Рекомендації щодо педагогічного такту й педагогічнї тактикиСкачати 92.35 Kb.
Дата конвертації15.04.2016
Розмір92.35 Kb.
#10384

Філософія освіти
РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо ПЕДАГОГІЧНОГО ТАКТУ й ПЕДАГОГІЧНЇ ТАКТИКИ

в навчально-виховному процесі


• Бережіть шляхетне звання «УЧИТЕЛЬ». Пам'ятайте, що особистість учня виховується особистістю його наставників.

• Поважайте людей у своїх учнях, оберігайте й розвивайте їхню гідність. Бережіть і свою.

• Не будьте зверхніми у відносинах зі своїми учнями. Розумна дистанція у взаєминах з учня¬ми потрібна, але вчитель не повинен відмежовуватися від своїх вихованців.

• Змінюйте свою тактику у взаєминах з учнями згідно з їхнім віком, духовним зростанням. Збагачуйте її новими підходами.

• Використовуйте увесь діапазон педагогічної стимуляції, але будьте щедрими на похвали і скупими на покарання.

• Навчіться володіти своїм голосом, інтонувати своє мовлення, уникайте крику, вереску, бо вони свідчать не про силу, а про безсилля.

• Уникайте сумнівних рішень, не приймайте рішень, коли роздратовані, відкладайте їх, це дасть вам змогу розумно розпорядитися своїм правом, а учням — розумно підкоритися йому.

• Уміння контактувати з учнями приходить із досвідом, як і інші педагогічні вміння.

• Поважайте індивідуальність учня, бажання ствердитись у класі, поліпшити свій статус. Успіх окрилює людину, неуспіх пригнічує. Шукайте найменшого приводу похвалити учня.

• Характер контакту з класом залежить від характеру контактів з окремими учнями. Якщо ви будете тактовні, ненав'язливі, уникатимете прямолінійних повчань, зблизитесь з учнем, це означатиме, що ви зблизилися з усім класом.

• Несіть батькам учнів радість. Що більше ви скаржитиметеся батькам на їхніх дітей, то більше батьки захищатимуть їх або вживатимуть заходів, що нашкодять вашим вза¬єминам із учнями.

• Покажіть учням усе найкраще, що є у вас (свої здібності, уміння, ерудицію, звички тощо), але нічого не випинайте. Навіть талант більше приваблює учнів, якщо він скромний.

• Бережіть довіру своїх учнів. Втрата довіри одного учня може призвести до втрати довіри класу.
У Положенні про загальноосвітній навчальний заклад чітко визначено правовий статус педагогічних працівників, їхні професійні права й обов'язки.
Педагогічні працівники загальноосвітнього закладу МАЮТЬ ПРАВО:

• самостійно вибирати форми, методи, засоби навчальної роботи, нешкідливі для здоров'я учнів;

• брати участь у роботі методичних об'єднань, зборів ЗНЗ, у заходах, пов'язаних з організацією навчально-виховної роботи;

• обирати форми підвищення рівня кваліфікації;

• здійснювати в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

• вносити пропозиції керівництву ЗНЗ і орга-нам управління освітою щодо поліпшення на-вчально-виховної роботи;

• на соціальне й матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

• об'єднуватися у професійні спілки і входити до складу інших громадських організацій, діяльність яких не заборонена законодавством.
Філософія освітиПедагогічні працівник загальноосвітнього

навчального закладу Зобов’язані:

• забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм, дотримуючись вимог Державного стандарту загальної середньої освіти;

• сприяти розвитку зацікавлень, схильностей і здібностей дітей, а також збереженню їхнього здоров'я;

• стверджувати особистим прикладом і на¬становами повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

• виконувати вимоги статуту загальноосвіт¬нього навчального закладу, правила внутріш-нього розпорядку, умови контракту чи трудо¬вого договору;

• брати участь у роботі педагогічної ради;

• виховувати в учнів повагу до батьків,

старших, шанувати народні традиції та звичаї, духо¬вні й культурні надбання народу України;

• готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігій¬ними групами;

• дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;

• постійно підвищувати рівень своєї про¬фесійної й педагогічної майстерності, загальну й політичну культуру;

• виконувати накази й розпорядження керів¬ника навчального закладу, органів управління освітою.
Які ФУНКЦІЇ сучасного вчителя?
Завдання, зміст навчання й виховання всебічно розвиненої особистості зумовлюють такі функції вчителя: • інформативну (учитель транслює певну інформацію);

 • розвивальну (розвиває мислення, уяву, мову школярів);

 • виховну (формує переконання, систему ставлень, готовність налагоджувати взаємини з оточенням);

 • орієнтувальну (орієнтує в різноманітній інформації, моральних цінностях);

 • культурологічну (сприяє засвоєнню культурних надбань суспільства, загальнолюдських ідеалів, системи цінностей, формуванню базової культури особистості);

 • мобілізаційну (мобілізує на виконання вправ, завдань, справ);

 • стимулювальну (шукає способів перевести дитину в позицію суб'єкта власної життєдіяльності, мотивує до навчання, розвитку, виховує);

 • конструктивну (конструює урок, позакласні заняття, різнорівневу самостійну роботу і спілкування тощо);

 • комунікативну (спілкується з учнями, їхніми батьками, з колегами);

 • організаційну (організовує діяльність учнів, інших учителів, батьків, свою діяльність на уроках, позакласних заходах тощо);

 • соціалізаційну (готує дитину до налагодження взаємин із соціальним середовищем);

 • управлінську (керує діяльністю учнів, спрямовує її, привчає дітей до самоврядування);

 • діагностичну (визначає стан дітей, рівень знань, умінь і навичок, вихованості, готовності до взаємодії із соціальним оточенням);

 • дослідницьку (досліджує особистість учня, дитячий колектив, навченість і вихованість школярів);

 • прогностичну (передбачає, як зміняться учні, дитячий колектив, прогнозує динаміку змін, виявляючи й аналізуючи тенденції);

 • психотерапевтичну (вчасно надає дітям психологічну допомогу, спрощує, а не ускладнює життя учня, запобігає виникненню в його житті конфліктів, пом'якшує або компенсує негативні впливи, допомагає жити у злагоді з оточенням та у згоді із самим собою);

 • рекреаційну (створює умови для ефективного навчання, вчасного відновлення фізичних і психічних сил учня);

 • здоров'язбережувальну (сприяє збереженню і зміцненню фізичного, психічного, духовного здоров'я учнів);

 • корекційну (вносить зміни в діяльність учнів, у педагогічний процес загалом і його результати, усуває вади);

методичну (аналізує свою роботу, використані методики, визначає, наскільки вони ефективні, виявляє й усуває вади, планує зміни, розробляє нові методичні підходи та прийоми


Філософія освіти

КОМУНІКАТИВНА КУЛЬТУРА вчителя

Педагогічна діяльність нерозривно пов'язана зі спілкуванням і будується за його законами.


Характер спілкування педагога з дітьми — це фундамент, на якому будується вся педагогічна діяльність.

Важливу роль у педагогічному спілкуванні відіграє культура мовлення. Культура мовлення — це не лише один із показників духовного багатства людини, її культури мислення, а й потужний засіб формування особистості.

Вона безпосередньо впливає на свідомість і поведінку учнів.
Мова головний інструмент педагогічної праці.

ПОКАЗНИКИ мовної культури педагога:


 • змістовність, логічність, точність, ясність, простота;

 • емоційна виразність, яскравість, образність;

 • правильна літературна вимова, невимушеність.


УСПІХ педагогічної комунікації залежить від уміння вчителя:

 • налагоджувати контакт зі слухачами;

 • системно, логічно, аргументовано викладати матеріал;

 • заохочувати учнів до подальшої навчально-пізнавальної діяльності;

 • керувати увагою;

 • передбачати конфлікти, розбіжності, знімати емоційне напруження в спілкуванні й усувати бар'єри;

 • охоче й майстерно обмінюватися інформацією з учнями.

Слід зазначити, що в пам'яті учнів після зустрічі з учителем залишається не лише пізнавальна інформація, яку учитель повідомив, а й та атмосфера, у якій вони спілкувалися.


Тому важливо, плануючи зустріч зі школярами, обміркувати не лише зміст спілкування (про що з ними говорити), а й особливості свого мовлення й комунікативної поведінки (як говорити, які вербальні й невербальні засоби дадуть змогу бути виразним, переконливим, коректним).

Треба сказати, що завдяки комунікативній культурі учитель передає вихованцям ті особисті якості й комунікативні вміння, які, транс-формуючись, утворюють і їхню культуру спілкування.

Комунікативні вміння разом зі знаннями, навичками, методичним мистецтвом, пси-холого-педагогічними якостями особистості утворюють надійні підвалини педагогічної майстерності.

Використані джерела

і. Історія української школи і педагогіки / О. О. Мо-бар, М. Г. Стельмахович, Д. Т. Федеренко. — С. гоб—212.

2. Концепція педагогічної освіти // Історія укра
їнської школи і педагогіки. Хрестоматія / За ред.

B. Г. Кременя. — К: Знання, 2005. — G. 658—670.

3. Культура педагогічного спілкування як фактор
гуманітаризації сучасної освіти / М. Лазарев (відпов.
ред.) та ін. — Суми, 1996. — 285 с

4- Невідомий Ушинський // Вісник православної педагогіки. — 2003. — ns 2. — С. 9—19. 1. Сухомлинський В. О. Розмова з молодим директором // Вибрані твори: В 5 т. — К.: Радянська школа, 1977- - Т. 4- - С 393-622.

 2. Сухомлинський В. О. Як любити дітей // Вибрані твори: В 5 т. — К.: Радянська школа, 1977- — Т. 5- — С 292—308.

 3. Ушинський К. Д. Людина як предмет виховання // Історія української школи і педагогіки. Хрестоматія / За ред. В. Г. Кременя. — К: Знання, 2005. — С. 237—246.

 4. Ушинський К. Д. Праця в її психічному і виховному значенні // Історія української школи і педагогіки. Хрестоматія / За ред. В. Г. Кременя. — К.: Знання,

2005- — С 221—230.

9. Ушинський К. Д. Про користь педагогічної літера


тури // Історія української школи і педагогіки. Хрес
томатія / За ред. В. Г. Кременя. — К: Знання, 2005. —

C. 198—2П.

ю. Ушинський К. Д. Твори: В 6 т./ Костянтин Дмитрович Ушинський. — К.: Радянська школа, 1954- — Т. і. — Тії с

п. Ушинський про виховання // Історія педагогіки / В. А. Мосіященко, Л. В. Задорожна, О. І. Курак. — С. 79-92.12. Ягупов В. В. Педагогіка — Розвиток педагогіки в Україні. К. Д. Ушинський, Григорій Сковорода.Скачати 92.35 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка