Рішення міської ради № положення про управління внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю Запорізької міської ради Загальні положенняСкачати 94.41 Kb.
Дата конвертації27.04.2016
Розмір94.41 Kb.
ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення міської ради

__________№_____

ПОЛОЖЕННЯ

про управління внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю Запорізької міської ради
1. Загальні положення
1.1. Управління внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю Запорізької міської ради (далі – управління) є виконавчим органом Запорізької міської ради, що утворюється Запорізькою міською радою, підзвітний і підконтрольний Запорізькій міській раді, підпорядкований виконавчому комітету Запорізької міської ради, міському голові, керуючому справами виконкому ради.

1.2. У своїй діяльності управління керується Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування» та іншими законами України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, нормативними актами інших центральних органів влади, Статутом територіальної громади міста Запоріжжя, рішеннями міської ради і виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, даним Положенням і іншими нормативними актами.

1.3. Управління очолює начальник, який призначається та звільняється з посади міським головою у відповідності з діючим законодавством України.

1.4. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки, відкриті в органах Державної казначейської служби України, печатку із зображенням Державного Герба України із своїм найменуванням, штамп та бланк встановленого зразка. Управління має всі права юридичної особи у відповідності до чинного законодавства України.

1.5. Майно управління належить йому на праві оперативного управління. Розпорядження майном здійснюється відповідно до положень чинного законодавства України.

1.6. Управління в межах своїх повноважень має право укладати від свого імені угоди, договори з юридичними та фізичними особами, набувати майнових прав, нести обов'язки, бути позивачем, відповідачем та третьою особою у судах усіх інстанцій.

1.7. Управління є правонаступником прав та обов’язків управління внутрішньої політики, преси та інформації Запорізької міської ради в частині здійснення повноважень, пов’язаних з реалізацією внутрішньої політики Запорізької міської ради, прогнозуванням суспільно-політичних процесів у м. Запоріжжі, налагодженням співпраці виконавчих органів міської ради з діючими у м. Запоріжжя інститутами громадянського суспільства.
2. Основні завдання
2.1. Аналіз та прогнозування суспільно-політичних процесів у місті Запоріжжі.

2.2. Розробка та впровадження організаційно-функціональних заходів для реалізації єдиної політики у сфері внутрішньої політики міської ради, її зовнішніх відносин та контролю за виконанням цих заходів.

2.3. Інформаційне та методичне забезпечення виконавчих органів Запорізької міської ради щодо наявності проблемних питань суспільно-політичного життя громади м. Запоріжжя та можливостей їх вирішення.

2.5. Налагодження співпраці виконавчих органів Запорізької міської ради з діючими в м. Запоріжжя інститутами громадянського суспільства.


3. Функції

3.1. Аналізує та прогнозує розвиток суспільно-політичних процесів у місті Запоріжжі, розглядає питання, пов’язаних з реалізацією внутрішньої політики, готує інформаційно-аналітичні матеріали та подає відповідні пропозиції міському голові.

3.2. Формує та просуває позитивний імідж міста Запоріжжя серед інших міст України.

3.3. Аналізує діяльність політичних партій та громадських організацій в місті Запоріжжі, розробляє пропозиції щодо заходів, спрямованих на взаємодію Запорізької міської ради та її виконавчого комітету з політичними партіями та громадськими організаціями.

3.4. Готує пропозиції виконавчому комітету Запорізької міської ради щодо вирішення відповідно до закону питань про проведення зборів, мітингів, маніфестацій і демонстрацій, видовищних та інших масових заходів, здійснює контроль за забезпеченням при їх проведенні громадського порядку.

3.5. Здійснює моніторинг проведення мирних зібрань в місті, організовує в установленому порядку з іншими структурними підрозділами міської ради розгляд вимог учасників акцій та інформує міського голову про результати.

3.6. Надає міському голові, заступникам міського голови, іншим посадовим особам місцевого самоврядування, відділам та управлінням Запорізької міської ради інформаційно-аналітичні матеріали та пропозиції щодо формування і реалізації внутрішньої політики Запорізької міської ради та її виконавчих органів.

3.7. Готує проекти рішень Запорізької міської ради, виконавчого комітету міської ради, розпоряджень міського голови з питань, що належать до компетенції управління.

3.8. Розглядає відповідно до діючого законодавства листи, заяви, скарги, звернення, інші документи з питань, віднесених до компетенції управління, готує відповіді на них.

3.9. Надає організаційно-методичну та іншу допомогу виконавчим органам Запорізької міської ради з питань, що належать до компетенції управління.

3.10. Визначає тематику та приймає участь в організації соціологічних, соціально-психологічних та інших досліджень перспектив розвитку міської громади.

3.11. Вивчає громадську думку населення стосовно актуальних питань громадського життя.

3.12. Здійснює оцінку можливих наслідків прийнятих соціальних, економічних та політичних рішень i вносить відповідні пропозиції.

3.13. Здійснює підготовку та проведення разом з іншими структурними підрозділами Запорізької міської ради консультацій з громадськістю з актуальних питань суспільного життя щодо шляхів розв’язання проблем і визначення перспектив розвитку міста, а також стосовно інших питань.

3.14. Надає допомогу в узагальненні іншим структурним підрозділам Запорізької міської ради та самостійно узагальнює висновки, пропозиції та зауваження, що надійшли під час проведення консультацій з громадськістю, сприяє врахуванню громадської думки при прийнятті рішень місцевими органами виконавчої влади.

3.15. Готує пропозиції щодо підтримки суспільно значущих громадських ініціатив в місті.

3.16. Готує матеріали з питань, що належать до компетенції управління міському голові, заступникам міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

3.17. Погоджує зміст зовнішньої соціальної реклами у відповідності до чинного законодавства України.

3.18. Оприлюднює на веб-сайті міської влади офіційну інформацію за поданням виконавчих органів міської ради.

3.19. Здійснює заходи щодо запобігання і протидії корупції.

3.20. Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є управління.

3.21. Забезпечує захист персональних даних.

3.22. Організовує та проводить конференції, семінари, наради та інші заходи з питань, що належать до його компетенції.

3.23. Інформує населення про свою діяльність через засоби масової інформації.

3.24. Проводить роз’яснювальну роботу з питань, що належать до його компетенції.

3.25. Здійснює контроль за діяльністю підпорядкованих підприємств комунальної власності, що належать до територіальної громади міста, в межах повноважень наданих Запорізькою міської радою та виконавчим комітетом Запорізької міської ради.

3.26. Виконує функції головного розпорядника бюджетних коштів відповідно до бюджетного законодавства України.

3.27. Здійснює інші функцій, які випливають з покладених на управління завдань.


4. Структура
4.1. Структура управління визначається штатним розписом.

4.2. Штатна чисельність управління встановлюється розпорядженням міського голови в межах загальної чисельності апарату Запорізької міської ради та її виконавчих органів, яка затверджується Запорізькою міською радою.

4.3. Штатний розпис та кошторис управління затверджується міським головою.

4.4. Управління утримується за рахунок коштів бюджету міста.

4.5. Повноваження структурних підрозділів управління, їх організація, структура та порядок діяльності визначаються окремими положеннями, які затверджуються начальником управління.
5. Права і обов’язки
5.1. Одержувати в установленому порядку від інших виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій уcix форм власності інформацію, документи та інші матеріали з питань, що належать до його компетенції, а від місцевих органів державної статистики – статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

5.2. Залучати вчених i фахівців інших установ та організацій на договірній ocнoвi для розгляду питань, що належать до його компетенції.

5.3. Брати участь у нарадах, що проводяться міською радою та виконавчим комітетом міської ради.

5.4. Утворювати як дорадчі органи громадські ради експертів (консультантів), постійні та тимчасові робочі групи тощо для вирішення поставлених перед управлінням завдань.

5.5. Відвідувати i брати участь у публічних заходах, які проводяться в місті.

5.6. Представляти інтереси органів місцевого самоврядування у взаємовідносинах з установами, організаціями та об'єднаннями громадян з питань, віднесених до компетенції управління.

5.7. Спільно з іншими структурними підрозділами Запорізької міської ради реалізовувати внутрішню політику в межах компетенції управління.

5.8. Направляти співробітників управління на навчання до центрів підготовки та перепідготовки фахівців, наукових закладів, а також для участі у роботі симпозіумів, конгресів, в тому числі за кордон у порядку, встановленому законодавством України.

5.9. Співпрацювати з центрами підготовки i підвищення кваліфікації фахівців, науково-дослідними інститутами з питань, віднесених до компетенції управління.

5.10. Використовувати державні системи зв'язку та комунікації у встановленому порядку.

5.11. Скликати в установленому порядку наради, конференції, семінари з питань, що належать до його компетенції.

5.12. Користуватись іншими правами, передбаченими для виконавчого органу міської ради згідно із Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими нормами чинного законодавства України.


6. Начальник управління
6.1. Здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління завдань і здійснення ним своїх функцій.

6.2. Діє без доручення від імені управління, забезпечує виконання обов’язків і повноважень, покладених на нього, представляє інтереси управління в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними та фізичними особами.

6.3. Укладає в межах наданих повноважень та відповідно до чинного законодавства угоди, необхідні для виконання управлінням своїх функцій.

6.4. Видає в межах своїх повноважень довіреності.

6.5. Подає на затвердження міському голові штатний розпис та кошторис витрат на утримання управління.

6.6. Планує роботу управління і аналізує стан її виконання.

6.7. Розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису управління. Відкриває та закриває рахунки в органах Державної казначейської служби України, має право першого підпису на банківських документах.

6.8. Затверджує положення про структурні підрозділи управління, розподіляє обов’язки між заступниками начальника управління, керівниками його структурних підрозділів, визначає ступінь відповідальності працівників управління.

6.9. Контролює своєчасне та якісне виконання працівниками управління покладених на них обов’язків, вживає заходи щодо підвищення кваліфікації працівників управління.

6.10. Забезпечує необхідні умови для роботи працівників управління та контролює дотримання працівниками трудової дисципліни.

6.11. Видає в межах своєї компетентності накази, які є обов’язковими для виконання працівниками управління, організовує контроль за їх виконанням.

6.12. Координує діяльність структурних підрозділів управління з усіх напрямків діяльності.

6.13. Інформує територіальну громаду міста з питань, віднесених до компетенції управління, висвітлює свою діяльність у засобах масової інформації.

6.14. Забезпечує розгляд в установленому законодавством порядку пропозицій, заяв, звернень, скарг та веде особистий прийом громадян.

6.15. Здійснює інші повноваження, покладені на нього відповідно до діючого законодавства України.

6.16. Призначає на посади та звільняє з посад службовців, технічних працівників та обслуговуючий персонал.

6.17. На період відсутності начальника його функціональні обов’язки виконує заступник начальника управління.
7. Взаємодія
Управління при виконанні покладених на нього завдань взаємодіє з органами виконавчої влади, управліннями, департаментами та іншими виконавчими органами Запорізької міської ради, постійними комісіями та іншими органами, утвореними міською радою, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності, об’єднаннями громадян в межах та у спосіб, визначений чинним законодавством України.
8. Заключні положення
8.1.  Припинення діяльності управління здійснюється за рішенням міської ради відповідно до вимог чинного законодавства України.

8.2. При реорганізації і ліквідації управління, вивільнюваним працівникам гарантується захист прав відповідно до трудового законодавства України.8.3. Зміни та доповнення до цього положення вносяться в разі необхідності відповідно до рішень міської ради.

Секретар міської ради Р.О. Пидорич


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка