Рішення ( сесія шостого скликання) Від 2014 р с. Рокитне Про затвердження Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2014 рік


) у пункті 8. Порядок обчислення суми податкуСторінка5/5
Дата конвертації16.04.2016
Розмір0.69 Mb.
#10556
ТипРішення
1   2   3   4   5

5) у пункті 8. Порядок обчислення суми податку.


  • підпункт 8.1. викласти у такій редакції:

«8.1. обчислення суми податку з об’єкта\об’єктів оподаткування, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місце реєстрації) власника житлової нерухомості у такому порядку:


а) за наявності у власності податку даного об’єкта житлової нерухомості, в тому числі його частки, податок обчислюється виходячи із бази оподаткування, зменшеної відповідно до підпунктів «а» або «б» підпункту 5.1 пункту 5 цього Положення та відповідної ставки податку;
б) за наявності платника податку більше одного об’єкта житлової нерухомості одного виду, в тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної житлової площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпунктів «а» або «б» підпункту 5.1 пункту 5 цього Положення та відповідної ставки податку;
в) за наявності у власності платника податку об’єктів житлової нерухомості різних видів, у тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної житлової площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпункту «в» підпункту 5.1 пункту 5 цього Положення та відповідної ставки податку;
г) сума податку обчислена з урахуванням підпунктів «б» і «в» цього підпункту, розподіляється контролюючим органом пропорційно до питомої ваги житлової площі кожного з об’єктів житлової нерухомості»;


  • у підпункті 8.2:

абзац перший викласти в такій редакції:
« 8.2.Податкове\податкові повідомлення - рішення про сплату суми\сум податку обчисленого згідно з підпунктом 8.1. пункту 8 цього положення, та відповідні платіжні реквізити , зокрема органу місцевого самоврядування за місцезнаходженням кожного з об’єктів житлової нерухомості, надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до першого липня року , що настає за базовим податковим(звітним) періодом(роком)»;


  • доповнити абзацами третім та четвертим такого змісту:

« Контролюючі органи за місцем проживання (реєстрації) платників податку в десятиденний строк інформують відповідні контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової нерухомості про надіслані (вручені) платнику податкові повідомлення – рішення про сплату податку у порядку встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам – нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової нерухомості , що перебувають у власності таких нерезидентів»;
- підпункт 8.3. викласти в такій редакції:
« 8.3.Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки даних щодо:

об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку;


розміру житлової площі об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку;
права на користування пільгою із сплати податку;
розміру ставки податку;
нарахованої суми податку.
У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, контролюючий орган за місцем проживання (реєстрації) платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає(вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення»;


  • в абзаці першому підпункту 8.5. слово і цифру « до1 лютого» заміняти словами і цифрами «до 20 лютого»;
  • підпункт 8.6 виключити;

6) підпункт 10.1. пункту 10 Порядок сплати податку доповнити абзацом другим такого змісту:

«Фізичні особи можуть сплачувати податок у сільській місцевості через касу сільської ради за квитанцією про прийняття податків і зборів».
2. Оприлюднити дане рішення в засобах масової інформації у відповідності із чинним законодавством України у сфері державної регуляторної політики.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування бюджету і фінансів.

Сільський голова О.В.Лагай


Аналіз регуляторного впливу
проекту рішення Рокитненської сільської ради " Про внесення змін в додаток № 1 до рішення 22-ої сесії 6-ого скликання від 25 грудня 2012 "Про податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки» Положення про податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки»
Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Рокитненської сільської ради " Про внесення змін в додаток № 1 до рішення 22-ої сесії 6-ого скликання від 25 грудня 2012 "Про податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки» Положення про податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки» підготовлено згідно з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.04 № 308.


  1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв'язати шляхом регулювання господарських відносин:

На сьогодні проблемою, що потребує вирішення, є невідповідність рішення " Про внесення змін в додаток № 1 до рішення 22-ої сесії 6-ого скликання від 25 грудня 2012 "Про податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки» Положення про податок на нерухоме майно відмінне від

земельної ділянки» нормам Податкового кодексу України у зв’язку з унесенням змін до Податкового кодексу України Законом України від 04.07.2013 № 403-VII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо об’єктів нерухомості».

З огляду на вищевикладене, вирішення окресленої проблеми неможливе за допомогою ринкових механізмів або чинних регуляторних актів, та потребує правового врегулювання органами місцевого самоврядування шляхом внесення змін до затвердженого рішення Рокитненської ради.

До кола суб'єктів, на яких проблема на рівні села справляє негативний вплив, належать:

- юридичні особи - через відсутність правового регулювання порядку визначення об’єкта оподаткування;

- фізичні особи - платники податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – через визначення бази оподаткування, виходячи з сумарної житлової площі об’єктів житлової нерухомості;

- органи місцевого самоврядування - не реалізується повноваження та право регулювання відносин у сфері місцевого оподаткування.
2. Цілі регулювання:

Основною метою державного регулювання є: врегулювання справляння податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Рокитненської сільради у відповідності з Податковим кодексом України.3. Визначення та оцінка прийнятних альтернативних способів досягнення зазначених цілей:

Альтернативними способами досягнення зазначених цілей є:

- діючий порядок;

- прийняття Рокитненською сільською радою запропонованого проекту рішення .

Першою альтернативою є залишення діючого порядку, тобто неприйняття даного регуляторного акту. Ця альтернатива є неприйнятною насамперед через те, що з прийняттям Закону України від 04.07.2013 № 403-VII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо об’єктів нерухомості», діючий порядок не відповідає окремим нормам податкового законодавства у сфері правового регулювання справляння податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Рокитненської сільради.

Тому, оцінюючи альтернативи, перевага була віддана останній, оскільки прийняття даного регуляторного акту забезпечить виконання вимог Податкового кодексу України з внесеними до нього змінами щодо його вдосконалення.
  1. Механізм розв’язання проблеми:

Досягнення цілей державного регулювання в даному випадку відбувається у спосіб розробки проекту рішення Рокитненської сільської ради " Про внесення змін в додаток № 1 до рішення 22-ої сесії 6-ого скликання від 25 грудня 2012 "Про податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки» Положення про податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки»

Представлений проект регуляторного акту забезпечує додержання принципів податкового законодавства, відповідає принципам державної регуляторної політики, а саме: доцільності, адекватності, ефективності, прозорості, передбачуваності.5.Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей.
Перевагами у досягненні визначених цілей є:
 - зміцнення фінансової основи місцевого самоврядування;
 - збільшення надходжень до місцевого бюджету;
 - підвищення рівня використання економічних ресурсів населених пунктів, що надасть позитивний ефект для його мешканців;
- спрямування надходжень коштів на вирішення соціальних проблем населення та покращення інфраструктури села, збільшення фінансування місцевих бюджетних програм.

6. Очікувані результати прийняття регуляторного акту:Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Органи місцевого самоврядування

Приведення рішення сільської ради у відповідність до чинного законодавства, надходження податку на нерухоме майно до сільського бюджету

Процедура розробки регуляторного акту(витрати робочого часу спеціалістів пов'язані з підготуванням регуляторного акту та витрати на оприлюднення проекту рішення в районній газеті «Перемога»

Платники

Прозорий механізм справляння податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Обов'язки щодо справляння податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки та його сплата до сільського бюджету

Споживачі

Можливість реалізації соціальних заходів у зв’язку з додатковими надходженнями до сільського бюджету

7. Обґрунтування строку дії регуляторного акту:

Термін дії запропонованого регуляторного акту необмежений, із можливістю внесення до нього змін та його відміни у разі зміни чинного законодавства чи в інших необхідних випадках.


8. Показники результативності регуляторного акту:

Основними критеріями, за якими оцінюватиметься результативність реалізації акта є:
- сума сплаченого ними податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;
9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акту:

- відстеження динаміки кількості платників податку на нерухоме

майно, відмінне від земельної ділянки;

- відстеження динаміки зростання надходжень податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.У відповідності з процедурою, передбаченою чинним законодавством, буде проведено базове відстеження до вступу в дію цього рішення, повторне через рік та періодичне через три роки з часу закінчення заходів з повторного відстеження.
Секретар сільської ради С.С.Панфілова


Каталог: assets -> files
files -> Санкт-петербургская государственная химико-фармацевтическая академия
files -> Закону України «Про право територіальних громад на об’єднання»
files -> Єврознавство – шлях до толерантності (методична консультація) Толерантність – потреба сьогодення
files -> Становление отношений Российского федерального ядерного центра внииэф и Русской православной церкви
files -> Федеральный компонент государственного стандарта общего образования основное общее образование
files -> Методичні рекомендації з проведення конкурсу серед студентів внз мінагрополітики на кращий бізнес-план зі створення


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка