Рішення обласної ради 08. 08. 2013 №8 обласна програма поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2013-2017 роки м. Запоріжжя 2013 рік Зміст Програми № з/ пСкачати 117.09 Kb.
Дата конвертації24.04.2016
Розмір117.09 Kb.

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення обласної ради


08.08.2013 № 8

ОБЛАСНА ПРОГРАМА


поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2013-2017 роки
м. Запоріжжя

2013 рікЗміст Програми


з/ п


Розділи

Стор.

1
Загальні положення
3


2

Мета Програми


3

3

Склад проблеми та обґрунтування необхідності її розв’язання програмним методом


3

4

Шляхи та способи розв’язання проблеми


5

5

Строки та етапи виконання Програми


6

6

Фінансове забезпечення заходів Програми


6

7

Організація управління та контролю за ходом виконання завдань Програми


7

8

Очікувані результати, ефективність Програми


8
І. Загальні положення


Обласну програму поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2013-2017 роки (надалі – Програма) розроблено на підставі статей 34 і 35 Закону України “Про охорону праці”, Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності” та Кодексу законів про працю України.

Відповідно до Концепції Загальнодержавної програми, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 № 889-р “Про схвалення Концепції Загальнодержавної цільової програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2012-2016 роки”, обласною Програмою передбачено шляхи та способи комплексного розв’язання проблем охорони праці, забезпечення пріоритету здоров’я працівників, їх соціального захисту, створення належних, безпечних і здорових умов праці на виробництві.


ІІ. Мета Програми

Метою Програми є реалізація комплексу заходів щодо мінімізації ризиків виробничого травматизму, професійних захворювань та аварій на виробництві, формування сучасного безпечного та здорового виробничого середовища на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності та у фізичних осіб, які використовують найману працю, шляхом виконання конкретних завдань організаційного та матеріально-технічного характеру у сфері охорони праці та промислової безпеки, вдосконалення системи управління охороною праці на обласному рівні, що сприятиме сталому економічному розвитку та збереженню трудового потенціалу Запорізького краю.


ІІІ. Склад проблеми та обґрунтування

необхідності її розв’язання програмним методом

За даними Територіального управління Держгірпромнагляду у Запорізькій області, в 2012 році на підприємствах, в установах та організаціях області в результаті нещасних випадків було травмовано 363 особи проти 410 осіб у 2011 році, в т. ч. 25 осіб зі смертельним наслідком (у 2011 – 26 осіб).

Найбільше працівників травмовано на підприємствах машинобудування (26,7 %), соціально-культурної сфери та торгівлі (21,5 %), сільського господарства (14,9 %).

У загальній структурі причин нещасних випадків на виробництві 78 % складають причини організаційного характеру, серед яких домінують порушення трудової та виробничої дисципліни, а також порушення вимог безпеки під час експлуатації устаткування, машин, механізмів тощо.

У 2012 році через травми на виробництві втрати робочого часу на підприємствах області становили 5996 людино-днів, середня тривалість непрацездатності одного потерпілого склала 16,5 днів.

Слід зазначити, що в останні роки в області простежується позитивна динаміка зниження виробничого травматизму. У цілому рівень загального травматизму в 2012 році порівняно з 2008 роком знизився на 331 випадок, або 47,7 %. Проте, рівень смертельного травматизму за ці роки залишається практично незмінним – в середньому щороку на виробництві гине 25 осіб.

На жаль, на теперішній час трудова діяльність майже в усіх галузях виробництва пов’язана з впливом на працюючих комплексу шкідливих і небезпечних факторів виробничого середовища. Недостатня економічна зацікавленість роботодавців щодо збереження здоров’я працівників, шкідливі та важкі умови праці сприяють погіршенню здоров’я працюючого населення та росту професійної захворюваності.

Аналіз стану умов праці на підприємствах області за 2012 рік, проведений Головним управлінням Держсанепідслужби у Запорізькій області, показує, що неблагополучний стан умов праці на промислових підприємствах лишається практично в усіх галузях, особливо на підприємствах металургійного, гірничо-видобувного профілю, сільського господарства, машинобудування. В умовах запиленості працюють 26,2 % працівників, загазованості – 28,3 %, під впливом шуму – 25,8 %, вібрації - 11,3 %, електромагнітних випромінювань – 4,7 %, в умовах несприятливого мікроклімату – 14,1 %, в особливо шкідливих і важких умовах працюють 20,8 % працівників.

Майже половина працюючих у шкідливих умовах праці зазнають поєднану дію шкідливих чинників, що підсилює їх негативний вплив на людину. Перебування під дією вказаних факторів сприяє розвитку в осіб працездатного віку зумовлених виробництвом професійних захворювань та отримання ними інвалідності.

Скорочення чисельності цехової медичної служби, відмова підприємств від непрофільних “витратних” невиробничих структур негативно впливають на медичне обслуговування працюючого населення, внаслідок чого зростає професійна захворюваність, яка є індикатором здоров’я працюючого населення.

У 2012 році в області зареєстровано 88 випадків професійних захворювань, відповідно у 2011 – 97, 2010 – 59, 2009 – 53, 2008 – 47.

Із 88 зареєстрованих у 2012 році випадків професійних патологій 71 працівник, або 80,7 % осіб, які захворіли, як наслідок, втратили працездатність. У 2012 році діагноз профзахворювання, в основному, встановлювався при самостійному зверненні працюючих - у 63 осіб (72 % випадків), а під час медичних оглядів – лише в 25 осіб (28 % випадків). Це свідчить, що справжня кількість профзахворювань в області, вочевидь, є ще більшою.

За 2012 рік управлінням виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків та професійних захворювань України у Запорізькій області (далі – Фонд) потерпілим (членам їх сімей) сплачено страхових виплат у розмірі 104,8 млн. грн., що майже на 34 % більше, ніж за попередній 2011 рік. На медичну, професійну та соціальну реабілітацію потерпілих на виробництві витрачено 7,2 млн. грн, послуги отримали 1219 потерпілих. За рахунок коштів Фонду було проліковано 542 потерпілих на виробництві на суму 640 тис. грн. Більше 1,5 млн. грн. витрачено на догляд за інвалідами. Лікарськими засобами та виробами медичного призначення забезпечено 255 осіб на суму 536 тис. грн., безкоштовне санаторно-курортне лікування отримали 328 інвалідів на суму 3,6 млн. грн.

Результати аналізу стану промислової безпеки та охорони праці, причин нещасних випадків і професійних захворювань свідчать про те, що на багатьох підприємствах області відсутня дієва система управління охороною праці, має місце випадковий добір кадрів, недостатній рівень підготовки працюючих і фахівців з питань охорони праці, низька ефективність керівництва роботою зі створення безпечних і нешкідливих умов праці, а фінансування заходів, спрямованих на збереження життя та здоров’я працівників, здійснюється за залишковим принципом. Недостатньо ефективно ведеться робота з пропаганди безпечних і нешкідливих умов праці та проведення інших профілактичних заходів з цих питань.

Таке становище у сфері промислової безпеки та охорони праці на підприємствах області потребує вжиття системних заходів, що мають бути спрямовані на зниження кількості аварій, нещасних випадків і професійних захворювань на виробництві.
ІV. Шляхи та способи розв’язання проблеми

Розв’язання проблем, на що спрямована Програма, передбачається шляхом виконання конкретних завдань з організаційного, матеріально-технічного, наукового та нормативно-правового забезпечення діяльності органів місцевої виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій області у сфері промислової безпеки та охорони праці, подальшого вдосконалення системи управління й нагляду за охороною праці та формування її у напрямку керування ризиками у цій сфері.

Основними завданнями Програми є:

- забезпечення дотримання суб’єктами господарювання нормативно-правових актів з охорони праці;

- налагодження дієвого контролю за охороною праці на всіх організаційних рівнях;

- забезпечення функціонування систем управління охороною праці на кожному підприємстві, в установі та організації;

- започаткування розвитку аудиту охорони праці на виробництві;

- приведення до нормативних (обмеження впливу) шкідливих і небезпечних факторів на робочих місцях шляхом упровадження новітніх безпечних технологій, нових видів засобів індивідуального та колективного захисту;

- зниження рівня виробничих ризиків, безпека виробничих об’єктів, устаткування та запобігання аваріям на об’єктах підвищеної небезпеки, створення засобів і систем колективного захисту працівників;

- розвиток системи медичного обслуговування працюючих у шкідливих і небезпечних умовах, реалізація функцій профілактики, а також реабілітації потерпілих;

- удосконалення системи навчання, підготовки та перепідготовки кадрів з питань промислової безпеки та охорони праці;

- підвищення якості пропаганди безпечних і нешкідливих умов праці, інформаційне забезпечення місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та населення з питань охорони праці;

- підвищення рівня культури безпеки праці шляхом пропагування безпеки праці та способів запобігання виникненню ризиків виробничого травматизму, професійних захворювань та аварій на виробництві, формування відповідального ставлення працівників до особистої безпеки та безпеки оточуючих, а також до виробничого середовища та навколишнього природного середовища.

Виконання зазначених завдань сприятиме поліпшенню стану охорони праці, його контрольованості та прогнозованості, зменшенню кількості аварій, нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.


V. Строки та етапи виконання завдань Програми

Етапи виконання завдань Програми – щороку, протягом 2013-2017 років, у ході яких передбачається вжити заходів щодо створення належних, безпечних і здорових умов праці на виробництві, запобігання виробничому травматизму, збереження життя і здоров’я людини в процесі праці на підприємствах, в установах та організаціях області.

Основні завдання та заходи Програми можуть коригуватися у період її дії (як правило – за підсумками року), з урахуванням змін соціально-економічної ситуації в країні та регіоні, шляхом прийняття відповідних рішень обласної ради.

Для реалізації Програми запропоновано структурними підрозділами облдержадміністрації, територіальними органами центральних органів виконавчої влади, управлінням виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у Запорізькій області, Запорізькою обласною радою профспілок, Запорізькою обласною федерацією роботодавців заходи (додаток 1).
VI. Фінансове забезпечення заходів Програми

Фінансування заходів Програми щодо зменшення випадків виробничого травматизму, мінімізації ризиків професійних захворювань, підвищення ефективності й стабільності соціального захисту в частині безпеки, гігієни та медицини праці, підвищення ефективності державного управління охороною праці, профілактики нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань здійснюється в передбаченому законодавством порядку за рахунок коштів:

- обласного бюджету;

- Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.

Джерела фінансування заходів Програми (кошти обласного бюджету, Фонду та інших джерел, не заборонених законодавством) передбачені положеннями Законів України “Про охорону праці” (статті 4 і 19) та “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності” (ст. 25).

Фінансування заходів програми визначається при формуванні місцевих бюджетів, бюджету управління виконавчої дирекції Фонду України соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань у Запорізькій області.

Обсяги фінансування заходів Програми (додаток 2) уточнюються щороку під час складання проекту обласного бюджету на відповідний рік у межах видатків, передбачених головному розпорядникові бюджетних коштів, відповідальному за виконання відповідних завдань і заходів Програми.

Контроль за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів здійснюється відповідно до законодавства.


VII. Організація управління та контролю

за ходом виконання Програми
Програма виконується шляхом реалізації заходів щодо поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2013-2017 роки. Координацію та організаційне забезпечення виконання завдань Програми здійснює обласна державна адміністрація.

Забезпечення реалізації заходів і завдань Програми безпосередньо покладається на відповідальних виконавців, які контролюють їх виконання у встановлені терміни, організовують ефективну взаємодію органів державної виконавчої влади, місцевого самоврядування, громадських організацій, суб’єктів підприємницької діяльності.

Інформацію про стан виконання заходів Програми відповідальні виконавці подають облдержадміністрації щороку, до 31 січня, починаючи з 2014 року.

У разі невиконання або несвоєчасного виконання заходів Програми виконавці інформують облдержадміністрацію про фактори, які стали причиною.

До 15 лютого року, що наступає за звітним періодом, облдержадміністрація надає інформацію про стан реалізації Програми обласній раді.

VIII. Очікувані результати, ефективність Програми

Виконання Програми дасть змогу сформувати сучасне безпечне та здорове виробниче середовище, мінімізувати ризики виробничого травматизму, професійних захворювань та аварій на виробництві, що забезпечить скорочення соціальних і економічних втрат від їх негативних наслідків і в кінцевому результаті сприятиме збереженню та оздоровленню трудового потенціалу, підвищенню працездатності та функціональних можливостей працівників, сталому зростанню економіки області.Ефективність виконання Програми буде забезпечуватися шляхом оптимізації матеріально-технічних, фінансових, трудових витрат, спрямованих на поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища для забезпечення реалізації конституційного права громадян на належні, безпечні та здорові умови праці.

Крім цього, зниження кількості нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві сприятиме зменшенню видатків з бюджету на їх ліквідацію та відшкодування шкоди потерпілим на виробництві.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка