Релігієзнавство Кваліфікація – 030100 бакалавр філософіїСкачати 190.17 Kb.
Дата конвертації26.04.2016
Розмір190.17 Kb.
ФІЛОСОФІЯ

Спеціальність: Філософія


Релігієзнавство
Кваліфікація – 6.030100 бакалавр філософії


Qualification – 6.030100 Bachelor of Philosophy

Кваліфікація - 8.030101 магістр філософії


Qualification – 8.030101 Master of Philosophy

Цикл фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін


Антична філософія

Ancient Greek and Roman Philosophy

Антична філософія-1

Antique Philosophy-1

Епістемологія

Epistemology

Естетика

Aesthetics

Етика

Ethics

Загальна психологія.

General Psychology

Історичні типи філософського мислення

Historical Types of Philosophical Thinking

Історія української філософії

History of the Ukrainian Philosophy

Історія філософії

History of Philosophy

Історія філософії Південної та Східної Азії.

History of South and East Asian Philosophy

Історія християнства

History of Christianity

Курсова робота.

Term Paper

Логіка

Logic

Метафізика

Metaphysics

Методика викладання філософії

Teaching of Philosophy

Некласична логіка.

Non-Classical Logic

Німецька класична філософія

German Classical Philosophy

Основи класичної логіки

Fundamentals of Classical Logic

Панорама сучасної зарубіжної філософії

Survey of Contemporary Western Philosophy

Російська філософія 19-поч.20 ст.

Russian Philosophy: 19th – at the beginning of the 20th Centuries...

Спецсемінар <<Вступ до Біблії>>

Special Seminar “Introduction to Bible”

Стилістика української мови.

Stylistics of Ukrainian

Філософія

Philosophy

Філософія-2

Philosophy-2

Філософія історії

Philosophy of History

Філософія Нового часу

Modern Times Philosophy

Філософія південної та східної Азії

Philosophy of Southern and Eastern Asia

Філософія середніх віків та доби Відродження

Medieval and Renaissance Philosophy

Філософська антропологія

Philosophical Anthropology

Вибіркові навчальні дисципліни

Актуальні проблеми сучасної філософії

Current Issues in Contemporary Philosophy

Аналітика міфу

Analytics of Myth

Аналітична філософія.

Analytical Philosophy

Вплив середньовічних арабських та європейських мислителів на європейську середньовічну філософію.

The Influence of Medieval Arabic and Judaic Thinkers on European Medieval Philosophy

Вступ до сучасної логіки

Introduction into Contemporary Logic

Гегель: “Наука логіки”

Hegel: "Science of Logic"

Герменевтична феноменологія: М. Хайдеггер, Х.-Г. Гадамер, П. Рікер

Hermeneutic Phenomenology: Heidegger, Gadamer, Ricoeur

Голокост в Україні: історія, психологія, етика

Holocaust in Ukraine: History, Psychology, Ethics

Європейські моделі комунікації. X-XX ст.

European Communication Models: 10-20th Centuries

Інтелектуальна історія раннього християнства.

Intellectual History of Early Christianity

Історико-філософський та екзегетичний аналіз біблійного тексту
Історичні типи філософського мислення

Historical Types of Philosophical Thought

Історія всесвітньої філософії

History of the World Philosophy

Історія релігій в Україні.

History of Religions in Ukraine

Історія релігійно-правових систем...

History of Religious Legislative Systems

Кафедра сучасної зарубіжної філософії

Special Topics in Contemporary Foreign Philosophy

Кафедра сучасної зарубіжної філософії та релігієзнавства.

Special Topics in Contemporary Foreign Philosophy and Religious Studies

Cognitive science: когнітивні моделі мовних та інтелектуальних процесів

Cognitive Science: Cognitive Models of Linguistic and Intellectual Processes

Критична філософія Канта

Kant’s Critical Philosophy

Критична філософія Канта.

Kant’s Critical Philosophy

Критичне мислення

Critical Thinking

Лабораторія сучасної української філософії

Special Topics in Contemporary Ukrainian Philosophy

Лабораторія сучасної української філософії та релігієзнавства.

Laboratory of Modern Ukrainian Philosophy and Religious Studies.

Латинська мова.

Latin Language.

Моральна свідомість

Moral Consciousness

Моральні настанови Євангелія: філософсько-етичне осмислення
Навчально-науковий семінар.

Study Scientific Seminar

Неорелігії світу.

World Neoreligions

Німецький містицизм

German Mysticism

Образ святості в культурі Київської Русі

Sacred Images in the Culture of Kievan Rus

Оригінальна мова Біблії
Основи герменевтики

Fundamentals of Hermeneutics

Основи ораторського мистецтва

Fundamentals of Rhetoric

Основи структурно-семіотичного аналізу

Fundamentals of Structural and Semiotic Analysis

Основні напрями і школи в сучасному релігієзнавстві.

Main Directions and Schools of Modern Religious Studies

Парадигми сучасної політичної філософії

Paradigms of Contemporary Political Philosophy

Патристика

Patristics (Works by Early Orthodox Leaders)

Політологічні аспекти релігієзнавства.

Political Science Aspects of Religious Studies

Проблема тексту в філософії французького постмодернізму

Text Dicourse in the Philosophy of French Post-modernism

Психологія конфлікту та культура поведінки в конфліктній ситуації

Psychology of Conflict and Conflict Situation Behavior

Релігієзнавство

Religious Studies

Релігієзнавство-2

Religious Studies II

Релігійні традиції Південної, Південно-Східної Азії та Далекого Сходу

Religious Traditions of the South and South-East Asia, and Far East

Риторика

Rhetoric

Російська релігійна філософія кінця ХІХ – початку ХХ ст.

Russian Religious Philosophy at the Turn of the 20th Century

Сакральна географія і феномен паломництва

Sacral Geography and Pilgrim Phenomenon

Спецсемінар: релігійний текст як предмет філософської інтерпретації

Seminar on Religious Text as a Subject of the Philosophical Interpretation

Сучасна політична філософія: етика і політика.

Modern Political Philosophy: ethics and policy.

Сучасні етичні теорії

Contemporary Ethical Theories

Томізм.

Thomism

Феноменологія Гуссерля.

Husserl’s Phenomenology

Філософія-3

Philosophy-3

Філософія Арістотеля

Philosophy of Aristotle

Філософія Декарта (метафізичні роздуми)

Philosophy of Descartes (Metaphysical Meditation)

Філософія Декарта.

Descartes Philosophy

Філософія духу Гегеля.

Hegel’s Spirit Philosophy

Філософія екзистенціалізму

Philosophy of Existentialism

Філософія імені

Philosophy of Name

Філософія комунікації

Philosophy of Communication

Філософія науки і культури

Philosophy of Science and Culture

Філософія Ніцше

Philosophy of Nietzsche

Філософія Платона

Philosophy of Plato

Філософія релігії

Philosophy of Religion

Філософія Сковороди

Philosophy of Skovoroda

Філософія Сходу

Oriental Philosophy

Філософське обгрунтування культури в феноменології Гуссерля

Philosophical Concept of Culture in Husserl`s Phenomenology

Філософські ідеї Київської Русі

Philosophical Ideas of Kievan Rus

“Християнські” принципи суспільного життя

Christian Principles of Social Life

Цикл дисциплін вільного вибору


Біблієзнавчий семінар

Bible Studies Seminar

Бізнесова етика.

Business Ethics

Вступ до єврейських класичних текстів.

Introduction to European Classical Texts

Географія релігій

Geography of Religions

Дисциплінарне релігієзнавство

Interdisciplinary Nature of Religious Studies

Дохристиянські вірування українців

Pre-Christian Beliefs of Ukrainians

Інтерпретація як методологія гуманітарних наук.

Interpretation as Humanitarian Science Methodology

Інформатика-1.

Computer Science-1

Іслам

Islam

Історія і зміст релігійної та релігієзнавчої думки

History and Content of the Religious Thought

Історія релігій в Україні

Ukrainian Religious History

Історія релігійно-правових відносин

History of Religious-Legislative Relations

Історія релігійно-правових систем

History of Religious-Legislative Systems

Історія релігій Сходу

History of Oriental Religions

Іудаїзм

Judaism

Критичне мислення.

Critical Thinking

Монастирі України

Ukrainian Monasteries

Моральна свідомість.

Moral Consciousness

Неорелігії світу

New Religions in the World

Нетрадиційні релігійні культи в Україні

Non-Traditional Religious Cults in Ukraine

Ордени католицької церкви

Monastic Orders in Catholic Church

Основні напрями і школи в сучасному релігієзнавстві
Панорама релігійного життя

Survey of the Religious Life

Патристика.

Patristics

Політологічні аспекти релігієзнавства

Politological Aspects of Religious Studies

Протестантизм

Protestantism

Психологія релігії

Psychology of Religion

Прoектний менеджмент.

Project Management

Протестантизм у світовому та вітчизняному контексті
Психоаналіз та сфера художньої діяльності.

Psychoanalysis and Space of Art Activity

Релігія в контексті духовності життя

Religion in the Context of Spirituality of Life:

Релігія в Україні

Religion in Ukraine

Релігія і церква в посткомуністичних суспільствах
Релігія у світі

Religion in the World

Релігійна духовність українців

Religious Spirituality of Ukrainians

Релігійна етика господарства і підприємництва

Religious Ethics in Economy and Enterprise

Релігійні етоси господарювання та підприємництва

Religious Ethics in Economy and Enterprise

Релігія і мистецтво

Religion and Art

Свобода буття релігій в суспільстві

Freedom of Beliefs in Society

Соціологія релігій

Sociology of Religions

Спецсемінар “Вступ до Біблії”

Introduction into the Bible (Special Seminar)

Становлення філософського знання в давній Індії.

Formation of Philosophical Knowledge in Ancient India

Технологія та психологія діяльності незалежного посередника в конфлікті.

Technology and Psychology of Independent Go-between Activity in conflict

Тілесність в контексті культури

Flesh-colouredness in Cultural Context

Українське християнство

Ukrainian Christianity

Філософія Китаю та Японії.

Philosophy of China and Japan

Філософська пропедевтика

Philosophical Propaedeutics

Філософський лібералізм Д.Локка.

Philosophical Liberalism of G... Locke

ПрактикаДослідницька

Research Practice

Музейно-ознайомча

Museum Practice

Педагогічна

Teaching PracticeМАГІСТЕРСЬКІ КУРСИ

Академічна філософія в Україні 19-поч.20 ст.

Academic Philosophy in Ukraine: 19th Century

Академічна філософія України 19 ст.

Academic Philosophy in Ukraine: 19th Century

Аналітична філософія

Analytic Philosophy

Англійська мова

English

Англо-американська антропологічна думка

Anglo-American Anthropological Thought

Британський емпіризм: Локк, Берклі, Юм

British Empiricism: Locke, Berkeley, Hume

Герменевтична феноменологія: М.Гайдеггер, Г.-Г.Гадамер, П.Рікер.

Hermeneutical Phenomenology: Heidegger, Hadamer, Ricoeur

Екзистенціалізм (К.Ясперс,

Ж.-П.Сартр)Existentialism: Jaspers, Sartre

Етика та філософія діалогу: М.Бубер, Е.Левінас, М.Бахтін

Ethics and Philosophy of Dialogue: Buber, Levinas, Bakhtin

Загальна психологія

General Psychology

Комунікативна практична філософія

Practical Communicative Philosophy

Марксизм і неомарксизм

Marxism and Neo-Marxism

Метафізика Арістотеля

Aristotle’s Metaphysics

Методологія історико-філософського пізнання

Types of Philosophical and Historical Cognition

Мова філософії та філософія мови.

Language of Philosophy and Philosophy of Language.

Науково-дослідна практика-1

Scientific Research Practical Work

Науково-дослідний семінар.

Scientific Research Seminar

НДС “Історико-філософські студії”

Research Seminar: Special Topics in History of Philosophy

Окремі проблеми історії філософії

Topics in History of Philosophy

Педагогіка вищої освіти

Pedagogics of Postsecondary Education

Педагогічна практика

Pedagogical Internship

Раціоналізм Нового часу: Р.Декарт, Б.Спіноза, Г.Ляйбніц.

Modern Rationalism: Descartes, Spinoza, Leibniz

Середньовічна філософія (Т.Аквінський, М.Екгарт)

Medieval Philosophy :Aquinas, Ekhart

Соціальна та політична філософія

Social and Political Philosophy

Соціальні проблеми та соціальна політика

Social Problems and Social Policy

Сучасна філософія науки

Contemporary Philosophy of Science

Сучасна французька філософія історії

Contemporary French Philosophy of History

Сучасна французька філософія:М.Мерло-Понті, П.Рікер, Р.Барт.

Contemporary French Philosophy: ////

Типи середньовічного філософствування на Латинському Заході

Medieval Philosophy Thinking in the Latin West

Феноменологічна філософія: Е.Гусерль

Phenomenology: Husserl

Феноменологія як методологія гуманітарного знання

Phenomenology as Methodology of Knowledge in Humanities

Філософія волі

Philosophy of Will

Філософія всеєдності в Росії

Russian Philosophy of All-Unity

Філософія всеєдності.

Philosophy of All-Unity

Філософія духу Г.В.Ф.Гегеля

Hegel’s Philosophy of Spirit

Філософія Канта: сучасні інтепретації

Philosophy of Kant: Modern Approach

Філософія кантіанства

Philosophy of Kantianism

Філософія кантіанства(Кант після Канта).

Philosophy of Kantianism

Філософія оказіоналізму і становлення просвітницької парадигми.

/////////////

Філософія Сковороди: європейський контекст.

Philosophy of Skovoroda: European Context

Філософія як смислотворчість життя

Philosophy as Existential Category

Філософські ідеї в культурі Київської Русі

Philosophical Ideas of Kievan Rus

Хайдегер “Метафізичні засади логіки”

Heidegger: “Metaphysical Foundations of Logic”


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка