Реферат наукової роботи «творча взаємодія батьків І дітей як чинник гармонізації сімейних стосунків» Наукову роботу «Творча взаємодія батьків І дітей як чинник гармонізації сімейних стосунків»Скачати 105.99 Kb.
Дата конвертації11.04.2016
Розмір105.99 Kb.
#1642
ТипРеферат
РЕФЕРАТ НАУКОВОЇ РОБОТИ
«ТВОРЧА ВЗАЄМОДІЯ БАТЬКІВ І ДІТЕЙ

ЯК ЧИННИК ГАРМОНІЗАЦІЇ СІМЕЙНИХ СТОСУНКІВ»
Наукову роботу «Творча взаємодія батьків і дітей як чинник гармонізації сімейних стосунків» присвячено вивченню впливу творчої взаємодії на систему сімейних стосунків.

Метою проведеного дослідження є визначення соціально-психологічного потенціалу творчої взаємодії у сфері сімейних стосунків.

Наукова новизна виконаної наукової роботи полягає у розширенні уявлень про особливості динаміки сімейних стосунків під впливом творчої взаємодії членів сім’ї. Спільна художня творчість, що постає формою організації творчої взаємодії в сім’ї, вперше розглядається як чинник гармонізації сімейних стосунків. Проаналізовано механізм впливу спільної художньої творчості на систему сімейних стосунків. Розроблено концептуальну соціально-психологічну модель застосування спільної художньої творчості як чинника гармонізації сімейних стосунків. Уточнено поняття «спільна художня творчість». Уперше доведено, що творча взаємодія сприяє зростанню згуртованості, гнучкості сімейної системи, зміцненню меж нуклеарної сім’ї та значною мірою – нормалізації її ієрархії. Обґрунтовано можливості та обмеження гармонізувального потенціалу творчої взаємодії для сімей. Виявлено типи проблем у сімейних стосунках, гармонізація яких може ефективно здійснюватися шляхом участі сімей у заняттях спільною художньою творчістю, організованою у формі сімейної арт-терапевтичної студії.

Практичне значення наукової роботи «Творча взаємодія батьків і дітей як чинник гармонізації сімейних стосунків» визначається її спрямованістю на розроблення пакету технологій гармонізації сімейних стосунків. Прикладний аспект роботи полягає також у можливості використання отриманих даних для доповнення змісту курсів із психології сім’ї, соціальної психології, практичної психології, соціальної роботи у вищих навчальних закладах, у профілактичній, консультативній та корекційній роботі центрів психологічної допомоги, соціально-психологічних служб, психологів системи освіти.

Загальна кількість публікацій автора за темою – 21, у тому числі реферованих – 12, h-індекс – 1.

Робота об’єднує в собі низку наукових праць, спільним завданням яких є напрацювання комплексного підходу до розуміння впливу творчої взаємодії на систему сімейних стосунків та побудова системи ефективних соціально-психологічних заходів, спрямованих на гармонізацію сімейних стосунків.

Результати роботи представлені авторефератом дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук «Спільна художня творчість як чинник гармонізації сімейних стосунків», методичними рекомендаціями «Творча взаємодія з дитиною» (написаними у співавторстві з Вознесенською О. Л.) і «Творча взаємодія як засіб гармонізації сімейних стосунків», низкою статей у провідних фахових виданнях, що презентують здійснене автором ґрунтовне дослідження динаміки сімейних стосунків та розвитку творчого потенціалу членів сімей під впливом творчої взаємодії. Створені та опубліковані за результатами роботи розробки та матеріали адресовано широкій цільовій аудиторії, насамперед практичним психологам, соціальним працівникам, батькам, що прагнуть отримати базові теоретичні знання із психології сім’ї та психології спільної творчості, оволодіти практичними навичками, необхідними для гармонізації сімейних взаємин, розвитку творчих здібностей дорослих та дітей, успішної адаптації дітей, розширення адаптаційного потенціалу сімей, зняття психоемоційного напруження.

Реалізація завдання наукового дослідження особливостей впливу творчої взаємодії на систему сімейних стосунків, а також наукового завдання пошуку стратегій гармонізації сімейних стосунків та розроблення системи ефективних психологічних заходів, спрямованих на допомогу сім’ям у цьому процесі, відбувалася в декілька етапів, результатом здійснення яких є наукові праці, об’єднані в дану наукову роботу. По-перше, було проаналізовано роль творчої взаємодії дитини з дорослим для гармонійного розвитку її особистості. По-друге, з метою уможливлення подальшого дослідження динаміки сімейних стосунків під впливом творчої взаємодії увагу автора було сфокусовано на виокремленні комплексних показників гармонійності сімейних стосунків. По-третє, було проаналізовано механізми та соціально-психоло­гічні особливості впливу спільної художньої творчості членів сім’ї як форми організації їхньої творчої взаємодії на систему сімейних стосунків. По-четверте, з метою вивчення того, як саме змінюються сімейні стосунки під впливом творчої взаємодії, автором було розроблено комплексну стратегію організації спільної художньої творчості членів сімей у формі сімейної арт-терапевтичної студії та проведено емпіричне дослідження динаміки сімейних стосунків у сім’ях, які беруть участь у заняттях сімейної арт-терапевтичної студії. Ще одним важливим напрямом роботи було визначення можливостей та обмежень застосування творчої взаємодії батьків і дітей як засобу профілактики та корекції проблем у сімейних стосунках. Подальший науковий пошук було присвячено вивченню можливостей застосування розвивального та психопрофілактичного потенціалу творчої взаємодії батьків і дітей з метою підвищення рівня медіакомпетентності сім’ї та створення сприятливого середовища для соціалізації дитини.

Актуальність роботи визначається, з одного боку, суспільною значущістю вирішення проблеми гармонізації сімейних стосунків, що зумовлено зростанням кількості функціонально неспроможних сімей, а з другого – браком науково обґрунтованих стратегій гармонізації сімейних стосунків, які були б релевантними умовам сучасного українського суспільства.

Методичні рекомендації «Творча взаємодія з дитиною» написано у співавторстві з О.Л. Вознесенською (творчий внесок автора становить 50%). Ця робота є на сьогодні однією з небагатьох створених в Україні наукових робіт, присвячених проблемі побудови гармонійної взаємодії дорослого із дитиною. Методичні рекомендації адресовано небайдужим батькам, працівникам соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, практичним психологам для використання в роботі з сім’ями.

Метою цієї наукової праці є аналіз та узагальнення здобутків сучасної психологічної науки щодо ролі взаємодії дитини з дорослим для гармонійного розвитку її особистості. Вагомим внеском у розроблення даної тематики є представлений у ній аналіз засад побудови гармонійної взаємодії дорослого з дитиною, стратегій творчого розвитку особистості дитини, розвитку креативності дорослого, специфіки «екологічного» підходу під час спілкування з дітьми в процесі творчої взаємодії та особливостей надання зворотного зв’язку дітям щодо їхніх творчих робіт.

У науковій статті «Спільна художня творчість як чинник гармонізації сімейних стосунків у контексті системного підходу» вперше у вітчизняній психології піддано аналізові вплив спільної художньої творчості в сім’ї на систему сімейних стосунків і на такі параметри сімейної системи, як згуртованість і гнучкість. У цій роботі поглиблюється розуміння механізмів, що зумовлюють вплив спільної художньої творчості на систему сімейних стосунків.

У статті «Зв’язок спільної художньої творчості з гнучкістю та згуртованістю сімейної системи» проаналізовано зв’язок між частотою спільних занять художньою творчістю та структурними параметрами сімейної системи. Встановлено, що чим частіше сім’я займається спільною художньою творчістю, тим вищим є рівень адаптивності та рольової гнучкості, а діти сприймають стосунки з батьками як емоційно ближчі, більшою є задоволеність сімейними стосунками.

Стаття «Вплив спільної художньої творчості на сімейні стосунки у сім’ях із дітьми молодшого шкільного віку» є відображенням першої у вітчизняній психології спроби експериментально дослідити вплив спільної художньої творчості, організованої у формі сімейної арт-терапевтичної студії, на сімейні стосунки в сім’ях із дітьми молодшого шкільного віку.

У науковій статті «Гуманізація стосунків між поколіннями: досвід сімейної арт-майстерні», написаній у співавторстві з О. Л. Вознесенською (науковий доробок автора становить 50%), уперше оприлюднено ідею розгляду творчої взаємодії в системі «батьки-діти» як засобу гуманізації та розвитку стосунків між поколіннями. Сидоркіною М. Ю. проаналізовано здобутки зарубіжних арт-терапевтів у сфері організації творчої взаємодії у системі «батьки-діти», результати спостереження за дитячо-батьківською взаємодією, анкетування батьків, проаналізовано досвід організації такої взаємодії у формі сімейної арт-терапевтичної майстерні. У статті «Арт-терапевтична майстерня як форма профілактики сімейних дисфункцій», написаній у співавторстві з О. Л. Вознесенською (науковий доробок автора становить 50%), висвітлено деякі методичні аспекти застосування арт-терапевтичних технологій з метою профілактики сімейних дисфункцій.

Цілісне розуміння гармонізувального потенціалу творчої взаємодії можливе за умови аналізу чинників, що перешкоджають реалізації цього потенціалу. Тож логічним продовженням утілення основного задуму наукової роботи «Творча взаємодія батьків і дітей як чинник гармонізації сімейних стосунків» є вивчення можливостей та обмежень гармонізувального потенціалу спільної художньої творчості. У статті «Материнський гіперконтроль: проблеми та перспективи його подолання у процесі творчої взаємодії батьків та дітей» висвітлюються проблеми, пов’язані з материнським гіперконтролем та його проявами у процесі спільної художньої творчості матерів та дітей, а також обговорюються напрями профілактичної та просвітницької роботи з матерями, схильними до гіперконтролю.

У статті «Можливості та об­меження гармоні­зувального потенціалу спільної художньої творчості, організованої у формі сімейної арт-тера­певтичної студії» проаналізовано основні типи психологічних проблем у сімейних стосунках, які можуть вирішуватися через участь сімей із дітьми молодшого шкільного віку в сімейній арт-терапевтичній студії: порушення емоційного контакту між батьками та дітьми, висока ригідність сімейної системи, батьківська невпевненість, конфлікти між сиблінгами та ін.

Наукова праця «Спільна художня творчість як чинник гармонізації сімейних стосунків», що є авторефератом дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук, дає змогу сформувати цілісне уявлення про гармонізувальний потенціал спільної художньої творчості, бо презентує результати дослідження динаміки сімейних стосунків під впливом спільної художньої творчості, організованої у формі сімейної арт-терапевтичної студії. У цій науковій праці узагальнено теоретичний матеріал, що стосується означеного питання, і дані, отримані під час емпіричного дослідження. Важливими в прикладному сенсі є сформована оригінальна батарея методик для комплексної діагностики сімейних стосунків з позицій поєднання системного та групдинамічного підходів, а також представлений у роботі пакет арт-терапевтичних технологій, що може бути застосований для організації занять спільною художньою творчістю сімей із дітьми молодшого шкільного віку з метою гармонізації сімейних стосунків. Його апробація продемонструвала високу ефективність і можливість використання в процесі надання соціально-психологічної допомоги сім’ям.

Поєднання представлених у згаданих наукових працях результатів теоретичного та емпіричного дослідження динаміки сімейних стосунків під впливом спільної художньої творчості дає змогу сформувати цілісне уявлення про зазначений феномен та поглибити розуміння гармонізувального потенціалу спільної художньої творчості.

Методичні рекомендації «Творча взаємодія як засіб гармонізації сімейних стосунків» – єдина в Україні наукова робота, присвячена комплексному аналізу гармонізувального потенціалу творчої взаємодії у сім’ї та її впливу на систему сімейних стосунків. У цій роботі відображено теоретичні аспекти даної проблеми в сукупності з методологічними засадами та методичними аспектами організації творчої взаємодії членів сім’ї у формі сімейної арт-терапевтичної студії. Особливу увагу приділено принципам організації занять та функції ведучого сімейної арт-терапевтичної студії, який виступає в ролі фасилітатора. Обґрунтовано необхідність стадіальності у «впровадженні» різновидів спільної художньої творчості при організації занять із сім’ями. Розширено уявлення про можливості та обмеження гармонізувального потенціалу творчої взаємодії, організованої у формі сімейної арт-терапевтичної студії. Запропоновано додатковий цикл просвітницьких та психотерапевтичних занять, спрямованих на корекцію материнського гіперконтролю, прояви якого унеможливлюють досягнення гармонізувального ефекту від творчої взаємодії. Цільова аудиторія, на яку розрахований цей посібник, досить широка: до неї належать психологи загальноосвітніх шкіл, позашкільних навчальних закладів, центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, соціальні працівники, які працюють із сім’ями, арт-терапевти та батьки.

Важливим доробком у межах теми «Творча взаємодія батьків і дітей як чинник гармонізації сімейних стосунків» є праці «Сімейна медіаосвіта в системі позашкільної освіти» та «Медіатворчість як складова сімейної медіаосвіти: використання ресурсів арт-терапії». У цих статтях, написаних у співавторстві з О. Л. Вознесенською (науковий доробок автора становить 50%), розглянуто роль сімейної творчості з приводу медіа в організації медіаосвіти сім’ї в системі позашкільної освіти, проаналізовано можливості використання потенціалу творчої взаємодії як чинника профілактики появи медіазалежностей та чинника розвитку сімейної медіакультури.

Основні положення праць, об’єднаних у наукову роботу «Творча взаємодія батьків і дітей як чинник гармонізації сімейних стосунків», було представлено та обговорено на методичних нарадах психологів, науково-практичних семінарах та конференціях, що проводилися в період з 2007 по 2013 рік. Зокрема, VІІ міжнародній міждисциплінарній науково-практичній конференції «Простір арт-терапії: горизонти стосунків» ( Київ, 2010 р.); Першому всеукраїнському конгресі із соціальної психології «Соціально-психологічна наука третього тисячоліття: досвід, виклики, перспективи» (Київ, 2010 р.); 10-й Ювілейній всеукраїнській науково-практичній конференції «Перспективи інтеграції соціально-психологічних досліджень сім’ї та практики системної сімейної психотерапії в Україні» (Полтава, 2010 р.); методологічному семінарі «Медіаосвіта в Україні: наукова рефлексія викликів, практик, перспектив» (Київ, 2013); науково-практичній конференції «Роль арт-терапії та художньої педагогіки в реабілітації людей з проблемами психічного здоро­в’я, особливостями розвитку та функціональними обмеження­ми», що проходила в межах Першого Київського фестивалю альтернативного мистецтва та арт-терапії «АРТельнатива» (Київ, 2011); І Міжнародному науково-практичному симпозіумі психологів позашкільних навчальних закладів «Психологічно-педагогічний супровід освітнього процесу в закладах позашкільної освіти» (Київ, 2012); Всеукраїнській науково-практичній конференції «Сучасна сім’я та соціальні інституції: шляхи партнерської взаємодії» (Київ, 2012); міжнародному психологічному фестивалі «ПАРОСТОК» (Київ, 2013); науково-практичній конференції освітян, науковців, батьків та учнів «Школа вчинку: творчий діалог освіти і науки» (Канів, 2008); Міжнародній науково-практичній конференції «Соціально-психологічний вимір розвитку сім’ї» (Київ, 2008); на щорічних науково-практичних семінарах «Творча багатовимірність простору арт-терапії» (Київ, 2009 та 2011 рр.).

Упровадження розроблених технологій засвідчило їхню високу ефективність. Створені під час роботи над темою «Творча взаємодія батьків і дітей як чинник гармонізації сімейних стосунків» наукові праці було використано в ході розроблення та проведення лекційно-практичних занять для соціальних працівників, психологів та керівників соціальних служб у рамках курсу підвищення кваліфікації при Державному інституті розвитку сім’ї та молоді; у процесі розроблення та проведення «Лекторію для психологів» на базі Київського міського будинку вчителя, у ході підготовки та проведення низки майстер-класів для психологів, арт-терапевтів та спеціалістів суміжних спеціальностей; під час проведення серії майстер-класів у межах Міжнародного навчально-практичного проекту «Арт-калейдоскоп» (2010, 2011, 2012 рр., співорганізаторами якого були ІСПП НАПН України та ВГО «Арт-терапевтична асоціація»), а також у процесі практичної психологічної роботи, спрямованої на гармонізацію сімейних стосунків (зокрема при Будинку дитячої творчості Подільського району м. Києва).

М. Ю. Сидоркіна
Каталог: sites -> default -> files
files -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
files -> Мета навчального курсу
files -> Мета та завдання навчальної дисципліни
files -> Пояснювальна записка Курс «Зоопсихологія, порівняльна психологія»
files -> Онуфрієва Л. А. ( Кам’янець-Подільський )
files -> Робоча програма з дисципліни «Юридична психологія»
files -> Навчальний посібник за науковою редакцією Т. М. Титаренко к иїв 2011 у дк 316. 614: 159. 944](072) ббк 88. 5Я7 п 84
files -> Методичні рекомендації для організації самостійної роботи з теми «Особистісно орієнтований урок: конструювання та діагностика»
files -> Информация Комитета по охране прав детей мон рк к Глобальному обзору деятельности по предотвращению насилия в отношении детей
files -> Потенциал провинциального университета в подготовке педагогических кадров высшей научной квалификации

Скачати 105.99 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка