Рекомендована літератураСкачати 275.54 Kb.
Дата конвертації15.09.2017
Розмір275.54 Kb.
РЕКОМЕНДОВАНА література


 1. Айзеншток І. Українські поети-романтики // Українські поети-романтики 20-40-х років ХІХ ст. – К., 1968.

 2. Айзеншток. П.Гулак-Артемовський//Гулак-Артемовський П. Твори. – К., 1964.

 3. Арендаренко І. Преромантизм // Арендаренко І. По дорозі й назустріч (англійська та українська романтична поезії: порівняльна типологія і поетика). – К. : Фоліант, 2004. – С.13–31.

 4. Архімович Л. Гордійчук М. М. Лисенко: життя і творчість / Л. Архімович, М. Гордійчук. – 3-е вид. – К. : Муз. Україна, 1992. – 256 с

 5. Афанасьєв-Чужбинський О. Поезії / Вступна стаття М.П.Гнатюка. – К., 1972.

 6. Афанасьєв-Чужбинський О. Спомини про Т.Г. Шевченка [переклад з рос.] // Спогади про Тараса Шевченка. – К., 1982.

 7. Бiлецький О. Шевченко i захiдноєвропейськi літератури // Бiлецький О. Від давнини до сучасностi: Вибранi працi: В 2 т. – Т. 2. – К., 1960.

 8. Балей С. З психології творчости Шевченка. – Черкаси, 2001.

 9. Барабаш Ю. „Коли забуду тебе, Єрусалиме...”: Гоголь і Шевченко. – Х., 2001.

 10. Барабаш Ю.Я. Тарас Шевченко: Імпеатив України: Історіо- й націсофська парадигми. – К., 2004.

 11. Барвiнський О. Примiрник українських баллад Костомарова з присвятою Срезневському // ЗНТШ. – Т. 126-127. – Львiв, 1918. – С.263-264.

 12. Безклубенко С. Д. Мистецтво і життя: параметри взаємин. Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Kmss/2012_13/31.pdf

 13. Безклубенко С. Д. Мистецтво як засіб комунікації / С. Д. Безклубенко // Вісник [Київського національного університету культури і мистецтв]. Мистецтвознавство. - 2015. - Вип. 32. - С. 5-13. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vknukim_myst_2015_32_3.

 14. Бетко І. Біблійні мотиви в українській літературі. – К., 1990.

 15. Білецький О.І. “Русалка Дністровая” // Русалка Дністрова. – К., 1972.

 16. Білецький О. Українська література серед інших літератур світу // Зібр. праць: У 5 т. – К., 1965. – Т.2.

 17. Білецький О. Українська проза першої половини ХІХ ст. (від Квітки до “Основи”) // Білецький О. Зібр. праць: У 5 т. – К., 1965. – Т.2.

 18. Білецький-Носенко П.Поезії (упоряд., прим., вступ. стаття Б.Деркача). — К., 1973.

 19. Блик О. Роль Харківського університету у розвитку української літератури 20-40-х років ХІХ століття: інтелектуальний рух та захоплення національними традиціями// [Електронний ресурс] / О. І. Блик // Гуманітарна освіта у технічних вищих навчальних закладах. - 2014. - Вип. 29. - С. 191-200. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gotvnz_2014_29_22.

 20. Бовсунівська Т. Історія української естетики першої половини ХІХ століття . – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2001.

 21. Бовсунівська Т. Основи теорії літературних жанрів. Монографія. – К.: КНУ, 2008.

 22. Бовсунівська Т. Українська бурлескно-травестійна література початку ХІХ століття в аспекті функціонування комічного. – К.: КНУ, 2006.

 23. Бовсунівська Т. Феномен українського романтизму. Частина 1: Етногенез та теогенез. - К.: ІЛ НАНУ, 1997.

 24. Бовсунівська Т. Феномен українського романтизму. Частина 2: Ейдетика. – К.: КСУ, 1998.

 25. Бовсунівська Тетяна. Григорій Сковорода й український романтизм / Тетяна Бовсунівська // Літературознавство: Матеріали ІІІ конгресу Міжнародної асоціації україністів (Харків, 26 – 29 серпня 1996 р.) / Відп. редактор О.Мишанич. – К. : АТ «Обереги», 1996. – С. 317–324.

 26. Богданова І.Є. Стилістика художнього простору у творчості харківських поетів-романтиків 20 - 40 років ХІХ століття: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / І.Є. Богданова; Харк. держ. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. — Х., 2002. — 18 с.

 27. Бойко Ю. Творчість Тараса Шевченка на тлі західноєвропейської літератури // Бойко Ю. Вибрані праці. – К., 1992.

 28. Бондар Л. Шiсть свiтiв “Причинної” // 3бірник Харкiвського iсторико-фiлологічного товариства. – Харків, 1995. – Т. 5. – С. 91-102.

 29. Бондар Л. Шевченків “Кобзар” 1840 р.: долання стереотипів // Українська філологія: школи, постаті, проблеми: Збірник наукових праць Міжнародної наукової конференції, присвяченої 150-річчю від дня заснування кафедри української словесності у Львівському Університеті. – Львів, 1999. – Ч.І. – С.241-247.

 30. Бондар Л.Універсум «Причинної»//Слово і час. – 2005. - №3.

 31. Бондар Л. Феномен „Кобзаря” // Дзвін. – 2005. – № 3. – С. 128 – 133.

 32. Бондар М. “Дівча любе, чорнобриве…” // Слово і час. – 1998. - №3.

 33. Бондар М. Афанасьєв-Чужбинський Олександр // Шевченківська енциклопедія: Робочий зошит А. – К., 2004.

 34. Бондар М. Діалог з історичним часом: формування нової української літератури //Київська старовина. – 1999. - №5.

 35. Бондар М. Нова українська література. – К., 2003.

 36. Бондар М. Перший жанровий зразок української художньої прози (“Микола Коваь” М.Венгера) // Київська старовина. – 1999. –№3.

 37. Боровиковський Левко.Повне зібрання творів. - К., 1967.

 38. Бородін В.С. Т.Г.Шевченко і царська цензура. Дослідження та документи 1840 –1862 років. – К., 1969.

 39. Бородінова М. В. Біблійні образи, мотиви у поезії М. Костомарова / Маргарита Бородінова // Aктуальні проблеми української літератури і фольклору. – Донецьк, 2007. – Вип. 11. – С. 61–66.

 40. Боронь О.В. Поетика простору в творчості Тараса Шевченка: Автореф. дис. на здобуття н. ст. к. філол. н. : спец. 10.01.01 ―Історія української літератури‖/ О.В.Боронь. – К., 2004. – 12с.

 41. Бурлеск і травестія в українській поезії першої половини ХІХ ст.. – К., 1986.

 42. Вавжинська Ю.М. Тарас Шевченко і польський романтизм (топіка і символіка профетизму, лицарства, тиранії): дис. … кандидата філол. наук: 10.01.05 / Вавжинська Юлія Миколаївна. – Київ, 2006. – 217 с.

 43. Вербицька Є.Г. Г.Ф.Квітка-Основ”яненко. – Харків, 1968.

 44. Витрикуш, Іванна.Образ ночі як компонент романтичної символіки Левка Боровиковського / І. Витрикуш // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства . – 2011 . – Вип.16 . – С. 50-54.

 45. Вінок Маркіянові Шашкевичу. Поезії, статті, виступи, хроніка. – К., 1987.

 46. Возняк М. До вияснення національних поглядів Якова Головацького в 1848 р. (Перша редакція “Розправи о язиці южно-рускім і єго нарічіях”) // ЗНТШ. – Т.121. – Львів, 1914. – С.133-172.

 47. Возняк М. До письменської дiяльностi Левка Боровиковського // ЗНТШ. – Т.136-137. – Львiв, 1925. – С.225-237.

 48. Возняк М. Історія української літератури у 2-х книгах. – Львів, 1992 – 1993.

 49. Возняк М.С. Історичне значення діяльності Маркіяна Шашкевича // Наукові записки Ін-ту суспільних наук НАН України. – Львів, 1953. Т.І.

 50. Волинський П.К. Іван Котляревський. Життя і творчість. — К., 1969.

 51. Волинський П.К. Своєрідність розвитку літературних напрямів в українській літературі ХІХ ст. – К., 1958.

 52. Волинський П.К. Український романтизм у зв’язку розвитком романтизму мв слов’янських літературах // Волинський П. З творчого доробку. – К., 1973.

 53. Гайдук С. С. Символ як художньо-естетична категорія романтизму / С. С. Гайдук // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Сер. : Літературознавство. - 2012. - Вип. 3(1). - С. 34-41.

 54. Галич О. Теорія літератури. – К., 1999.

 55. Гербільський Г.Ю. Розвиток прогресивних ідей в Галичині у першій половині ХІХст. (до 1848 р.) – Львів, 1964.

 56. Глінка Н. В. Комунікативна природа породження художнього тексту / Н. В. Глінка // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна. - 2014. - Вип. 44. - С. 69-71.

 57. Глушко М. Фольклор: початок вживання терміна в українській науці та його значення / М Глушко // Народна творчість та етнографія. — 2008. — №. 6. — С. 12-23.

 58. Гнатюк М.П. Українська поема першої половини ХІХ століття: Проблеми розвитку жанру. - К., 1975.

 59. Гнідан О. Мотиви лірики Амвросія Метлинського // Гнідан О. Історія української літератури ХІХ – початку ХХ ст.: Практичні заняття. – К., 1987.

 60. Гончар О. Григорій Квітка-Основ’яненко: Життя і творчість. – К., 1969.

 61. Гончар О. Григорій Квітка-Основ'яненко. Семінарій. – К., 1974.

 62. Гончар О. Просвітительський реалізм в українській літературі. Жанри і стилі. – К., 1989.

 63. Гончар О.І. Зачарований небом: Романтичний світ М.Петренка – поета ХІХ ст. // Слово і час. – 1997. – №11 – 12.

 64. Гончар О.І. Українська література передшевченківського періоду і фольклор. - К., 1982.

 65. Гончар О.І. Формування реалізму в художній прозі 50 – 60-х років // Проблеми історії та теорії реалізму української літератури ХІХ – початку ХХ ст. – К., 1991.

 66. Гончар О.Т. Проблеми історії та культури України в епістолярній спадщині М.І.Костомарова. Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю: 07.00.06 – Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни. – Інститут історії України НАН України. – Київ, 2008. – 19 с.

 67. Грабович Г. До історії української літератури: Дослідження, есеї, полеміка. – К., 2003.

 68. Грабович Г. Поет як міфотворець: Семантика символів у творчості Тараса Шевченка. 2-е вид., випр. і авториз. – К., 1998.

 69. Грабович Г. Семантика котляревщини //Грабович Г. До історії української літератури: Дослідження, есеї, полеміка. – К., 2003.

 70. Гребінка Є. Твори: В 3 т. – К., 1980 - 1981.

 71. Григорій Федорович Квітка-Основ’яненко. Бібліографічний покажчик. – Харків, 1978.

 72. Гром’як Р.Т. Історія української літературної критики (від початків до кінця ХІХ ст.) – Тернопіль, 1999.

 73. Грушевський М. Історія української літератури у 6-ти томах. – Т.1-3. – К., 1993.

 74. Гузар І. Шевченко і Гете. – Торонто, 1999.

 75. Гулак-Артемовський П., Гребінка Є. Поетичні твори. Повісті та оповідання. – К., 1984.

 76. Гулак-Атемовський П. Поезії. – К., 1989.

 77. Гундорова Т. Повернений Рим, або “Енеїда” Котляревського // Сучасність. – 2000. - №4.

 78. Дей О. Балада про невiстку-тополю та її вiдгуки у творчостi Т.Шевченка, С.Руданського та Ю.Федьковича // Народна творчiсть та етнографiя. – 1984. – № 2. – С. 49-58.

 79. Дей О.І. Словник українських псевдонімів та криптонімів (16-20 ст.) - К., 1969.

 80. Демчук Н. Інтер’єр у прозі Т.Шевченка. – Львів, 1999.

 81. Демчук Н. Пейзаж у прозі Т.Шевченка. – Львів, 1999.

 82. Демчук Н. Портрет у прозі Т.Шевченка. – Львів, 1999.

 83. Денисюк І.О. Розвиток української малої прози ХІХ – початку ХХ ст. – Львів, 1999.

 84. Деркач Б. Вступна стаття до видання: Гулак-Артемовський П.Твори. - К., 1989.

 85. Деркач Б. Євген Гребінка .— К., 1974.

 86. Деркач Б. Косяченко В. Жанр байки в українській літературі // Українська байка. — К., 1983.— С. 3 – 27.

 87. Деркач Б.А. На шляху становлення української літератури //Гулак-Артемовський П. Твори. – К., 1978.

 88. Деркач Б.А. П.П.Гулак-Артемовський // Гулак –Артемовський П. Пезії. – К., 1989.

 89. Деркач Б.А. Павло-Білецький –Носенко. Життя і творчість. – К., 1988.

 90. Деркач Б.А.Євген Гребінка. – К., 1974.

 91. Дзюба І. З криниці літ: У 3 т. – К., 2002. – Т.2.

 92. Дзюба І. Тарас Шевченко.Життя і творчість – К., 2008.

 93. Дзюба І.М. З криниці літ: У 3 т. – К., 2002. – Т.2.

 94. Дзядевич Т.М. Формування національної ідентичності в літературі слов’янського романтизму: на матеріалі творчості Адама Міцкевича, Олександра Пушкіна та Тараса Шевченка. Дис. на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.05 – порівняльне літературознавство. – К., 2004. – Рукопис. – 199с.

 95. Дмитренко Т.В. Функції комічного в українській байці початку ХІХ ст. //Рад.літературознавство. – 1987. - №12.

 96. Дорошкевич О.К. Г.Ф.Квітка-Основ’яненко //Дорошкевич О.К. Реалізм і народність української літератури ХІХ ст. – К., 1986.

 97. Драгоманов М. Вибране. – К., 1991.

 98. Дядищева-Росовецька Ю.Б. Фольклор і поетичне слово Тараса Шевченка. – К., 2001.

 99. Євшан М. Критика; Літературознавство; Естетика. – К., 1998.

 100. Єгоров В. Ідейно–світоглядні основи обґрунтування М. І. Костомаровим національних та культурних особливостей українського народу (1830–1840 рр.) / В. В. Єгоров // Гілея: науковий вісник. - 2015. - Вип. 96. - С. 443-453.

 101. Єременко О. Українська балада ХІХ ст.: Історія жанру. – Суми, 2004.

 102. Єфремов С. Історія українського письменства. – К., 1995.

 103. Животко А. Історія української преси. – К., 1999.

 104. Жулинський М. Слово і доля: Українські письменники ХІХ –ХХ ст. : Навч. посібник. – К., 2002.

 105. Жур П. Труди і дні Кобзаря: Літопис життя і творчості Т.Шевченка. – К., 2003.

 106. Забужко О. Шевченків міф України: Спроба філософського аналізу. – К., 1997.

 107. Задорожна Л. Євген ребінка: Літературна постать. – К., 2000.

 108. Зайцев П. Життя Тараса Шевченка. – К., 1994.

 109. Збірник праць наукових шевченківських конференцій (1952 - 2002 ): Покажчик змісту –Черкаси, 2002.

 110. Звиняцковский В.Я. Николай Гоголь: Тайны национальной души. – К., 1994.

 111. Зеров М. Григорій Квітка-Основ'яненко // Зеров М. Твори: У 2 т.—Т. 2. - К., 1990.—С. 52-64.

 112. Зеров М. Українське письменство ХІХ ст.//Зеров М. Твори: У 2 т. – Т.2. – К., 1990.

 113. Зубков С. Євген Павлович Гребінка: Життя і творчість.— К., 1962.

 114. Зубков С.Д. Григорій Квітка-Основ'яненко.Життя і творчість. — К., 1978.

 115. І.П.Котляревський – перший класик нової української літератури: Зб. Наук. статей: У 2 ч. – Полтава, 1998.

 116. І.П.Котляревський у критиці та документах. – К., 1959.

 117. Івакін Ю. Коментар до “Кобзаря” Шевченка. Поезії 1847 – 1861 рр. – К., 1966.

 118. Івакін Ю. Коментар до “Кобзаря” Шевченка. Поезії до заслання. – К., 1964.

 119. Івакін Ю. Нотатки шевченкознавця: Літературно-критичні нариси. – К., 1986.

 120. Івакін Ю. Сатира Шевченка. – К., 1959.

 121. Івакін Ю. Стиль політичної поезії Шевченка. – К., 1961.

 122. Іван Котляревський у документах, спогадах, дослідженнях. – К., 1969

 123. Іван Котляревський. Бібліографічний покажчик. 1798-1968. – К., 1969.

 124. Іванишин П.В. Національний спосіб розуміння в поезії Т. Шевченка, Є.Маланюка, Л. Костенко : монографія / П.В.Іванишин. – К. : Академвидав, 2008.

 125. Івашків В. Деякі особливості художнього мислення Пантелеймона Куліша у 1840-х роках // Записки наукового товариства імені Шевченка. Праці філологічної секції. – Львів, 1992. – Т. CCXXIV. – С. 71 – 88.

 126. Івашків В.М. Актуальні проблеми українського романтизму і дослідження Т. І. Комаринця // Сучасна філологічна наука в національному відродженні. – Львів: ЛДУ, 1994. – С. 57 – 60.

 127. Івашків В.М. Українська романтична драма 30 – 80-х років ХІХ ст. – К., 1990.

 128. Івашків В.М. Фольклор і література доби романтизму // Народна творчість та етнографія.–1985.– № 2. – С. 76 – 78.

 129. Івашків В. Фольклористичні мандрівки Пантелеймона Куліша 1840-х років / В. Івашків // Народознавчі зошити. - 2011. - № 2. - С. 200-206. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NaZo_2011_2_4.

 130. Індивідуальні стилі українських письменників ХІХ – початку ХХ ст.: Зб.статей /За ред. М.Т.Яценка. – К., 1987.

 131. Історія української літератури (перші десятиріччя ХІХ століття) / За ред. Хропка П.П. - К., 1992.

 132. Історія української літератури ХІХ ст.. У 3-х кн.. / За ред. М.Яценка. – К.: Либідь, 1995. – Кн.1.

 133. Історія української літератури ХІХ ст.: У 2-х кн. – К., 2005.-Кн.1

 134. Історія української літератури: У 8 т. – К., 1968. – Т.3

 135. Історія української літературної критики та літературознавства. Хрестоматія: У 3 кн. / За ред. П.М.Федченка. – К., 1996. – Кн.1.

 136. Калениченко Н. Українська література ХІХ ст.: Напрями, течії. – К., 1977.

 137. Камінчук О. Поетика української романтичної лірики (Проблеми просторової організації поетичного тексту) / Ольга Камінчук. – Київ : ТОВ «ЛДЛ», 1998.

 138. Квітка-Основ’яненко Г.Зібрання творів: У 7 т. – К., 1978 – 1981.

 139. Квітка-Основ’яненко.Г.Ф.Бібліографічний покажчик. — Х., 1978.

 140. Кирило-Мефодіївське товариство: В 3 т. – К., 1990.

 141. Кирилюк Є. Невідома збірка творів Віктора Забіли // Кирилюк Є. Слово, віддане народові. – К., 1972.

 142. Кирилюк Є. Т. Шевченко: Життя і творчість. – К., 1979.

 143. Кирилюк Є. Український романтизм у типологічному зіставленні західно- і південнослов'янських народів (перша половина XIX ст.). - К., 1973.

 144. Кирилюк Є.П. Живі традиції: Іван Котляревський та українська література. – К., 1969.

 145. Кирилюк Є.П. Іван Котляревський: Життя і творчість. – К., 1981.

 146. Кирчів Р.Ф. Етнографічно-фольклористична діяльність "Руської трійці". -К., 1990.

 147. Кичигін В.П. Від народнопоетичних форм до художнього цілого повісті (“Салдатський патрет” Г.Квітки-Основ’яненка) // Розвиток жанрів в українській літературі ХІХ – початку ХХ ст. – К., 1986.

 148. Клочек Г. Поезія Тараса Шевченка: Сучасна інтерпретація. – К., 1998.

 149. Клочек Г.Д. Емоціональний інтелект Тараса Шевченка / Г. Клочек // Літературна Україна. — № 8 (5537). — 20 лютого 2014 р. — С. 10–11.

 150. Козак С. Українська змова і месіанізм: Кирило-Мефодіївське братство. – Івано-Франківськ, 2004.

 151. Козак С. Український преромантизм (джерела, зумовлення, контексти, витоки). – Варшава, 2003.

 152. Козаренко Олександр. Феномен української національної музичної мови / Олександр Козаренко — Л., 2000. — 286с.

 153. Колесник О. С. Романтизм як трансісторичний феномен та його інтерпретації / О. С. Колесник // Культура і сучасність. - 2013. - № 2. - С. 63-68. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Kis_2013_2_13

 154. Колесса Ф. Студії над поетичною творчістю Т.Шевченка // Колесса Ф.М. Фольклористичні праці. – К., 1970.

 155. Комаринець Т. Ідейно-естетичні основи українського романтизму: проблема національного й інтернаціонального. – Львів, 1983.

 156. Комаринець Т. Тарас Шевченко і народна творчість. – К., 1963.

 157. Комаринець Т. Твори. – Львів, 1999.

 158. Комариця М. Фольклорний символ балади: мiф i ритуал // Українське лiтературознавство. – Вип. 59. – Львів, 1994. – С.116-124.

 159. Кониський О.Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя. – К., 1991.

 160. Конкордація поетичних творів Тараса Шевченка: У 4 т. – Нью-Йорк, Едмонтон, Торонто, 2001.

 161. Костенко А.І. Шевченко в мемуарах. – К., 1965.

 162. Костомаров М. Обзор сочинений писанных на русском языке // Костомаров М.Твори: У 2 т.— К., 1967. - Т. 2.

 163. Костомаров М. Слов'янська міфологія. — К., 1994.

 164. Костомаров М. Твори: У 2 т. — К., 1990.

 165. Костомаров Н.И. Исторические произведения.Автобиография. – К., 1989.

 166. Котляревська Т. В. Вплив художнього образу на сприйняття читання інтернет-видань / Т. В. Котляревська // Наукові записки [Української академії друкарства]. - 2011. - № 3. - С. 131-136.

 167. Котляревський І.П. Енеїда: Поема /Коментар уклав О.Ставицький. – К., 1989.

 168. Коцаренко Т. А. Метлинський – дослідник українських народних пісень // Слово і Час. – 2006. – № 11. – С. 77-80.

 169. Коцюбинська М. Етюди про поетику Шевченка: Літературно-критичний нарис. –К., 1990.

 170. Коцюбинська М. Поетика Шевченка й український романтизм // Матеріали до вивчення історії української літератури. – К., 1961 – Т. 2.

 171. Крижанівський С. “Украинские мелодии” Миколи Маркевича в початках українського романтизму ХІХ ст. // Сучасність. – 1993. - № 2.

 172. Крижанівський С. Амвросій Метлинський та Ієремія Галка // Могила (Метлинський) А., Галка Ієремія (Костомаров М.) . Поезії. – К.,1972.

 173. Крижанівський С. Віктор Забіла: Поет і літературний герой // Київська старовина. – 1993. - №6.

 174. Крижанівський С. Михайло Петренко: вчора, сьогодні, завтра // Слово і час. – 1993. - №11.

 175. Крижанівський С.А., Ротач П.П. Визначний представник українського романтизму // Боровиковський Л. Повне зібрання творів. – К., 1967.

 176. Крохмальний Р. Деміфологізація «царської метафори» у поетичних текстах Тараса Шевченка / Jahrbuch der ІV. Internationalen virtuellen Konferenz der Ukrainistik"Dialog der Sprachen - Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht"Reihe: Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik. Bd. 2013 Herausgegeben von Olena Novikova, Peter Hilkes, Ulrich Schweier. Verlag Otto Sagner, München - Berlin, 2014. S.376-388.

 177. Крохмальний Р. Езотеричність метаморфози і лімінальна зона у романтичному тексті.// «З його духа печаттю…» (Збірник наукових праць на пошану професора Івана Денисюка).- Т.ІІ.- Львів, 2001.- С.51-58.

 178. Крохмальний Р. Метаморфоза в українській літературі першої половини ХІХ століття: грані поетики (матеріали спецкурсу).— Львів, 2003.

 179. Крохмальний, Роман О. Метаморфоза і текст (семантична, структуротворча та світоглядна роль переміни художнього образу): [монографія] / Роман О. Крохмальний; В.о. Львів. нац. ун-т ім. І. Франка; Передм. Лариса Бондар.- Львів: ЛНУ ім. І. Франка , 2005.

 180. Крохмальний Р. Метаморфози в поезії Миколи Костомарова//Українська філологія: досягнення, перспективи (До 145-річчя заснування кафедри української філології у Львівському університеті).- Львів, 1994.- С.219-222.

 181. Крохмальний Р. Поетика трансферності у візіях Миколи Костомарова// Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – 2007.- Вип.41. – С.44-52.

 182. Крохмальний Р. Поетичний код романтичного світогляду// Крохмальний Р. Метаморфоза і текст (семантична, структуротворча та світоглядна роль переміни художнього образу): Монографія. – Львів, 2005.

 183. Крохмальний Р. Пракорінь Шевченкового слова/ Slowo. Tekst. Czas XI. /pod red. M.Hordy, W. Mokijenki, T.Szutkowskiego і H.Waltera. – Szcecin-Greifswald, 2012. – S.873-878.

 184. Крохмальний Р. Світло й тінь сакральної когерентності у поетиці текстів Тараса Шевченка/"Апостол правди і науки": матеріали наукової конференції, присвяченої 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка.- Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. - С. 209-219/

 185. Крохмальний Р. «Студена тая доля к серденьку припала»: Формула когерентності художнього образу в поетичному тексті Маркіяна Шашкевича/ Українське літературознавство, Вип.75, ЛНУ імені Івана Франка, 2012 - С.137-153.

 186. Куліш П. Віктор Забіла // Куліш П. Твори: В 2 т. – К., 1989. – Т.2.

 187. Куліш П. Григорій Квітка-Основ’яненко і його повісті //Куліш П. Твори: У 2 т. – К., 1989. – Т.2

 188. Куліш П. Історичне оповідання. //Куліш П. Твори: В 2 т. – К., 1994. – Т.1.

 189. Левицький І. Свiтогляд українського народа. – Львiв, 1876. – 80 с.

 190. Лепкий Б. Про життя i творчiсть Тараса Шевченка. – К., 1944. – 218 с.

 191. Лепкий Б. Романтизм // Начерк iсторiї української лiтератури. – Мюнхен, 1991. – С. 199-208.

 192. Лисенко Л. Г. Поширення слов’янських ідей в Україні в 20 – 40-х роках ХІХ століття / Л. Г. Лисенко. // Сучасні соціально-гуманітарні дискурси: матеріали П’ятої Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні соціально-гуманітарні дискурси» (м. Дніпропетропетровськ, 21 березня 2015 р.): у 5-х частинах. – Ч. 4. – Дніпропетровськ: ТОВ «Інновація», 2015. – С. 103 – 109.

 193. Листи до Тараса Шевченка. – К., 1993.

 194. Лімборський І. Оссіанізм в українській літературі // Всесвіт. – 1999. - №5 – 6. - С.141 –146.

 195. Лімборський І.В. Парадигматика західноєвропейського та українського просвітництва: проблеми типології та національної ідентичності: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора філолог. наук: спец. 10.01.05 ― Порівняльне літературознавство‖, 10.01.01 «Українська література»/ І.В.Лімборський. – Київ, 2006.

 196. Лімборський І.В. Становленя художніх принципів сентименталізму в українській літературі ХУІІ-ХУІІІ ст. // Питання літературознавства. – Чернівці, 1997. – Вип. 4 (61).

 197. Лімборський І.Сентименталізм в українській літературі. – К., 1996.

 198. Літературознавчий словник-довідник / За ред. Р.Т.Гром'яка. – К.: ВЦ "Академія", 1994.

 199. Лук М. Микола Костомаров: історіософія та соціальна філософія українського романтизму // Молода нація: Альманах. – К., 2002. – № 1.

 200. Луцький Ю. Драматургія Г.Ф. Квітки-Основ'яненка і театр. — К.,1978.

 201. Луцький Ю. Між Гоголем і Шевченком. – К., 1998.

 202. Луцький Ю.Д. Драматургія Г.Ф.Квітки-Основ’яненка і театр. – К., 1978.

 203. Луцький Ю.О. Страдництво Миколи Гоголя, знаного також як Нiколай Ґоґоль: Пер. з англ. – К.: Знання України, 2002. – 114 с. – (Серія «Гоголезнавчi студії»; Вип. 11).

 204. Майстренко М. Шевченко і античність. – Одеса, 1992.

 205. Маркова Мар’яна. Натурфілософські рецепції художньо-естетичної практики європейського романтизму [Електронний ресурс] / Мар’яна. Маркова // Людинознавчі студії. Сер. : Філософія. - 2012. - Вип. 26. - С. 112-125.

 206. Матеріали до вивчення української літератури: У 5 т. – К., 1960. – Т.2.

 207. Матицин О. Гоголь як представник українського романтизму / О. Матицин // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Сер. : Культурологія. - 2011. - Вип. 7. - С. 182-190.

 208. Медведик Ю.Є. Українська духовна пісня ХVII-XVIII ст. – Львів, вид-во УКУ., 2006.-324 с.

 209. Мейзерська Т. Проблеми індивідуальної міфології: Міфотворчість Шевченка. – Одеса, 1997.

 210. Мельник О. В. Творчість Миколи Маркевича та Левка Боровиковського: компаративний аспект / О. В. Мельник // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Сер. : Літературознавство. - 2012. - Вип. 3(1). - С. 115–121. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzl_2012_3(1)__17

 211. Микитенко Ю. Антична спадщина і становлення нової української літератури. – К., 1991.

 212. Микола Іванович Костомаров (1817 –1885): Матеріали до бібліографії / Упоряд. О.Т.Гончар, Г.В.Пасещенко. – Запоріжжя; Чернігів, 2002.

 213. Мишанич О.В. Українська література другої половини ХУІІІ ст і усна народна творчість. - К., 1980.

 214. Мишанич С. В. Сучасне життя української народної балади в Карпатах // Фольклористичні та літературознавчі праці / Степан Мишанич. – Т. 1. – Донецьк, 2003. – С. 256-298.

 215. Мишанич Я. «Історія русів»: історіографія, проблематика, поетика / Я. Мишанич. – К.: ТОВ «Видавництво «Обереги», 1999. – 240 с.

 216. Мікушев В., Добровольський О. Михайло Петренко: “Дивлюсь я на небо…”: Хронікально-документальна розповідь. – Слов’янськ, 2002.

 217. Мовчанюк В.П. Медитативна лірика Т.Г.Шевченка. – К., 1993.

 218. Мороз М.О. Іван Котляревський. Семінарій. – К., 1969.

 219. Мочернюк Н.Д. Сновидіння в поетиці романтизму: часо-просторова специфіка: Автореф. дис. на здобуття н. ст. к. філол н. – Тернопіль, 2005. – 20с.

 220. Мудрий М.М. Ідеологія чи світогляд? До питання про теоретичні засади Руського Собору 1848 року // Вісник Львівського університету. Серія історична.- Львів, 2009. Вип. 44. - С. 75–106.

 221. Наливайко Д.С. Искусство: Направления, течения, стили. – К., 1981.

 222. Наливайко Д.С. Історія і міфологія у Шевченка (у контексті європейського романтизму) // Тарас Шевченко і європейська культура. Зб. Праць 33 наукової шевченківської конференції (20 – 22 квітня 1999 року). – Київ; Черкаси, 2000.

 223. Наливайко Д.С. Історія і міфологія у Шевченка (у контексті європейського романтизму) // Тарас Шевченко і європейська культура. Зб. Праць 33 наукової шевченківської конференції (20 – 22 квітня 1999 року). – Київ; Черкаси, 2000.

 224. Наливайко Д.С. Спільність і своєрідність: Українська література в контексті європейського літературного процесу. – К., 1988.

 225. Нахлiк Є. Українська романтична проза 20-60-х рокiв XIX ст. – К., 1988.

 226. Нахлік Є. Творчість Івана Котляревського: Замовчувані інтерпретації, дискусійні проблеми, спроба нового прочитання (з погляду літературних напрямів і течій) / Євген Нахлік. – Львів : ОЛІР, 1994.

 227. Нахлік Є.К. Доля – Los – Судьба: Шевченко і польські та російські романтики. – Л., 2003.

 228. Нахлік Є.К. Пантелеймон Куліш і “Руська трійця”: До проблеми ідеологічних шукань серед української інтелігенції ХІХ століття. – Львів, 1994.

 229. Нахлік Є.К. Поетичний світ Шашкевича-романтика // Рад. літературознавство. – 1984. - №4.

 230. Нахлік Є.К. Українська романтична проза 20 – 60-х роківХІХ ст. - К., 1988.

 231. Неборак В.В. Перечитана “Енеїда”: Спроба сенсовного прочитання “Енеїди” Івана Котляревського на тлі зіставлення її з “Енеїдою” Вергілія. – Львів, 2001.

 232. Недiлько Г. Тарас Шевченко: Життя і творчiсть. – К., 1988. – 247 с.

 233. Новик О. Традиційні мотиви й образи в поезії Амвросія Метлинського. – Режим доступу: http://litzbirnyk.com.ua/wp-content/uploads/2013/11/16.4.7.pdf

 234. Нудьга Г. На шляхах до реалізму // Бурлеск і травестія в українській поезії першої половини ХІХ століття. - К., 1959.

 235. Нудьга Г. Слово і пісня . — К., 1985.

 236. Нудьга Г. Українська балада. – К., 1970.

 237. Нудьга Г.Два поети-романтики // Забіла В., Петренко М. Поезії. – К., 1960.

 238. Овсійчук В. А. Класицизм і романтизм в українському мистецтві. - К.: Дніпро, 2001. - 446 с.

 239. Овчаренко І. Слов”янський сокіл (Михайло Петренко): Історичний нарис. – Донецьк, 2004.

 240. Павличко С. Український романтизм: тяглість напряму як естетичний тупик // Павличко С. Теорія літератури / Соломія Павличко. – К. : Вид-во Соломії Павличко ―Основи‖, 2002. –С. 491–496.

 241. Павлюк М.М. Інтерпретація Псалтиря в поезії Т.Шевченка // Українська література в системі літератур Європи і Америки (ХІХ – ХХ ст.). – К., 1997.

 242. Пахаренко В.І. Незбагнений апостол. – Черкаси, 1999.

 243. Петраш О. “Руська трійця”: М.Шашкевич, І.Вагилевич, Я.Головацький та їхні літературні послідовники. -–К., 1986.

 244. Пинчук Ю.А. Исторические взгляды Н.И. Костомарова. Критический очерк. – К., 1984.

 245. Письменники Західної україни 30-50-х років ХІХ ст.. – К., 1965.

 246. Пільгук І.І. Літературне відродження на Західній Україні // Письменники Західної України 30 – 50-х років ХІХ ст. – К., 1965.

 247. Плющ Л. Екзод Тараса Шевченка: Навколо „Москалевої криниці”: Дванадцять статтів. – Едмонтон, 1986; К., 2001.

 248. Поліщук Я.О. Література як геокультурний проект: монографія / Я.О. Поліщук. — К. : Академвидав, 2008. — 304 с.

 249. Попов П. М. Костомаров як фольклорист і етнограф. — К., 1968.

 250. Попович М.В. Історія української культури. – К., 2001.

 251. Приходько П.Г. Шевченко й український романтизм. – К., 1963.

 252. Регуш Ю.С.Часопросторова модель світу поезії Амвросія Метлинського// Збірник. «Над берегами вічної ріки»: темпоральний вимір літератури. Матеріали Міжнародної наукової конференції (24–25 вересня 2015 р.). – Бердянськ, 2015. -131-132.

 253. Розвиток жанрів в українській літературі ХІХ - початку ХХ ст.: Зб.статей /За ред. М.Т. Яценка. – К., 1986.

 254. Романтизм: між Україною та Польщею. – К., 2003.

 255. Русалка Дністрова (Фотокопія з видання 1837 р.). – К., 1972.

 256. Русалка Дністровая. Документи і матеріали. – К., 1989.

 257. Русанівський В.М. У слові – вічність (Мова творів Т.Г.Шевченка). – К., 2002.

 258. Саковська, Христина. Сентименталізм як риса романтичного світогляду і його філософське підгрунтя / Х. Саковська // Δοξα/ДОКСА . – 2008 . – Вип.12: Німецька традиція в філософії, гуманітаристиці та культурі . – С. 140-147.

 259. Сарбей В.Національне відродження України. – К., 1999.

 260. Сверстюк Є. Шевченко і час. – К., 1996.

 261. Свириденко О. А. Метлинський як теоретик літератури // Вісник ЗДУ. Філологічні науки. – 2001. – № 2. – С. 107-109.

 262. Свириденко О. М. Романтична парадигма творчої діяльності Амвросія Метлинського/ Оксана Свириденко. Автореф. дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.01.01 – українська література. – Інститут літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Київ, 2002. – 18 с.

 263. Свириденко О. Творча трансформація притчі про блудного сина в поетичному часопросторі А. Метлинського // Наукові записки. – Вип. 27. – Серія: Філологічні науки (літературознавство). – Кіровоград: РВЦ КДПУ ім. В. Винниченка, 2000. – С. 306-316.

 264. Свириденко О.М. Історіософська концепція Амвросія Метлинського // Літературознавчі обрії: Праці молодих учених України. Вип. 2. – К., 2001.

 265. Світи Тараса Шевченка. – Нью-Йорк, 1991.

 266. Світова велич Шевченка: Зб. Матеріалів про життя і творчість Т.Г.Шевченка: У 3-х т. – К., 1964. – Т.1-3.

 267. Сидоренко Л. М. Образна система як емоційна основа романтизму / Л. М. Сидоренко // Мова і культура. - 2013. - Вип. 16, т. 1. - С. 339-344. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mik_2013_16_1_57

 268. Сініцина А. Історико-філософські ідеї українського романтизму (Пантелеймон Куліш, Микола Костомарів). - Львів: ., 2002. - 160 с.

 269. Скринник М.Наративні практики української ідентичності : доба Романтизму.- Львів, 2007. – 367 с.

 270. Скринник Михайло. Ідейне підґрунтя українського романтизму. // Записки Наукового товариства імені Шевченка. - Том ССХХІI. Праці Історико-філософської секції. - Львів, 1990. - С. 201-215.

 271. Слюсар А.О. Фантастична повість в українській літературі 30-х років ХІХ ст. // Розвиток жанрів в українській літературі ХІХ – початку ХХ ст. – К., 1986.

 272. Смаль-Стоцький Ст. Т.Шевченко: Інтерпретації. – Черкаси, 2003.

 273. Смілянська В. Стиль поезії Шевченка. – К., 1981.

 274. Смілянська В., Чамата Н. Структура і смисл: спроба наукової інтерпретації поетичних текстів Тараса Шевченка. – К., 2000.

 275. Смілянська В.Л. “Святим огненним словом…”. Тарас Шевченко: Поетика. – К., 1990.

 276. Смілянська В.Л. Літературна творчість Миколи Костомарова // Костомаров М.І. Твори: У 2 т. – К., 1990. – Т.І.

 277. Спогади про Тараса Шевченка. – К., 1982.

 278. Сулима М. “Наталка Полтавка” й українська драматургія ХУІІ – ХУІІІ ст. //Київська старовина. – 1998. - №5.

 279. Т.Г.Шевченко: Біографія / Бородін В.С., Кирилюк Є.П., Смілянська В.Л., Шабліовський Є.С.,

 280. Т.Шевченко. Дневник. Автобиография. Автографы. – К., 1972.

 281. Т.Шевченко. Три літа. Автографи поезій 1843 – 1845 років. – К., 1966.

 282. Тарас Шевченко. 1989 – 2004: Матеріали до бібліографії. – К., 2005.

 283. Тарас Шевченко. Більша книжка. Автографи поезій 1847 – 1860 рр. – К., 1963. (Факсимільне видання).

 284. Тарас Шевченко. Мала книжка. Автографи поезій Шевченка 1847-1850. –К., 1984.

 285. Тарас Шевченко: Документи та матеріали до біографії. 1814 – 1861. – К., 1982.

 286. Тарасова М. Предтечі Шевченкового романтизму. // Дивослово. – 2009. – N 3. – С. 34-36.

 287. Творчий метод і поетика Т.Г. Шевченка / Бородін В.С., Івакін Ю.О., Кирилюк Є.П., Смілянська В.Л., Чамата Н.П., Шубравський В.Є. – К., 1980.

 288. Тертерян И. Романтизм // История всемирной литературы: В 9 т. – Т.6. – М., 1989. – С.16 – 27.

 289. Ткачук М. Інтертекстуальне поле образу мандрівника в романтичних творах Левка Боровиковського / Микола Ткачук // Волинь філологічна: текст і контекст. Творчість Л. Боровиковського в контексті слов’янського романтизму: Зб. наук. пр.− Вип. 2 / Упоряд. О. В. Яблонська. – Луцьк : РВВ ―Вежа‖ Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2006.– С. 64–75.

 290. Ткачук М. Лірика Маркіяна Шашкевича. – Тернопіль, 1999.

 291. Ткачук М. Літературний портрет Миколи Костомарова / Микола Ткачук // Наукові записки. Серія: Літературознавство / За ред. проф. М. Ткачука. – Тернопіль : ТНПУ, 2008. – Вип. 24. – С. 149–165.

 292. Ткачук М. Наративна оптика поеми "Катерина" Тараса Шевченка / М. Ткачук // Шевченкознавчі студії. - 2008. - Вип. 11. - С. 91-100. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Shs_2008_11_18.

 293. Ткачук М. П. Стиль балад Левка Боровиковського. - Збараж: Пегас, 1991.

 294. Ткачук М. Поетика балад Левка Боровиковського. – Тернопіль, 2000.

 295. Ткачук М. Романтичний дискурс Левка Боровиковського : літературний портрет / Микола Ткачук. – [Вид. 2‐ ге випр. і допов.]. – Тернопіль : [Збруч], 2015. –. 268 с.

 296. Ткачук М.П. Жанрова матриця фольклорної балади та її модернізація поетом-романтиком Левком Боровиковським // Наук. зап. Терноп. держ. пед. ін-ту ім. В. Гнатюка. – 2001. – Вип. 10. – С. 27–38.

 297. Ткачук М.П. Наративні моделі українського письменства / М.П. Ткачук. – Тернопіль : ТНПУ, Медобори, 2007. – 464 с.

 298. Українська драматургія першої половини ХІХ ст. Маловідомі п”єси. – К., 1958.

 299. Українська література в портретах і довідках: Давня література – література ХІХ ст. – К., 2000.

 300. Українська літературознавча думка в Галичині за 150 років: Хрестоматія / Л.Т. Сеник (ред.) – Львів, 2002. – Т.1.

 301. Український драматичний театр: Нариси історії: У 2 т. – Т.І: Дожовтневий період. – К., 1967.

 302. Українські літературні альманахи і збірники ХІХ – початку ХХ ст.: Бібл. Покажчик /І.З.Бойко. – К., 1967.

 303. Українські народні пісні в записах Осипа та Федора Бодянських. —К., 1978.

 304. Українські письменники: Біо-бібліографічний словник: У 5 т. - К., 1963.- Т. 2-3.

 305. Українські поети-романтики 20-40-х років ХІХ ст. – К., 1968.

 306. Українські поети-романтики: Поетичні твори (Вступ. стаття М.Яценка). - К., 1987.

 307. Федченко П. Тарас Григорович Шевченко. – К., 1989.

 308. Федченко П.М. Літературна критика на Україні першої половини ХІХ ст. – К., 1982.

 309. Федченко П.М. Петро Гулак-Артемовський. Євген Гребінка //Гулак-Артемовський П., Гребінка Є. Поетичні твори. Повісті та оповідання. – К., 1984.

 310. Филипович П. Шевченко i романтизм // Записки історично-фiлологічного вiддiлу Всеукраїнської Академії наук. – Кн.4. – К.,1923. – С.3-18.

 311. Филипович П. Шевченкознавчі студії. – Черкаси, 2001.

 312. Франко І. “Тополя” Т.Шевченка // Франко І. Твори: У 50 т.– Т.28. – К., 1980. – С.73-88.

 313. Франко І. Дещо про “Марусю” Л.Боровиковського та її основу // Франко І. Зібрання творів: У 50 т. – К., 1982. – Т.33.

 314. Франко І. До біографії та характеристики В.Забіли // Франко І. Зібрання творів: У 50 т. – К., 1982. – Т.37.

 315. Франко І. Етнологія та історія літератури //Франко І. Зібр. Творів: У 50 т. – Т.29. – К., 1981.

 316. Франко І. М.Шашкевич і галицько-руська література // Франко І. Твори: У 50 т. – К., 1981. – Т. 29.

 317. Франко І. Нарис історії українсько-руської літератури до 1890 року // Франко І. Твори: У 50 т. - Т. 41. - К., 1984.

 318. Франко І. Олександр Степанович Афанасьєв-Чужбинський // Франко І. Твори: У 50 т. – К., 1983. – Т.39.

 319. Франко І. Осип Бодянський // Франко І. Твори: У 50 т. — Т. 34. — К., 1981.

 320. Франко І. Поезії Віктора Забіли // Франко І. Твори: У 50 т. — Т. 37. —К., 1982.

 321. Харківська школа романтиків: у 3 т. – Харків, 1930.

 322. Харківський університет ХІХ – початку ХХ століття у спогадах його професорів та вихованців. / Укл.: Б. П. Зайцев, В. Ю. Іващенко, В. І. Кадєєв, С. М. Куделко, Б. К. Мигаль, С. І. Посохов; Вступ. стаття В. І. Іващенко; Наук. ред: С. І. Посохов. – Харків: «Видавництво Сага», 2011. – Т.2 – 540 с.

 323. Хропко П. Біля джерел української реалістичної поезії (10-40-ві роки ХІХ ст.). – К., 1972

 324. Хропко П. Іван Котляревський. Біографічний нарис. – К., 1969.

 325. Хропко П. Становлення нової української літератури. — К., 1988.

 326. Хропко П. Українська драматургія першої половини ХІХ ст. – К., 1972.

 327. Ціпко А. Шевченкове слово і концептосфера українського романтичного "золотого віку" / А. Ціпко // Українознавство. - 2015. - № 1. - С. 14-21.

 328. Чамата Н. Метафора як основа композиції зіставлення у віршах Т.Г.Шевченка // Поетика. – К., 1992.

 329. Чамата Н. Ритміка Т.Г.Шевченка. – К., 1974.

 330. Чижевський Д. Історія української літератури (від початків до доби реалізму). – Тернопіль, 1994.

 331. Чопик Р. Квітка-і-Основ'яненко / Ростислав Чопик // Слово і час : Науково-теоретичний журнал. - 2010. - № 4. - С. 46-56.

 332. Шалата М. “Перші будителі народного руху в Галичині” // Маркіян Шашкевич, Іван Вагилевич, Яків Головацький. Твори. – К., 1982.

 333. Шалата М. Будитель народного духу //Устиянович М. Поезії. – К., 1987.

 334. Шалата М. Маркіян Шашкевич. Життя, творчість і громадсько-культурна діяльність. – К., К., 1969.

 335. Шамрай А. Боровиковський як поет-романтик // Харківська школа романтикiв. – Харкiв, 1930. – С. 84-126.

 336. Шамрай А. До початкiв романтизму (1828-1836) // Харкiвська школа романтикiв. – Харкiв, 1930. – С.16-20.

 337. Шашкевич М. Твори. – К., 1973.

 338. Шашкевич Маркіян, Вагилевич Іван, Головацький Яків. Твори. – К., 1982.

 339. Шевельов Ю. 1860 рік у творчості Шевченка // ЗНТШ. – 1992. – Т. ССХХІV.

 340. Шевченківський словник: У 2 т. – К., 1976 – 1977.

 341. Шевченко Тарас. Повне зібрання творів: У 12 т. – К., 2001 – 2003. – Т.1 – 6.

 342. Шевчук В. “Personae verbum” (Слово іпостасне). Розмисел. – К., 2001.

 343. Шептій К. Його книжки ходили по руках // Вітчизна. – 1989. - № 9.

 344. Шерех Ю. Інший романтик, інший романтизм // Шерех Ю. Третя сторожа: Література. Мистецтво. Ідеології. – К., 1993.

 345. Шерех Ю. Третя сторожа (Література. Мистецтво. Ідеології). – Балтімор – Торонто, 1991.

 346. Шубравський В. Балади Тараса Шевченка // Українська мова i лiтература в школi. – 1980. – № 3.– С. 3-14.

 347. Шубравський В.Є. Від Котляревського до Шевченка (Проблема народності української літератури). – К., 1976.

 348. Шубравський В.Є. Драматургія Шевченка. – К., 1961.

 349. Щурат В. Шашкевичева “Олена” // Вибрані праці з історії літератури. – К., 1963.

 350. Яблонська О. Авторська передмова в українських виданнях дошевченківського періоду: проблема національної ідентичності / О. Яблонська // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія». – Вип. 41. – 2014. – С. 91–97.

 351. Яблонська О. В. Семiнарiй "Особливостi українського романтизму". - Луцьк: " Вежа ", 2000. - 27 с.

 352. Яблонська О. До питання літературно-критичного осмислення ранньої творчості Т.Шевченка: російська критика про альманах “Ластівка” (1841) / О. Яблонська // Шевченко і Поділля : зб. наук. пр. за матеріалами другої Всеукр. наук. конф., 20 – 21 трав. 1999 р. / Кам’янець-Поділ. держ. пед. ун-т та ін. – Кам’янець-Подільськ, 1999. – С. 23–28.

 353. Яблонська О. Еволюція поглядів на поему “Гайдамаки” (1841) Т. Шевченка: 1840 – 1860-ті рр. / О. Яблонська // Науковий вісник ВДУ. Філологічні науки. – 1999. – № 13. – С. 147–152.

 354. Яблонська О. Шевченко і Костомаров / О. Яблонська // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. Вип. 9. Українська література в загальноєвропейському контексті. – Ужгород: Госпрозрахунковий ред.-вид. відд. управління у справах преси та інформації, 2005. – С. 333–339.

 355. Ягушкіна В. Балада М. І. Костомарова "Наталя" в інтертекстуальному аспекті / В. Ягушкіна // Актуальні проблеми української літератури і фольклору. - 2010. - Вип. 15. - С. 142-151. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apulf_2010_15_23.

 356. Янищук О. Григорій Квітка-Основ’яненко в духовній історії України. – Тернопіль, 2003.

 357. Яценко М. Питання реалізму і позитивний герой в українській літературно-естетичній думці першої половини ХІХ ст. — К., 1979.

 358. Яценко М.Т. Український романтизм й інші слов’янські літератури // Слов’янські літератури. Доповіді. – К., 1988.

 359. Яценко М.Т. Гердеризм і українська літературно-теоретична думка доби романтизму // Українська література і системи літератур Європи і Америки (ХІХ – ХХ). – К., 1997.

 360. Яценко М.Т. Зачинатель українського романтизму (До 175-річчя від дня народження Л.І.Боровиковського) // Україна: Наука і культура. – К., 1982.

 361. Яценко М.Т. М.І. Костомаров – фольклорист і літературознавець //Костомаров М.І. Слов’янська міфологія: Вибрані з фольклористики й літературознавства. – К., 1994.

 362. Яценко М.Т. Питання реалізму і позитивний герой в українській літературно-естетичній думці першої половини ХІХ ст. – К., 1979.

 363. Яценко М.Т. Романтизм як художній напрям в українській літературі // Укр. мова і літ. в школі. – 1989. - № 2.

 364. Яценко М.Т. Українська романтична поезія 20 – 30-х років ХІХ ст. // Українські поети-романтики. Поетичні твори. – К., 1987.


Інтернет-ресурси


 • Бібліотека української літератури. – Режим доступу: http://www.ukrlib.com.ua/

 • Електронна бібліотека української літератури. – Режим доступу: http://www.utoronto.ca/elul/

 • Поетика: Бібліотека української поезії. – Режим доступу: http://poetry.uazone.net/

 • Ізборник – Режим доступу: http://litopys.org.ua


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка