Реферат роботи матко світлана василівнаСкачати 83.93 Kb.
Дата конвертації15.04.2016
Розмір83.93 Kb.
#9695
ТипРеферат
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ТА БЕЗПЕКИ

ЯБЛУЧНОГО СОКУ ДЛЯ ДИТЯЧОГО

І ДІЄТИЧНОГО ХАРЧУВАННЯ
Реферат роботи


МАТКО СВІТЛАНА ВАСИЛІВНА
кандидат технічних наук,

асистент кафедри процесів і апаратів харчових

виробництв та технології консервування


Національного університету харчових технологій

Київ 2010

Дослідження «Підвищення якості та безпеки яблучного соку для дитячого і дієтичного харчування» автор проводила впродовж 6 (шести) років: 2003-2008. Головні положення були оприлюднені на міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях, опубліковані у тезах доповідей, статтях у вітчизняних та зарубіжних видань.

Актуальність теми дослідження. Враховуючи наявність добре розвинутої сировинної бази на Україні для виробництва і реалізації яблучного соку та соковмісних напоїв, постає питання про якість, стабільність і безпеку готового продукту, що забезпечується належним очищенням.

Яблучний сік, як інші фруктові і овочеві соків є дієтичним продуктом, виробництво якого з кожним роком зростає. Керуючись ст. 20 закону України «Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини» автор поставила за мету удосконалити технологію виробництва яблучного соку з метою підвищення його безпеки і якісних показників.

У промисловості очищають соки різними способами:

освітлення фруктового соку за допомогою авамарина, желатина (авторське свідоцтво СССР № 1805881 А3. Способ осветления фруктового сока. Опубл. 30.03.1993, бюл.12,1991) передбачає обробку соку авамарином, желатином, які не забезпечують якісного освітлення фруктового соку;

освітлення соків, виноматеріалів і установка для його здійснення (патент РФ №2046135 С1, опубл. 20.10.95.), який передбачає освітлення коагулянтом Цей спосіб також не забезпечує належного освітлення, оскільки використовуються коагулянти, які спонукають до коагуляції ряду компонентів, що становлять харчову цінність фруктових соків. Не вирішується питання про подальше використання коагулянтів разом з осадженими частинками соків. Крім того, ці коагулянти дуже коштовні і їх виробництво не налагоджено в Україні;

освітлення фруктового соку, який передбачає фільтрування, сепарування, нагрівання, оброблення авамарином, желатином, перемішування, відстоювання та ультразвуковий вплив при частоті 20…200 кГц й інтенсивності 0,3…1 Вт/см2 (авторське свідоцтво СССР № 1805881 А3. Способ осветления фруктового сока, опубл. 30.03.1993, бюл. № 12.1991). Недоліком цього способу є недосягнення належного ступеня прояснення фруктового соку;

стабілізація соків, виноматеріалів і вин, який передбачає введення кристалічної затравки для попередження помутнінь продукту у процесі зберігання (патент РФ №2000328 С1. Способ стабилизации соков и вин., опубл. 07.09.93.).Недоліком способу є неможливість видалення колоїдів. Не вирішується питання про подальше використання коагулянтів разом з осадженими частинками соків. Крім того, ці коагулянти коштовні, їх дозування суворо регламентується, так як неконтрольоване використання даних препаратів сприяє зниженню показника екологічної безпеки готового продукту;

освітлення яблучного соку з використанням ферментних препаратів, зокрема іммобілізованої пектинази, Применение иммобилизованной пектиназы для осветления яблочного сока. Научная конференция с международного участия “Хранителна наука, техника и технологи. Пловдив, 19–20 окт. 2007. Делчева Гинка, Пищейски Иван. науч. тр. УХТ, Пловдив, 2007.54, №2,С.399–404; рез.англ. та за допомогою діатоміта і глютина [Способы осветления яблочного сока. Ren Xiao-ging, Lin Ving. Китай, Dep. Of Food Science, J. Tianjin Agr. Coll. 2004. – №4, С. 43–45, рез. анг.]. Недоліками вищеописаних способів є їх значна тривалість, недопустимість застосування при виробництві консервів для дитячого і дієтичного харчування через застосування нерегламентованих реагентів; точне дотримання температурного діапазону оброблення ферментами при переробці соків, багатих кислотами і дубильними речовинами, зниження стабільності при зберіганні.

Оскільки, використовуючи ферментні препарати, желатин, бентоніт, танін, диоксид кремнію, які є коштовними, і їхні кількості суворо регламентуються, так як неконтрольоване використання даних препаратів призводить до зниження показника екологічної безпеки готового продукту, що особливо актуально при виробництві соків дитячого і дієтичного призначення у час погіршення екологічної ситуації, то одним із перспективних напрямків удосконалення технології очищення яблучного соку є використання природних дисперсних мінералів українських родовищ, які мають достатню адсорбційну спроможність, піддаються модифікації, регенерації, утилізації, дешевші за синтетичні, не потребують тривалої підготовки.

Відомо, що природні адсорбенти, у тому числі і палигорськіт ГОСТ 30233-95, застосовуються для прояснення та стабілізації купажів у виноробстві, відбілювання і рафінування олії, очищення стічних вод, в якості наповнювачів для інактофунгіцидів, лікарських препаратів.Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження присвячені удосконаленню технології очищення яблучного соку з використанням палигорськіту, виконано відповідно до плану науково-дослідної роботи кафедри процесів і апаратів харчових виробництв та технології консервування НУХТ за напрямом „Розробка наукових основ тепломасообмінних процесів харчових виробництв з метою створення нового високоефективного обладнання, засобів механізації та комплексної автоматизації для харчових і переробних галузей АПК” та госпдоговірної теми: „Очищення водно-спиртових розчинів, настоїв, соків природними сорбентами” (державний реєстраційний номер 0106U006854, 2005-2006 рр.).

Автором особисто проаналізовано літературні джерела, визначено перспективні напрямки досліджень, заплановано та проведено лабораторні дослідження та промислові випробування, узагальнено їх результати, а також оформлено наукові публікації, звіти по темі роботи, розроблено відповідну нормативно-технічну документацію.Мета і задачі досліджень. Мета роботи – на основі теоретичних і експериментальних досліджень визначити перспективні напрямки підвищення безпеки і якісних показників яблучного соку, зокрема для дитячого і дієтичного харчування, за допомогою ефективного очищення палигорськітом.

Для досягнення поставленої мети слід вирішити такі задачі:  • проаналізувати відомі методи очищення яблучного соку та намітити шляхи удосконалення цього процесу;

  • підібрати ефективні природні мінерали українських родовищ для адсорбційного очищення яблучного соку та встановити оптимальні параметри (фракційність, концентрація, температура, тривалість) процесу;

  • визначити фізико-хімічні та мікробіологічні показники очищеного палигорськітом яблучного соку;

  • визначити ефективність дії та екологічну безпеку застосування палигорськіта для очищення яблучного соку від важких металів;

  • розробити математичні моделі і оптимізувати процеси адсорбційного очищення яблучного соку;

  • оцінити ефективність розроблених методів адсорбційного очищення яблучного соку у виробничих умовах.

Об’єкти дослідження – адсорбційне очищення яблучного соку.

Предмет дослідження – натуральний яблучний сік, природні дисперсні глинисті мінерали українських родовищ.

Методи дослідженняекспериментальні дослідження проводили із застосуванням фізико-хімічних, мікробіологічних і атомно-абсорбційних методів аналізу; математичне моделювання – з використанням сучасних прикладних програм.

Наукова новизна одержаних результатів. У результаті комплексного аналітичного та експериментального дослідження підібрано ефективний природний адсорбент – палигорськіт – для очищення яблучного соку, пояснено механізм адсорбції важких металів та мікроорганізмів.

Вперше:


  • досліджено вибірковість адсорбції різних компонентів палигорськітом і встановлено його адсорбційну спроможність щодо важких металів;

  • визначено фізико-хімічні і мікробіологічні показники очищеного палигорськітом яблучного соку;

  • пояснено механізми адсорбційних процесів, які розширили теоретичні уявлення про масообмінні процеси на межі поділу фаз «тверде тіло – рідина», що були використані для вирішення задач оптимізації досліджуваних процесів;

  • розроблено математичні моделі і встановлено оптимальні параметри процесів очищення яблучного соку палигорськітом та доведено їх адекватність.

Практичне значення одержаних результатів. Результати експериментальних досліджень дозволили підвищити якісні показники очищеного палигорськітом яблучного соку для дитячого і дієтичного харчування шляхом удосконалення технології його виробництва.

Автором встановлено оптимальні технологічні параметри очищення яблучного соку для дитячого і дієтичного харчування: концентрацію адсорбента – 3,3 %мас., температуру оброблення суміші сік –адсорбент – 60 °С, тривалість процесу – 30 хв.

Дослідження із використанням новітніх методик проведення аналізів показали високу адсорбційну спроможність палигорськіта щодо важких металів: вміст міді в очищених зразках зменшується в 1,5 рази, свинцю та цинку – в 1,7, кадмію – в 2,7, ртуті – в 4,75.

Оскільки соки є поживним середовищем для росту мікроорганізмів, вивчено спроможність палигорськіта знижувати мікробне обсіменіння і запропоновано новий підхід до адсорбційного асептичного оброблення яблучного соку, при цьому подовжується тривалість його зберігання в непастеризованому стані. Виявлено, що вміст бактерій і грибів в обробленому мінералом соку зменшується в 2…4 рази у порівнянні з контрольним зразком.

Паралельно із адсорбцією важких металів і шкідливих мікроорганізмів палигорськіт поглинає частину пектинових речовин, колоїдів, підвищуючи прозорість яблучного соку, що покращує товарний вид продукту, дає можливість використовувати продукт для подальшого концентрування, спиртування, зброджування.

Фізико-хімічні та органолептичні показники яблучного соку після адсорбційного оброблення палигорськітом відповідають нормативним.

Розроблена і запатентована (деклараційні патенти України на винахід № 70641 А, № 70717 А, № 16201) технологічна схема адсорбційного очищення яблучного соку палигорськітом, яка впроваджена на Овруцькому заводі продтоварів (економічна ефективність впровадження схеми складає 4,7 тис.грн/рік (продуктивність5000дал/міс).

На основі отриманих експериментальних даних проведено моделювання процесу адсорбційного очищення, отримано рівняння регресії, які дали змогу вести виробничий процес у автоматичному режимі.Особистий внесок полягає у проведенні теоретичного обґрунтування і експериментальних досліджень процесів адсорбційного очищення природними мінералами яблучного соку з метою покращення його якості і показників безпеки, що особливо актуально при виробництві консервів для дитячого і дієтичного харчування; узагальненні їх результатів, розробленні та виготовленні експериментальної лабораторної установки для вивчення адсорбційного очищення яблучного соку, підборі методик і реактивів досліджень; розробленні математичних моделей процесів адсорбційного очищення соку, проведенні промислових досліджень при оптимальних умовах, підготовці відповідної нормативно-технічної документації, а також апробації основних результатів роботи на українських і міжнародних науково-технічних конференціях.

Апробація результатів досліджень. Основні положення доповідались на: 71–74-тій наукових конференціях молодих вчених, аспірантів і студентів НУХТ (Київ, 2005–2008 рр.); Міжнародній науково-технічній конференції "Розроблення та виробництво продуктів функціонального харчування, інноваційні технології та конструювання обладнання для перероблення сільгоспсировини, культура харчування населення України" (Київ, 2003 р.); Міжнародній науковій конференції „Техника и технология пищевых производств” (Могилев, 2004 г.); Х, ХІІ Всероссийском симпозиуме с участием иностранных ученых „Актуальные проблемы теории адсорбции, пористости и адсорбционной селективности” (Москва – Клязьма, 2005, 2008 гг.); ІХ Міжнародній науково-технічній конференції "Нові технології та технічні рішення в харчовій та переробній промисловості: сьогодення і перспективи" (Київ, 2005 р.).

Результати досліджень опубліковано в 19 друкованих праць, з них 7 статей у фахових наукових журналах та збірниках наукових праць, перелік яких затверджено ВАК України, тези 8 доповідей на наукових конференціях, отримано 4 деклараційні патенти України (загальним обсягом друкованих аркушів).
Каталог: sites -> default -> files -> referats
referats -> Реферат «Насильницькі злочини, що вчиняються працівниками органів внутрішніх справ України: кримінологічна характеристика, детермінація та попередження»
referats -> Реферат наукової роботи "соціально-психологічні засади самоздійснення особистості в сімейній сфері"
referats -> Рішення соціальних проблем залучаються різні соціальні інституції та неурядові організації, створюється розгалужена система різноманітних соціальних служб
referats -> Реферат формування ресурсозберігаючих технологій доставки вантажів на базі логістичних принципів
referats -> Кримський державний медичний університет ім. С.І. Георгієвського Морфофункціональні зміни яєчників ссавців при парентеральному введенні ксеногенної спинномозкової рідини Бессалова Євгенія Юрїївна, кандидат медичних наук
referats -> «Формування та реалізація змісту біологічної компоненти природничої освіти учнів»
referats -> Реферат попова Ірина Віталіївна кандидат економічних наук, доктор філософії, доцент кафедри банківської справи
referats -> Українська політична нація: самоорганізаційні засади становлення
referats -> Реферат монографії на здобуття щорічної премії Президента України для молодих вчених
referats -> Реферат Циклу наукових праць «Глобалізація та її вплив на розвиток регіонів України»

Скачати 83.93 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка