Рекомендований Договір № про надання рекламних послугСкачати 116.38 Kb.
Дата конвертації18.04.2016
Розмір116.38 Kb.
Рекомендований

ДОГОВІР № __________________

про надання рекламних послуг

м. Тернопіль “_____” _________200___р.

Вокзал станції Тернопіль Львівської залізниці, в подальшому Розповсюджувач в особі начальника вокзалу Фігурського А.В. , що діє на підставі Статуту (доручення) № 7170 – 143 від 02 січня 2003р., з однієї Сторони, та ____________________________________ в подальшому Рекламодавець, в особі ______________________________________________________________________., що діє на підставі __________________________________________________________ з іншої Сторони, уклали даний договір про наступне:
1. Визначення Термінів Договору
1.1. В даному Договорі терміни вживаються у таких значеннях:

Адресна програма - затверджений Сторонами перелік рекламних місць (адрес) розміщення реклами.

Контрольний макет - (ескіз, зразок реклами) повно кольоровий оригінал-макет рекламного зображення, яке має розміщуватись.

Рекламна кампанія - розміщення (розповсюдження) реклами у визначених рекламних місцях протягом конкретного періоду часу.

Рекламне місце - це площа поверхні (інтер’єру) об’єктів залізничного транспорту, на якій може бути розташована спеціальна конструкція або носій реклами.

Спеціальна конструкція - конструкції, що використовуються для розміщення рекламних носіїв на об’єктах залізничного транспорту (одно-двобічний щит, конструкції з механічною зміною зображення, електронний екран, установка з внутрішнім освітленням, рамка тощо).

Фотозвіт - фотографічне зображення реклами на місці її розміщення.

Термін Реклама вживається у значенні, визначеним Законом України “Про рекламу” за винятком обмежень обумовлених даним Законом для транспорту.
2. Предмет Договору.
2.1. Розповсюджувач за дорученням Рекламодавця проводить рекламні кампанії в інтересах Рекламодавця (його клієнтів) на рекламних місцях, а Рекламодавець приймає та сплачує такі послуги Розповсюджувача в порядку та на умовах, передбачених даним Договором.

2.2. Всі умови проведення кожної рекламної кампанії, а саме: тип реклами, тип спеціальних конструкцій, адресна програма, період та вартість проведення рекламної кампанії, графік оплати послуг Розповсюджувача, кількість місць для розміщення, а також особливі умови проведення рекламної кампанії визначаються Сторонами в Додатковій угоді до даного Договору (далі - Додаткова угода), яка є невід’ємною частиною даного Договору.


3. Права та обов’язки Сторін.
3.1. Розповсюджувач має право:

3.1.1. Вимагати від Рекламодавця надання документальних підтверджень повноти та достовірності інформації, що вміщує у собі реклама у відповідності до вимог чинного законодавства України.

3.1.2. Достроково призупинити рекламну кампанію Рекламодавця у випадку пред'явлення до Розповсюджувача офіційних претензій (у письмовому вигляді) третіх осіб, пов'язаних з порушенням чинного законодавства України про рекламу, про що Розповсюджувач негайно повідомляє Рекламодавця письмово (по факсу з обов’язковим надсиланням оригіналу претензії поштою).

3.1.3. Розміщувати власну або соціальну рекламу на рекламних місцях, які згідно з Додатковою угодою відведені під рекламну кампанію Рекламодавця, під час національних свят, трауру, та видатних подій в роботі залізничного транспорту України.

3.2. Розповсюджувач зобов'язується:

3.2.1. Здійснювати узгодження контрольного макету реклами. У випадку невідповідності наданого Рекламодавцем контрольного макету вимогам чинного законодавства України про рекламу та відомчим актом, що регулюють порядок ведення рекламної діяльності на залізничному транспорті, проінформувати про це Рекламодавця для доробки останнім контрольного макету.

3.2.2. Завчасно виставляти рахунки-фактури для оплати послуг у відповідності до встановленого Додатковою угодою графіку оплати.

3.2.3. Розмістити надану Рекламодавцем рекламу на умовах і в терміни, передбачені Додатковою угодою.

3.2.4. У період рекламної кампанії підтримувати рекламу в належному стані, не допускати її пошкоджень, знищення.

3.2.5. Надавати Рекламодавцю фотозвіти про проведену рекламну кампанію у відповідності до встановленого Додатковою угодою графіка. Крім цього фотозвітами фіксуються факти усунення ушкоджень.

3.2.6. У разі необхідності використання рекламного місця для потреб Розповсюджувача, Розповсюджувач зобов'язується надати Рекламодавцю рівносильну заміну рекламного місця (можливість продовжити рекламну кампанію на іншому рекламному місці того ж типу).

3.3. Рекламодавець зобов'язується:

3.3.1. Надати Розповсюджувачу (Виконавцю) для узгодження контрольний макет і всю необхідну документацію у відповідності з вимогами чинного законодавства України та відомчих актів, що регулюють рекламну діяльність на залізничному транспорті України.

3.3.2. Після узгодження контрольного макету передати Розповсюджувачу (Виконавцю) рекламу (рекламні матеріали), що підлягають розміщенню у відповідності до умов Додаткової угоди.

3.3.3. При виявленні пошкодження, знищення реклами у період проведення (здійснення) рекламної кампанії негайно повідомляти Розповсюджувача письмово (по факсу з обов’язковим надсиланням оригіналу претензії поштою).

3.3.4. Здійснювати розрахунки з Розповсюджувачем у відповідності до вимог даного Договору.

3.3.5. Прийняти виконані роботи шляхом підписання Акту прийому-передачі виконаних робіт після закінчення кожної рекламної кампанії (відповідно до Додаткових угод), що є невід’ємними частинами даного Договору.

3.3.6. Сторони між собою можуть домовитись про припинення, перенесення термінів дії рекламної кампанії, що оформлюється окремою Додатковою угодою.

3.3.7. Для друкованої реклами надати її в кількості більшій ніж фактична кількість місць розміщення на 50% для подальшої підтримки якості експонування при виявленні фактів пошкодження чи знищення.

3.4. Будь-які претензії від Рекламодавця, пов'язані з незадовільним проведенням (здійсненням) рекламної кампанії, приймаються Розповсюджувачем у письмовій формі (по факсу з обов’язковим надсиланням оригіналу претензії поштою) тільки протягом терміну проведення(терміну) рекламної кампанії та не пізніше 3 робочих днів після її закінчення.4. Порядок розрахунків.
4.1. Усі фінансові взаємини між Сторонами оформляються документально і підтверджуються банківськими документами Сторін.

4.2. Вартість проведення рекламної кампанії, форма і графік передоплати вказуються в Додатковій угоді.

4.3. Рекламодавець здійснює оплату за надання послуг шляхом перерахування передплати на розрахунковий рахунок Розповсюджувача (згідно графіку розрахунку).

4.4. Оплата послуг здійснюється Рекламодавцем на підставі рахунків-фактур, виставлених Розповсюджувачем.

4.5. По закінченні відповідної рекламної кампанії (що передбачена відповідною Додатковою угодою) оформляється акт прийому-передачі робіт.

5. Термін дії Договору.

5.1. Договір набирає сили з моменту його підписання обома Сторонами) і діє до “_____”___________2003р.

5.2. Договір може бути припинений достроково:

5.2.1. За взаємною згодою сторін.

5.2.2. У випадках, передбачених чинним законодавством України.

6. Відповідальність Сторін.
6.1. Сторони несуть відповідальність відповідно до вимог чинного законодавства України за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов’язань за даним Договором.

6.2. Рекламодавець несе відповідальність за зміст та достовірність інформації, що наведена у рекламі.

6.3. Розповсюджувач несе відповідальність за всі наслідки неякісного встановлення реклами на території залізниці, а також якщо реклама не відповідає вимогам чинного законодавства України.

6.4. Санкції, що застосовуються до Рекламодавця:

6.4.1. У випадку прострочення Рекламодавцем оплати періодів рекламної кампанії Рекламодавець сплачує пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожен день прострочення від суми належної до сплати. Сплата пені не звільняє Сторони від виконання своїх зобов’язань за даним Договором.
7. Застереження про конфіденційність

7.1.Сторони погодились, що текст договору, будь-які матеріали, інформація та відомості, які стосуються договору є конфіденційними і не можуть передаватися третім особам без попередньої письмової згоди Сторони Договору, крім випадків, коли таке передавання пов’язане з одержанням офіційних дозволів, документів для виконання умов Договору або сплати податків, інших обов’язкових платежів, а також у випадках, передбачених чинним законодавством України.


8. Інші умови.
8.1. Якщо товари (послуги), що рекламуються, підлягають обов'язковій сертифікації або їхнє виробництво та реалізація вимагає спеціального дозволу (ліцензії), Рекламодавцем надається ксерокопія відповідного сертифікату, ліцензії.

8.2. У випадку пред'явлення до Рекламодавця претензій третіх осіб щодо змісту реклами, Рекламодавець несе відповідальність перед ними самостійно.

8.3. Сторони домовились, що договір призупиняє свою дію у випадку необхідності проведення Розповсюджувачем ремонтних робіт на своїх об’єктах, реконструкцій об’єктів та ін. на час проведення таких робіт.
9. Форс-мажор.
9.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання чи неналежне виконання умов даного Договору, якщо це було викликано внаслідок обставин непереборної сили, а саме: стихійного лиха, військових дій будь-якого характеру, заборони експорту та імпорту, епідемії, у разі заборони реклами державними органами, в порядку, передбаченому чинним законодавством України, прийняття нормативних, законодавчих актів відповідними органами та інших обставин.

9.2. У разі виникнення таких обставин, виконання Сторонами своїх зобов’язань переноситься на строк дії таких обставин. Визначення обставин непереборної сили та термін їх дії підтверджуються довідками компетентних органів.10. Вирішення суперечок.
10.1. Всі спори та розбіжності, що виникатимуть в ході виконання своїх зобов’язань, Сторони вирішуватимуть шляхом переговорів.

10.2. В разі недосягнення згоди, всі спори та розбіжності передаються на розгляд Господарського суду в порядку, передбаченому чинним законодавством України.


11. Заключні положення.
11.1. Будь-які зміни та доповнення до даного Договору здійснюються в письмовій формі за підписом уповноважених представників Сторін.

11.2. Після підписання даного Договору всі попередні угоди, переговори і листування, як в усній, так і в письмовій формі, що стосуються його предмета, втрачають силу.

11.3. У випадку зміни зазначених у Договорі найменування Сторін, юридичної та поштової адрес, банківських реквізитів, телефонів Сторони зобов'язані негайно повідомити про це один одного в письмовій формі.

11.4. Після закінчення терміну дії даного Договору, Сторони можуть продовжити його дію за взаємною згодою Сторін в порядку, визначеному чинним законодавством України.

11.5. Договір укладено українською мовою у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу по одному для кожної із Сторін.

11.6. Рекламодавець не має права передавати свої обов’язки за даним Договором як в цілому, так і частково третім особам.

11.7. Розповсюджувач є платником податку на прибуток на загальних умовах, Рекламодавець є платником податку на прибуток ________________.
12. Юридичні адреси та банківські реквізити Сторін:

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

46000, Тернополь

Привокзальна площа,1

тел.27-22-53, факс 22-07-80

vokzal@railway.te.ua

р/р 26003025638 Львівська філія

АБ “Експрес-Банк” м.Тернопіль

МФО 325956

ЄДРПОУ 25936369
Начальник вокзалу

станції Тернопіль А.В. ФігурськийДОДАТКОВА УГОДА №1

до Договору № ___ про надання рекламних послуг
м. Тернопіль “___” ________ 2003р.
Вокзал станції Тернопіль Львівської залізниці залізниця, в подальшому Розповсюджувач в особі начальника вокзалу Фігурського А.В., що діє на підставі Статуту та доручення начальника Львівської залізниці від 02 січня 2003р. № 7170-143, з однієї Сторони, та ________________________________________________ в подальшому Рекламодавець в особі ___________________________________ що діє на підставі ______________________________________________________ іншої Сторони, уклали дану Додаткову угоду про наступне:
Умови проведення рекламної кампанії

1.1

Вид робіт
1.2

Період проведення рекламної кампанії
1.3

Адресна програма
1.4

Сюжет
1.5

Зміна сюжету
1.6

Дата передачі рекламних матеріалів
1.7

Термін розміщення (розповсюдження) реклами
1.8

Вартість робіт
1.9

Графік оплати
1.10

Графік надання фото звітів
1.11

Особливі умови
1.12

Прізвище, номер телефону, посада відповідального працівника від Розповсюджувача
1.13

Прізвище, номер телефону, посада відповідального працівника від Рекламодавця

2. Юридичні адреси та банківські реквізити Сторін:

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

46000, Тернополь

Привокзальна площа,1

тел.27-22-53, факс 22-07-80

vokzal@railway.te.ua

р/р 26003025638 Львівська філія

АБ “Експрес-Банк” м.Тернопіль

МФО 325956

ЄДРПОУ 25936369
Начальник вокзалу

станції Тернопіль А.В. Фігурський

База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка