Рішення 20. 03. 2009 №13 Про районну Програму «Сильна родина міцна країна»Скачати 229.51 Kb.
Дата конвертації10.09.2017
Розмір229.51 Kb.
 УКРАЇНА

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ

ЧЕРНІГІВСЬКА РАЙОННА РАДА

П’ятого скликання

двадцять третя сесія


РІШЕННЯ20.03.2009
№ 13

Про районну Програму «Сильна

родина – міцна країна»

Керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, постановами Кабінету Міністрів України від 19.02.2007 № 244 “Про затвердження Державної програми підтримки сім'ї на період до 2010 року”, від 27.12.2006 № 1834 “Про затвердження Державної програми з утвердження ґендерної рівності в українському суспільстві на період до 2010 року”, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 06.06.2007 № 382-р “Про затвердження плану заходів щодо реалізації Стратегії демографічного розвитку на період до 2015 року”, з метою сприяння створенню правових, соціальних і економічних умов для належного функціонування та розвитку сім'ї, особливо багатодітної, відновлення сімейних цінностей, утвердження духовно і фізично здорової, матеріально та соціально благополучної сім'ї, забезпечення виконання сім'єю основних її функцій; утвердження рівних прав жінок і чоловіків Чернігівська районна рада ВИРІШИЛА:


1. Затвердити районну Програму “Сильна родина – міцна країна” (далі – Програма), що додається.

2. Районній державній адміністрації:

2.1. забезпечити організацію виконання заходів і завдань Програми;

2.2. під час формування проекту районного бюджету передбачати асигнування на реалізацію Програми, виходячи із загального обсягу видатків, передбачених на відповідний рік на відповідну галузь.

3. Рекомендувати виконавчим комітетам сільських та селищної рад:

3.1. здійснити виконання заходів, зазначених у Програмі;

3.2. щороку передбачати в місцевих бюджетах кошти на виконання Програми.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Чернігівської районної ради з питань охорони здоров’я, освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту.

Голова ради В.О.Кошеленко


Затверджено
рішення районної ради
20.03.2009 № 13

Районна Програма

“Сильна родина – міцна країна”


  1. Загальні положення

Районна Програма “Сильна родина – міцна країна” (далі – Програма) розроблена відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 19.02.2007 № 244 “Про затвердження Державної програми підтримки сім'ї на період до 2010 року”, від 27.12.2006 № 1834 “Про затвердження Державної програми з утвердження ґендерної рівності в українському суспільстві на період до 2010 року”, розпорядження Кабінету Міністрів України від 06.06.2007 № 382-р “Про затвердження плану заходів щодо реалізації Стратегії демографічного розвитку на період до 2015 року”, з метою сприяння створенню правових, соціальних і економічних умов для належного функціонування та розвитку сім'ї, особливо багатодітної, відновлення сімейних цінностей, утвердження духовно і фізично здорової, матеріально та соціально благополучної сім'ї, забезпечення виконання сім'єю основних її функцій; утвердження рівних прав жінок і чоловіків.

У ході економічного і соціального реформування виявились ряд несприятливих факторів, які негативно впливають на становище сімей. Передусім це стосується демографічної ситуації, репродуктивного здоров'я, економіки сімей, сімейного безробіття, виховання дітей у сім'ї та їх навчання. Потребують розв'язання проблеми професійної підготовки, продуктивної зайнятості, охорони здоров'я, соціального забезпечення.

Актуальність розроблення та прийняття цієї Програми зумовлена необхідністю реалізації сучасної політики у сфері створення сприятливих умов для всебічного рівного розвитку сім'ї та кожного з її членів, найповнішого виконання сім'єю своїх функцій, підвищення її життєвого рівня, посилення ролі сім'ї як первинного осередку суспільства.


  1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма, обґрунтування необхідності її розв’язання

У щорічному звіті ООН за 2000 рік у частині, присвяченій Україні, передбачається, що до 2050 року при збереженні теперішніх тенденцій динаміка демографічної росту населення нашої країни може зменшитися на 40%. У той же час прогноз характеру відтворення населення, здійснений Інститутом демографії і соціальних досліджень національної академії наук спільно з Державним комітетом статистики України, показує, що чисельність її населення найближчими роками і далі скорочуватиметься внаслідок зниження протягом останніх 15 років рівня народжуваності та зростання смертності і може скоротитися до 35 млн. осіб в 2050 році. Питома вага населення, яке молодше від працездатного віку, знизилась з 23% в 1995 році до 15,4% в 2005 р., а молодь, як відомо, є основним джерелом поповнення населення в працездатному віці.

За даними районного відділу статистики станом на 01 січня 2008 року у районі проживало 19 512 осіб із яких 10370 (53%) – жінки, віком від 35 років і старші – 11 287 (58%) чоловік. Серед регіональних проблем необхідно відзначити низьку народжуваність та деформовану в бік збільшення частки населення старшого віку і переважання в цій структурі жінок. Цей дисбаланс у співвідношенні статей негативно впливає на демовідтворювальні процеси в суспільстві. Крім того, медицина повідомляє, що більше 20% молодих жінок за станом здоров'я не можуть народжувати дітей. За розрахунками спеціалістів, щоб стабілізувати чисельність населення, треба кожній молодій жінці народити трьох дітей.

Негативно впливає на народжуваність дітей нестійкість шлюбів. Широке поширення бути у "громадянському шлюбі" створює ризик появи, так званих, "тимчасових" сімей, призводить до збільшення безвідповідальності партнерів та нівелювання сімейних цінностей. Небажання молодих людей створювати повноцінні сім'ї та народжувати дітей можна пояснити невпевненістю у майбутньому, безробіттям, малозабезпеченістю, відсутністю житлових умов.

Демографічна політика в сучасних умовах повинна бути спрямована не тільки на стимулювання народжуваності, але й на зміцнення сім'ї, підвищення матеріального добробуту людей, зниження захворюваності і смертності. На думку деяких експертів, причинами зменшення шлюбів та народжуваності є, швидше за все, проблеми психологічного та культурного плану.

Ще одним чинником, що впливають на динаміку демографічного зросту, збільшуючи його негативну складову, є розповсюдження такого явища, як аборти. Наприклад, за даними Держкомстату України Запорізька область є одним із лідерів по кількості абортів. В середньому, проведення абортів зменшує народжуваність вдвічі. Крім того, це явище, в свою чергу, породжує, ще ряд негативних факторів - постабортний синдром у жінок, що погіршує морально-психічне та фізичне здоров'я членів родини; сприяє менш відповідальному ставленню, зокрема молоді, до сексуальних відносин; нівелювання цінності людського життя. Наслідками аборту, крім того є, виникнення безплідності внаслідок розвитку різноманітних хвороб, що є додатковим чинником зменшення народжуваності. Причинами абортів часто є неблагополучні сім'ї.

Така, вкрай небезпечна ситуація, ставить під загрозу національну безпеку держави, оскільки населення є одним із факторів економічного виробництва. Зменшення трудових ресурсів в довгостроковій перспективі ставить під серйозну загрозу економічний розвиток як Чернігівського району так і Запорізької області в цілому.


4. Мета і основні завдання Програми

Мета цієї Програми полягає у сприянні створенню правових, соціальних і економічних умов для належного функціонування та розвитку сім'ї, особливо багатодітної, відновлення сімейних цінностей, утвердження духовно і фізично здорової, матеріально та соціально благополучної сім'ї, забезпечення виконання сім'єю основних її функцій; утвердження рівних прав жінок і чоловіків.


Основними завданнями Програми є:

удосконалення нормативної бази з питань сім'ї для її належного розвитку та виконання соціальних функцій;

всебічне зміцнення правових, моральних та матеріальних засад сімейного життя;

запровадження правової, психолого-педагогічної та організаційно-методичної системи з метою створення оптимальних соціально-економічних умов для повноцінного виховання дітей у сім'ї;

сприяння підвищенню рівня економічної активності та самостійності сімей, оптимізація їх соціального захисту, передусім тих, що мають дітей;

створення системи цілеспрямованої підготовки майбутніх батьків до подружнього життя, підвищення рівня психолого-педагогічної культури громадян;

підвищення рівня народжуваності, поліпшення здоров'я, зниження рівня смертності та збільшення тривалості життя населення;

подолання негативних наслідків старіння населення;

формування та реалізація державної політики у сфері забезпечення ґендерної рівності;

створення інституційного механізму забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;

впровадження ґендерних підходів у діяльність органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.


  1. Напрями виконання Програми

1. Підтримка та відтворення повноцінного інституту сім`ї:

удосконалити механізм підтримки різних категорій сімей, перш за все багатодітних, створити правові передумови для повноцінного функціонування кожної сім'ї;

відтворення позитивного іміджу багатодітної сім`ї;

запровадити систему інтегрованої соціальної допомоги, заснованої на першочерговому сприянні та реалізації власних можливостей членів сім'ї, створити сприятливі умови для використання їх трудового потенціалу;

сформувати у суспільстві потребу у відповідальному ставленні громадян до збереження свого здоров'я;

підвищити рівень готовності молоді до подружнього життя та виконання функцій батька і матері;

поліпшити науково-методичне забезпечення реалізації державної політики щодо сім'ї;

удосконалити систему надання допомоги сім'ям, які перебувають у складних життєвих обставинах, їх соціального супроводу;

сформувати сприятливий соціально-психологічний клімат з метою позитивної налаштованості громадян на утворення сім'ї та збереження її кращих традицій;

удосконалити механізм психологічної, юридичної, інших видів допомоги з питань шлюбу, сім'ї та виховання дітей, розширення сфери культурних послуг;

підвищити рівень психолого-педагогічної культури молоді у сфері сімейних стосунків;

створити оптимальні умови для безпечного народження та повноцінного виховання дітей у сім'ї.

2. Вжиття дієвих заходів, спрямованих та вихід Чернігівського району із демографічної кризи:

проводити тренінги з питань малого підприємництва з метою залучення до цієї діяльності різних категорій населення та підтримки сімейного бізнесу;

здійснювати інформаційно-просвітницькі заходи, спрямовані на запобігання епідемії ВІЛ/СНІДу, збереження здоров'я, пропагування переваг здорового способу життя;

створити умови для активного розвитку масової фізичної культури та спорту, зокрема розширення доступу дітей та підлітків до фізкультурно-спортивних і оздоровчих закладів, підліткових клубів за місцем проживання;

підготувати та видати інформаційно-просвітницькі матеріали з пропаганди занять фізичною культурою та спортом для різних категорій населення;

проводити районні та місцеві спортивно-масові і фізкультурно-оздоровчі заходи.

3. Утвердження рівних прав жінок і чоловіків та рівних можливостей для їх реалізації як основного права людини:

формування та реалізація державної політики у сфері забезпечення ґендерної рівності;

приведення місцевих нормативно-правових актів у відповідність із Законом України "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків";

адаптація місцевих нормативних актів до законодавства ЄС у сфері забезпечення ґендерної рівності;

створення інституційного механізму забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;

впровадження ґендерних підходів у діяльність органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;

підтримка громадських ініціатив, спрямованих на формування ґендерної культури, подолання усталених стереотипів щодо ролі та місця жінок у суспільстві;

організація громадського обговорення проектів нормативно-правових актів і програм, спрямованих на забезпечення ґендерної рівності;

проведення конференцій, засідань за круглим столом, навчальних семінарів, інших масових заходів;

проведення інформаційно-просвітницької роботи з питань ліквідації всіх форм дискримінації за ознакою статі, подолання стереотипів щодо ролі жінок і чоловіків у сім'ї та суспільстві, утвердження духовних цінностей, формування відповідального материнства і батьківства, забезпечення ґендерного паритету в духовній сфері;

забезпечення включення ґендерної складової до програм соціально-економічного розвитку регіонів та галузей, а також дотримання ґендерної рівності під час вирішення кадрових питань у місцевих органах виконавчої влади;

проведення моніторингу з дотримання засобами масової інформації вимог із забезпечення рівноправності статей під час розміщення рекламних оголошень стосовно працевлаштування, публікації матеріалів щодо ситуації на ринку праці, а також висвітлення ролі жінок і чоловіків у всіх сферах життєдіяльності.


6. Фінансове забезпечення Програми

Програма реалізовується за рахунок коштів місцевого бюджету та інших джерел не заборонених законодавством.

Під час формування проекту районного бюджету райдержадміністрація передбачає асигнування на реалізацію Програми, виходячи із загального обсягу видатків, передбачених на відповідний рік на відповідну галузь.

Орієнтовані обсяги та джерела фінансування наведені у додатку до Програми.


7. Організація управління

та контролю за ходом виконання Програми

Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України головним розпорядником бюджетних коштів, передбачених на виконання Програми, є Чернігівська районна державна адміністрація. Основними виконавцями заходів Програми призначається відділ у справах сім’ї, молоді та спорту, служба у справах дітей Чернігівської райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Чернігівської районної ради з питань охорони здоров’я, освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту.


8. Очікувані результати виконання Програми

За час виконання Програми:

збільшиться кількість народжених дітей;

поліпшиться якість соціальних послуг сім'ям, що перебувають у складних життєвих обставинах;

збільшиться кількість зареєстрованих шлюбів;

зменшиться кількість розлучень;

поліпшиться організаційне, інформаційне і науково-методичне забезпечення реалізації державної політики у сфері підтримки сімей;

зменшиться кількість злочинів, пов'язаних з насильством у сім'ї;

буде забезпечена рівність прав та можливостей жінок і чоловіків у працевлаштуванні, просуванні по службі, підвищенні кваліфікації та перепідготовці, провадженні підприємницької діяльності, поєднанні трудової діяльності з виконанням сімейних обов'язків.

Виконання заходів сприятиме створенню належних соціально-економічних умов для повноцінного і самодостатнього функціонування сім'ї та виховання дітей, формування культури сімейних стосунків, підвищення відповідальності батьків за виховання дітей.

9. Перелік заходів Програми

з/п


Зміст заходу

Відповідальні виконавці

Термін виконання

Орієнтовні обсяги фінансування (тис. грн.)

По роках (тис.грн.)

2009

2010

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Підтримка та відтворення повноцінного інституту сім`ї

1

Утворити при райдержадміністрації, консультаційно-дорадчий орган з питань підтримки сім’ї


Відділ у справах сім`ї, молоді та спорту, РЦСССДМ

2009

Не потребує фінансування

-

-

-

2

Забезпечити розповсюдження соціальної реклами щодо позитивного іміджу сім’ї та її соціальної підтримки, популяризації сімейного способу життя, формування національних сімейних цінностей з питань здорового способу життя та збереження репродуктивного здоров’я у навчальних закладах

Відділ у справах сім`ї, молоді та спорту, РЦСССДМ, відділ освіти, ЦРЛ

постійно

Не потребує фінансування

-

-

-

3

Організовувати роботу з відродження та збереження національних сімейних традицій і цінностей, організувати проведення святкувань Дня матері, Дня сім`ї, Міжнародного жіночого дня, районного етапу таких конкурсів: Всеукраїнського фестивалю сімейної творчості "Родинні скарби України", Всеукраїнського фотоконкурсу "Миттєвості сімейного щастя", Всеукраїнського огляду-конкурсу "Таланти багатодітної родини"

Відділ культури і туризму, відділ освіти райдержадміністрації

щорічно

24,0

8,0

8,0

8,0

4

Забезпечити підбір учасників та їх участь у обласному конкурсі «Господиня свого краю»

Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту, виконкоми селищної та сільських рад, структурні підрозділи райдержадміністрації

щорічно

3,0

1,0

1,0

1,0

5

Сприяти залученню позабюджетних коштів комерційних структур до розв’язання побутових проблем, перш за все житлових, багатодітних сімей

Райдержадміністрація, викнкоми селищної та сілських рад

постійно

Не потребує фінансування

-

-

-

6

Сприяти діяльності сімейних клубів з метою піднесення престижу української сім'ї

РЦСССДМ, відділ культури і туризму
Не потребує фінансування

-

-

-

7

Забезпечити проведення заходів для дітей з нагоди Дня святого Миколая, новорічних та різдвяних свят.

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту, відділ культури і туризму, відділ освіти, служба у справах дітей, РЦСССДМ

щорічно

30,0

8,0

10,0

12,0

8

Проводити роз'яснювальну роботу серед населення з питань сприяння розвиткові підприємницької ініціативи сімей, розробити та забезпечити виконання регіональної програми сприяння багатодітним сім'ям в організації підприємницької діяльності, зокрема організації зеленого туризму, фермерських господарств, сфери побутових послуг, харчування тощо

Районний центр зайнятості, РЦСССДМ

постійно

Не потребує фінансування

-

-

-

9

Проводити інформаційно-просвітницьку роботу серед молоді, спрямовану на її підготовку до сімейного життя і відповідального батьківства, популяризацію здорового способу життя

РЦСССДМ

постійно

Не потребує фінансування

-

-

-

10

Запровадити єдиний облік багатодітних сімей та сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, шляхом ведення відповідного банку даних

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту, РЦСССМД

постійно

Не потребує фінансування

-

-

-

11

Забезпечити висвітлення у засобах масової інформації стану реалізації сімейної політики, популяризації багатодітних сімей

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту, РЦСССМД

постійно

Не потребує фінансування

-

-

-

12

У межах навчальних планів сприяти проведенню семінарських занять, що включають питання державної політики щодо сім’ї, демографічної ситуації, гендерної рівності

Відділ освіти

постійно

Не потребує фінансування

-

-

-

13

Забезпечити інформування батьків та надання їм консультативних послуг з метою набуття вмінь, знань і навичок з питань виховання дітей

РЦСССДМ

постійно

Не потребує фінансування

-

-

-

14

Вивчати та поширювати кращий досвід роботи загальноосвітніх навчальних закладів із підвищення рівня педагогічної культури батьків

Відділ освіти

постійно

Не потребує фінансування

-

-

-

15

Здійснити заходи щодо активного залучення дітей із сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, до гурткової роботи у позашкільних та загальноосвітніх навчальних закладах

Відділ освіти

постійно

Не потребує фінансування

-

-

-

2.Заходи щодо виходу Чернігівського району із демографічної кризи

1

Забезпечити проведення профілактичних заходів серед дітей з асоціальною поведінкою та роботи з виявлення осіб, які втягують підлітків у злочинну діяльність

Служба у справах дітей, РВ ГУМВС, РЦСССДМ, виконкоми селищної та сільських рад

постійно

Не потребує фінансування

-

-

-

2

Сприяти підвищенню зайнятості та зменшенню безробіття, зокрема шляхом створення робочих місць

Районний центр зайнятості, виконкоми селищної та сільських рад

постійно

Не потребує фінансування

-

-

-

3

Сприяти розвитку малого підприємництва шляхом створення умов для суб'єктів господарювання в усіх сферах економічної діяльності, враховуючи специфіку регіону

Управління економіки, районний центр зайнятості, виконкоми селищної та сільських рад

постійно

Не потребує фінансування

-

-

-

4

Проводити моніторинг ефективності функціонування мережі дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів з урахуванням прогнозованих демографічних змін з метою недопущення їх необґрунтованого закриття

Відділ освіти, виконкоми селищної та сільських рад

щорічно

Не потребує фінансування

-

-

-

5

Здійснювати інформаційно-просвітницькі заходи, спрямовані на запобігання епідемії ВІЛ/СНІДу, збереження здоров'я, пропагування переваг здорового способу життя

РЦСССДМ, ЦРЛ,

постійно

Не потребує фінансування

-

-

-

6

Створювати умови для активного розвитку масової фізичної культури та спорту за місцем проживання

Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту, виконкоми селищної та сільських рад

постійно

Не потребує фінансування

-

-

-

7

Забезпечити доступність до інформаційних матеріалів та надання профорієнтаційних послуг літнім громадянам, які зберегли працездатність і бажають працювати та звертаються до державної служби зайнятості

Районний центр зайнятості
Не потребує фінансування

-

-

-

3. Утвердження рівних прав жінок і чоловіків та рівних можливостей для їх реалізації як основного права людини

1

Підготовка інформаційних матеріалів про виконання заходів, передбачених Конвенцією ООН «Про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок»

Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту, РЦСССДМ, РВ ГУМВС, виконкоми селищної та сільскихрад

щорічно


Не потребує фінансування

-

-

-

2

Забезпечити підготовку та публікацію щорічної доповіді щодо утвердження ґендерної рівності у Чернігівському районі

Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту, РЦСССДМ, РВ ГУМВС, виконкоми селищної та сільських рад

щорічно


Не потребує фінансування

-

-

-

3

Проводити аналіз рівня доходів жінок і чоловіків у різних галузях відповідно до цілей розвитку, проголошених Декларацією тисячоліття ООН

Районне управління праці та соціального захисту населення, районний центр зайнятості,

виконкоми селищної та сільських радпостійно

Не потребує фінансування

-

-

-

4

Сприяти включенню до регіональних угод, колективних договорів положень, що забезпечують рівні права та можливості жінок і чоловіків

Районне управління праці та соціального захисту населення, районний центр зайнятості,

виконкоми селищної та сільських рад за участю об'єднань роботодавців і профспілокпостійно

Не потребує фінансування

-

-

-

5

Провести конкурс наукових робіт з ґендерної проблематики серед учнів 10 - 11 класів

Відділ освіти, Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту, РЦСССДМ

щорічно

3,0

1,0

1,0

1,0

6

Проводити культурно-мистецькі акції спрямовані на піднесення ролі жінки та утвердження ґендерної культури у суспільстві


Відділ культури і туризму

постійно

6,0

2,0

2,0

2,0

7

Організувати виставки образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва "Жінки України - митці"

Відділ культури і туризму

щорічно

6,0

2,0

2,0

2,0

8

Забезпечити продовження роботи телефонної "гарячої лінії" та мережі телефонів довіри з питань подолання насильства щодо жінок і чоловіків

РЦСССДМ


постійно

Не потребує фінансування

-

-

-

ВСЬОГО:

72,0

22,0

24,0

26,0База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка