Рішення щодо реалізації товарів. З цих позицій дисципліна „Маркетингова політика розподілуСторінка1/16
Дата конвертації13.04.2016
Розмір4.1 Mb.
#6064
ТипРішення
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
ЗМІСТ

С.


Вступ

4

1 Сутність і значення маркетингової політики розподілу

6

2 Товарний рух і механізми використання каналів розподілу

8

3 Управління товарним рухом

31

4 Розподіл на промисловому підприємстві


38

5 Оптова торгівля в каналах розподілу

74

6 Роздрібна торгівля в каналах розподілу

104

7 Державна закупівля та державне замовлення

150

8 Вибір маркетингової політики і каналів розподілу

170

9 Вибір оптимального каналу розподілу

190

10 Конкуренція в каналах розподілу

210

11 Розподілення і маркетингова логістика

221

Список літератури

226

ВСТУП

Ринок пропонує конкретному виробнику різні можливості для реалізації своєї продукції і одночасно накладає на його діяльність окремі обмеження. Виробник, зацікавлений в ефективному збуті своєї продукції, організації раціональної системи розподілу продукції повинен вивчати ринок, на якому функціонує, і на цій основі ухвалювати обґрунтовані рішення щодо реалізації товарів. З цих позицій дисципліна „Маркетингова політика розподілу”, метою якої є формування системи науково-теоретичних і практичних знань про методи дослідження, створення і функціонування каналів розподілу, форми і методи роботи посередників у каналах, методологічні та методичні питання вибору і ведення політики розподілення в умовах конкуренції.

Основними завданнями дисципліни "Маркетингова політика розподілу" є:


 • вивчення сутності та значення маркетингової політики розподілу;

 • освоєння сутності, форм і методів організації роботи посередників та управління товарним рухом;

 • вивчення сутності формування і функціонування каналів розподілу;

 • набуття навичок підвищення ефективності діяльності посередників та оптимізації витрат у процесі товарного руху;

 • освоєння економічної сутності, організаційних основ розподілу, збутової діяльності на промисловому підприємстві;

 • вивчення оптової та роздрібної торгівлі в каналах розподілу;

 • освоєння правових основ та організації системи державних закупівель та державних замовлень;

 • дослідження процесу формування оптимального каналу розподілу та освоєння методів оцінки результатів його діяльності.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен

ЗНАТИ:

теоретико-методичні основи формування, вибору і ведення на маркетингових засадах політики розподілу різних суб’єктів господарювання.


УМІТИ:


 • враховуючи стан економічного розвитку і специфіку діяльності суб'єкта господарювання, обґрунтовано оцінювати і вибирати найефективніші канали розподілу;

 • застосовувати маркетингові інструменти при формуванні системи товароруху і механізмів використання каналів розподілу;

 • визначати оптимальний рівень витрат у процесі товарного руху;

 • ефективно управляти та обґрунтовано застосовувати необхідні напрямки удосконалення системи товароруху;

 • виявляти та аналізувати фактори, що впливають на вибір каналу розподілу;

 • на основі визначених критеріїв здійснювати оптимальний вибір структури і форми каналу розподілу;

 • визначати стратегії маркетингових каналів при формуванні маркетингової політики розподілу.

Методологічною і практичною основою вивчення дисципліни є фундаментальні положення сучасних економічних теорій, праці провідних вчених і фахівців-практиків у галузі маркетингової і розподільчої логістики, управління товарним рухом, маркетингової політики, організації торгівлі, діючі нормативні акти, що регламентують діяльність суб'єктів господарської діяльності різних форм власності і господарювання.

Дисципліна “Маркетингова політика розподілу” тісно пов’язана з іншими дисциплінами – “Інфраструктура товарного ринку”, “Логістика”, “Маркетинговий менеджмент”, “Маркетинг”, “Промисловий маркетинг”.Конспект лекцій друкується в рамках гранта Президента України за фінансової підтримки Державного фонду фундаментальних досліджень України.
1 СУТНІСТЬ І ЗНАЧЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ПОЛІТИКИ РОЗПОДІЛУ
1 Сутність та основні завдання маркетингової політики розподілу.

2 Маркетингова політика розподілу та збутова політика підприємства: основні заходи та елементи.
Сутність та основні завдання маркетингової політики розподілу
Маркетингова політика розподілу –
комплекс заходів і відповідних операцій, спрямованих на ефективне планування, організацію, регулювання та контроль доставки продукції і послуг споживачам з метою задоволення їх потреб і отримання прибутку.

Завдання маркетингової політики розподілу охоплюють такі пріоритети:

 1. логістичні:

 • створення інтегрованої системи регулювання та контролю за товарним рухом і потоками, що його супроводжують (фінансовими, інформаційними тощо), яка забезпечувала б своєчасність, високу якість постачання і необхідну кількість продукції споживачам;

 • формування системи закупівель сировини, матеріалів тощо;

 • визначення технології фізичного переміщення товарів;

 • координація і організація товароруху (обробка замовлень, упакування, комплектація, консервування, складування, створення необхідних товарно-матеріальних запасів та їх підтримання, отримання і відвантаження товарів, транспортування продукції);

 • розроблення способів управління рухом товарів;

 • організація передпродажного і післяпродажного обслуговування;

 • виконання всіх замовлень з найвищою якістю та у стислі терміни та ін.;

 1. дистрибуційні:

  • дослідження, формування, обґрунтування й ефективне функціонування каналів розподілу і товароруху;

 • встановлення збалансованості між потребами і можливостями закупівлі і виробництва;

  • вибір методів, каналів і структури розподілу, формування систем товароруху;

  • аналіз форм і методів роботи посередників у каналах;

  • вибір і ведення політики розподілення в умовах конкуренції;

  • визначення стратегії переміщення товарів;

  • планування процесу реалізації продукції та ін.;

 1. збутові:

  • організація діяльності у каналі збуту;

  • узгодження політики продажу товарів кінцевим споживачам з політикою їх виробництва;

  • організація роботи з кінцевими споживачами та ін.

Визначені пріоритети забезпечують вирішення таких трьох проблем:

 1. проектування та реалізація фізичного розподілу продукції;

 2. обґрунтування та формування каналів розподілу;

 3. організація та координація роботи у каналі збуту та з кінцевими споживачами продукції.


Маркетингова політика розподілу та збутова політика підприємства: основні заходи та елементи
Маркетингова політика розподілу є більш широким поняттям, ніж збутова політика. Так, під збутовою політикою розуміють сукупність збутових стратегій (позиціювання товару, стратегії охоплення ринку та ін.) та комплекс заходів, рішень та дій виробника, спрямованих на кінцевих споживачів продукції.

Розроблення заходів політики збуту та розподілу передбачає (Маркетинг, 2004):

1 Визначення цілей збутової і розподільчої політики: проникнення на новий ринок, збільшення обсягів реалізації та його розширення, пошук нових учасників каналу, оптимізація системи товароруху тощо. При чому вони повинні відповідати цілям маркетингової стратегії.

2 Визначення стратегії збуту і розподілу, в тому числі ринку та його меж, кінцевих спо­жи­вачів, методів збуту тощо.

3 Вибір системи розподілу: одноканальна чи багатоканальна; традиційна, горизонтальна чи вертикальна. Визначення типів каналів розподілу і кількості їх рівнів, тоб­то, які типи посередників слід застосовувати і якою повинна бути схема їх взаємодії, ви­хо­дячи з умов забезпечення цілей політик збуту та розподілу. Розподіл функцій між учасниками каналів, розгляд альтернативних варіантів структури.

4 Визначення ширини каналів – кількості учасників на кожному рівні каналу розподілу. Його можна визначити шляхом ділення річного обсягу реалізації продукції через канал на кількість продукції, яку може реалізувати за цей період один учасник каналу.

5 Вибір конкретних учасників каналів розподілу, тобто визначення того, які фірми оптової торгівлі, магазини та ін. будуть задіяні у розподілі товару, з огляду на їх можливості, репутацію, фінансовий стан тощо. Ухвалення рішення про доцільність надання їм виняткового чи переважного права продажу. Переконання кандидатів стати учасниками системи розподілу. Мотивація учасників.

6 Організація збуту товарів (документальне оформлення операцій).

7 Визначення методів управління каналами розподілу.

Таким чином, збутова політика підприємства спрямована на формування взаємовідносин з кінцевими споживачами, а маркетингова політика розподілу – з учасниками каналу розподілу.

Збутову політику підприємства та політику розподілу доцільно орієнтувати на:


 1. отримання прибутку у поточному періоді і на перспективу;

 2. максимальне задоволення платоспроможного попиту споживачів;

 3. довгострокову ринкову стійкість підприємства та конкурентоспроможність його продукції;

 4. створення позитивного іміджу на ринку та його суспільне визнання і т.п.

Розподільча та збутова політики підприємства залежать від внутрішніх та зовнішніх умов функціонування і повинна відповідати його бізнес-концепції (конкурентні позиції, місце на ринку і т.д.), а також орієнтирам діяльності. Тому підприємство повинне перебудовувати свою діяльність швидше та ефективніше, ніж конкуренти, враховуючи інтереси, пов’язані зі збереженням та підвищенням добробуту як підприємства, так і споживачів та суспільства в цілому. Збутова і розподільча політика повинні бути базою для розроблення виробничо-технологічної, постачальницької, інноваційної та фінансової політик.

Основними складовими елементами маркетингової політики розподілу є: 1. стратегії розподілу;

 2. товарорух;

 3. канали розподілу.


2 ТОВАРНИЙ РУХ І МЕХАНІЗМИ ВИКОРИСТАННЯ КАНАЛІВ РОЗПОДІЛУ


   1. Товарний рух як складова політики розподілу.

   2. Канали розподілу у маркетинговому середовищі підприємства.


Товарний рух як складова політики розподілу
Науковці, керівники з маркетингу мають різні думки щодо того, про що насправді йдеться, коли вживається термін "товарорух”. Так, найбільш загальним є таке визначення: товарорух – діяльність з фізичного переміщення товарів від місць їх походження до місць споживання (Маркетинг, 2004).

Товарорух – це система, яка має забезпечувати доставку товарів до місць продажу (товарів виробничого призначення, як правило, - до місць установлення (споживання)) у чітко визначений час з максимально високим рівнем обслуговування покупця (Маркетинговий, 2004).

Товарорух – поняття, під яким розуміють постачання і збут (Кальченко, 2004).

Товарорух – процес фізичного переміщення товарів від місця виробництва до місця продажу кінцевим споживачам, який супроводжується передачею права власності на товар від одного суб’єкта господарювання до іншого і потребує планування і контролю за його здійсненням з метою задоволення потреб споживачів і отримання прибутку (Голошубова, 2004).

Товарорух – шлях матеріальних та інформаційних потоків від конкретного виробника до споживача (Економічна, 2001).

Таким чином, деякі автори уявляють товарорух як потік готової продукції до споживача, тоді як інші додають до нього ті види діяльності, які здійснюються на більш ранніх етапах, зокрема, придбання та переміщення сировини, чим породжують суперечності у визначенні понять „товарорух” і „розподіл”.

Тому, на нашу думку, товарорух є більш вузьким поняттям, що охоплює операції, пов’язані з готовими товарами, роботами чи послугами (складування, транспортування, упакування, сортування товарів тощо), а розподіл – більш широким, що передбачає до того ж і операції, пов’язані зі створенням цих товарів (поставкою сировини, матеріалів, тощо та їх транспортуванням, складуванням і т.д.) (див. п. 4).

Зарубіжні вчені (Штерн, 2002) окремо виділяють також поняття потоку, під яким розуміють сукупність функцій, які послідовно виконуються учасниками каналу. Таким чином, товарні потоки та супроводжуючі їх потоки (фінансові, сервісні, інформаційні) застосовують для опису руху. На рис. 2.1 зображені універсальні потоки, при чому фізичне володіння і право власності (товарні потоки) та просування товару (сервісні потоки) є прямими потоками, що спрямовані від виробників до споживачів. Потоки переговорів (інформаційні потоки), фінансування та ризику (фінансові потоки) є двосторонніми, у той самий час потоки замовлень (інформаційні потоки) та платежів (фінансові потоки) прямують тільки у зворотний бік.

Рисунок 2.1 – Інформаційні, фінансові, сервісні та товарні потоки в каналах
Основними елементами товароруху (Маркетинг, 2004)є:

 • обробка замовлень. Містить отримання замовлень від споживачів чи посередників, перевірку можливості їх виконання (наявності товару на складі чи здатності його виготовити у потрібні терміни і у потрібній кількості), оформлення угоди і платіжних документів, оформлення відпускної документації. Процедура обробки замовлень, якщо вона не знаходиться під постійним контролем вищого керівництва, здатна істотно по­гіршити систему товароруху та завдати великих збитків. Саме під час цієї процедури замовлення можуть "залежуватися", що шкодить відносинам між фірмою-продавцем (виробником), її клієнтами та посередниками. Цикл замовлення — відвантаження — оформлення рахунка має бути зведений до мінімуму за строками, що можливо тільки у разі комп'ютеризації. За допомогою комп'ютера можна пере­вірити кредитоспроможність клієнта, наявність товару на складі, віддати команду на відвантаження, сповістити клієнта про строки доставки товару (Маркетинговий, 2004);

 • складування. Товар необхідно зберігати до моменту його реалізації, оскільки цикли виробництва і реалізації рідко збігаються за часом. Товари зберігають на складах підприємства, а також на територіях збуту. Підприємство може мати власні склади або орендувати склади в інших. Звичайно, власні склади є більш контрольо­ваними, однак їх утримання потребує витрат, які пов’язують капітал. Крім того, за необхідності змінити місце складування це важко виконати оперативно. Спеціалі­зо­вані склади загального користування (орендовані) часто надають додаткові (платні) послуги упаковки товару, відвантаження, оформлення платіжної і відпускної документації. Які склади, у якій кількості і на якій території слід використовувати, визначають, порівнюючи економічну ефективність альтернативних варіантів;

 • упакування. Товар необхідно зберігати від зовнішнього впливу під час транс­пор­тування чи знаходження на складі. Багато товарів слід фасувати порціями, нап­риклад, сірники, щоб їх легко можна було рахувати, вантажити та ін. Крім того, яскрава упаковка привертає увагу споживачів, вона може бути використана як місце розміщення реклами;

 • укладання угод зі споживачем. Переговорні процеси притаманні всім рівням каналів. Виробники, оптові та роздрібні торговці ведуть переговори про асортимент продукції, ціни, методи просування товарів;

 • отримання і відвантаження товарів. Здійснюється після оформлення платіжної і відвантажувальної документації. У вітчизняній практиці – після попередньої проплати вартості товару;

 • підтримання товарних запасів. Підприємство повинно мати певні запаси готової продукції, достатні для здійснення своєчасного продажу її замовникам. Підтримання великих запасів пов’язує капітал, а незначний запас збільшує ризик невиконання замовлень внаслідок строків виробничих циклів, можливих затримок, пов’язаних із зривом термінів постачання черго­вої партії матеріалів, тому доводиться приймати компромісні рішення;

 • транспортування товару. Товар може бути доставлений споживачу (замовнику) транспортом підприємства, самовивозом (споживачем), транспортом сторонніх органі­за­цій. Вибір транспорту здійснюється з огляду на цілі товароруху і умови відповідних угод, з урахуванням швидкості, доступності, вартості та ін.

Товарорух – це не тільки джерело витрат, але і потенційний інструмент створення попиту. Вдосконалювання системи товароруху дозволяє поліпшити обслуговування покупців, зменшити витрати підприємства на збут, а внаслідок чого і кінцеву ціну реалізації, і тим самим залучити до товару додаткових споживачів. Слід відзначити, що системи товароруху створюють канали, види яких відповідають видам каналів товароруху. Система товароруху забезпечує доставку товарів широкого вжитку до місць продажу, а для товарів виробничого споживання - до місць установки в визначений час з максимально можливими зручностями для споживачів. Тобто метою товароруху є забезпечення постачання потрібних товарів у певне місце у визначений час з мінімальними витратами.Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка