Резюме у статті розглядаються синонімічні ряди з компонентом дорога в українській та російській мовах; подається аналіз словникових статей з різних словників синонімів. Зроблена спроба представити синонімічні групи з компонентом дорога у вигляді польовоїСкачати 127.57 Kb.
Дата конвертації15.09.2017
Розмір127.57 Kb.
УДК 811.161.1’373.421+811.161.2’373.421

Т. Г. Бондар (Луцьк)

Функціонально-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СИНОНІМІЧНИХ РЯДІВ З КОМПОНЕНТОМ ДОРОГАРезюме

У статті розглядаються синонімічні ряди з компонентом дорога в українській та російській мовах; подається аналіз словникових статей з різних словників синонімів. Зроблена спроба представити синонімічні групи з компонентом дорога у вигляді польової структури.Ключові слова: синонім, синонімічні ряди, домінанта, польова структура.

Summary

The article deals with synonymous rows of the Ukrainian and Russian languages which contain a component road. The analysis of entries from different synonymic dictionaries is given. Synonymous groups with a component road are represented as the field structure.Keywords: synonym, synonymous rows, dominant, field structure.

синонімічні можливості української та російської мов надзвичайно великі. Адже чим складніша і давніша історія народу, тим багатша його мова.

Наявність у літературній мові слів з тотожним і близьким значенням завжди привертала до себе увагу дослідників і цікавила мовознавців з давніх часів. Проблема лексичних синонімів виникла ще в “риториках”, а потім стала однією з перших проблем лексикології й стилістики мовлення. На сучасному етапі розвитку мовознавства питання синонімії залишається надзвичайно цікавим й актуальним. Синоніми є засобом тонкої змістової диференціації; з їхньою допомогою створюються стилістичні відмінності, виражаються різні види експресії, емоційних оцінок тощо. Головною задачею лінгвістів є створення словника синонімів, який би відповідав сучасним лексикографічним і теоретичним вимогам (див. роботи А. Євгеньєвої, Ю. Апресяна). Синонімічний словник повинен містити інформацію про зміст синонімів, їхню лексико-семантичну сполучуваність, граматичні конструкції та стилістичні особливості. Опис синонімів повинен бути «максимально повним, достатнім й експліцитним, тобто побудованим таким чином, щоб на його основі можна було навчитися правильно вживати синоніми в широкому колі ситуацій» [3: 247-248].

Об'єктом дослідження є синонімічні ряди з лексемою дорога в українській та російській мовах. Мета роботи: проаналізувати ряди синонімів, в які входить лексема дорога, визначити основні критерії об’єднання слів в цих синонімічних рядах та з’ясувати, наскільки правомірним є включення тих чи інших лексем в ці ряди. Подамо критичний аналіз словникових статей з різних синонімічних словників та спробуємо побудувати максимально повні синонімічні ряди. Адже точність і виразність мовлення значною мірою залежать від адекватного вживання синонімів.

У сучасній українській та російській мовах лексема дорога є багатозначною, тому вона може входити відразу до кількох синонімічних рядів. Узагальнюючи дані двох базових тлумачних словників, «Словника української мови» (СУМ) та «Словаря современного русского литературного языка» (БАС), ми виокремлюємо три основних значення лексеми дорога:

ЛСВ-1: ‘смуга землі, по якій їздять і ходять’. Долиною по куряній дорозі вертають з піль селяни. (У. Самчук. Марія); Отсюда началась извилистая и узкая асфальтовая дорога (Опыт [НКРЯ]);

ЛСВ-2: ‘процес їзди, подорож, мандрівка’. П'ятий – той, що у френчі й галіфе кольору кави – пристав у дорозі до веселої, безжурної компанії (І. Багряний. Тигролови); – Правда, с такой дороги и очень нужно отдохнуть. Вот здесь и расположитесь, батюшка, на этом диване (Н. Гоголь. Мертвые души);

ЛСВ-3: ‘напрямок, маршрут пересування’. Одного разу загадав [молодий купець] їхати в світ до склепу, а дорога все припадала їхати попри сестрин дім (О. Кольберг. Заздрісна жінка).

У СУМі окремо виділено ще таке значення лексеми дорога, як ‘місце для проходу, проїзду’ [11: 379]. У БАСі вживання ‘место для прохода; проход’ не виділяється в окреме значення, а подається як відтінок значення ЛСВ-3 [9: 1004-1006]. Позначимо значення ‘місце для проходу, проїзду; прохід’ як ЛСВ-3а: Пішли [Котигорошко, Вернигора, Вернидуб]. І так їм добре йти: де гора на дорозі – то Вернигора перекине; де ліс – Вернидуб виверне; де річка – Крутивус воду відверне (Котигорошко / Укр. нар. казки); Охрана решительно расчищала для огромной свиты (чиновники, журналисты) дорогу (Известия, 2002.04.07).

Часто лексема дорога у переносному значенні означає ‘напрямок діяльності, шлях розвитку’, що теж є відтінком значення ЛСВ-3 [11: 379; 9: 1006]. Позначимо це значення ЛСВ-3б: Де ж той хліб для чиновного сина? Одна до нього дорога служба (Панас Мирний).

Проаналізуємо запропоновані у лексикографічних джерелах синонімічні ряди, куди входить лексема дорога. В 1900 р. було опубліковане «Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений» Н. Абрамова. Це було перше відносно повне зібрання російських синонімів. У словнику подано три синонімічних ряди, в які входить лексема дорога, в одному з них вона є домінантою:

1. Дорога, путь, мостовая, стезя, тропа, тропинка, шоссе; улица, тротуар, просека, аллея, полотно (железнодорожное). <…> Перекресток, перепутье, распутье. Путь-дорога. Проселком (околицей) к ночи, а прямо (т. е. не торной дорогой) – дай Бог к свету [1: 128].

У цій статті є відсилки до вокабул путь і способ, а також наводиться ряд виразів і фразеологізмів з компонентом дорога: ворочать с дороги, давать дорогу, запала дорога, идти своей дорогой, не знать дороги тощо. Укладач прагнув охопити великий масив лексики. Тому до словникової статті потрапили не лише синоніми (путь, стезя), але й тематично близькі слова (аналоги в розумінні Ю. Апресяна) (улица, аллея, мостовая, полотно железнодорожное). Автор наводить деякі приклади сполучуваності (большая, военная) та вживання лексеми дорога. На жаль, словник не містить опису семантичних, стилістичних подібностей і відмінностей синонімів, не подано опису сполучуванності лексем, що входять до синонімічного ряду. Ці та інші недоліки ускладнюють користування словником. Користувач сам, спираючись на свої знання та інтуїцію, повинен вибрати те чи інше слово з ряду. Зрозуміло, що лексеми, об’єднані у синонімічний ряд з домінантою дорога, мають спільне значенням ‘смуга землі, по якій їздять і ходять’.

Автор словника іноді не розрізняє окремих значень багатозначних слів путь та дорога і включає лексеми, що мають різне значення, в один синонімічний ряд. Наприклад, більшість лексем з синонімічного ряду "Путь, дорога, ход, конец, маршрут, курс, оборот, рейс (корабля), крюк" [1: 372] можуть набувати значення ‘напрямок, маршрут пересування’ (путь, дорога, маршрут, курс). А лексеми путь, дорога, ход, рейс об’єднані спільною семою ‘рух, процес переміщення’.

У словнику Н. Абрамова лексема дорога також входить до синонімічного ряду з домінантою способ:Способ, обзор, порядок, прием, род, сноровка, средство, путь, дорога, манера, метода, тактика, система, фортель, ухватка, манипуляция. [1: 425].

Зауважимо, що Н. Абрамов не включив лексему дорога у синонімічний ряд з домінантою путешествие, хоча таке значення реалізується у ЛСВ-2.

Тепер розглянемо синонімічні ряди з компонентом дорога в сучасних словниках синонімів української та російської мов.

В «Словаре синонимов русского языка» З. Александрова подає три синонімічних ряди з компонентом дорога, але в жодному з них дорога, на її думку, не є домінантою. Важливою особливістю словника є те, що автор наводить синонімічні ряди окремо до кожного значення багатозначної лексеми. Проте словник не містить тлумачень плану змісту багатозначних лексем. Так, у словниковій статті Дорога містяться відсилки до трьох інших синонімічних рядів, стосовно яких дорога в даному значенні є периферійним членом ряду. Розглянемо ці синонімічні ряди:Путь 1. дорога, трасса / водный: артерия [2: 441].

Путешествие, поездка, путь, дорога; путь-дорога, путь-дороженька (народно-поэт.); вояж (уст., теперь ирон.) / по круговому маршруту: турне; / водное: плавание, круиз / пешее: поход (разг.) [2: 440-441].

Доступ, подступ, подход, проход, дорога, путь, ход; приступ (уст.) [2: 129].

Серед недоліків словникових статей вищезгаданого словника є відсутність прикладів вживання синонімів, не наведені контексти, де синоніми є взаємозамінними. Так, у реченні В случае необходимости пользователи могут получить доступ к нужной им информации навряд чи можна замінити слово доступ якимось його синонімом з ряду подступ, подход, проход, дорога, путь, ход, приступ, не змінюючи при цьому зміст речення. У реченні Действия Штатов затруднят доступ на европейский рынок (Известия, 2001.10.23), мовець може замінити доступ синонімами путь, дорога, ?проход. Можна навести ще чимало подібних прикладів, де досить складно вибрати правильну одиницю з синонімічного ряду.

Одним з найкращих синонімічних словників є двотомний словник «Словарь синонимов русского языка» під редакцією А. Євгеньєвої. У цьому словнику об’єкти описані в більшості випадків відповідно значенням тлумачного словника, тобто скільки значень має домінанта в тлумачному словнику, стільки ж синонімічних рядів подається в словнику синонімів. Словник дає пояснення щодо відмінностей і подібностей вживання синонімів одного й того ж самого ряду і містить багатий ілюстративний матеріал, який виділяється в окрему зону словникової статті.

Синонімом дороги виступає слово путь. В «Словаре синонимов русского языка» зазначається, що ці два синоніми збігаються майже у всіх своїх значеннях. Різниця між ними полягає лише в дуже тонких відтінках, які базуються переважно на тому, що слово дорога має конкретне (предметне) значення, а путь – загальніше, менш конкретне значення. Далі у словнику подаються основні значення лексеми дорога, описуються відмінності та подібності вживання синонімів у тому чи іншому значенні. Укладачі словника виділяють чотири значення дороги: ЛСВ-1, ЛСВ-3а, ЛСВ-2, ЛСВ-3б (див. [7.I: 299-300]). В інші ряди дорогу не включено, хоча у словнику подаються синонімічні групи, члени яких можна вважати відносними синонімами лексеми дорога, напр., групи тракт, большак, шлях або трасса, линия, магистраль тощо.

Ще одним цікавим словником за редакцією А. Євгеньєвої є «Словарь синонимов». На відміну від попереднього, цей словник подає ще одне значення лексеми дорога: ‘напрям, маршрут’ (ЛСВ-3). У значенні ЛСВ-1 та ЛСВ-3б синонімом лексеми дорога (крім слова путь) виступає також слово стезя [8: 126].

Найкращим словником українських синонімів є двотомний «Словник синонімів української мови», який подає повні синонімічні ряди до кожного значення багатозначних лексем та містить багатий ілюстративний матеріал. Крім того, у словнику подані тлумачення лексем та коментарі, що значно полегшує вибір того чи іншого синоніма.

Лексема дорога включена у п’ять синонімічних рядів, в двох з яких вона є домінантою:

1. Дорога (смуга землі, по якій їздять і ходять), шлях, путь, тракт заст.; шосе, соше розм., соша розм. (з асфальтовим, бетонним тощо покриттям); траса, магістраль рідше (яка з'єднує великі міста, важливі центри); автострада (для масового автомобільного руху); гостинець розм. (перев. велика, бита); путівець (перев. польова); манівці [манівець] розм. (кружна, обхідна); простець розм. (пряма); кам'янка діал. (брукована).

2. Дорога (напрям чиєїсь діяльності, життєві обставини), шлях, путь, стежка розм., стежина розм. рідше, стезя книжн., тропа поет.; манівці [манівець рідше] розм. (діяльність або розвиток, спрямовані в обхід чого-небудь) [10.I: 454].

Лексема дорога виступає периферійним членом наступних синонімічних рядів:

1. Доступ (можливість бувати десь, зустрічатися з кимсь, користуватися, займатися чимсь), хід [ходи], шлях, дорога, приступ розм., двері розм.

2. Напрям (лінія руху кого-, чого-небудь), напрямок, керунок рідше; курс (лінія руху судна, літака тощо); маршрут (наперед визначений шлях їзди, проходження тощо); шлях, дорога, путь заст., поет. (напрям руху в який-небудь бік, до певного місця).

3. Прохід (місце, де можна проходити, просуватися тощо), доступ, дорога, хід, хідник розм.; проміжок (між кимсь, чимсь); проріз (штучно чи природно утворений); прорив (утворений внаслідок роз'єднання когось, чогось).

До синонімічного ряду Подорож лексема дорога не включена, але лексема путь є членом такої синонімічної групи.

Серед українських синонімічних словників слід назвати «Практичний словник синонімів української мови» С. Караванського, в якому автор подає досить повні ряди синонімів. Розглянемо синонімічний ряд з домінантою дорога:

Дорога, шлях, путь, (велика) битий шлях, гостинець, (сільська) путівець; (при вулиці) їздня; (поштова) тракт; (асфальтна) шосе, автострада; (важлива) магістраль, траса, перен. артерія; (від руху чогось) слід; (до серця) доступ; (далека) подорож, мандрівка, (піша) ходка, (своя) Перен. напрям/ок/ розвитку /діяльности/; доріжка, доріжечка, доріженька [5: 96].

У цьому словниковому ряді наведено синоніми до слова дорога, яке реалізує значення ЛСВ-1 (шлях, путь, гостинець, путівець, їздня, тракт тощо), ЛСВ-2 (подорож, мандрівка, ходка). Напрямок розвитку /діяльності/ є по суті не синонімом лексеми дорога, а описом значення ЛСВ-3б. Слід (від руху чогось), тобто ‘смуга, що лишається після руху кого-, чого-небудь’, є відтінком значення ЛСВ-1 [11: 378]. На жаль, укладач не диференціює синоніми відповідно до цих значень. Проте в дужках подаються ремарки, які допомагають читачу розрізняти значення та відтінки значень лексем.

С. Караванський включає також лексему дорога в синонімічні ряди з домінантами путь, гостинець, ходка, шлях, подорож, мандрівка.

Л. Полюга у «Словнику синонімів української мови» включає лексему дорога лише в один синонімічний ряд:Дорога (підготовлена смуга для переміщення транспорту) шлях, путь, (асфальтована) шосе, заст. (битий) гостинець, тракт, (суч. високоякісні) траса, магістраль, автострада [6: 77].

Як бачимо, Л. Полюга навів синоніми, об’єднані спільним значенням ЛСВ-1. В жоден інший ряд лексема дорога, на думку автора, не входить.

П. Деркач у «Короткому словнику синонімів української мови» , як і Л. Полюга, наводить лише один синонімічний ряд з домінантою дорога, де лексема дорога має значення ЛСВ-1:

Дорога – (уторована) тракт, траса; обл. гостинець; (польова, степова, міжселищна) путівець; (брукована) шосе; (тільки для автомобільного руху) автострада [4: 62].

Розгляд синонімічних рядів з компонентом дорога у різних словниках синонімів української та російської мови показує, що дані словників дещо відрізняються. Адже автори часто по-різному об’єднують лексеми в ряди, які відрізняються як за складом своїх компонентів, так і за принципами об’єднання лексем в ці ряди.

На нашу думку, найближчими синонімами лексеми дорога у значенні ЛСВ-1 – ЛСВ-3 можна вважати лексеми путь, шлях. Представимо синонімічні групи з компонентом дорога у вигляді польової структури, де виділяється ядро та периферія (ближня і дальня). В основі такого поділу лежить частотність вживання лексем у текстах. Так, наприклад, частотність вживання слів дорога і путь в російській мові складає відповідно 516 і 619 [12]. Частотність периферійних членів синонімічних рядів є значно меншою (пор. рос. шоссе – 23, магистраль – 9, большак – 5 тощо [12]).

Ми включили дорогу в ряди, де реалізуються значення таких лексико-семантичних варіантів:

1. ЛСВ-1 (у цьому значення лексема дорога виступає домінантою ряду). В центрі групи містяться лексеми: дорога, шлях, путь. Ближню периферію утворюють лексеми, які є спеціальними назвами видів доріг: шосе (з асфальтованим, бетонним тощо покриттям), траса, магістраль (для позначення основних, головних сучасних шляхів); автострада. На дальній периферії знаходяться застарілі: тракт; гостинець (бита, велика дорога); путівець (перев. польова, сільська дорога); рос. большак (большая проезжая дорога в отличие от проселочной); діал. кам'янка (брукована дорога).

2. ЛСВ-2 (домінантою ряду виступає лексема подорож). Центральну позицію займають лексеми подорож, мандрівка, рос. путешествие. На ближній периферії знаходяться дорога, путь, а також розмовні: мандри, мандрівочка. До дальньої периферії віднесемо шлях, мандрування, рос. странствование, фольк. путь-дорога; діал. вандрівка, поїздка (подорож верхи або на якомусь транспорті), круїз (водне), турне (круговим маршрутом); застаріле вояж. У цьому ряді домінанта має частоту вживання 60, а периферіцні члени – 6 (путь-дорога), 5 (турне), 4 (странствование), 4 (вояж) тощо [12].

3. ЛСВ-3 (домінантою ряду виступає лексема напрямок, з частотою вживання 153 [12]). У цьому ряді ядро утворюють лексеми напрямок, рос. направление, маршрут. На периферії знаходяться шлях, дорога, путь, керунок, курс (лінія руху судна, літака тощо).

4. ЛСВ-3а (у цьому значення домінантою ряду є лексема дорога). Центральну позицію займають лексеми дорога, шлях, путь рідше; периферію – прохід, хід.

Ми вважаємо недоцільним включати лексему дорога в синонімічний ряд з домінантою доступ, оскільки слово дорога може реалізувати значення ‘доступ’ лише у складі сталих сполученнях типу відкрити / відкривати дорогу (‘створювати сприятливі умови для досягнення, успіху в чому-небудь’), дати / давати дорогу (‘сприяти кому-небудь у чомусь, створювати відповідні умови для здійснення, досягнення і т. ін. чогось’): І до України, як до Матері, звернула Леся перші слова у першій книзі "На крилах пісень", якій відкрив дорогу в життя Іван Франко (Ярема Гоян); – Треба сміливіше давати дорогу отаким трудівницям з народу (О. Гончар).

Зобразимо отримані синонімічні ряди у вигляді центричних кіл:Отже, ми об’єднали синоніми лексеми дорога в чотири синонімічних ряди, в двох з яких (дорога у значенні ЛСВ-1 та ЛСВ-3а) домінантою виступає досліджувана лексема.Література

1. Абрамов Н. Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений. – 6-е изд., стереотип. – М., 1996. – 502 с.

2. Александрова З. Е. Словарь синонимов русского языка. – 5-е изд., стереотип. – М., 1986. – 600 с.

3. Апресян Ю. Д. Английские синонимы и синонимический словарь // Избранные труды, том II. Интегральное описание языка и системная лексикография. – М., 1995. – С. 242-304.

4. Деркач П. М. Короткий словник синонімів української мови. – Львів-Краків-Париж, 1993. – 208 с., XIV с.

5. Караванський С. Практичний словник синонімів української мови. – К., 2000. – 480 с.

6. Полюга Л. М. Словник синонімів української мови. – К., 2001. – 477 с.

7. Словарь синонимов русского языка / Гл. ред. А. П. Евгеньева. В 2-х т. – Л., 1970-1971.

8. Словарь синонимов. Справочное пособие / Ред. А. П. Евгеньева. – Л, 1975. – 648 с.

9. Словарь современного русского литературного языка. В 17-ти т. – Т.3. – М., 1954.

10. Словник синонімів української мови: В 2-х т. – К., 2001.

11. Словник української мови. В 11-ти т. – Т.2. – К., 1971.

12. Частотный словарь русского языка. Около 40000 слов / Под ред. Л. Н. Засориной. – М., 1977. – 936 с.

Список скорочень

ЛСВ – лексико-семантичний варіантНКРЯ – Национальный корпус русского языка // www.ruscorpora.ru

База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка