Рішення у вихованні вся справа в тому, хто виховательСторінка1/4
Дата конвертації26.04.2016
Розмір0.91 Mb.
#19599
  1   2   3   4
Методичне об’єднання класних керівників Нагірнянської ЗОШ І-ІІІ ступенів

проблеми, пошуки, рішення
У вихованні вся справа в тому, хто вихователь.

Д.Писарев


Ми живемо в неспокійний час – час великих роздумів та сподівань. Сьогодні необхідно мислити і працювати по-новому: по-новому будувати процес навчання та виховання, по-новому шукати шляхи вирішення проблем. Результативність виховного процесу в значній мірі залежить від організації методичної роботи з класним керівником. Адже для учня в школі немає ближчої людини, ніж класний керівник. Кому ж іще можна розповісти про негаразди з предмета, про сварку з товаришем чи про щасливу подію в сім’ї? Класний керівник повинен мати мудрість учителя, відповідальність старшого товариша, доброту матері, строгість батька.

К.Д.Ушинський писав: «Найголовнішим у вихованні має бути особистість безпосереднього вихователя, який віч на віч знаходиться з учнями. Вплив особистості педагога на молоду душу становить ту силу, яку не можна замінити ні підручниками ні моральними повчаннями, ні системою покарань і заохочень. Важливе значення має дух закладу, але цей дух живе не серед стін, не на папері, а в характері більшості вчителів і від них переходить в характер вихованців». Вдумуючись в ці слова переконуєшся в тому, що насправді саме від класного керівника залежить яким буде клас, яка думка в оточуючих складеться про вихованців. Приклад учителя у вихованні дітей важко переоцінити, тому не можна відривати професійну майстерність вихователя від його особистості. Перше і друге необхідно розглядати в їх нерозривній єдності віддаючи перевагу духовності і культурі педагога.Мета організації роботи методичного об’єднання – сприяти професійному вдосконаленню особистості педагога, стимулювати творчість класного керівника, який веде пошуки шляхів збагачення і розвитку змісту, форм і методів виховної роботи.

Завдання виховної роботи в нашій школі в цілому й методичного об’єднання класних керівників зокрема регламентується концепцією виховної роботи й спрямовано на створення умов для розвитку й саморозвитку дитини.

В нашій школі всього 10 класів, тому працює одне м/о класних керівників, до роботи залучаються також педагог-організатор, бібліотекар, керівники гуртків. У своїй більшості вони беруть активну участь в роботі методичного об’єднання: виступають з повідомленнями, діляться досвідом практичної роботи, проводять відкриті години спілкування, здійснюють самооцінку й оцінювання роботи колег.Класні керівники:

до 3-х років – 3;

3-5 роки - 1;

5-10 років – ;

10-15 років – ;

більше 15 років – 6.

Якісний склад членів м/о:

вчитель-спеціаліст –2 ;

вчитель ІІ категорії – 3

вчитель І категорії – 2;

вчитель вищої категорії –3 .

Наше методичне об’єднання класних керівників обрало єдину виховну тему, що пов’язана з науково-методичною проблемою школи й на своїх засіданнях обговорює окремі її аспекти. Методичні зусилля класних керівників спрямовані на реалізацією проблеми: «Використання інноваційних технологій у вихованні як засіб підвищення ефективності виховного процесу». Робота проводиться за двома напрямками. По-перше, озброїти класних керівників необхідними знаннями, уміннями та навичками. По-друге, сформувати особистість кожного учня.

З цією метою методичне об’єднання працює й будує свою роботу за такими напрямками:


 • Організація інформаційно-методичної допомоги класним керівникам;

 • Переорієнтація процесу взаємодії вчителів від репродуктивної діяльності до дослідницької;

 • Активізація творчої діяльності вчителів засобами використання нетрадиційних інтерактивних методів;

 • Створення інформаційно-педагогічного банку власних досягнень, популяризація передового педагогічного досвіду;

 • Розвиток інформаційної культури вчителів й впровадження використання інформаційних технологій у виховну роботу.

В якості основних форм роботи для реалізації даних задач визначені тематичні засідання методичного об’єднання; участь в роботі педагогічної ради й нарадах при директорові; районні семінари класних керівників; огляд класних колективів; відкриті виховні заходи; звіти про роботу; співбесіди, знайомство з новинками методичної літератури тощо.

Своїм головним завданням вважаємо розвиток сучасного педагогічного мислення класного керівника, підвищення його мотивації на освіту, формування якостей інноваційної особистості.

На нинішньому етапі розвитку школи виникла нагальна потреба використовувати в роботі нові виховні технології. Відмовившись від традиційних засідань в роботі методичного об‘єднання, ми впроваджуємо інноваційні форми, методи, засоби і технології, які дають змогу активізувати особистісний потенціал класних керівників, створити умови для пошукової дослідницької діяльності.

Серед найпоширеніших й найефективніших форм можна виділити:


 • Тренінги;

 • Психолого-педагогічні консиліуми;

 • Ділові, рольові, симулятивні ігри;

 • Методичні сесії;

 • Конференції;

 • Майстер-класи з впровадження міської програми «Крок за кроком виховуємо дитину – особистість, людину, громадянина».

На засіданнях м/о обговорюються конкретні питання з виховної роботи: «Лідерство: психологічні засади успіху», «Обдарованість: нові підходи до наболілих проблем», «Формування національно-історичної свідомості учнів», «Модернізація туристсько-краєзнавчої роботи», «Формування творчої особистості засобами етнопедагогіки», «Виховання – чому воно не може бути однаковим для всіх» тощо.

На нарадах при директорові розглядаються такі аспекти діяльності класних керівників, як:

 • Робота класних керівників в світлі сучасних вимог до навчально-виховного процесу;

 • Конструктивне партнерство школи й сім’ї;

 • Фізичний розвиток як показник здоров’я дітей та підлітків

 • Краєзнавство як основа патріотичного виховання тощо.

Важлива роль в організації практичної роботи класних керівників з навчання й виховання дітей належить методичним нарадам, що проводяться раз на місяць, а в разі потреби частіше.

Слід відмітити, що класні керівники здійснюють свою діяльність у тісній співпраці з вихователями керівниками гуртків. В школі склалась добра традиція взаємодопомоги практичної й методичної, взаємовідвідування виховних заходів, спільне їх проведення, принциповий підхід до оцінювання роботи, зацікавленість класних керівників, вихователів та керівників гуртків у спільному обговоренні й реалізації проблем навчально-виховного процесу. В більшості випадків ця співпраця дає позитивні результати й на практиці, в тому числі й при проведенні відкритих виховних заходів, які крім інших мають на меті – удосконалення педагогічної майстерності.

Поглибленню знань класних керівників про методи виховної роботи, удосконаленню їхньої педагогічної майстерності, розповсюдженню позитивного досвіду й створенню нового досвіду з питань виховної роботи сприяє також робота з самоосвіти, взаємодопомога, а також колективні творчі справи в класних колективах та школі.

Цілком зрозуміло, що повна реалізація мети передбачає не лише сформованість певного набору, а й психологічну готовність, практичний досвід. Тому в роботі методичного об’єднання значна роль відводиться роботі соціально-психологічної служби, тренінгам з педагогічного проектування. Щоб успішно впроваджувати нововведення у роботу школи, найбільше уваги приділяємо підвищенню наукової компетентності та професіоналізму педагогів, керуючись висловом: «Передусім зміст методичної роботи з кадрами (а не стільки її форми) визначає її позитивний результат». Тому роботу постійно діючого психолого-педагогічного семінару орієнтуємо на практичне спрямування. Його мета: ознайомити колектив із найбільш важливою актуальною інформацією з питань педагогічної теорії, досягнень сучасної науки, підвищити методичну підготовку вчителів. Семінар дає можливість значно підвищити рівень науковості, вийти за межі особистої методичної підготовки, націлити вчителів  на вдосконалення знань, практичних навичок і вмінь, сприяє розвитку їх аналітичного мислення, спонукає до аналізу конкретних педагогічних ситуацій. На заняттях семінару поряд із питаннями теорії опрацьовуємо практичні завдання, зокрема з розв’язанням задач ситуативного характеру з питань виховання, дидактики, психології, відбувається широкий обмін досвідом слухачів із проблеми, що розглядається. Після інформаційного повідомлення часто організовуємо педагогічні дискусії. Семінарські заняття доповнюємо тематичними виставками основної та додаткової літератури, показом матеріалу з досвіду роботи.

Важливе значення має тісна співпраця класних керівників з практичним психологом, яка сприяє здійсненню особистісно-орієнтованого підходу до науково-методичної підготовки класних керівників. Із цією метою вивчаємо запити і потреби кожного педагога, його особистісні та професійні якості, визначаємо, наскільки комфортно він відчуває себе в школі.

З метою діагностики результатів постійно здійснюється педагогічний моніторинг, визначається рівень соціальної активності. З метою формування програми професійного й особистісного розвитку класного керівника, діагностики проблем, які виникають у класному колективі, проводимо тестування, опитування, консультування за участю психолога, що стає приводом для діалогу з педагогом, для учнівського емоційно-особистісного контакту з ним. Все це сприяє розвитку позитивної мотивації у педагогів, створенню атмосфери співробітництва в колективі.

Найбільшої уваги потребують у педагогічному колективі малодосвідчені класні керівники, яким особливо необхідна професійна і психологічна підтримка. Для молодих учителів створено «Програму для молодих та малодосвідчених класних керівників», де слухачі поглиблюють знання теоретичного матеріалу, знайомляться з методичними прийомами, оволодівають методами педагогічного дослідження, проводять ділові та рольові ігри. Стажування, наставництво, проведення декади наставника, тижня молодого вчителя також сприяє «входженню» молодого педагога в професію, створює оптимальні умови, щоб період адаптації на початкових стадіях педагогічної діяльності був найменш хворобливим.

Аналіз результативності всіх форм методичної роботи, перехід до особистісно зорієнтованої моделі виховання інноваційної особистості свідчать про активізацію пошуків шляхів та дієвість заходів, спрямованих на удосконалення виховної системи, розвиток особистості як вихованця так і класного керівника, вдосконалення майстерності педагогів як вихователів.Всім радіє школа і не приховує секретів своїх досягнень. «Ми знаємо, що ми знаємо, і готові поділитися з другом!»

Проблема,

над якою працює шкільне методичне об'єднання класних керівників:

«Формування різнобічного та гармонійно розвиненого, національно свідомого, високоосвіченого, життєво компетентного громадянина, здатного до саморозвитку та самовдосконалення шляхом національно-патріотичного виховання»
Мета: розвиток в учнів особистісних ознак громадян України
Кредо: Якщо хочеш змінити світ на краще, зберегти його чисту красу, незайману святість, починай це робити із себе не завтра, а сьогодні, з цієї хвилини. 
Формули успіху:


 • Найкращий засіб допомогти собі самому – це допомагати ще комусь

 • Дітей не потрібно виховувати, з ними потрібно товаришувати

 • Людина стає тим, хто він є, завдяки справі, яку робить

 • Чим більше віддаю себе дітям, тим більше від них одержую

 • Хто не дивиться вперед – залишається позаду

 • Кожна дитина – таланту перлина

 • Любіть те, що ви робите й робіть те, що ви любите

 • Щоб мати право навчати, треба постійно вчитися самому

 • Штурмуйте кожну проблему з ентузіазмом… наче від цього залежить ваше життя


Основні завдання шкільного методичного об'єднання класних керівників:


 • підвищення теоретичного, науково-методичного рівня підготовки класних керівників з питань психології та педагогіки виховної роботи. Організація програмно-методичного супроводу виховної роботи в класі, школі, що сприяє удосконаленню й підвищенню ефективності виховної роботи в школі;

 • інформування про нормативно-правову базу, що регулює роботу класних керівників, вихователів груп подовженого дня в рамках модернізації виховання;

 • забезпечення виконання єдиних принципових підходів до виховання й соціалізації учнів;

 • формування мотивації педагогів з метою удосконалення професійної компетентності;

 • озброєння класних керівників сучасними виховними технологіями та знаннями сучасних форм і методів роботи;

 • координація планування, організації та педагогічного аналізу виховних заходів в класних колективах; всебічний розвиток індивідуальності дитини на основі  виявлення її задатків та здібностей, формування ціннісних орієнтацій, задоволення потреб і інтересів;

 • сприяння становленню й розвитку системи виховної роботи класних керівників;

 • оцінювання виховної роботи членів педагогічного колективу;

 • вивчення, узагальнення та розповсюдження передового педагогічного досвіду роботи класних керівників.

2. Функції шкільного методичного об'єднання класних керівників:

 • аналітико-прогностична функція, що виражається в здійсненні аналізу якості надання виховних послуг, розробці методик й інструментарію виявлення результативності й прогнозування, а також їхнього подальшого вмісту за напрямками виховної роботи;

 • організаційно-координуюча функція, що забезпечує планування й організацію роботи методичного об’єднання класних керівників;

 • інформаційна функція, що виражається в інформуванні педагогічних працівників школи з питань виховної роботи; 

 • методична функція, забезпечує створення організаційно-педагогічних умов з метою вдосконалення професійної компетентності членів методичного об’єднання.

3. Документація шкільного методичного об'єднання класних керівників:

 • список членів методичного об'єднання;

 • річний план роботи методичного об'єднання;

 • протоколи засідань методичного об'єднання;

 • аналітичні матеріали за підсумками проведених заходів, тематичного адміністративного контролю (копії довідок, наказів).

4. Змістом діяльності методичного об’єднання класних керівників є:

1. Планування й організація роботи методичного об’єднання класних керівників, вихователів груп подовженого дня: • розробка й затвердження планів виховної роботи, циклограм діяльності класних керівників, програм індивідуального розвитку;

 • розробка методичного супроводу виховного процесу;

 • визначення й затвердження тематики роботи творчих груп класних керівників;

 • розробка методик (технік) й інструментарію виявлення результативності виховної роботи за усіма її напрямками.

2. Створення організаційно-педагогічних умов для удосконалення професійної компетентності членів методичного об’єднання:

 • надання адресної методичної допомоги (групові, індивідуальні консультації, наставництво, практика стажистів).

3. Здійснення аналізу якості здійснення виховних послуг за напрямками:

 • стан виховання в процесі навчання;

 • створення додаткового простору для самореалізації особистості у позаурочний час;

 • науково-методичне забезпечення виховного процесу;

 • формування виховної системи школи;

 • організація соціально-профілактичної роботи;

 • моніторинг рівня вихованості учнів.

4. Систематизація, узагальнення й пропаганда передового педагогічного досвіду:

 • організація методичних виставок;

 • розробка методичних рекомендацій з пріоритетних напрямків роботи;

 • підготовка творчих звітів, майстер-класів, педагогічних марафонів;

 • педагогічні читання;

 • семінари, тренінги, конференції.

5. Організація позаурочної діяльності.
П Л А Н роботи

методичного об’єднання класних керівниківна 2014-2015 навчальний рік
«Учитель, будь солнцем, излучающим

человеческое тепло, будь почвой,богатой

ферментами человеческих чувств, и сей

знания не только в памяти и сознании

твоих учеников, но и в душах и сердцах».
                  Ш. Амонашвили
Аналіз роботи методичного об’єднання класних керівників за 2013-2014 навчальний рік
Новій Україні потрібна нова школа, а новій школі - новий вчитель, який поєднує в собі високу духовність і педагогічну майстерність, що формується і вдосконалюється протягом практичної роботи в школі. Фахівці з виховної роботи оволодівають «педагогічною технікою» і «технологією виховання», посилаючись на відомі слова А.С.Макаренка, що майстерність вихователя не мистецтво, а спеціальність, якій треба навчатись. Наявності професійних знань, педагогічних навичок і вмінь, занадто мало, щоб вчитель міг дійсно заволодіти серцями своїх вихованців і повсякденно впливати на їхню діяльність і поведінку, на їхнє самовиховання. Щоб це відбулося йому потрібно бути яскравою особистістю. В цьому і полягає головна специфіка педагогічної праці.

В минулому навчальному році м/о розв’язувало наступні задачі: • підвищення теоретичного й методичного рівня підготовки класних керівників з питань психології й педагогіки виховної роботи;

 • удосконалення діяльності класного керівника з питань підвищення ефективності розвитку творчих можливостей учнів, забезпечення їхньої успішності у творчій діяльності;

 • з’ясування слабких сторін діяльності класного керівника й допомога в організації системи профілактичної роботи з учнями.

Основним завданням, над яким працювало методичне об’єднання в 2013-20104 навчальному році, було всебічне підвищення компетенції й професійної майстерності кожного класного керівника, підвищення його творчого потенціалу, підвищення якості й ефективності системи виховної роботи класу, школи. Для організації поставленої задачі були проведені теоретичні й практичні семінари, засідання методичного об’єднання класних керівників.

Колективна методична робота дозволила класним керівникам оволодіти різними виховними засобами, що сприяють максимальній реалізації педагогічних можливостей в розвитку індивідуальних якостей особистості.

Під час взаємовідвідувань позакласних заходів, при організації відкритих годин спілкування, колективних творчих справ класні керівники вчились аналізувати свою роботу, правильно оцінювати її результати, виправляти недоліки.

Протягом 2013-2014 навчального року були проведені семінарські заняття для класних керівників 1-11 класів: «Організація системи профілактики правопорушень серед дітей та підлітків на основі гуманізації школи», «Формування творчої особистості засобами етнопедагогіки», «Діагностика – психолого педагогічний ключ до розуміння особистості учня і спосіб вироблення моделі роботи з кожним конкретним колективом школярів», «Формування в учнів культури поведінки та спілкування, навчання їх способів розвязання конфліктів».

На першому засіданні м/о класних керівників була розглянута нормативно-правова база як основа діяльності класного керівника, надані рекомендації з питань планування й організації діяльності учнів.

Методична робота з класними керівниками проводилась у формі круглих столів, дискусій, практикумів, тренінгів, що дозволило досягти більш точної, конкретної роботи в удосконаленні діяльності. Адже вчителі не лише вчились і приймали інформацію, а й були активними учасниками.

«Виховання – велика справа: ним вирішується доля людини». Ці слова В.Г.Белинського добре відомі, вони не втрачають своєї актуальності й набувають ще більшої значущості в наш час. Адже, дійсно, сьогодні як ніколи раніше доля людини залежить від того, як він вихований.

Ключовою фігурою в цьому процесі залишається класний керівник. Саме від його особистості залежать зміни, творчий підхід, плідність діяльності у становленні системи виховної роботи, що спирається на духовно-моральні цінності суспільства, етичні норми, культуру, поведінку, принципи співжиття у соціумі.

Удосконалюючи систему виховної роботи школи ми відчули необхідність нових підходів до формування духовно-моральних якостей особистості, докорінного переосмислення парадигми виховання, оновлення якісних характеристик учня, власних компетенцій на основі гуманізації його життєдіяльності.

Аналізуючи самооцінку роботи класного керівника, знову ж таки переконались у тому, що сьогодні дуже складно говорити про систему виховної роботи, оскільки кожен із класних керівників намагається відшукати свої шляхи вирішення здавалося одних і тих же завдань. І чим вища майстерність класного керівника, тим результативнішим є процес виховання: менше конфліктів, більше доброти і взаєморозуміння у взаєминах між педагогом і його вихованцями. Помітно впроваджуються нові форми роботи, прагнення йти в ногу з часом. Працювати й творити в інтересах дитини задля дитини.

Разом з тим в практиці роботи м/о класних керівників є й невирішені проблеми, основними з яких є:


 • питання організації й керівництва процесом самовиховання школярів недостатньо широко висвітлювались в ході роботи;

 • недостатньо уваги приділялось питанням методики роботи з батьками з профорієнтації, спільної діяльності школи й родини у формуванні особистості дитини;

 • недостатнє використання можливостей дитячих громадських організацій, використання різноманітних інтерактивних ігор, що сприяють набуттю досвіду відповідальної й безпечної поведінки.

При проведені діагностичного опитування членів м/о з метою виявлення проблем в роботі класні керівникі визначили утруднення з таких питань, як педагогічне керівництво та організація дієвого самоврядування, методика створення виховної системи в класному колективі, єдність вимог школи і сім’ї, створення та впровадження проектних технологій у виховну роботу, діагностика інтересів у виховному процесі.

Враховуючи набутий позитивний досвід в діяльності методичного об’єднання, відмічені недоліки, враховуючи проблему, над якою працює педагогічний колектив, методичне об’єднання класних керівників ставить перед собою задачі на 2014 – 2015 навчальний рік: • підвищення теоретичного рівня класних керівників з питань морально-духовного виховання й вмінь застосовувати одержані знання в практичній діяльності, вдосконалення якості й форм роботи з громадянського виховання;

 • формування інформаційного банку, необхідного для керування виховним процесом, реалізація творчих здібностей класних керівників й узагальнення передового педагогічного досвіду через організацію відкритих заходів виховного характеру, обмін досвідом;

 • сприяння становленню й розвитку органів учнівського самоврядування, забезпечення єдиного принципового підходу до виховання й соціалізації учнів;

 • координація зусиль класних керівників й батьківської громадськості на організацію спільної роботи з профорієнтації учнів.

Комплексний підхід у виховній роботі необхідно спрямувати на єдність впливів на свідомість, почуття, поведінку учня, тобто на всі сторони особистості: інтелектуальну, емоційну, вольову і практичну; продовжити роботу з впровадження комплексної виховної програми. Що дасть, в свою чергу, можливість забезпечити органічну єдність навчальної та позаурочної виховної діяльності учнів, зосередити зусилля не на хаотичному нагромадженні виховних заходів, а на тому, щоб підтримати, розвинути в учневі кращі моральні якості, духовні та громадянські цінності.Шляхи розв’язання проблеми:

 • через підвищення потенційних творчих можливостей класних керівників;

 • через впровадження інноваційних технологій в їх діяльність;

 • шляхом підвищення методичної компетенції класних керівників в роботі з класними колективами.


Удосконалення професійної майстерності та фахового рівня
СПИСОК ЧЛЕНІВ МО КЛАСНИХ КЕРІВНИКІВ
п\п


Прізвище ім’я по батькові

класного керівника

Клас


Стаж роботи класним керівникомКатегоріяПроблемні питання, над якими

працюють класні керівники, класоводи

1.


Ляшенко Т.І.

1
вища

Виховання дисциплінованості, охайності, зібраності. Згуртування дитячого колективу

2.


Мицюк Т.І.

2


1

спеціаліст

Розвиток індивідуальних здібностей і талантів, забезпечення умов їх реалізації.

3.

Лучко О.В..

3

4

спеціаліст

Виховання в учнів поваги до держави, її законів, до праці і людей праці

4


Онищук О.М.

5


20

I


Моральне виховання. Проблема людяності, поваги до батьків, до старших, до батьківського дому.

5


Купчук С.І.

6


6

вища

Виховання здорового способу життя, відповідального ставлення до власного здоров’я.

6.


Фарига Л.М.

7

3

ІІ


Прищеплення учням культури поведінки та спілкування, навчання способам розв’язання конфліктів у колективі та суспільстві.

7.

Бойченко В.М.

8

11

вища


Виховання почуття патріотизму й любові до природи, формування екологічної культури особистості, краєзнавчої компетентності

8.

Ходаківська Л.П.

9

3


ІІ

Виховання свідомого відношення до навчання та прищеплення стійких навичок культури поведінки.

9.

Волинець Р.С.


10-Б

31

Вища вчит. метод.

Самовиховання учнів, саморозвиток їх суспільно цінних якостей та створення умов для самореалізації як неповторної індивідуальності.

10.


Волинець Г.В.

11


13

ІІ

Нетрадиційні форми навчання і виховання, як засіб організації творчої діяльності учнів.

Всього класних керівників - 10

З них:

старших учителів -вища кваліфікаційна категорія - 3

спеціалістів першої категорії - 2

спеціалістів другої категорії - 3

спеціалістів - 2Програмно-нормативне забезпечення діяльності класного керівника, керівника гуртка


Прізвище та ініціали вчителя

Наявність програми виховної роботи, напрямок виховної роботи з класним колективом

Реалізація планів виховної роботи (коментарі до плану)

Інструментарій визначення ефективності стану виховної роботи

Ляшенко Т.І.

«Моя сім’я, моя родина в житті і долі країни»
Формування поваги до людини праці, почуття, інтересу до професії своїх батьків та рідних, вимогливості до себе

Адаптація учнів 1-го класу до навчання

Мицюк Т.І.

«Я – ми – світ»

Автор.прогр. «Виховання в колективі й через колектив»
Систематизація розуміння дітьми моральних норм і правил поведінки в громадських місцях, пізнання прекрасного в собі

Вивчення особистості учня, рівня розвитку потреб та інтересів

Лучко О.В.

«Світ у променях мого «я»»Формування у дітей уміння визначати свою індивідуальність, об’єктивно оцінювати свою поведінку, сприяти розвитку оригінальності, індивідуальності кожної дитини

Вивчення рівня розвитку колективу, характеру й структури взаємин між дітьми


Онищук О.М.

«Землі чарівний дивосвіт»

Авт. прог. «Програма спільних дій»

Виховування вміння милуватися красою природи, бережливо ставитися до неї, розвиток пізнавальних інтересів дітей

Адаптація учнів 5-го класу

Купчук С.І.

«Здоровий цвіт нової України»

Проведення виховних заходів сприяння здоров’ю, пріоритет яких грунтується на культурно-історичних цінностях українського народу,
його традиціях та духовності

Виявлення відношення до навчальної праці

Фарига Л.М.

«Здоровий цвіт нової України»

Координація дій учнів та батьків з питань збереження і зміцнення здоров’я

Відношення до успіху в позакласній роботі
«Формування громадянськості – запорука успіху»


Упровадження активних методів виховної діяльності, орієнтування учнів на репродукцію набутих правових та політичних знань

Вивчення думки учнів щодо задоволеності життєдіяльністю в шкільному співвтоваристві

Бойченко В.М.

«Майбутнє в наших руках»

Автор. програма«Виховання патріота незалежної України»


Усвідомлення цінностей соціального спілкування, здатності до усвідомленого вибору майбутньої професії в імя національного державного інтересу


Сформованість готовності до творчої праці

Ходаківська Л.П.

«Майбутнє в наших руках»


Орієнтація учнів на свідомий вибір майбутньої професії. Допомога батькам у підвищенні їхньої психолого-педагогічної культури, організація життя класного колективу як джерела самовиховання дитини

Проектування професійного становлення

Волинець Р.С.

«Я – лідер»

Формування навичок соціальної взаємодії та потреби допомагати іншим, готовності до доброчинної діяльності

Виявлення відношення й турботи до свого здоров’я

Волинець Г.В.

«Бережіть собори наших душ»

Реалізація активної за формою та моральної за змістом життєвої позиції, утвердження пріоритетів подружнього життя

Діагностика власних можливостей «Кроки до професії»

Каталог: download -> version
version -> Екологічне право україни: сучасний етап вступ
version -> Конспект лекцій для студентів спеціальностей
version -> Дидактика як галузь педагогіки, її виникнення і розвиток
version -> Про особливості діяльності практичних психологів (соціальних педагогів) загальноосвітніх навчальних закладів в 2001-2002 навчальному році
version -> «Система роботи класного керівника з формування правового світогляду та культури учнівської молоді»
version -> Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
version -> Діагностика готовності дітей до школи
version -> Методичні рекомендації щодо формування позитивних мотивів навчання; Об’єкт вивчення Позитивні мотиви в навчанні молодших школярів


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал