Реферат міждисциплінарного циклу наукових праць "Біорізноманіття та адаптаційні механізми рослин І тварин до екстремальних умов довкілля"Скачати 169.07 Kb.
Дата конвертації15.04.2016
Розмір169.07 Kb.
#10379
ТипРеферат


РЕФЕРАТ
міждисциплінарного циклу наукових праць
"Біорізноманіття та адаптаційні механізми рослин і тварин

до екстремальних умов довкілля",


виконаного авторським колективом у складі
к.б.н. Бублик О.М. і к.б.н. Парнікози І.Ю.

(Інститут молекулярної біології та генетики НАН України),

к.б.н. Трохимця В.М.

(Навчально-науковий центр "Інститут біології" Київського національного університету імені Тараса Шевченка) та представленого Інститутом молекулярної біології та генетики НАН України


Дана робота стосується багатьох аспектів біорізноманіття та адаптивних механізмів до змінних умов середовища існування різних груп рослин і тварин. Вона включає два основні напрямки проведеного аналізу – екологічний і молекулярно-генетичний. Особливої актуальності ці дослідження набули внаслідок: 1) під аналіз підпали різноманітні групи живих організмів, що дало можливість проводити дослідження на широкому спектрі об’єктів: наземні судинні рослини, зоопланктон, риби, птахи та ссавці; 2) дослідження здійснювали на різних рівнях організації живого: клітинному, організму, популяційному, екосистемному; 3) були охоплені різноманітні екосистеми (прісноводні, морські, наземно-повітряні, ґрунтові), а також експерименти проводили в штучних умовах; 4) під вивчення підпали об’єкти з великих територій, значно віддалених одна від одної (штучні водойми України, різнотипні екосистеми Антарктики та повітряно-наземні екосистеми Азії), що зазнали впливу певних стресових факторів.

Питання вивчення біорізноманіття штучних водойм України займають важливе місце у гідробіологічних дослідженнях, оскільки дають можливість визнити сучасний стан різних груп гідробіонтів, які розвиваються в умовах трасформації водосховищ. Дослідження різних груп гідробіонтів, що мешкають у межах водосховищ найкрупніших річок країни (Дніпро, Південний Буг тощо), за останні десятиріччя проводились точково та фрагментарно. Проте сучасний стан цих водойм легко визначити на основі біорізноманіття та кількісним показникам різних біоіндикаторних груп, наприклад, зоопланктону. Проведені дослідження не лише вдосконалили методологічні підходи гідробіологічних досліджень, але й надали сучасні дані щодо біорізноманіття зоопланктону Київського, Канівського, Олександрівського та Бахчалинського водосховищ. Особливої актуальності вони набули внаслідок того, що проводились у межах двадцятикілометрової зони ЧАЕС і поблизу Южно-Української АЕС. Дослідження на Олександрівському водосховищі здійснювались за домовленістю з Южно-Українською АЕС із метою фауністичного аналізу змін внаслідок підняття рівня води у проміжок часу 2006-2010 рр.

Останнім часом в світовій науці бурхливо розвиваються дослідження, пов’язані з вивченням біорізноманіття й еколого-адаптаційного потенціалу рослин і тварин Антарктики. Серед рослин це, в першу чергу, стосується двох видів судинних рослин Антарктики: Deschampsіa antarctіca Desv. (Poaceae) and Colobanthus quіtensіs (Kunth) Bartl. (Caryophyllaceae). Значною мірою це пов’язано з розвитком вивчення впливу на ці індикаторні види подій регіонального потепління. Адже прогресуюче потепління, що відмічається впродовж останніх п’ятдесяти років у регіоні Прибережної Антарктики не тільки створює сприятливі умови для просування наземних рослинних комплексів, але й може призводити до суттєвої зміни їх композиції. Поряд з цим нерозкритим залишається питання виключного поширення тільки цих двох видів рослин в регіоні. Систематичні та молекулярно-генетичні дослідження, які проводяться з використанням матеріалу з різних регіонів Антарктики потребують надійного підґрунтя екологічної характеристики умов місцезростання. Окрім того наразі у світі надзвичайно велику увагу приділяють використанню різних живих організмів, як індикаторів кліматичних змін на планеті. Усі дослідження пов’язані з вивченням ґрунтових безхребетних тварин майже по всій території району Аргентинських островів і прилеглих територій проводились вперше. Тому всі види, які були знайдені в межах цього регіону є або новими для конкретного острову, або для всього регіону в цілому. Також вперше в межах прибережної акваторії Аргентинських островів виявлено дві популяції промислового виду риб Notothenia coriiceps і нові найбільш південні колонії пінгвіна Pygoscelis papua.

Культура in vitro у сучасних дослідженнях розглядається як біологічна модель, що дозволяє у контрольованих умовах вивчати на клітинному, тканинному та організмовому рівнях механізми адаптації до стресових умов існування з їх подальшою екстраполяцією на процеси адаптації до природних умов довкілля. Розуміння генетичних процесів, що відбуваються при введенні рослин в культуру in vitro та в процесі подальшого культивування також відкриває можливості для застосування цих методів для створення альтернативних природній сировині джерел біомаси для одержання біологічно активних речовин та збереження генофонду рідкісних та зникаючих видів, що мають фармакологічне значення. Об’єкт дослідження – Ungernia vіctorіs – рідкісний лікарський вид, ендемік Таджикистану та Узбекистану, продуцент ізохінолінових алкалоїдів, препарати з яких використовують при лікуванні захворювань опорно-рухового апарату та органів травної та дихальної систем. Незважаючи на обмеженість чисельності виду та його значення для фармакології, до нашої роботи не було проведено жодних популяційно-генетичних досліджень U. vіctorіs у природі. Такі дослідження дозволяють оцінити загрозу генетичної ерозії виду та створити наукову основу для розробки ефективної стратегії збереження генофонду і раціональної експлуатації природних заростей – ресурсів лікарської сировини.

Вище викладене робить проведені дослідження актуальними як із наукової, так і технологічної, точок зору. Усі перераховані нижче закономірності та їхня біологічна інтерпретація отримані вперше.

Мета роботи – дослідити біорізноманіття рослин і тварин різнотипних екосистем, механізми їх адаптаційних змін в екстремальних умовах на різних рівнях організації живого.

Основні результати та наукова новизна. Авторами вперше отримано низку важливих і в багатьох аспектах пріоритетних результатів, опублікованих у високорейтингових міжнародних і вітчизняних журналах, які доповідалися на фахових наукових конференціях.

Перший блок роботи стосується біорізноманіття та пристосувальних екологічних механізмів гідробіонтів штучних водойм України. З метою покращенням умов і рівня досліджень було розроблено низку методик, які дозволяють більш ефективно вивчати стан біорізноманіття природних і штучних водних екосистем, що зазнали різного рівня антропогенного тиску на основі використання груп тварин-біоіндикаторів.

Одна із запропонованих методик дозволяє проводити моніторингові дослідження літоральної (частково пелагічної) зони водойм різного розміру з метою отримання найбільш повних і точних даних щодо різноманіття та екологічних характеристик різних груп гідробіонтів. Подібний спосіб дає можливість за створеними стандартами здійснювати зручний і економічно вигідний багаторічний моніторинг гідробіонтів літоральної зони водосховищ.

Інший оригінальний метод – пластикові пастки “АСТ”– можна застосовувати при вивченні біорізноманіття, вертикального розподілу, горизонтального розподілу, основних напрямків переміщення та відносної щільності в контексті сезонно-добової динаміки зоопланктону та молоді риб на прибережних мілководдях водойм.

На основі запропонованих методик було проведено семирічні дослідження біорізноманіття гідробіонтів і змін їх угруповань (екологічна адаптація) внаслідок впливу антропогенного та природних чинників для низки штучних водойм, у межах яких спостерігаються сукцесійні зміни: річка Дніпро – Київське та Канівське водосховища, річка Південний Буг – Олександрівське та Бахчалинське водосховища. У результаті досліджень було отримано низку результатів, які дали можливість оцінити реальну картину, яка створилась у межах різних водосховищ України.

Вперше за довгий період отримано структуровані та комплексні дані стосовно такої біоіндикаторної групи як зоопланктон для верхньої частини Київського водосховища, що входить до охоронної двадцятикілометрової зони ЧАЕС. Біорізноманіття зоопланктону в 2009 році склало 140 видів: коловертки – 71, гіллястовусих ракоподібних – 48, веслоногих ракоподібних – 21. Переважання коловерток можна пояснити ріофільними умовами, що спостерігаються у цій частині водосховища. Індекс сапробності для більшості станцій варіював – S = 2,2-2,32. Такий показник індексу сапробності характерний для слабко забруднених, β˝-мезосапробних, евтрифікованих вод. І тільки акваторію станції поблизу села Опачічі, що знаходиться в знелюдненій ділянці зони відчуження, можна віднести до чистої α-олігосапробної з мезотрофними водами (S=1,45).

Аналіз біорізноманіття зоопланктону Олександрівського водосховища проводився в 2006 і 2008 роках як частина фауністичного аналізу на замовлення Южно-Української АЕС. Ці дослідження були необхідні для з’ясування наслідків підняття рівня води в Олександрівському водосховищі для роботи нових агрегатів Ташлицької ГАЕС з метою оптимізації роботи Южно-Української АЕС. На основі змін як біорізноманіття в цілому, так і структури угруповань зоопланктону було зроблено висновок: спостерігається динамічний процес змін тваринних угруповань у межах екосистеми Південного Бугу, який має чітке спрямовання. Оскільки рівень води почали підіймати знову тільки в 2006 році, то можна вважати, що водойма знаходиться на перший етапах сукцесії, причому остання під впливом антропогенного тиску розвивається прискорено.

У 2008 році з метою підтримки рівня води в Олександрівському водосховищі було створено нове маленьке водосховище на річці Бахчала, яке отримало назву Бахчалинське. Різноманіття зоопланктону цього водосховища було низьким – усього 15 видів, проте кількісні показники були високими. Так, у межах літоралі цього водосховища домінували коловертки, домінант серед яких мав велику щільність: Brachionus calyciflorus – 89100 екз./м3. Крім того, велику щільність мали наупліальні та копеподитні личинкові стадії веслоногих – 21900 екз./м3 і 50100 екз./м3 відповідно. Подібні тенденції свідчать про нестійку структуру екосистеми, що повинно призвести до виникнення сукцесійної серії, яка буде спрямована на зменшення щільності та зростання біорізноманіття зоопланктону в майбутньому до утворення клімаксної системи.

Другий блок роботи присвячено біорізноманіттю та адаптивним механізмам рослин і тварин до екстремальних умов Антарктики. Так, вивчено композицію формації трав’янистої антарктичної тундри в залежності від умов зростання в районах Аргентинських островів та острова Короля Георга. Вивчено вплив градієнту екологічних умов на формування вегетаційних зон від океану до краю льодовика. Показано три таких зони в умовах оази Арцтовського (острів Короля Георга). Проведено повторне дослідження чисельності та кількості популяцій обох видів судинних рослин, при цьому не виявлено їх зростання в ході прогресуючого потепління в порівнянні з британськими даними 1990-х років.

Проведено дослідження походження та цитогенетичних особливостей адаптації двох унікальних видів судинних рослин Антарктики – щучки (Deschampsіa antarctіca Desv., Poaceae) та перлинниці антарктичних (Colobanthus quіtensіs (Kunth) Bartl., Caryophyllaceae), екологічних властивостей утвореної цими рослинами формації антарктичної трав’янистої тундри. На основі результатів дослідження історії походження цих видів висловлено припущення про їх реліктовий статус. Проведено пошуки молекулярно-біологічних маркерів, що могли б пролити світло на історію проникнення цих видів у регіон. Показано незначну гетерогенність Deschampsіa antarctіca методом RAPD ПЛП-аналізу та гетерогенність даних рослин за внутрішнім нетраскрибованим спейсером рДНК.

Вивчено цитогенетичні аспекти адаптації Deschampsia antartcica до гетерогенності умов зростання. Показано варіювання показників кількості ДНК в ядрі та площі ядра в залежності від локалізації популяції в районі Аргентинських островів (Прибережна Антарктика). Підготовлено та за допомогою полярника реалізовано в умовах оази Пойнт Томас (острів Короля Георга) експеримент із моделювання впливу факторів зволоження морською, прісною водою та розчином гуано на рослини Deschampsia antartcica in situ. Показано підвищення вмістів хлорофілів а та б, підвищення ростового потенціалу, зміни в кількості ДНК та площі ядра при обробках, особливо за впливу розчину гуано.

У контексті з’ясування історії формування трав’янистої антарктичної тундри та її самопідтримання вивчено механізми переносу насіння та вегетативних частин аборигенних видів судинних рослин посередництвом птахів. Визначено, що головним видом, відповідальним за цей перенос є домініканський мартин, у той час, як інші види птахів можуть використовувати ці рослини тільки з найближчих околиць гніздової території, сприяючи перемішуванню й омолодженню куртин Deschampsia antartcica та Colobanthus quitensis. Підготовлено експеримент по моделюванню переносу обох видів рослин птахами та реалізовано його в умовах Антарктики, внаслідок чого було підтверджено вищеописаний механізм перенесення та приживлення рослин.

Результати проведених досліджень обґрунтовують велику біологічну цінність угруповань трав’янистої антарктичної тундри та необхідність взяття різних її форм і найбагатших зразків під охорону, згідно міжнародній системі створення Територій з особливою охороною. Кандидатами на створення таких територій можуть виступати острівні архіпелаги району Аргентинських островів: острови Скуа, архіпелаг Берселот, Пітерман та ін.

Окрему увагу приділено питанню моніторингу просування чужорідних видів у склад природних формацій антарктичної трав’янистої тундри (зокрема взаємодії інвазійного злаку Poa annua з аборигенними видами судинних рослин регіону), а також реакції аборигенних видів на порушення умов зростання.

Зокрема показано формування змішаних ценозів за участю Poa annua, а також експансію аборигенних судинних рослин Антарктики на порушені людиною території.

Досліджені біорізноманіття та екологічні особливості різних груп ґрунтових безхребетних тварин (Acarina, Collembola, Diptera), які беруть участь в утворенні ґрунт-субстрату – основи для зростання судинних рослин в Антарктиці. У межах цього регіону було знайдено 3 види колембол, 10 видів кліщів і 1 вид хірономід.

Здійснено аналіз динаміки фенологічних, морфометричних, екологічних і біохімічних змін, пов’язаних із пристосуванням різних груп хордових тварин (Pisces, Aves, Mammalia) до екстремальних умов Антарктики. Так, встановлені значні відмінності між двома вибірками промислового виду риб широколобої нототенії (Notothenia coriiceps Richardson, 1844) за 23-ома пластичними ознаками з 37-ми, що може свідчити про наявність в районі Аргентинських островів як мінімум 2-ох внутрішньовидових угруповань.

Вивчення фенології пінгвінів Джінту (Pygoscelis papua Forster, 1781) поблизу станції “Академік Вернадський” у 2007-2008 років мали важливі результати. Так, пінгвіни Джінту здійснюють сезонні осінні міграції із півдня на північ і з півночі на південь весною, гніздуючись на островах Буз, Плено, Пітерман, на узбережжі Антарктиди. Але під час досліджень спостерігались тенденції, коли виникли нові успішні колонії, розміщені далі на південь від зареєстрованих раніше найбільш південних колоній. Так, у районі метеорологічної площадки УАС «Академік Вернадський» (65015’S 64016’W) уперше за всі роки проведення досліджень на острові Галіндез наприкінці січня пінгвінами було успішно виведено 17 пташенят Джінту. Також уперше вилупились пташенята на Пінгвін Пойнті (10 пташенят) і мисі Туксен.

В рамках вивчення взаємовідносин між окремими ключовими компонентами наземних екосистем вивчено комплексні показники придатності екосистем України для існування популяції зубра, зокрема оцінено біорізноманіття лісів рівнинної та гірської часини країни, наявність заболочування, шляхів сполучення та можливості виникнення конфліктних ситуацій зубр-людина.

Третій блок присвячено з’ясуванню адаптивних механізмів рослин на клітинному, тканинному та організмовому рівнях до стресових умов штучної біологічної системи – культури in vitro. Дослідження проведено на рідкісному високогірному ендемічному виді – унгернії Віктора (Ungernіa vіctorіs Vved. ex Artjushenko, Amaryllіdaceae) з території Середньої Азії (Узбекистан і Таджикистан). Так, досліджували особливості сомаклональної мінливості U. vіctorіs на цитогенетичному та молекулярно-генетичному рівнях, мінливість рослин, одержаних шляхом прямої регенерації та непрямої регенерації з тривалокультивованої культури тканин, залежність генетичних змін від складу живильного середовища, способу й тривалості вирощування, типу культури. Провели порівняння особливостей і рівня змін у культурі іn vіtro та відмінностей між рослинами з природної популяції.

Методом ПЛР встановлено, що тривале вирощування культури тканин супроводжується змінами геному на молекулярному рівні, які детектували як варіабельність одиничних RAPD–, ISSR–фрагментів і маркерів на основі послідовностей генів, пов’язаних зі стійкістю до хвороб і відповіддю на абіотичний стрес. Частину сомаклональних змін становила варіабельність кількісного вмісту поліморфних ампліконів. Також спостерігали якісні відмінності спектрів ампліфікації (наявність/відсутність фрагментів у спектрі ампліфікації), які були характерні для культури тканин старшого віку – дев'ятирічної та трирічної.

Рівень сомаклональної мінливості U. vіctorіs за RAPD-маркерами був досить низьким – він був майже на два порядки нижче рівня відмінностей між рослинами з природної популяції (генетичні відстані за Жакардом досягали 3,00 % для культури тканин та 43,72 – 69,78 % для рослин), що може свідчити про подібність умов, підібраних для вирощування іn vіtro, до оптимального для даної культури та можливість їхнього використання з метою збереження генофонду цієї рідкої рослини.

Дослідження генетичної мінливості рослин-регенерантів U. victoris з використанням RAPD-аналізу показало високу стабільність геному виду за прямої регенерації й регенерації з тривало культивованих калюсних тканин, а також можливість застосування розробленої методики мікроклонального розмноження для збереження генофонду U. vіctorіs.

Зміни в культурі тканин, виявлені методом RAPD-ПЛР, у більшості випадків повторювали відмінності між індивідуальними представниками природної популяції рослин, що може свідчити про здатності клітинної популяції іn vіtro реалізувати принаймні деяку частину генетичної мінливості виду. Показано існування гіперваріабельних ділянок геному унгернії з підвищеною схильністю до змін у культурі іn vіtro – поліморфних RAPD-фрагментів, спільних для всіх досліджених калюсних тканин.

За кількістю хромосом культура тканин U. vіctorіs виявилася міксоплоїдною, при цьому спостерігали значні відмінності структури клітинних популяцій різних калюсних ліній, отриманих від однієї цибулини. Поряд із клітинами, які містили лише хромосоми звичайних розмірів, зустрічалися й клітини з мікрохромосомами. Частина клітин досягала значного ступеня поліплоїдизації (до 36n, при модальному класі 2n-4n).

Відмінності калюсних ліній виявилися більш значними на цитологічному, ніж на молекулярно-генетичному рівні. Така невідповідність може бути обумовлена тим, що зміна кількості хромосом не супроводжувалася перебудовами послідовностей ДНК. Також не виключено, що різні хромосомні мутації окремих клітин нівелювалися при дослідженні сумарної ДНК зразка.

Не було виявлено кореляції між особливостями сомаклональних змін калюсних ліній, виявлених цитологічним і молекулярно-генетичним методами. У цілому лінії, які мали спільні молекулярно-генетичні зміни, відрізнялися значною мірою по співвідношенню класів клітин із різною кількістю хромосом, а лінії, які були подібні за структурою клітинних популяцій, не були генетично близькими за результатами RAPD-аналізу.

Виявлено вплив фітогормонального складу живильного середовища на загальний рівень геномних змін калюсних культур – 2,4-Д (1 мг/л) мала більшу мутагенну дію, ніж α-НОК (2 мг/л). Мутагенний вплив α-НОК та кінетина посилювався при збільшенні їх концентрації у живильному середовищі у п’ять разів (до 10 мг/л і 5 мг/л відповідно) – при цьому молекулярно-генетичні зміни культури тканин були в кілька разів вищими, ніж на вихідному середовищі. Встановлено збільшення частки метафаз із диплоїдним набором хромосом при переведенні калюса з агаризованого у рідке середовище. Виникнення ж специфічних змін геному, як цитогенетичних, так і молекулярно-генетичних, не модулювалося компонентами живильних середовищ, у тому числі наявністю, концентрацією й співвідношенням фітогормонів (ауксинами й цитокініном у дозах 0-2 і 0-1 мг/л відповідно), і, скоріш за все, носило випадковий характер. Отримані дані можна пояснити дивергенцією генетичної структури клітинних ліній на основі стохастичних процесів мінливості іn vіtro.

Спостерігали пряму залежність між рівнем сомаклональної мінливості U. vіctorіs і тривалістю культивування іn vіtro. Значна частина всіх зафіксованих змін RAPD-спектрів у культурі тканин відбувалася вже при введенні в культуру іn vіtro або на перших етапах культивування під час формування клітинної популяції (перший рік вирощування). Надалі відбувалося збільшення генетичних відстаней між вихідною рослиною й калюсними тканинами, а також дивергенція останніх. Більшість геномних змін за маркерами на основі послідовностей генів, пов’язаних із стійкістю до хвороб і відповіддю на абіотичний стрес, у культурі тканин U. victoris відбувалася протягом перших етапів культивування in vitro, у подальшому ж спостерігали зниження темпу їх накопичення. Додатковий стрес (підвищення вмісту фітогормонів у середовищі) викликав повторний спалах геномної мінливості.

Ступінь генетичних змін за результатами RAPD-аналізу неморфогенного калюса був вищим (до 2,5 разів), ніж морфогенного, що вказує на існування зворотної залежності між рівнем сомаклональної мінливості й рівнем диференціації культури тканин.

Рівень генетичного поліморфізму рослин U. vіctorіs із природної популяції за результатами RAPD-ПЛР виявився порівняно високим для ендемічного виду, що розмножується вегетативно й насінням, яке утворюється шляхом агамоспермії і самозапилення. Високий рівень варіабельності може бути пов'язаний із особливостями біології виду – тривалими періодом життя й репродуктивним періодом, значною мобільністю насіння.

Неочікувано висока мінливість також може бути пов'язана із суворими умовами зростання виду – аридною зоною, високогірними районами з високим рівнем УФ випромінювання й різким коливанням температур, як добових, так і річних – оскільки відомо, що екстремальні умови зростання можуть приводити до підвищення рівня мутацій і генетичної гетерогенності, що, імовірно, забезпечує виживання в несприятливих ситуаціях.

Практична значимість. Робота має не лише фундаментальне, а й практичне значення, оскільки дає можливість прогнозування змін біорізноманіття та механізмів адаптації різних груп рослин і тварин до змінних умов довкілля.

Застосування нових методологічних підходів може забезпечити отримання точних комплексних даних щодо різних груп гідробіонтів штучних водойм України, враховуючи оптимізацію кількості станцій проведення досліджень, часу досліджень і економічних затрат на їх проведення. Це, у свою чергу, дасть можливість більш ефективно отримувати дані стосовно сучасного стану водойм, з яких міста беруть питну воду, і прогнозувати їх зміни в контексті розвитку рибництва, рибальства та промисловості. Результати, отримані під час дослідження на Південному Бузі, мали безпосереднє практичне застосування, оскільки полягли в основу аналізу змін біорізноманіття та пристосувань гідробіонтів до нових умов існування внаслідок підняття рівня води в Олександрівському водосховищі. Останнє відбулось внаслідок введення в дію нових агрегатів Ташлицької ГАЕС із метою оптимізації роботи Южно-Української АЕС.

Можлива розробка бази для налагодження щорічного моніторингу кліматичних змін в прибережній Антарктиці. Завдяки цьому Україна зможе використати ключове положення своєї дослідної станції у регіоні Аргентинських островів, як точці найбільш стрімкого потепління в регіоні прибережної Антарктики. Запропонований підхід на основі судинних рослин є універсальним і може бути запропонований до використання на інших антарктичних базах, а не лише на Українській антарктичній станції «Академік Вернадський». Враховуючи цей факт, а також важливість моніторингу та вивчення наслідків глобальних кліматичних змін для людської спільноти в цілому, виконання проекту в подальшому буде мати важливе міжнародне значення. Результати роботи дають конкретні рекомендації щодо планування діяльності антарктичної бази, а також невиснажливого використання антарктичного довкілля. Описані результати також роблять суттєвий внесок в фундаментальні дослідження Антарктичної біоти, зокрема у вивчення особливостей функціонування наземних екосистем та адаптації рослинних організмів до екстремальних умов зростання, а також питання про походження та розповсюдження судинних рослин Антарктики. Дослідження фауни Антарктики має важливе практичне значення, оскільки зміна біорізноманіття та ареалів поширення різних видів безхребетних і хордових тварин дозволяє вивчати процеси глобального потепління. Вивчення промислових видів риб є одним із пріоритетних напрямків антарктичних досліджень, оскільки Україна має право на її вилов.

Також результати роботи свідчать про досить високу генетичну стабільність та можливість застосування одержаних рослин-регенерантів і клітинних ліній U. vіctoris, а також використаних живильних середовищ та умов культивування для збереження генофонду рідкісного ендемічного виду та його прискореного розмноження. У разі необхідності одержання генетично однорідних рослин, слід надавати перевагу прямій регенерації із тканин експланта. Разом з тим, калюсні тканини, навіть, при тривалому культивуванні в підібраних умовах, мають низький рівень генетичної мінливості та зберігають здатність до регенерації, а тому можуть бути використані для збереження генетичного матеріалу та відтворення рослин U. victoris. Розроблено спосіб визначення сомаклональних змін у рослин регенерантів і в культурі тканин U. vіctoris. Рекомендується одночасне застосування цитогенетичного та молекулярно-генетичного методів для надійного визначення, оскільки зміни рівня плоїдності культури тканин не завжди супроводжуються появою RAPD-поліморфізму та навпаки. Дані популяційно-генетичних досліджень природної популяції U. vіctoris можуть бути використані для розробки ефективної стратегії збереження його генофонду та раціональної експлуатації природних заростей – ресурсів лікарської сировини.

Подібний міждисциплінарних цикл наукових робіт виконаний вперше та є пріоритетним не тільки для нашої країни, а й для світової науки в цілому.

Публікації. Результати циклу наукових праць, які мають міждисциплінарну спрямованість, представлено у 136 наукових публікаціях, а саме – у 55 статтях, з яких – 16 у міжнародних журналах із сумарним імпакт-фактором 15,628 та загальною кількістю цитувань 21, у одному розділі міжнародної монографії та у 75 тезах доповідей на наукових конференціях, у тому числі 65 міжнародних. За науковою тематикою проведених досліджень отримано 2 патенти, а дані використанні при створенні 3 навчально-методичних праць.

Бублик О.М.

Парнікоза І.Ю.

Трохимець В.М.
Каталог: sites -> default -> files
files -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
files -> Мета навчального курсу
files -> Мета та завдання навчальної дисципліни
files -> Пояснювальна записка Курс «Зоопсихологія, порівняльна психологія»
files -> Онуфрієва Л. А. ( Кам’янець-Подільський )
files -> Робоча програма з дисципліни «Юридична психологія»
files -> Навчальний посібник за науковою редакцією Т. М. Титаренко к иїв 2011 у дк 316. 614: 159. 944](072) ббк 88. 5Я7 п 84
files -> Методичні рекомендації для організації самостійної роботи з теми «Особистісно орієнтований урок: конструювання та діагностика»
files -> Информация Комитета по охране прав детей мон рк к Глобальному обзору деятельности по предотвращению насилия в отношении детей
files -> Потенциал провинциального университета в подготовке педагогических кадров высшей научной квалификации

Скачати 169.07 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка