Ринкове саморегулювання та сутність принципу прихованої рукиСкачати 72.08 Kb.
Дата конвертації27.04.2016
Розмір72.08 Kb.
Урок 8.

Тема: «Ринкове саморегулювання та сутність принципу «прихованої руки» ринку. Принципи ринкової конкуренції, її роль в організації ринкової економіки. Переваги та недоліки ринкової конкуренції».

Мета уроку: розширити знання учнів про форми ринкової економіки; ознайомити зі змістом «прихованої руки» економіки, зясувати механізм вирішення основних проблем економіки.

Тип уроку: урок вивчення нового навчального матеріалу.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент.

ІІ. Мотивація навчальної і пізнавальної діяльності.

ІІІ. Виклад нового матеріалу.

Умови виникнення ринку

Умовою існування будь-якої живої істоти є споживання життєво необхідних благ. У основі цього лежать потреби.


  1. Потреби людини – почало дороги на ринок.

Щоб зрозуміти, як діє сучасний ринок, необхідно уявляти собі всю

сукупність потреб сучасних людей.


Структура потреб по А. Маслоу.

1.Фізіологічні потреби (голод, спрага)2.Потреби самозбереження (безпека, захищеність)

3.Социальні потреби (спілкування, влада, любов і ін.)

4.Потреби у визнанні людини як особи (статус, авторитет)

5.Потреби у самоповазі (саморозвиток, самореалізація)
Задовольняти потреби на ринку люди можуть за допомогою бартеру або грошей.

2. Приватна власність – умова вільного ринку «собь» – пожитки, майно, «собность» - володіння річчю або чим-небудь як особистим надбанням.

Приватновласницька психологія – це психологія економічної активності і заповзятливості. Прагнучи до особистого збагачення, приватні власник проводять все більше і більше товарів. Приватна власність формує людину як особу вільну і незалежну від інших. Ніякого ринку, без приватної власності на засоби виробництва, робочу силу і результати праці, не бути.

Спроби створити ринок типу «соціалістичного» і «колгоспного», приречені на провал. Але потрібно розуміти, що приватна власність далеко не у всьому хороша і що потрапило до рук одним, не доступно для інших. Щоб уникнути цього, в умовах ринкової економіки держава, прагне, щоб частина благ знаходилося в державній власності.
3.Розподілення праці і спеціалізація виробників – джерело рясного ринку.
Розподіл праці виділення окремих професій, якими постійно зайняті люди.

Спеціалізація - концентрація виробництва однорідної продукції на основі розподілу праці (організація цехів, ділянок і підприємств великосерійного і масового виробництва).
Продуктивність праці – загальний об'єм продукції, що ділиться на кількість

витраченої на його виробництво праці; середній продукт або вироблення одного робочого за один час.

Спеціалізація це використання індивідом, фірмою, регіоном або країною ресурсів для виробництва одного або декількох конкретних видів товарів (послуг).

«От скольких людей я завишу:

От тех, кто посеяв зерно

От тех, кто наладил мне крышу

Кто вставил мне стекла в окно

Кто сшил и скроил мне одежду...»

(Н. Асєєв)
Ринкова економіка існує за умови здійснення певних принципі (вимог) взаємодії та спілкування економічних суб'єктів. Пояснимо їх.

Принцип перший - це економічна свобода. Він означає, що ко жен економічний суб'єкт керується власним інтересом і несе відпо відальність за власні дії. Умовою реалізації цього принципу є при ватна власність на майно, доходи, виробничі ресурси.

Для виробника економічна свобода означає можливість розпочинати діяльність у будь-якій сфері та досягати мети максимізації власного доходу (прибутку) усіма законними способами.

Для споживача економічна свобода передбачає широкий вибір речей і послуг та досягнення найліпшого використання власних доходів зметою одержання найбільшої корисності.

Принцип другий - це конкуренція. Конкуренція в економічній сфері є змаганням за ліпшу реалізацію власного економічного інтересу. Без економічної свободи не існує конкуренції.

Вирізняють досконалу та недосконалу конкуренцію. Досконалою називають конкуренцію за таких основних умов:

- існує велика кількість виробників та покупців кожного продукту, тому жоден з них не диктує власних умов на ринку й одноосібно не визначає ціну;

- кожен продавець або покупець вільно входить на ринок (бере участь у купівлі-продажу) і виходить з нього (припиняє цю участь), оскільки не існує правових чи організаційних перешкод для цього;

- товари певного ринку однакові, або однорідні, не мають переваг для покупців, а всі покупці однакові для продавців;

- усі покупці і продавці повністю поінформовані про ситуацію на ринку, жоден з них не знає чогось такого, що приховано від інших; .

- покупці і продавці поводять себе як раціональні економічні су­б'єкти і не вступають у змови з метою одержання вигід.

Недосконалою вважається конкуренція, за якої одна або кілька згаданих умов досконалої конкуренції з певних причин порушуються.

Принцип третій - саморегулювання. Саморегулювання означає, попри велику кількість виробників і споживачів, значну відмінність інтересів, їхня діяльність узгоджується автоматично - завдяки конкуренції і вільному (за взаємною згодою) формуванню цін.


Принцип ринкового саморегулювання сформулював ви­датний економіст, один з засновників економічної нау­ки Адам Сміт, що жив у Англії у XVIII ст. У праці «Багатство народів» він висловив думку, що саме економічний егоїзм, тобто бажання досягти здійснення власних інтересів, змушує виробників створювати те, що потрібно покупцям, та ще й за найменшої ціни. «Кожна окрема людина, - писав він, - здебільшого не ставить за мету сприяння суспільній користі, а керується лише власним інтересом. Однак при цьому, як і в багатьох інших випадках, людина невидимою рукою ринку скеровується до мети, що зовсім не належала до її намірів. Керуючись своїми власними інтересами, людина неминуче надасть перевагу таким діям, які ліпше за все служать інтересам спільства».
Розкрити механізм ринкового саморегулювання можна, пояснивши, як саме в ринковій економіці вирішуються важливі для господарського життя суспільства питання: що виробляти? як виробляти? для кого виробляти? Стисле пояснення наведемо в таблиці.
Вирішення в ринковій економіці питань: що виробляти? як виробляти? для кого виробляти?


Питання госпо­дарського життя

Суть відповіді на питання в ринковій економіці


Приклад


Що ви­робляти?


Виробляється те,на що є попит спожи­вачів


Якщо збільшується продаж електронни книжок і споживачі виявляють готовніст купувати їх за вищою ціною, то це означає що відбувається «голосування грошима» за цей товар. Для виробників це стає сигналом про доцільність збільшення виробництва


Як ви­робляти?


У виробництві використовуються

тех­нології, які гаранту­ють менші витрати
Ціна за 1 кг цукру встановилася на рівні 8 грн. Цукор постачають три заводи, які використовують різну техніку та організацію, відповідно, мають різні витрати: перший на рівні 5, другий - 7, третій - 9 грн за кілограм. Третій виробник не відшкодує

витрат, тому змушений залишити ринок
Для кого виробляти?


Виробники орієнто­вані на тих покупців, доходи яких дають можливість купувати товар


Середня ціна холодильника вищого класу становить 8 тис. грн. Попит на холодильники формують три групи родин. Перші група має доходи, за яких на холодильник можна виділити не більше ніж 3,5, друга – не більше ніж 5,5, третя - 8 і більше тис. грн. Виробники холодильників вищого класу; орієнтуватимуться лише на третю групу родинПереваги та недоліки ринкової конкуренції

Без ринкової конкуренції немає ринкового саморегулювання. Зокрема, якщо б виробники не конкурували між собою, вони навряд чи мали б мотиви до пошуку способів найліпшого задоволення потреб споживачів. Ринкова економіка, як особлива форма організації госпадарського життя за принципами економічної свободи, конкуренції, саморегулювання, має значні переваги. Водночас їй властиві й недоліки.Переваги:

  1. Спрямованість на найповніше задоволення потреб споживачів;

  2. Заінтересованість у технічному прогресі та зменшенні витрат;

  3. Досягнення особистих інтересів економічних суб'єктів.


Недоліки:

  1. Масові банкрутства, безробіття, значна нерівність доходів;

  2. Гальмування розвитку культури, освіти, забруднення довкілля;

  3. Протидія конкуренції через злиття та змови.

Ринкова конкуренція має переваги, пов'язані зі спрямованістю виробництва на повніше задоволення потреб споживачів, з ви­користанням досягнень технічного прогресу для зменшення ви­трат виробництва та з можливістю реалізувати особисті інтереси окономічних суб'єктівНедоліки конкуренції виявляються утому, що вона, по-перше, м же породжувати масштабні банкрутства найслабших виробника спричиняти масове безробіття та розшарування суспільства на дуже багатих і злиденних. По-друге, виробники заінтересовані у швидких та високих прибутках, яких не можна одержати в освіті, культурі, здійснюючи природоохоронні заходи. Тому потреби людей у розвитку саме цих сфер можуть залишитися незадоволеними. По-третє, руйнівні для виробників - конкурентів наслідки конкуренції змушують їх шукати порозуміння, змовляючись та укладаючи угоди. Це шкодить споживачам, оскільки спричиняє зростання цін зниження якості. Лише держава (уряд) може ефективно протидіяти негативним наслідкам конкуренції. Впливовими інструментами такої протидії є:

  • законодавство, що забороняє змови виробників та обмежує забруднення довкілля;

  • фінансування з державного бюджету витрат на допомогу безробітним та малозабезпеченим, на розвиток культури та освіти


ІУ. Домашнє завдання: опрацювати матеріал конспекту.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка