Ректор С. В. Мельничук


Тема 9. Релігійний досвід і його типиСторінка3/4
Дата конвертації15.04.2016
Розмір0.52 Mb.
#10278
ТипПротокол
1   2   3   4

Тема 9. Релігійний досвід і його типи


Поняття релігійного досвіду. Переконання як основа релігійного досвіду. Релігійний досвід – сакралізація переважаючої реальності. Його головна ознака – ставлення до досвіду як до священного. Суперечливість релігійного почуття – поєднання страху і любові, потяг до священного і страху перед ним. Типи релігійного досвіду за Р.Старком: стан, коли людина усвідомлює, відчуває, знає існування або присутність божественного чи священного; обопільне визначення – людина відчуває божественне, що відчуває існування людини; взаємодія між людиною і божественним на зразок любові або дружби; відчування людиною власної обраності або того, що через неї діє божественне. Релігійний досвід і традиція. Традиція як посередник між релігійним досвідом і соціумом.

Тема 10. Природа, вияви і структура релігійної віри


Релігійна віра як вияв психологічного феномену; явище, що містить вольовий та емоційний компоненти, готовність діяти заради мети, досягнення якої не гарантовано. Об’єкт та предмет віри. Протилежність істини віри істинам знання. Віра – феномен, що не потребує наукової перевірки, аргументації. Різні площини пізнання світу наукою і релігією. Віра – результат взаємодії інтеріоризованих колективних уявлень або культурних та індивідуальних традицій, особистісних стосунків і настанов. Фактори, що зумовлюють супротив релігійних вірувань щодо інформації, яка їм суперечить.

Тема 11. Психологічні функції релігії


Основні психологічні функції релігії: смислоутворююча, гармонізуючо-стабілізуюча, світоглядна. Смислоутворююча функція як ядро психології релігії (дозволяє індивіду вести усвідомлене існування, позбавляє тривоги, невпевненості, невизначеності). Специфіка формування релігією захисних механізмів, які ґрунтуються на ілюзії, перекрученому сприйнятті реальності, перенесенні енергії з предметно-практичного плану у площину фантазії. Реалізація релігією невід’ємної потреби людини в упорядкованості уявлень про світ, своє місце в ньому. Дихотомія прямої залежності між релігійністю та морально-етичними якостями, духовністю. Суперечливий характер впливу релігії на психологічний розвиток і психічне здоров’я особи. Зріла і незріла релігійність. Проблеми впливу новітніх релігійних течій і рухів на психічне здоров’я особи та духовний клімат суспільства.

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРИ

 1. Академічне релігієзнавство /За ред. проф. А.Колодного. – К., 2000.

 2. Белла. Социология религии // Американская социология. – М., 1972.

 3. Введение в общее религиоведение: Учебник / Под ред. Проф. И.Н. Яблокова. – М., 2001.

 4. Вебер М. Социология религии // Избранное. – М., 1994.

 5. Гараджа В.И. Социология религии: Учебник для вузов. – М., 1996.

 6. Дисциплінарне релігієзнавство. Колективна монографія. За наук. ред. д.філос.н., проф. А.Колодного / Українське релігієзнавство. – К., 2009. – Спецвипуск 2009-1.

 7. Дюркгейм Э. Социология. – М., 1995.

 8. Докаш В.І. Психологія релігії: навч. посіб. – Чернівці: ЧНУ, 2012.

 9. Ерышев А.А., Лукашевич Н.П. Социология религии: Учеб. пособие. – К., 1999.

 10. Кобецкий В. Социология изучение религии. – Ленинград., 1978.

 11. Москалець В.П. Психологія релігії. – К., 2004. Самыгин С., Нечипуренко В.,

 12. Пірен М.І.Соціологія релігії: Підручник. – К., 2008.

 13. Полонская И. Религиозная социология и психология религии.– Ростов-на-Дону, 1996.

 14. Релігія в контексті соціокультурних трансформацій України. Колективна монографія. / Відп. ред. д.філос.н. Л.Филипович. – К., 2009.

 15. Самыгин С. и др. Религиоведение: социология и психология религии.– Ростов, 1996.

 16. Сучасні процеси в релігійному житті світу та України.– Одеса, 2010. – Вип. 8-й.

 17. Филатова О.Г. Социология релгии: Конспект лекций. – СПб., 2000.

 18. Яблоков И.Н. Социология религии. – М., 1979.

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА

 1. Черній А.М. Релігієзнавство: Посібник. – К., 2003.

 2. Релігієзнавство: Навч. посібник для студентів неспеціальних факультетів / За ред. В.І. Докаша, Г.Г. Коцур та ін. – Ч., 2008.

 3. Религия и общество: Хрестоматия по социологии религии / Сост. В.И. Гараджа, Е.Д.Руткевич. – М., 1996.

 4. Конфесіологія релігії. Колективна монографія. За наук. ред. д.філос.н., проф. А.Колодного та Л.Филипович / Українське релігієзнавство. – К., 2009. – Спецвипуск 2009-2.

 5. Лубський В.І., Козленко В.М., Горбаченко Т.Г. Соціологія релігії: Курс лекцій для студентів філософських факультетів, відділень релігієзнавства, соціології, філософії, політології. – К., 1999.

 6. Фрейд З. Психоанализ, религия, культура. – М., 1992.

 7. Рикёр П. Герменевтика и психоанализ. Религия и вера. – М., 1996.

 8. Юнг К. Г. Архетип и символ. – М., 1991.

 9. Ясперс К. Философская вера // Смысл и назначение истории. – М., 1991. – С. 420 – 508.


МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ФІЛОСОФСЬКО-РЕЛІГІЄЗНАВЧИХ ДИСЦИПЛІН
Тема 1. Предмет, структура, завдання та методологічні принципи викладання філософсько-релігієзнавчих дисциплін

Предмет, теоретична та інформаційна база курсу . Специфіка і принципи викладання релігієзнавчих (філософських) дисциплін. Основні підходи до вивчення релігієзнавчого (філософського) матеріалу та методи їх викладання. Співвідношення релігієзнавчого (світського) та богословського компонентів на уроках релігієзнавства.Тема 2. Релігієзнавство (філософські дисципліни) в системі національної освіти України:стан, тенденції та перспективи.

Релігієзнавство як наука і навчальна дисципліна та її статус в системі національної освіти. Релігієзнавство світське і богословське: спільне та відмінне. Специфіка розвитку та функціонування релігієзнавства в умовах радянської освіти, пострадянський період та сучасне релігієзнавство в Україні. Методичне забезпечення релігієзнавства в період розвитку інноваційних технологій: нові можливості та проблеми їх реалізації.Тема 3. Навчально-методичне забезпечення викладання курсу «Релігієзнавство» («Людина і суспільство», «Людина і світ»)

Методичне забезпечення курсу в умовах розвитку інноваційних технологій: нові можливості та проблеми їх реалізації. Характеристика основних підручників, навчальних посібників та методичних розробок з релігієзнавства (філософських дсициплні) та їх відповідність програмам. Система забезпечення викладання курсів технічними засобами навчання та навчальними посібниками.Тема 4. Типи та структура уроків з релігієзнавства (філософських дисциплін).

Основні типи уроків з релігієзнавства (філософських дисциплін). Структурні компоненти уроків: інформативна розповідь-повідомлення, узагальнення, закріплення, робота з підручником, підсумки уроку, завдання для самостійної роботи. Форми контролю рівня та якості знань. Позаурочні форми вивчення релігієзнавства та філософських дисциплінТема 5. Організація роботи вчителя по підготовці уроків з релігієзнавства (філософських дисциплін)

Основні етапи підготовки вчителя до уроків: ознайомлення з навчальною програмою, визначення теми, опрацювання підручників, додаткової літератури, підбір наочності, підготовка роздаткового матеріалу. Визначення типу і структури уроку. Складання плану-проспекту (поурочного плану) уроку. Підведення підсумку і завдання для самостійної домашньої роботи учнівТема 6. Аналіз і оцінка навчальної діяльності учнів та стимулювання їх інтересу до вивчення релігієзнавства (філософських дисциплін).

Місце і роль аналізу та оцінювання знань, умінь і навичок учнів у системі навчального процесу. Правила техніки оцінювання успішності навчальної діяльності. Методи і форми контролю успішності учнів. Методика стимулювання навчальної діяльності. Індивідуальні і особистісні особливості учнів і їх врахування в роботі педагога.Тема 7. Характеристика методики позаурочних форм навчання

Основні види позаурочних (позапланових) форм навчання. Місце позакласних та позашкільних занять у структурі навчального процесу при вивченні релігієзнавства (філософських дисциплін). Роль позаурочних форм навчання у поглибленні знань з релігієзнавства (філософських дисциплін), розвитку самостійного мислення, інтересів та уподобань.Тема 8. Методика організації і проведення педагогічної практики з релігієзнавства (філософських дисциплін)

Педагогічна практики – складова частина навчального процесу ВНЗ. Знання основних концепцій релігієзнавчої освіти – важливий орієнтир при здійсненні релігієзнавчо-педагогічної практики. Види діяльності практиканта. Звітні матеріали про підсумки практики.ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Академічне релігієзнавство. Підручник / За наук. ред. А.Колодного. – К., 2000.

 2. Бабій М.Ю. Свобода совісті: філософсько-антропологічне і релігієзнавче осмислення. – К., 1994.

 3. Балух В.О., Лешан В.Ю. Педагогічна практика з релігієзнавства: Методичні поради. – Чернівці: Рута, 2003.

 4. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології: Навч. посіб. – К., 2004.

 5. Докаш В.І., Коцур Г.Г., Лешан В.Ю., Марчишак А.Р., Шкрібляк М.В. Релігієзнавство: Навчальний посібник для студентів неспеціальних факультетів. – Чернівці: Рута, 2008.

 6. Загальне релігієзнавство: навчальний посібник / Докаш В.І., Лешан В.Ю. – Чернівці, 2001.

 7. Закон України «Про Загальну середню освіту» // Освіта України. Нормативно-правові документи. – К., 2001.

 8. Колодний А., Лобовик Б. Релігієзнавство: предмет, структура, методологія. – К., 1996.

 9. Кузмінський А.І., Омельянко В.П. Педагогіка: Підручник. – К., 2003.

 10. Лешан В.Ю. Основи релігієзнавства: Підручник. 2-е вид., доповн. – Чернівці: Рута, 2010.

 11. Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті. – К., 2001.

 12. Омельянко В.Л., Кузьмінський А.І., Вовк Л.П. Педагогіка: завдання і ситуації: Практикум. – К., 2006

 13. Релігійна свобода: мас-медіа, школа і церква, як суспільні фактори утвердження. Науковий щорічник. / За заг. ред. д-ра філос. наук А.Колодного. – К., 2001.

 14. Самостійна робота студентів з педагогічних дисциплін: Навчально-методичний посібник / За ред. Руснак І.С. – Чернівці, 2008.

 15. Фіцула М.М. Педагогіка вищої школи: Навч. посіб. – К., 2006. – 352 с.

 16. Чорненький Я.Я., Лешан В.Ю. «Релігієзнавство: кредитно-модульна система»: Підручник (Навчально-методичний комплекс). – Львів: Українська академія друкарства, 2010. – 528с.

 17. Якса Н.В. Основи педагогічних знань: Навч. посіб. – К., 2007. – 358 с.


ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА

  1. Бульчев Н. Контроль знаний и учений // Вестник высшей школы. – 1990. - № 3.

  2. Буряк В. Керування самостійною роботою студентів // Вища школа. – 2001. – № 4 – 5.

  3. Винник Р.Н., Мешкунов В.С. Учебное телевиденье в вузе. – К., 1989.

  4. Вітвицька С. С. Основи педагогіки вищої школи: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К., 2003.

  5. Волкова Н.П. Педагогіка: Навч. посіб. – К., 2000.

  6. Гликмен Н. Оценка студентами качества преподавание в вузе // Alma mater. – 2001. – № 5.

  7. Державна національна програма «Освіта» («Україна ХНІ століття»). – К., 1994.

  8. Педагогіка вищої школи: Навч. посіб. / За ред. З.Н. Курлянд. – К., 2005.

  9. Педагогика: Учеб. Пособие / А.К. Бабанский и др. – М., 1988. – С. 345 – 366.

  10. Педагогічна майстерність: Підручник / І.А. Зязюн, Л.В.Крапущенко та ін. – К., 1997.

  11. Пионова Р.С. Педагогика высшей школы: Учеб. пособ. – Минск, 2002.

  12. Релігієзнавство: Підручник. / Є.К. Дулуман, М.М.Закович, М.Ф.Рибачук. – К., 2000.


ВІЗАНТОЛОГІЯ
Тема 1. Вступ до візантиністики

Предмет і завдання візантології. Періодизація візантійської історії. Історіографія Візантії в Україні. Передумови і причини утворення Східної Римської імперії. Територія, природні умови і населення ВізантіїТема 2. Становлення християнства і христологічні суперечки ІV – V ст.

Християнізація Римської імперії. І Вселенський собор і перетворення християнства в державну релігію. Боротьба християнства за остаточне утвердження. Внутрішнє і зовнішнє становище Візантії від Юліана до Феодосія Великого. Церковна політика Феодосія І. ІІ Вселенський собор і його рішення. Христологічні суперечки першої половини V ст. і засудження єресі Несторія. Єресь Євтихія (монофізитство) і «розбійницький собору» 449 р. ІV Вселенський собор і його рішення. Наслідки Халкидонського собору та етнічна криза другої половини V ст. Релігійні чвари та визвольні рухи V ст.Тема 3. Візантія при Юстиніані та Іраклідах. VІ Вселенський собор.

Основні напрямки внутрішньої і зовнішньої політики Юстиніана І. Законодавчі реформи Юстиніана І. Взаємовідносини державної і церковної влади. Єретичні рухи і роль держави в їх подоланні. Суть полеміки про Три Розділи. V Вселенський собор і його рішення. Наслідки церковного собору 553 р. Стан візантійської імперії після Юстиніана. Реформи Іраклія. Внутрішньо-церковна ситуація в першій половині VІІ ст. Суть полеміки про одну чи дві волі Христа. Монофізитство. Боротьба за владу після смерті Іраклія. Великий Константинопольський собор 680-681 рр. та його рішення. Трульський собор 692 р. і його значення для християнської церкви.Тема 4. Передумови, хід і наслідки іконоборчого руху.

Політична криза Візантії на початку VІІІ ст. Передісторія іконовшанування. Причини і передумови іконоборства. Початок іконоборчого руху за Лева ІІІ. Відношення Апостольської столиці і Константинопольської патріархії до іконоборства. Продовження іконоборчої політики при Константині V. Великий Царгородський собор 754 р. Посилення іконоборчого руху після Собору. Боротьба за владу після Константина V. Нікейський собор 787 р. та його наслідки. Загальні висновки до історії Вселенських соборів. Наслідки іконоборчого руху. Діяльність патріарха Фотія. Заснування Македонської династії та зміна релігійної політики. Кодифікація права за Василія І і Лева VІ. Взаємини церкви і держави в законодавстві імператорів Македонської династії.Тема 5. Епоха завоювань та апогей могутності Візантійської імперії.

Внутрішня політика Романа І Лакапина. Боротьба Романа І із земельною аристократією. Візантійсько-руські відносини від Олега до Ольги. Відновлення Македонської династії. Культурно-просвітницька діяльність Константина VІІ. Внутрішня політика Роман ІІ і Никифора Фоки. Завоювання Никифора Фоки і Іоана Цимісхія. Суперництво Іоана Цимісхія і Святослава за вплив у придунайській Болгарії. Візантійський фактор у хрещенні Русі. Візантійсько-болгарський конфлікт і роль у ньому патріархії. Прихід до влади Василія ІІ та його внутрішня і зовнішня політика.Тема 6. Врядування столичної чиновницької і військової аристократії у Візантії (1025-1204 рр.).Початок епохи епігонів.

Початок епохи епігонів. Зовнішня політика епігонів. Правління Константина ІХ і продовження розкладу візантійської державної системи. Причини і передумови церковного розколу. Перебіг подій схизми. Наслідки розколу церков. Внутрішньополітична криза і зовнішньополітичний розгром Візантії наприкінці ХІ ст. Відбудова Візантійської імперії за Олексія І Комніна. Відновлення експансії Візантійської імперії. Перші невдачі Комнінів. Спроба реакції при Андроникові Комніні. Четвертий хрестовий похід і захоплення КонстантинополяТема 7. Латинське панування і реставрація Візантійської імперії

(1204 – 1281 рр.).

Формування нової системи держав на території Візантійської імперії. Зростання і падіння Епіру і Нікейської імперії. Правління Феодора ІІ та Іоанна ІV у переддень реставрації Візантійської імперії. Відновлення могутності і територіальної цілісності Візантії за Михаїла VІІІ Палеолога.Тема 8. Занепад і загибель Візантійської імперії

(1282 – 1453 рр.).

Візантія за Андроника ІІ. Період громадянських війн. Сербська гегемонія на Балканському півострові і перетворення Візантії у васала Туреччини. Причини та наслідки церковної унії Константинополя та Рима 1439 р. на соборі у Флоренції. Правління останнього візантійського імператора Константина ХІ. Об’єктивні і суб’єктивні причини падіння Константинополя і Візантії. Офіційна позиція Римської курії щодо допомоги Константинопольському патріархату і імператору. Наслідки падіння Константинополя для Вселенського православ’я і всього християнського світу. Значення візантійського православ’я для Східної Європи. Візантійські традиції в сучасному православ’ї.ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Балух В.О. Візантиністика. – Чернівці: Книги ХХІ, 2006.

 2. Острогорский Г. Історія Візантії. – Львів, 2002.

 3. Степовик Д. Візантологія. – Івано-Франківськ, 2002.

 4. Бабій Р. Дві природи в одній особі Христа // Пізнай природу. – 2003. – № 4.

 5. Донцов Д. Об’єднання і роз’єднання в науці св. Іоана Злотоустого // Джерела. – 2002. – №2.

 6. Зема В.Є. Флорентійська унія та автокефалія церкви // ЦІЖ. – 2003. – № 1.

 7. Каждан А.П. Никита Хониат и его время. – Спб., 2005.

 8. Карташев А.В. Вселенские соборы. – М., 2006.

 9. Креховецький Я. Богослов’я та духовність ікони. – Львів: 2005.

 10. Кулаковський Ю.А. История Византии. 395-518 гг. – Спб., 2003.

 11. Кулаковський Ю.А. История Византии. 518-602 гг. – Спб., 2003.

 12. Кулаковський Ю.А. История Византии. 602-717 гг. – Спб., 2004.

 13. Лебедев А.П. История разделение Церквей в IХ-ХI вв. – Спб., 2001.

 14. Лебедев А.П. Эпоха гонений на христиан и утверждение христианства в Греко-римском мире при Константине Великом. – Спб., 2003.

 15. Лозинський К. Відносини між Константинопольською патріархією та Українською Церквою впродовж їх тисячолітнього існування // Православний вісник. – 2001. – № 11-12.

 16. Нікітенко М. Константинопольський папа: на шляху до Великої схизми 1054 р. // Людина і світ. – 2000. – №9.

 17. Нікітенко М. Флорентійська унія 1439 р. // Людина і світ. – 2002. – № 2.

 18. Саган О. Вселенське православ’я: суть, історія, сучасний стан. – К., 2004.

 19. Хусто Л. Гонсалес. История Христианства: От основания Церкви до эпохи Реформации. – Спб., 2003.


ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА


 1. Аверинцев С.С. Византия и Русь: два типа духовности // Новый мир. – 1988. – № 7,9.

 2. Ангелов Д.О. О некоторых характерных чертах развития византийского общества на путях феодализма // В.В. – 1976. – Вып. ХХХVII.

 3. Асмус В. V Вселенский собор // Журнал московской патриархии .– 2003. – №12.

 4. Афиногенов Д.Е. Константинопольский патриархат и иконоборческий кризис в Византии /784-847/.- М.1997.

 5. Васильев А.А. История Византйской империи. От начала Крестовых походов до падения Константинополя. – Спб., 1998.

 6. Византия и Русь. Сборник статьей памяти Веры Лихачевой. – М. 1989.

 7. Грабар А. Император в византийском искусстве. – М., 2000.

 8. Грант М. Крушения Римской империи. – М., 1997.

 9. Гречко І. Великий поділ християнства і його трагічні наслідки. // Київська Церква. – 2000. – № 4.

 10. Дашков С.Б. Императоры Византии. – М., 1997.

 11. Диль Ш. Византийские портреты. – М., 1994.

 12. Князький И.О. Византия и кочевники южнорусских степей. – Спб., 2003.

 13. Колпакова Г. Исскуство Византии : в 2-х т. – Спб, 2004. – Т. 1-2.

 14. Краутхаймер Р. Три христианские столицы. – Спб, 2000.

 15. Курбатов Г.Л. Византийская церковь IV– XII вв. // Христианство. Античность. Византия. – Л., 1988.

 16. Курбатов Г.Л. Ранневизантийские портреты: К истории общественно-политической мысли. – Л., 1991.

 17. Курбатов Г.Л., Лебедева Г.Е. Византия: проблемы перехода от античности к феодализму. – Л., 1984.

 18. Лазарев В.Н. История византийской живописи: В 2-х т. – М., 1986. – Т. 1-2.

 19. Лебедев А.П. История Константинопольских Соборов ІХ в. – М., 1998.

 20. Лихачева В.Д. Искусство Византии IV–ХV веков. – Л., 1986.

 21. Лозинський К. Відносини між Константинопольською патріархією та Українською Церквою впродовж їх тисячолітнього існування // Православний вісник. – 2001. – № 11-12.

 22. Степовик Д. Іконологія і іконографія. – Івано-Франківськ, 2002.

 23. Удальцова З.В. Византия и Западная Европа: типологические наблюдения. // Византийские очерки. – М., 1977.

 24. Shevchenko I. Byzantium and the Slavs in Letters and Culture. – London. 1991.

 25. Chatzidakis N., Bitha I. Corpus de la Peinture Monumentale Byzantine de la Grece. – Athenes. 1997.


ІСТОРІЇ РЕЛІГІЄЗНАВЧОЇ

ТА БОГОСЛОВСЬКОЇ ДУМКИ В УКРАЇНІ
Тема 1. Вступ до “Історії релігієзнавчої та богословської думки в Україні”

Предмет, завдання і мета курсу. Періодизація історії релігієзнавчої та богословської думки в Україні. Аналіз богословських джерел та літератури. Зміст курсу. Специфіка розробки навчальної програми. Історіографія релігієзнавчої і богословської думки. Критерії оцінки знань студентів.Тема 2. Зародження християнських ідей в Україні

Шляхи розповсюдження християнських ідей на українських землях. Роль грецьких колоній в Криму і Північному Причорномор’ї в розповсюдженні християнських ідей. Християнсько-варязькі впливи. Отці церкви про поширення християнства серед слов’ян. Розповсюдження християнства через Карпати і західні землі України. Літописне оповідання про апостола Андрія Первозванного. Перші християни України-Руси Аскольд, Дір і княгиня Ольга. Договір князя Ігоря з греками 911 р. як важливе джерело вивчення поширення християнства в Україні-Руси. Літописне оповідання про охрещення княгині Ольги. Місія єпископа Адальберта від німецького імператора Оттона І. Зародження християнських ідей на Закарпатті і його роль у поширенні християнства на східні слов’янські землі.Тема 3. Розвиток богословської думки у Київській Русі в ХІ-ХІІІ століттях

Заснування Києво-Печерського монастиря. Літописні оповідання про Антонія і Теодосія Печерських. Літописець Нестор. Теологічний і догматичний характер “Слова о законі і благодаті” митрополита Іларіона. Повість “Варлаам і Йосааф”. Давньоруські апокрифічні видання. Укладення українського Печерського патерика. Розповсюдження у Київській Русі перекладів Святого письма. “Остромирове Євангеліє”. Михайло Грушевський про значення Печерського патерика. “Паломник” ігумена Данила. Переклади “Паломника” європейськими мовами. Богословські твори Кирила Туровського і Клима Смолятича.Тема 4. Українська богословська думка в умовах католицької реакції

Єзуїтсько-протестантські суперечності в Україні. Наступ ордену єзуїтів на православну церкву. Києво-Могилянська академія. Знищення єзуїтами лютеранської академії і друкарства в Панівцях (нині Борщівського р-ну Тернопільської обл.). Діяльність архімандрита Києво-Печерського монастиря Єлисея Плетенецького. Митрополит Петро Могила. Мелетій Смотрицький. “Палінодія” Захарія Копистенського. Богословські ідеї в церковних проповідях Лазаря Барановича, Антонія Радивіловського, Іоаникія Галятовського. Берестейська унія 1596 р. Полеміка навколо Берестейської унії. Загибель Йосафата Кунцевича.
Каталог: res -> chnu.edu.ua -> gradinf -> 2014 -> programa vstupnyh vyprobuvan -> 5-mag
5-mag -> Програма комплексного фахового іспиту для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»
5-mag -> Програма вступного фахового випробовування для абітурієнтів на освітньо-кваліфікаційний рівень
5-mag -> Міністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую»
programa vstupnyh vyprobuvan -> Програм а фахового іспиту для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст»
5-mag -> Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую»
5-mag -> Програма вступного фахового випробування для абітурієнтів на освітньо-кваліфікаційний рівень
5-mag -> Програма вступних випробувань
5-mag -> Програма комплексного фахового іспиту для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»
5-mag -> Програма фахового іспиту для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» спеціальності 03020401 «Міжнародна інформація»
5-mag -> Програма комплексного фахового іспиту для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка