка на індивідуальній основі отримує від Банку проценти за вкладом на більш сприятливих договірних умовах, ніж звичайні, або має інші фінансові привілеї від Банку;
 • за вкладом у Банку, якщо такий вклад використовується вкладником як засіб забезпечення виконання іншого зобов'язання перед цим Банком, у повному обсязі вкладу до дня виконання зобов'язань;
 • в інших випадках, визначених законом.
Каталог: uploads -> files
files -> Рівненський державний гуманітарний університет
files -> 929 Ж71 Жизнь замечательных людей
files -> Перелік тем дисертаційних досліджень, захищених в установах напн україни у 2013 році
files -> Ч. ІІІ кривий Ріг 2008 (075. 8) Ббк 87. я73 К20 Рецензент и Шрамко Я. В
files -> 01(075. 8) К57 Коготков Д. Я. Коготков, Дмитрий Яковлевич
files -> Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
files -> Харківський національний університет внутрішніх справ
files -> Інформація про роботу центру соціального аналізу та вдосконалення навчально-виховного процесу двнз «Криворізький національний університет» липень 2006 року  вересень 2014 року
files -> Темы рефератов для самостоятельной работы Контрольные тесты Вопросы для зачета
files -> Учебно-методическая карта дисциплины

Скачати 220.83 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал