Реферат касумовой Саиды РауфовныСкачати 33.67 Kb.
Дата конвертації15.04.2016
Розмір33.67 Kb.
#10000
ТипРеферат
РЕФЕРАТ
Касумовой Саиды Рауфовны
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ (НА ПРИМЕРЕ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ДОМУС-С»)
Ключевые слова: информационная безопасность; информационная безопасность предприятия; защита информации; угрозы информационной безопасности; политика информационной безопасности; система обеспечения информационной безопасности; меры информационной безопасности.

Количество страниц – 65 страниц, количество приложений – 3.

Целью исследования в настоящей дипломной работе является выработка рекомендаций по усовершенствованию системы защиты информации торговых предприятий Республики Беларусь на примере открытого акционерного общества «Домус-С».

В задачи исследования, в соответствии с поставленной целью, входит: • охарактеризовать понятие и сущность информационной безопасности;

 • проанализировать способы построения системы защиты информации торговых предприятияй Республики Беларусь;

 • выявить эффективность системы защиты информации торгового предприятия ОАО «Домус-С»;

 • выработать рекомендации по увеличению надежности существующей системы защиты информации.

Объектом исследования является открытое акционерное общество «Домус-С». Его основным направлением деятельности выступает оптовая и розничная торговли.

Методологической основой работы стали следующие общенаучные методы (согласно их классификации, где критерием является степень общности): анализ, синтез, обобщение, абстрагирование, аналогия и моделирование.

По итогу работы над выбранной темой был выработан ряд мероприятия с целью увеличения надежности существующей системы защиты информации ОАО «Домус-С».

РЭФЕРАТ

Касумовой Саиды Рауфовны

ЗАБЕСПЯЧЭННЕ ІНФАРМАЦЫЙНАЙ БЯСПЕКІ ГАНДЛЕВЫХ ПРАДПРЫЕМСТВАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ (НА ПРЫКЛАДЗЕ АДКРЫТАГА АКЦЫЯНЕРНАГА ТАВАРЫСТВА «ДОМУС-С»)


Ключавыя словы: Інфармацыйная бяспека; інфармацыйная бяспека прадпрыемства; абарона інфармацыі; пагрозы інфармацыйнай бяспекі; палітыка інфармацыйнай бяспекі; сістэма забеспячэння інфармацыйнай бяспекі; меры інфармацыйнай бяспекі.

Колькасць старонак - 65 старонак. Колькасць прыкладанняў - 3.

Мэтай даследавання ў сапраўднай дыпломнай працы з'яўляецца выпрацоўка рэкамендацый па ўдасканаленні сістэмы абароны інфармацыі гандлёвых прадпрыемстваў Рэспублікі Беларусь на прыкладзе адкрытага акцыянернага таварыства «Домус -C» .

Аб'ектам даследавання з'яўляецца адкрытае акцыянернае таварыства «Домус -C» . Яго асноўным напрамкам дзейнасці выступае аптовая і рознічны гандлю.

У задачы даследавання, у адпаведнасці з пастаўленай мэтай , уваходзіць:


 • ахарактарызаваць паняцце і сутнасць інфармацыйнай бяспекі;

 • прааналізаваць спосабы пабудовы сістэмы абароны інфармацыі гандлёвых прадпрыемства ў Рэспублікі Беларусь;

 • выявіць эфектыўнасць сістэмы абароны інфармацыі гандлёвага прадпрыемства ААТ «Домус -C»;

 • выпрацаваць рэкамендацыі па павелічэнні надзейнасці існуючай сістэмы абароны інфармацыі.

Метадалагічнай асновай працы сталі наступныя агульнанавуковыя метады (паводле іх класіфікацыі, дзе крытэрыем з'яўляецца ступень агульнасці ) : аналіз , сінтэз, абагульненне, абстрагаванне, аналогія і мадэляванне .

Дыпломная праца складаецца з ўвядзення, трох кіраўнікоў, дзве з якіх ўключаюць па тры параграфа, заключэння, спісу выкарыстаных крыніц і літаратуры, трох прыкладанняў.

Па выніку працы над дыпломам былі выпрацаваныя рэкамендаваныя мерапрыемствы з мэтай павелічэння надзейнасці існуючай сістэмы абароны інфармацыі ААТ «Домус-С».

SUMMARY
Kasumova Saida
ENSURING INFORMATION SECURITY OF TRADE ENTERPRISES OF REPUBLIC OF BELARUS (ON THE EXAMPLE OF “DOMUS-S” OPEN JOINT STOCK COMPANY)
Keywords: Information security; information security of the enterprise; information security; threats of information security; policy of information security; system of ensuring information security; measures of information security.

Number of pages – 65 pages. Number of appendices – 3.

The aim of the research in this thesis work is to develop recommendations for improving information security system of trade enterprises of the Republic of Belarus on the example of the public company "Domus -S ."

Object of study is an open joint stock company " Domus-S". Its main activity serves wholesale and retail trade.

The objectives of the study , in accordance with the intended purpose , includes:
describe the concept and essence of information security;


 • explore ways of building information security system of trade predpriyatiyay Republic of Belarus;

 • determine the effectiveness of information security systems of commercial enterprise of " Domus-S" ;

 • make recommendations to increase the reliability of the existing system of information protection.

Methodological basis of scientific methods were as follows (according to their classification , where the criterion is the degree of generality ) : analysis, synthesis, generalization, abstraction, analogy and modeling.

Thesis consists of an introduction, three chapters , two of which comprise three sections , conclusion, list of used sources and literature, three applications .The results of work on a selected topic in a set of measures to increase the reliability of the existing system of information protection of "Domus-S".

Скачати 33.67 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка