Рішення засновника (власника) або уповноваженого ним органу про створення навчального закладу). Копії рішень про утворення відокремлених підрозділів та положення про нихСкачати 473.76 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації24.04.2016
Розмір473.76 Kb.
#13138
ТипРішення
  1   2   3


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

17 вересня 2012 року № 1021Примірні зразки документів, що додаються до заяви, для проведення ліцензування освітніх послуг у сфері вищої освіти
1. При ліцензуванні підготовки фахівців різних освітньо-кваліфікаційних рівнів за напрямами (спеціальностями); військової підготовки студентів вищих навчальних закладів за програмою офіцерів запасу; перепідготовки за спеціальностями:
1.1. Копії установчих документів (статуту, положення, рішення засновника (власника) або уповноваженого ним органу про створення навчального закладу).
1.2. Копії рішень про утворення відокремлених підрозділів та положення про них (у разі ліцензування освітніх послуг у відокремленому підрозділі).
1.3. Документ, що засвідчує підтримку органом управління ініціативи навчального закладу щодо ліцензування освітньої послуги (лист від органу управління за підписом керівника такого органу, в якому засвідчується підтримка органом управління ініціативи навчального закладу щодо ліцензування освітньої послуги, – для навчальних закладів державної або комунальної форми власності; рішення власника (власників) навчального закладу або органу управління, визначеного статутом навчального закладу, про ліцензування освітньої послуги або підтримку ініціативи навчального закладу щодо ліцензування освітньої послуги – для навчальних закладів приватної форми власності).
1.4. Концепція діяльності за заявленою освітньою послугою, яка ґрунтується на результатах моніторингу регіонального ринку праці та ринку освітніх послуг, затверджена керівником та скріплена печаткою навчального закладу, а також погоджена Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласною, Київською чи Севастопольською міською державною адміністрацією.

Вищим навчальним закладам, підпорядкованим Міністерству оборони України, Міністерству внутрішніх справ України, Службі безпеки України, Службі зовнішньої розвідки України та Державній прикордонній службі України, при ліцензуванні профільних напрямів підготовки і спеціальностей концепція діяльності за заявленою освітньою послугою погоджується керівниками або заступниками керівників органів управління такими навчальними закладами.

У концепції повинні бути відображені такі аспекти.

Розділ І. Загальна характеристика та перспективи розвитку регіону щодо потреби у фахівцях заявленого напряму підготовки (спеціальності) на строк 5 років (які навчальні заклади в регіоні вже надають такі освітні послуги, з якого часу, в якому обсязі, працевлаштування випускників, кількість фахівців зазначеної спеціальності, які перебувають на обліку у регіональному центрі зайнятості тощо; чим надання заявлених освітніх послуг буде відрізнятись від тих, що вже здійснюються іншими навчальними закладами; підстави щодо доцільності надання освітніх послуг у даному вищому навчальному закладі в заявленому ліцензованому обсязі).

Розділ ІІ. Загальна характеристика вищого навчального закладу (інформація про рік заснування, форму власності, відомчу належність, стисла історична довідка про основні етапи розвитку, а також за наведеною у таблиці формою).
Таблиця.

Загальна характеристика______________________________(назва вищого навчального закладу)

№ з/п

Показники діяльності

Кількісні параметри

Денна (очна) форма навчання

Заочна форма навчання

1.

Ліцензований обсяг вищого навчального закладу (осіб)


у т.ч. за освітньо-кваліфікаційними рівнями:- молодший спеціаліст (осіб)- бакалавр (осіб)- спеціаліст (осіб)- магістр (осіб)2.

Кількість студентів, курсантів, слухачів разом:у т.ч. за формами навчання:- денна (очна) (осіб)
-

- вечірня (осіб)- заочна, дистанційна (осіб)

-
3.

Кількість навчальних груп (одиниць)4.

Кількість напрямів підготовки та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців (одиниць)у т.ч. за освітньо-кваліфікаційними рівнями:- молодший спеціаліст (одиниць)- бакалавр (одиниць)- спеціаліст (одиниць)- магістр (одиниць)5.

Кількість кафедр (предметних (циклових) комісій), (одиниць)
з них випускових (одиниць):
6.

Кількість факультетів (відділень) (одиниць)
7.

Загальні навчальні площі будівель (кв. м)
з них:
- власні (кв. м)
- орендовані (кв. м)
8.

Навчальні площі, які здаються вищим навчальним закладом в оренду (кв. м)
9.

ІншеРозділ ІІІ. Можливості вищого навчального закладу щодо надання освітніх послуг за заявленим напрямом підготовки (спеціальністю) (інформація про матеріально-технічну базу, кадровий склад, навчально-методичне забезпечення, перспективи наукової та науково-видавничої діяльності).

Розділ ІV. Напрями та зміст розвитку вищого навчального закладу.
1.5. Копії затверджених в установленому порядку освітньо-кваліфікаційних характеристик, освітньо-професійних програм, їх варіативних частин, затверджених в установленому порядку.

Подається копія наказу МОНмолодьспорту України про затвердження галузевих стандартів вищої освіти (освітньо-кваліфікаційної характеристики, освітньо-професійної програми, засобів діагностики якості вищої освіти).

Варіативні частини освітньо-кваліфікаційних характеристик та освітньо-професійних програм розробляються вищим навчальним закладом в межах структури та форми, затверджених МОНмолодьспортом України, і затверджуються керівником вищого навчального закладу.

У разі відсутності затверджених галузевих стандартів вищої освіти вищі навчальні заклади можуть тимчасово, до їх затвердження, користуватися розробленими ними освітньо-кваліфікаційною характеристикою, освітньо-професійною програмою, засобами діагностики якості вищої освіти, що погоджені з відповідною Науково-методичною комісією з вищої освіти Науково-методичної ради з питань освіти МОНмолодьспорту України, Інститутом інноваційних технологій та змісту освіти, департаментом вищої освіти МОНмолодьспорту України.


1.6. Копії навчальних планів, затверджених в установленому порядку.
1.7. Відомості про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої діяльності. Подається інформація про кількісний та якісний склад науково-педагогічних (педагогічних) працівників, завідувача випускової кафедри (голову предметної (циклової) комісії) за формою згідно з додатком 1 (таблиці 1 або 1-1, 2 або 2-1, 3).

Після таблиці 1 наводяться розрахунки часток науково-педагогічних працівників з науковими ступенями та вченими званнями, які забезпечують викладання лекційних годин для кожного циклу дисциплін навчального плану відповідно до Ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері вищої освіти.

Якщо при розрахунку частки докторів наук або професорів враховуються кандидати наук, доценти, які мають стаж безперервної науково-педагогічної роботи в даному навчальному закладі не менше 10 років, а також є авторами (співавторами) підручників, навчальних посібників з грифом МОНмолодьспорту України або монографій, у таблиці 1 у графі "Примітки" подається вищевказана інформація про таких кандидатів наук, доцентів.

Після таблиці 1-1 наводяться розрахунки часток педагогічних працівників вищої категорії, які викладають лекційні години дисциплін навчального плану спеціальності та працюють у даному навчальному закладі за основним місцем роботи, окремо для кожного циклу дисциплін навчального плану.


1.8. Відомості про кількісні показники матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності. Подається інформація про:

загальні площі усіх приміщень, що використовуються у навчальному процесі за формою згідно з додатком 1 (таблиця 4);

забезпечення приміщеннями навчального призначення та іншими приміщеннями (бібліотека, читальний та актовий зали, приміщення для науково-педагогічних (педагогічних) працівників, медичного обслуговування та організації харчування студентів, гуртожиток) та їх площі за формою згідно з додатком 1 (таблиця 5);

обладнання лабораторій та спеціалізованих кабінетів, необхідних для виконання навчального плану, за формою згідно з додатком 1 (таблиця 6);

обладнання комп’ютерних лабораторій та програмне забезпечення, необхідне для виконання навчального плану, можливість доступу студентів до Інтернет, наявність каналів доступу за формою згідно з додатком 1 (таблиця 7). Після таблиці 7 наводяться: інформація про загальну кількість комп’ютерів у вищому навчальному закладі; розрахунки максимально можливого контингенту студентів у навчальному закладі, виходячи з ліцензованого обсягу прийому за кожним напрямом підготовки, спеціальністю з урахуванням нормативного строку навчання для кожного освітньо-кваліфікаційного рівня за денною і заочною формами навчання; інформація про кількість робочих комп’ютерних місць на 100 студентів;

інформація про соціальну інфраструктуру вищого навчального закладу за формою згідно з додатком 1 (таблиця 8).

Інформація наводиться з урахуванням вимог Ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері вищої освіти, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 24 грудня 2003 року № 847 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 29 листопада 2011 року № 1377), зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 19 січня 2004 року за № 75/8674 (далі – Ліцензійні умови); Державних будівельних норм України ДБН В.2.2-3-97 "Будинки та споруди навчальних закладів", затверджених наказом Державного комітету України у справах містобудування і архітектури від 27 червня 1996 року № 117.
1.9. Відомості про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності. Подається інформація про:

забезпечення навчальними програмами з усіх нормативних і вибіркових дисциплін за формою згідно з додатком 1 (таблиця 9);

забезпечення планами семінарських, практичних занять, завданнями для лабораторних робіт, самостійної роботи студентів (у т. ч. з використанням інформаційних технологій), комплексними контрольними роботами для перевірки знань з гуманітарної і соціально-економічної, природничо-наукової, професійної та практичної підготовки за формою згідно з додатком 1 (таблиця 10);

забезпечення тематикою і методичними вказівками для виконання курсових робіт (проектів), дипломних робіт (проектів), програмами державних екзаменів за формою згідно з додатком 1 (таблиці 11, 12);

забезпечення програмами і базами практик за формою згідно з додатком 1 (таблиця 13).

Також додається копія затверджених у вищому навчальному закладі критеріїв оцінювання знань і вмінь студентів.


1.10. Відомості про кількісні показники інформаційного забезпечення, наявність бібліотеки та обсяг її фондів. Подається інформація про:

наявність бібліотеки (окремих факультетських, інститутських бібліотек тощо), читальних залів, їх площі, кількість посадкових місць для відвідувачів читальних залів, бібліотечні фонди навчальної, наукової літератури, наявність електронної бібліотеки за формою згідно з додатком 1 (таблиця 14);

забезпечення підготовки фахівців з напряму підготовки (спеціальності), що ліцензується, навчальними підручниками, посібниками, довідковою та іншою навчальною літературою, що знаходиться у власній бібліотеці вищого навчального закладу, за формою згідно з додатком 1 (таблиця 15);

перелік фахових періодичних видань з напряму підготовки (спеціальності), що ліцензується, а також у відповідній галузі знань, які є в бібліотеці вищого навчального закладу та у читальних залах, за формою згідно з додатком 1 (таблиця 16).


1.11. Копії документів, що засвідчують право власності (свідоцтво про право власності, договір купівлі-продажу), оперативного управління (рішення чи повідомлення власника майна про перебування майна в оперативному управлінні) чи користування (договір оренди) основними засобами для здійснення навчально-виховного процесу на строк, необхідний для завершення надання послуги.

Договори оренди повинні бути оформлені з урахуванням вимог законодавства (статті 793, 794 Цивільного кодексу України, Закону України "Про оренду державного та комунального майна", Типового договору оренди індивідуально визначеного (нерухомого або іншого) майна, що належить до державної власності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 23 серпня 2000 року № 774 (у редакції наказу Фонду державного майна України від 09 серпня 2007 року № 1329), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 грудня 2000 року за № 931/5152.


1.12. Копії документів про відповідність приміщень навчального закладу та його матеріально-технічної бази санітарним нормам, вимогам правил пожежної безпеки. Для проведення навчання за напрямами підготовки (спеціальностями) з підвищеною небезпекою подаються також копії документів про відповідність навчальних приміщень нормам з охорони праці.
1.13. Копії документів, що засвідчують рівень освіти, кваліфікації та громадянство керівника навчального закладу (диплома про вищу освіту, першої сторінки паспорта керівника навчального закладу).
1.14. Таблиця відповідності стану забезпечення навчального закладу Ліцензійним умовам за формою згідно з додатком 1 (таблиця 17).
2. При ліцензуванні розширення профілю (підвищення кваліфікації за напрямами, спеціальностями, за певними програмами, за посадами тощо), спеціалізації:
2.1. Копії установчих документів.
2.2. Копії рішень про утворення відокремлених підрозділів та положення про них (у разі ліцензування освітніх послуг у відокремленому підрозділі).
2.3. Документ, що засвідчує підтримку органом управління ініціативи навчального закладу щодо ліцензування освітньої послуги.
2.4. Концепція діяльності за заявленою освітньою послугою, яка ґрунтується на результатах моніторингу регіонального ринку праці та ринку освітніх послуг, затверджена керівником та скріплена печаткою навчального закладу, а також погоджена Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласною, Київською чи Севастопольською міською державною адміністрацією.
2.5. Копії затверджених в установленому порядку кваліфікаційних характеристик, навчальних програм.
2.6. Копії навчальних планів, затверджених в установленому порядку.
2.7. Відомості про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої діяльності. Подається інформація про кількісний та якісний склад науково-педагогічних (педагогічних) працівників за формою згідно з додатком 1 (таблиця 1 (1-1)).
2.8. Відомості про кількісні показники матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності за формою згідно з додатком 1 (таблиці 4-7).
2.9. Відомості про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності за формою згідно з додатком 1 (таблиця 9).
2.10. Відомості про кількісні показники інформаційного забезпечення, наявність бібліотеки та обсяг її фондів за формою згідно з додатком 1 (таблиці 15, 16).
2.11. Копії документів, що засвідчують право власності (свідоцтво про право власності, договір купівлі-продажу), оперативного управління (рішення чи повідомлення власника майна про перебування майна в оперативному управлінні) чи користування (договір оренди) основними засобами для здійснення навчально-виховного процесу на строк, необхідний для завершення надання послуги.
2.12. Копії документів про відповідність приміщень навчального закладу та його матеріально-технічної бази санітарним нормам, вимогам правил пожежної безпеки. Для проведення навчання за професіями з підвищеною небезпекою подаються також копії документів про відповідність навчальних приміщень нормам з охорони праці.
2.13. Копії документів, що засвідчують рівень освіти, кваліфікації та громадянство керівника навчального закладу (диплома про вищу освіту, першої сторінки паспорта керівника навчального закладу).
3. При ліцензуванні підготовки іноземних громадян до вступу у вищі навчальні заклади, підготовки іноземних громадян за акредитованими напрямами, спеціальностями, їх перепідготовки, підвищення кваліфікації:
3.1. Копії установчих документів.
3.2. Копії рішень про утворення відокремлених підрозділів та положення про них (у разі ліцензування освітніх послуг у відокремленому підрозділі).
3.3. Документ, що засвідчує підтримку органом управління ініціативи навчального закладу щодо ліцензування освітньої послуги.
3.4. Концепція діяльності за заявленою освітньою послугою, яка ґрунтується на результатах моніторингу регіонального ринку праці та ринку освітніх послуг, затверджена керівником та скріплена печаткою навчального закладу, а також погоджена Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласною, Київською чи Севастопольською міською державною адміністрацією.
3.5. Копії навчальних планів, адаптованих для підготовки іноземних громадян, в тому числі календарних графіків навчального процесу, а також навчальних програм.
3.6. Відомості про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої діяльності. Подається інформація про кількісний та якісний склад науково-педагогічних (педагогічних) працівників, керівника підрозділу, який здійснюватиме підготовку іноземних громадян, за формою згідно з додатком 1 (таблиці 1 (1-1), 3).

При ліцензування підготовки іноземних громадян до вступу у вищі навчальні заклади додатково зазначається наявність у науково-педагогічних (педагогічних) працівників, які викладають українську мову, документів про право викладання української мови як іноземної;При ліцензуванні підготовки іноземних громадян за акредитованими напрямами, спеціальностями, їх перепідготовки подається загальна інформація про кадрове забезпечення навчального процесу.
3.7. Відомості про кількісні показники матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності. Подається інформація про навчальні приміщення для занять студентів та науково-педагогічних, педагогічних працівників; соціальну інфраструктуру, в т. ч. інформація про наявність облаштованих гуртожитків для проживання іноземців та служби безпеки за формою згідно з додатком 1 (таблиці 4, 5, 8).
3.8. Відомості про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності. Подається інформація про забезпечення навчальними програмами за формою згідно з додатком 1 (таблиця 9);
3.9. Відомості про кількісні показники інформаційного забезпечення, наявність бібліотеки та обсяг її фондів. Подається інформація про забезпечення навчальними підручниками, посібниками, довідковою та іншою навчальною літературою, що знаходиться у власній бібліотеці вищого навчального закладу, за формою згідно з додатком 1 (таблиця 15); перелік фахових періодичних видань за формою згідно з додатком 1 (таблиця 16).
3.10. Копії документів, що засвідчують право власності (свідоцтво про право власності, договір купівлі-продажу), оперативного управління (рішення чи повідомлення власника майна про перебування майна в оперативному управлінні) чи користування (договір оренди) основними засобами для здійснення навчально-виховного процесу на строк, необхідний для завершення надання послуги.
3.11. Копії документів про відповідність приміщень навчального закладу та його матеріально-технічної бази санітарним нормам, вимогам правил пожежної безпеки. Для проведення навчання за професіями з підвищеною небезпекою подаються також копії документів про відповідність навчальних приміщень нормам з охорони праці.
3.12. Копії документів, що засвідчують рівень освіти, кваліфікації та громадянство керівника навчального закладу (диплома про вищу освіту, першої сторінки паспорта керівника навчального закладу).
3.13. Відомості про виконання вищим навчальним закладом додаткових вимог при підготовці іноземців за формою згідно з додатком 1 (таблиця 18).
4. При ліцензуванні підготовки громадян України до вступу у вищі навчальні заклади:
4.1. Копії установчих документів.
4.2. Копії рішень про утворення відокремлених підрозділів та положення про них (у разі ліцензування освітніх послуг у відокремленому підрозділі).
4.3. Документ, що засвідчує підтримку органом управління ініціативи навчального закладу щодо ліцензування освітньої послуги.
4.4. Концепція діяльності за заявленою освітньою послугою, яка ґрунтується на результатах моніторингу регіонального ринку праці та ринку освітніх послуг, затверджена керівником та скріплена печаткою навчального закладу, а також погоджена Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласною, Київською чи Севастопольською міською державною адміністрацією.
4.5. Копії навчальних планів і програм, затверджених в установленому порядку.
4.6. Відомості про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої діяльності. Подається інформація про кількісний та якісний склад науково-педагогічних (педагогічних) працівників, керівника підрозділу, який здійснюватиме підготовку громадян України до вступу у вищі навчальні заклади, за формою згідно з додатком 1 (таблиця 1 (1-1), 3).
4.7. Відомості про кількісні показники матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності. Подається інформація про навчальні приміщення для занять студентів (абітурієнтів) та науково-педагогічних, педагогічних працівників; за формою згідно з додатком 1 (таблиці 4, 5).
4.8. Відомості про кількісні показники інформаційного забезпечення, наявність бібліотеки та обсяг її фондів. Подається інформація про забезпечення навчальними підручниками, посібниками, довідковою та іншою навчальною літературою, що знаходиться у власній бібліотеці вищого навчального закладу, за формою згідно з додатком 1 (таблиця 15).
4.9. Копії документів, що засвідчують право власності (свідоцтво про право власності, договір купівлі-продажу), оперативного управління (рішення чи повідомлення власника майна про перебування майна в оперативному управлінні) чи користування (договір оренди) основними засобами для здійснення навчально-виховного процесу на строк, необхідний для завершення надання послуги.
4.10. Копії документів про відповідність приміщень навчального закладу та його матеріально-технічної бази санітарним нормам, вимогам правил пожежної безпеки.
4.11. Копії документів, що засвідчують рівень освіти, кваліфікації та громадянство керівника навчального закладу (диплома про вищу освіту, першої сторінки паспорта керівника навчального закладу).
Каталог: files -> akred
files -> Навчально-методичний комплекс
files -> Реферат Політична психологія як наука
files -> Технології методичної роботи укладачі
files -> Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем
files -> Реферат Посереднику системі розв'язання конфлікту
files -> Виноградова В.Є профілактика та вирішення конфліктів
akred -> Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності «Педагогіка вищої школи»

Скачати 473.76 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал