Реферат формування ресурсозберігаючих технологій доставки вантажів на базі логістичних принципівСкачати 154.56 Kb.
Дата конвертації13.04.2016
Розмір154.56 Kb.


Міністерство освіти та науки України
Харківський національний автомобільно-дорожній університет

РЕФЕРАТ
Формування ресурсозберігаючих технологій доставки вантажів на базі логістичних принципів

(цикл наукових праць)


Наумов Віталій Сергійович кандидат технічних наук, доцент,

доцент кафедри транспортних

технологій, Харківський національний

автомобільно-дорожній університет


Шраменко Наталя Юріївна кандидат технічних наук, доцент,

доцент кафедри транспортних

технологій, Харківський національний

автомобільно-дорожній університет

Харків 2010

Стан наукової проблеми.

В умовах ринкових відносин діяльність експедиторів як організаторів транспортного процесу є основним об'єктом досліджень в області підвищення ефективності систем доставки вантажів.

Швидкі темпи економічного розвитку країн в сукупності з інтеграційним процесом в Європі ведуть до інтенсифікації міжнародних зв’язків та зростання обсягів торгівлі і, як наслідок – зростання потужності вантажопотоків, що сприяє розвитку транспортної галузі. Чільне місце в реалізації торгових угод відводиться транспортному забезпеченню. Його погана організація може призвести до негативних наслідків реалізації торгової угоди, а неправильний вибір транспорту, маршруту сполучення, упакування та перевезення – до втрати його споживчих якостей. Наслідком не кваліфікованої роботи організації транспортного забезпечення певного контракту є падіння іміджу окремої фірми. Сукупність факторів низького рівня організації доставки товарів викликає сумніви в міжнародної спільноти у доцільності користування послугами перевізників даної країни, зрештою, визначає падіння надходжень до бюджету транспортної галузі.

Сучасний стан транспортно-експедиційного обслуговування (ТЕО) в Україні характеризується наявністю гострої конкуренції на ринку транспортно-експедиційних послуг. Аналіз практичної діяльності транспортно-експедиційних підприємств показав, що при ТЕО застосовуються науково необґрунтовані, і як наслідок, неефективні й неконкурентоспроможні технології обслуговування замовників. Останнє пояснюється відсутністю методичних рекомендацій з організації ТЕО в умовах ринкових відносин. Практично всі експедитори, у тому числі й великі фірми, при координації роботи відправників, одержувачів і перевізників використовують технологічні схеми обробки заявок, що надійшли, що не завжди дозволяють задовольнити потреби клієнтури. Найчастіше технологія являє собою послідовну перевірку наявності вільного транспорту й зворотних завантажень по наявній базі даних. Імовірність відхилення заявки при цьому досить висока, що знижує як якість обслуговування клієнтури, так і конкурентоспроможність експедитора.Актуальність роботи.

Забезпечення організації спільної роботи вантажовласників і перевізників є функцією транспортно-експедиційних підприємств (ТЕП), тому ефективність роботи експедиторів в умовах ринкових відносин (при відсутності централізованого управління) повністю визначає ефективність транспортної системи. Діяльність сучасних ТЕП є в більшій частині діяльністю посередницькою, і тому характеризується наявністю конфліктних ситуацій, що виникають внаслідок необхідності узгодження інтересів різних сторін.

Процес ТЕО є складним технологічним процесом, а управління їм характеризується наявністю великої кількості альтернатив на різних стадіях прийняття рішень. Ціна помилки при ухваленні рішення буває досить висока, що пояснюється досить високою вартістю простоїв транспортних засобів, можливістю псування вантажу й втратою додаткових доходів експедиторів. Однак сучасні підходи до обґрунтування прийняття рішень при управлінні ТЕО дозволяють вирішувати досить вузьке коло завдань.

При організації доставки вантажів відправники, посередники, експедитори, перевізники, митники, страхувальники та представники інших організацій вступають в складні взаємовідносини, які визначаються міжнародними та національними правовими органами, кон’юнктурними процесами на товарних та транспортних ринках, екологічними, політичними та соціальними чинниками. У таких мінливих умовах при високому рівні конкурентної боротьби, на ринку транспортних послуг чільне місце займає пошук раціональних шляхів транспортного обслуговування, обґрунтування транспортно-технологічних схем доставки вантажів, впровадження прогресивних форм і методів організації процесу перевезень, удосконалення діючих та розробка перспективних транспортних технологій. Вирішення цих складних завдань потребує постійного вивчення питань забезпечення, регулювання та вдосконалення процесу доставки вантажів. У зв'язку із цим значення такого способу транспортування як термінальні перевезення в сучасних мікро- і макрологістичних системах надзвичайно зросло, що визначено, насамперед, інтегруванням у вантажних терміналах великого числа логістичних активностей.

Наведені положення обґрунтовують особливу актуальність проведення теоретичних і експериментальних досліджень в області підвищення ефективності процесу ТЕО на автомобільному транспорті.

Метою роботи є формування ресурсозберігаючих технологій доставки вантажів на основі принципів логістики з урахуванням інтересів всіх суб’єктів доставки та визначенням оптимальних параметрів технологічних процесів процесу доставки.

Задачі дослідження. Для досягнення мети дослідження в роботі вирішуються наступні задачі:


 • розробка принципів системного моделювання процесів, що протікають в транспортних системах;

 • розробка комплексних критеріїв ефективності функціонування транспортних систем;

 • математична формалізація технологічних процесів при доставці вантажів в умовах невизначеності;

 • розробка математичних моделей технологічних процесів при доставці вантажів щодо вибору оптимальних стратегій суб’єктів транспортного ринку;

 • аналіз експериментальних досліджень та розробка за результатами аналізу практичних рекомендацій.

Об'єкт дослідження – технологічний процес доставки вантажів.

Предмет дослідження – формування ресурсозберігаючих технологій на різних етапах процесу доставки вантажів.

Наукова новизна отриманих результатів полягає в розроблених підходах до формування ресурсозберігаючих технологій на базі логістичних принципів.

Вперше:


 • розроблені та науково обґрунтовані ресурсозберігаючі технологічні схеми роботи вантажних комплексів;

 • обґрунтовані області використання показників ефективності процесу транспортно-експедиційного обслуговування на автомобільному транспорті;

 • оптимальні стратегії учасників ринку транспортних послуг оцінюються на підставі ігрової моделі, що дозволяє врахувати характер взаємин перевізників, експедиторів і вантажовласників;

 • отримані залежності показників ефективності процесу транспортно-експедиційного обслуговування від параметрів попиту послуги експедиторів;

 • розроблена концепція вибору раціональних параметрів функціонування виробничо-транспортних систем;

 • розроблені принципи системного моделювання технологічних процесів, що протікають в транспортних системах;

 • запропоновано комплексний критерій ефективності функціонування термінальних систем та розроблено методику його визначення;

 • розроблено критерій формування розвізних маршрутів та запропоновано альтернативні стратегії обслуговування вантажовласників;

 • запропоновані критерії по формуванню диференційованих залізничних вантажних тарифів з урахуванням особливостей окремих поїздо-дільниць і показників використання рухомого складу, засновані на системному підході;

 • запропонована математична формалізація технологічних процесів при доставці вантажів в умовах невизначеності та ризику;

 • розроблені математичні моделі окремих технологічних процесів у виробничо-транспортному комплексі при доставці вантажів з застосуванням логістичних принципів, теорії масового обслуговування та ігрового підходу, які спрямовані на вибір раціональних параметрів, визначення оптимальної кількості ресурсів та вибір оптимальних стратегій суб’єктів транспортного ринку;

Набули подальшого розвитку:

 • загальна методологія та моделі функціонування середніх систем, без яких нема закінченої теорії процесу систем нижнього рівня;

 • комплексні підходи відносно системи організації вантажопотоків від постачальника до споживача;

 • концепція застосування автоматизованих систем як інструмента вирішення системних та часткових задач транспортного ринку на основі використання принципів логістики та маркетингу;

 • модель оцінки ризиків учасників транспортного процесу при виборі параметрів логістичного ланцюга доставки вантажів;

 • підхід до дослідження ефективності використання вантажних автомобілів з урахуванням екологічних показників транспортного процесу.

Практична значимість отриманих результатів.

Практична значимість проведених наукових досліджень підтверджується їх ефективним використанням на виробничих та транспортних підприємствах України (Донецька залізниця, Південна залізниця, комерційна служба Південної залізниці, ТОВ РМЦ «Холодсервіс», ТОВ «Машсервіс-ЕКО», ТОВ «НВП Металокомплект», ТОВ «Хітмастерс-ХАЕР», ТОВ «Камаз-Транссервис» м. Рівне, ВАТ «Светофор» м. Дніпропетровськ, ПП «Галаган» м. Херсон, ПП «Фурсенко» м. Харків, ПП «Скорік» м. Харків).

Запропоновані ресурсозберігаючі технології доставки вантажів дозволили отримати суттєвий економічний ефект. Всі отримані результати підтверджуються відповідними актами впровадження.

Апробація результатів роботи.

Матеріали й результати наукової праці доповідалися й були схвалені: • на науково-технічних конференціях і семінарах, які проводилися на факультеті транспортних систем ХНАДУ, Харків, 2003-2009 р.р.;

 • на Міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми розвитку ринку міжрегіональних та міжнародних транспортно-експедиційних послуг» (ХНАДУ, Харків, 11-12.11.2003 р.);

 • на Міжнародній науково-технічній конференції «Транспорт, екология – устойчиво развитие» (Технічний університет, Варна, Болгарія, 12-16.04.2005 р.);

 • на Міжрегіональній науково-технічній конференції «Проблемы и перспективы развития транспорта в промышленных регионах» (Національний гірничий університет, Дніпропетровськ, 17-18.05,2006 р.);

 • на Міжнародній науково-технічній конференції «Транспорт, екология – устойчиво развитие» (Технически університет, Варна, Болгарія, 14-18.04.2006 р.)

 • на Міжнародній науково-технічній конференції «Транспорт і логістика. Сучасний стан і перспективи» (ХНАДУ, Харків, 26-27.08.2006 р.);

 • на Міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми та перспективи розвитку підприємництва» (ХНАДУ, Харків, 14-15.12.2007 р.);

 • на Міжнародній науково-технічній конференції кафедр академії та спеціалістів залізничного транспорту і підприємств (УкрДАЗТ, Харків, 15-17.04.2008 р.);

 • на Міжнародній науково-практичній конференції «Современные направления теоретических и прикладных исследований 2009» (НМУ, Одеса, 16-27.03.2009 р.)

 • на Міжнародній науково-технічній конференції кафедр академії та спеціалістів залізничного транспорту і підприємств (УкрДАЗТ, Харків, 22-24.04. 2009 р.)

 • на II міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні технології та перспективи розвитку автомобільного транспорту» (ВНТУ, Вінниця, 19-20.10.2009 р.)

 • на Четвертій міжнародній науково-практичній конференції «Наука в інформаційному просторі» (Науково-дослідний сектор регіонального розвитку Придніпровського науково-освітнього інституту ПГАСА, Дніпропетровськ, 15-16.10.2008 р.);

 • на Всеукраїнській науково-практичній конференції «Сучасні наукові досягнення – 2008» (Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова, Миколаїв, 29-30.11.2008 р.);

 • на Першій міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми формування нової економіки XXI століття» (Науково-дослідний сектор регіонального розвитку Придніпровського науково-освітнього інституту ПГАСА, Дніпропетровськ, 17-19.12.2008 р.);

 • на V Міжнародній науково-практичній конференції «Настоящи изследвания – 2009» («Бял ГРАД-БГ» ООД, Софія, Болгарія, 17-25.01.2009 р.).

Наукові результати проведених досліджень використані в учбовому процесі в Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті та Інституті перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів Харківської державної академії залізничного транспорту.

Публікації.

Всього авторами опубліковано 81 наукову працю. До даного циклу наукових праць входять 52 публікації (45 наукових статей та 7 тез доповідей), серед них 5 публікацій в іноземних виданнях.Зміст роботи.

В якості сучасних ресурсозберігаючих технологій доставки вантажів виступають, перш за все, термінальна система та комплексне ТЕО.

В роботі наведені та проаналізовані особливості розвитку термінальних систем в Україні для підвищення ефективності доставки вантажів. Зазначені основні перспективні напрямки досліджень та розвитку термінальних систем, як сучасної ресурсозберігаючої технології доставки вантажів:


  • визначення та прогнозування вантажопотоків;

  • формалізація окремих технологічних процесів та розробка імітаційної моделі функціонування термінальної системи;

  • раціональна організація транспортного процесу трьох синхронно функціонуючих підсистем (підвозу-розвозу, терміналів, між термінальне перевезення);

  • розробка конкурентоспроможної тарифної системи;

  • формування єдиного організаційно-економічного, фінансового, інформаційного, кадрового й нормативно-правового забезпечення;

  • створення в умовах зростаючого попиту на організацію перевезень вантажів у міжнародному сполученні багатофункціональних мультимодальних терміналів з митною обробкою вантажів;

  • передбачення можливості спеціалізації терміналів, що пояснюється необхідністю забезпечення високого рівня сервісного обслуговування клієнтів в умовах конкурентної боротьби.

В напрямку удосконалення комплексного ТЕО проведені наступні дослідження:

   • аналіз розвитку ТЕО підприємств і організацій в Україні [44];

   • аналіз змісту й поняття ТЕО на транспорті [34], [48], [49];

   • аналіз наукових праць в області підвищення ефективності ТЕО [35], [24].

   • вибір показників оцінки ефективності технологічного процесу ТЕО [41];

   • розробка методики аналізу технологічного процесу ТЕО на автомобільному транспорті [42];

   • розробка принципової структури імітаційної моделі процесу ТЕО на автомобільному транспорті [47];

   • розробка моделей для оцінки ймовірності відхилення заявки на ТЕО [45], [52], оцінки доцільності роботи експедитора на ринку транспортних послуг [50], визначення оптимальних стратегій учасників ринку транспортних послуг [38], [39], [40];

   • розробка приватних моделей для рішення науково-прикладних задач в області підвищення ефективності ТЕО й проведення експериментальних досліджень [36], [37].

Серед основних перспективних напрямків розвитку термінальних систем визначено необхідність розробки конкурентоспроможної тарифної системи. В зв’язку з цим запропоновані критерії по формуванню диференційованих залізничних вантажних тарифів з урахуванням особливостей окремих поїздо-дільниць і показників використання рухомого складу, засновані на інтеграції і чіткій взаємоув’язці інтересів виробників і споживачів продукції, що перевозиться. Ці розробки знайшли відображення у статті [3].

Для підвищення ефективності обслуговування вантажовласників, особливу увагу приділено принципам формуванню розвізних (збірних) маршрутів при термінальних перевезеннях, що зазначено в публікації [33]. Зазначено, що основною метою оперативного формування розвізних маршрутів являється забезпечення повного та якісного вивозу вантажу при раціональному використанні автотранспортних засобів з урахуванням інтересів вантажоодержувачів.

Для підвищення ефективності прийняття рішень суб’єктами автотранспортного ринку проведені дослідження в області ефективності використання вантажних автомобілів. Зокрема, в роботі [9] проаналізовано основні порівнювальні критерії ефективності використання автомобілів та обґрунтовано доцільність використання в якості інструмента вибору раціональних моделей питомого прибутку. В роботі [10] даний підхід був розвинутий та запропоновано модель вибору рухомого складу з урахуванням розміру партії вантажу. В [14] запропонований показник ступінь доцільності використання вантажного автомобіля, що базується на математичному апараті теорії нечітких множин та дозволяє врахувати як розмір партії відправки, так і відстань доставки партії вантажу. Дані підходи розвинуто в публікації [46], де проведені дослідження ефективності використання вантажних автомобілів з урахуванням їх впливу на навколишнє середовище.

Застосування сучасних інформаційних технологій та систем неможливе без визначення раціональних параметрів їх функціонування, для чого необхідна розробка відповідних оптимізаційних моделей на основі використання принципів логістики та маркетингу. В зв’язку з цим запропоновані принципи системного моделювання процесів транспортного ринку, що опубліковано в статті [2].

Для математичної формалізації процесу функціонування термінальної системи в умовах невизначеності та ризику проведено детальний аналіз технології доставки вантажів та окремих технологічних процесів функціонування транспортно-складського комплексу. Результати такого дослідження відображені в роботі за наступними напрямками.

1. Математична формалізація технологічних процесів термінального перевезення [29].

2. Математична формалізація складської роботи в умовах невизначеності [27].

3. Математична формалізація процесу міжтермінальних перевезень [28].

4. Математична формалізація процесу функціонування митної служби [15].

5. Розробка принципової структури моделі процесу ТЕО [47].

В результаті аналізу існуючих показників оцінки ефективності функціонування транспортних систем, запропоновано комплексний критерій ефективності функціонування термінальних систем – показник конкурентоспроможності – та розроблено методику його визначення. Цьому аспекту проведених робіт присвячені наукові праці [30], [16]. Крім того, запропоновані області використання критеріїв ефективності при вирішенні різних класів задач [41].

Моделі визначення раціональних стратегій поведінки суб’єктів транспортного ринку представлені за окремими технологічними процесами, що досліджуються:

1. Вибір оптимальної стратегії обслуговування на розвізних маршрутах в умовах невизначеності [22], [23], [43].

2. Вибір раціональної технології митного оформлення при виконанні міжнародного перевезення [32].

3. Вибір оптимального перевізника [20].

4. Вибір оптимальних стратегій суб’єктів транспортного процесу [38], [39], [40].

Моделі вибору оптимальних ресурсів для функціонування термінальної системи представлені в наукових публікаціях [1], [7], [18].

В проведених дослідженнях приділено увагу розробці математичних моделей підвищення ефективності організації перевезень у виробничо-транспортному комплексі [4], [17], [36], [37], [46].

Суттєву увагу приділено оцінці попиту на транспортні послуги [11], [25], [51]. Запропоновано підхід до оцінки попиту, згідно з яким враховується не один параметр (зазвичай – обсяг партії), а комплекс параметрів, що характеризує потік замовлень на транспортне обслуговування – інтервал надходження заявок, відстань доставки та ін. [47]. Проведені експериментальні дослідження по визначенню параметрів попиту на транспортне обслуговування [36], [37], [45], [46].

В результаті проведеного моделювання отримані раціональні технологічні параметри для різних умов та надано практичні рекомендації щодо їхнього застосування. Ці результати та практичні рекомендації представлені в роботах: [5], [6], [8], [12], [13], [16], [21].Висновки і перспективні напрямки подальших досліджень.

Виконана робота дає вагомий внесок у рішення наукової проблеми формування ресурсозберігаючих технологій на транспорті. В цілому по роботі можна зробити наступні основні висновки:1. При проведенні теоретичних досліджень отримані наступні результати:

 • запропоновані вдосконалені комплексні підходи відносно системи організації вантажопотоків від постачальника до споживача;

 • розроблені ресурсозберігаючі технології роботи вантажних комплексів;

 • розроблена концепція вибору раціональних параметрів функціонування виробниче-транспортних систем;

 • запропоновані критерії по формуванню диференційованих залізничних вантажних тарифів з урахуванням особливостей окремих поїздо-дільниць і показників використання рухомого складу;

 • запропоновано комплексний критерій ефективності функціонування термінальних систем; запропоновано критерій формування розвізних маршрутів та розроблено альтернативні стратегії обслуговування вантажовласників;

 • виділені типи експедиторів по наявності виробничої бази, що дозволяє визначити рівень значимості підприємства з комплексу здійснюваних логістичних функцій;

 • запропоновані області застосування критеріїв, що дозволяють обґрунтувати тип показника для рішення конкретної задачі;

 • запропонована математична формалізація технологічних процесів при доставці вантажів в умовах невизначеності та ризику;

 • описані базові класи імітаційної моделі процесу ТЕО, що є основою для розробки програмного комплексу – системи моделювання процесу ТЕО й підтримки прийняття рішень при управлінні процесом ТЕО й управлінні ланцюгами поставок;

 • запропонована модель оцінки доцільності виходу експедитора на ринок транспортних послуг, що може модифікуватися для конкретних ТЕП у зв'язку з особливостями технологічного процесу;

 • розроблена методика оцінки ризиків при організації процесу доставки вантажів у міжнародному сполученні дозволяє визначити оптимальні параметри логістичного ланцюга.

2. В результаті проведення експериментальних досліджень:

 • отримані оптимальні параметри, призначені для рішення широкого кола задач постачальників або споживачів при самостійному виборі варіантів доставки вантажу за умовою ресурсозбереження на окремих етапах технології;

 • розроблено практичні рекомендації щодо формування єдиного технологічного процесу функціонування виробничо-транспортного комплексу;

 • розроблені графіки взаємодії виробництва, транспорту та споживання, застосування яких дозволить досягти підвищення ефективності процесу доставки вантажів;

 • проведено аналіз рівня конкурентноздатності транспортного підприємства за допомогою комплексної оцінки якості обслуговування;

 • визначені параметри попиту на транспортне обслуговування;

 • установлена залежність між параметрами потоку замовлень на перевезення вантажів і інтегральним показником якості ТЕО, що дозволяє визначати вплив окремих параметрів на якість.

3. Результати проведених досліджень дозволяють виділити наступні перспективні напрямки подальших досліджень:

- деталізація функцій виграшу учасників транспортного процесу й розробка методів визначення стратегій експедиторів, перевізників і вантажовласників на ринку транспортних послуг;- розробка універсального програмного забезпечення для прийняття рішень при управлінні процесом ТЕО;

- розробка методології та імітаційної моделі функціонування виробничо-транспортного комплексу на основі розвитку технологій, які поєднували б переваги геоінформаційних систем, математичного програмування та евристики.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка