Реферат фіо. Світова торгівля,її форми та структура. Курсова роботаСторінка1/3
Дата конвертації16.04.2016
Розмір0.78 Mb.
#10940
ТипРеферат
  1   2   3Світова торгівля, її форми та структура

РЕФЕРАТ
ФІО. Світова торгівля,її форми та структура.

Курсова робота зі спеціальності «». –університет….., м….. 2013: 54с., 3 рис., 11 табл., 37 джерел.

Метою даної роботи є є обґрунтування теоретичних основ світової торгівлі та на базі отриманих результатів розробка практичних рекомендацій щодо збільшення участі України в процесі світової торгівля товарами та послугами. Для досягнення мети використовувалися наступні методи досліджень: методи теоретичного узагальнення, аналізу та синтезу, дедуктивний метод, метод системного аналізу, кваліфікаційно-аналітичний метод, аналіз показників якісної оцінки структури та ефективності світової торгівлі та інші.

Об’єктом дослідження є світова торгівля. Предметом дослідження є теоретичні та методичні засади функціонування процесу світової торгівлі.

Досліджено теоретичні основи та принципи формування та розвитку світової торгівлі, стан тенденції розвитку світової торгівлі та місце України у процесі міжнародної торгівлі. Результатом дослідження є розробка рекомендацій щодо підвищення ефективності подальшої інтеграції України у світові торгові відносини.

Ключові слова: СВІТОВА ТОРГІВЛЯ, МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ, СТРУКТУРА ТОРГІВЛІ, ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ, ЕКСПОРТ, ІМПОРТ, УКРАЇНА, ІНТЕГРАЦІЯ.

ЗМІСТ
Вступ

Розділ 1. теоретичні основи світової торгівлі…………………………………………...7

1.1 Поняття світового ринку та сутність світової торгівлі……………………………..7
1.2 Сучасні форми світової торгівлі…………………………………………………….11
1.3 Структура світової торгівлі та основні показники оцінки її ефективності………15
Розділ 2. Сучасний стан та тенденції розвитку світової торгівлі…………………….22
2.1 Особливості світової торгівлі на сучасному етапі………………………………22
2.2 Основні напрямки та тенденції розвитку світової торгівлі………………………30
Розділ 3. Участь України у світовій торгівлі…………………………………………..35
3.1 Місце та роль України у світовій торгівлі на сучасному етапі………………….........................................................................................................35

3.2 Шляхи та перспективи подальшої інтеграції України у світові торгові відносини…………………………………………………………………………………44

Висновки


Перелік використаної літератури

ПЕРЕЛІК ПОЗНАЧЕНЬ
МТВ – міжнародні товарні відносини

ТНК – транснаціональні корпорації

НТП – науково-технічний прогрес

ЗЕД – зовнішньоекономічна діяльність

ЗТО - Зовнішньоторговельний обіг

СТ – спеціальна торгівля

ПРК - промисловорозвинуті країни

НІК – нові індустріальні країни

МВФ – Міжнародний валютний фонд

ВВП – внутрішній валовий продукт
ВСТУП
Актуальність. Світова торгівля посідає особливе місце в системі світо господарських зв’язків, так як в ній віддзеркалюється рух різноманітних ресурсів, що переміщуються між країнами, регіонами та юридичними особами. Вона виступає як найважливіша форма міжнародних економічних відносин, показники якої водночас відображають рівень економічного потенціалу країн і характерних відносин між ними. Тому міжнародній торгівлі належить вирішальна роль серед інших форм міжнародних економічних відносин на сучасному етапі розвитку світової економіки.

Метою даної роботи є обґрунтування теоретичних основ світової торгівлі та на базі отриманих результатів розробка практичних рекомендацій щодо збільшення участі України в процесі світової торгівля товарами та послугами.

Виходячи з мети курсової роботи сформульовано і вирішено такі її основні завдання: • проаналізовано поняття світового ринку та сутність світової торгівлі;

 • визначено особливості різних форми світової торгівлі;

 • досліджена поняття структури світової торгівлі;

 • визначені основні показники оцінки стану світової торгівлі;

 • проаналізовано особливості світової торгівлі на сучасному етапі;

 • досліджені основні напрямки розвитку світової торгівлі;

 • визначені тенденції розвитку світової торгівлі;

 • досліджена роль України у світовій торгівлі;

 • визначені шляхи подальшої інтеграції України у світові торгівельні відносини.

Предметом дослідження є теоретичні та методичні засади функціонування процесу світової торгівлі.

Об’єктом дослідження виступає світова торгівля.

Завдання цієї роботи виконується шляхом вивчення робіт, присвячених питанню світової торгівлі та її структури, аналізування ситуації, яка склалася сьогодні на світовому ринку, аналізу статистичного матеріалу та показників структури та ефективності світової торгівлі.

Методологічною основою дослідження є методи теоретичного узагальнення, аналізу та синтезу, дедуктивний метод, метод системного аналізу, кваліфікаційно-аналітичний метод, аналіз показників якісної оцінки структури та ефективності світової торгівлі та інші, які використовувались у процесі аналізу інформації даної курсової роботи.

Інформативну базу дослідження складають Закони України, наукові праці українських і зарубіжних авторів, Інтернет-ресурси та статті з питань світової торгівлі.

При виконанні роботи вивчалася література українських авторів та авторів інших країн, які займалися дослідженням питання світової торгівлі. Серед науковців, які досліджували дане питання слід зазначити наступних: Ажнюк М.О., Біле­ць­ка  Л.В., Біле­ць­кий О.В., Булатова А.С., Козак Ю.Г., Кривенко К.Т., Ніколенко Ю.В., Павленко І.І., Рум'янцев А.П., Рум'янцева Н.С., Савчук В.С., Школа І.М. Щетинін А.І., Циганкова Т.М., Філіпенко А.С. та інші.

Структура роботи: Робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури.

РОЗДІЛ 1. ТЕОРИТИЧНІ ОСНОВИ СВІТОВОЇ ТОРГІВЛІ


  1. Поняття світового ринку та сутність світової торгівлі


У процесі формування світового господарства виникають і діють міжнародні економічні відносини. Вони, як і всередині будь-якої країни, безпосередньо пов'язані з виробництвом, розподілом, обміном і споживанням. Але у світовому господарстві початок їх формування пов'язаний з обміном, бо саме обмін товарами між різними країнами став першою формою організації міжнародної співпраці різних країн [1, c. 327].

В історичній ретроспективі розвиток світового ринку здійснюється на основі прогресу продуктивних сил, які поглиблюють міжнародний поділ праці, поступове залучення нових національних господарств в систему світогосподарських зв'язків. Світовий ринок з'єднав окремі національні економіки в порівняльно стійку систему товарних потоків кількість останніх невпинно зростає [2, c. 86].

Це пояснюється тим, що поглиблення міжнародного поділу праці веде до подальшого розвитку світового ринку та збільшення торгового товарообігу [3, c. 112].

Пересування товарів і послуг між країнами є головною зовнішньою ознакою існування світового ринку.

Приведемо найбільш поширені визначення поняття «світовий ринок»: 1. Всесвітній (світовий) ринок - це система обміну товарами й послугами на міждержавному рівні [4, c. 258].

 2. Світовий ринок це динамічна і в значній мірі саморегулююча система, адекватно реагуюча на виникнення модифікацій національних ринків тут кожен із його суб'єктів може оцінити і адаптувати параметри своїх товарів до інших [2, c. 88].

 3. Світовий ринок товарів і послуг — це сфера торгових відносин між різними країнами, що ґрунтується на основі розвитку міжнародного поділу праці [5, c. 139].

 4. Світовий ринок - це сукупність національних ринків, поєднаних між собою всесвітніми господарськими зв'язками на підставі міжнародного поділу праці, спеціалізації, кооперування, інтеграції виробництва, збуту товарів і послуг [6, c. 74].

Таким, чином світовий ринок є механізмом реалізації світо господарських зв'язків, що ґрунтуються на міжнародному розподілі праці. Господарські зв'язки на світовому ринку проявляються через форми міжнародних економічних відносин – світову торгівлю, міжнародну міграцію робочої сили, міжнародний рух капіталу, а також валютно-кредитні відносини.

Світові ринки можна класифікувати за соціально-економічними, інстуціональними та іншими ознаками, більш детальніше ця класифікація наведена на рис. 1.1.Рис. 1.1. Класифікація світових товарних ринків


Світові ринки мають тенденцію до динамічного розвитку, у зв'язку з чим ускладнюється механізм їх регулювання. Дослідження світових товарних ринків на мікрорівні дозволяє відстежувати в них короткострокові коливання та зміни; на макрорівні - середньо- та довгострокові тенденції розвитку для відпрацювання стратегій, що забезпечують вигідний збут товарів [6, c. 75].
З утворенням світового ринку формується світова торгівля, яка опосередковує у матеріально-речовій формі міжнародний поділ праці. Поглиблення поділу праці під впливом НТР сприяє високим темпам і зростанню масштабів зовнішньої торгівлі. При цьому переважна частина експортно-імпортної торгівлі припадає на промислово розвинуті країни. Посилюється процес концентрації зовнішньоторговельних операцій ТНК і одержавлення цих операцій. Це означає, що система конкуренції набуває певною мірою регульованого характеру [7, c. 497].

В економічній літературі не завжди можна зрозуміти сутність деяких категорій, що пов’язані з міжнародними торговельними відносинами. Це стосується понять «зовнішня торгівля», «міжнародна торгівля», «світова торгівля». Категорія «міжнародна торгівля» за змістом ширша, ніж «зовнішня торгівля», тому що перш за все вона охоплює широке коло відносин між суб’єктами світогосподарських зв’язків. Поняття «міжнародна торгівля» та «світова торгівля» в науковій та навчальній літературі, як правило, ототожнюються.Проаналізуємо значення терміну «світова торгівля» та суміжних з ним понять у таблиці 1.1.

Таблиця 1.1

Визначення поняття «світова торгівля»

Термін\поняття

Визначення

Автор

Світова торгівля

це торгівля, яка передбачає переміщення товарів та послуг за межі державних кордонів. її ще можна трактувати як відносини країн з метою вивезення (експор­ту) та ввезення (імпорту) товарів та послуг.

Кознк В.В., Пайкова Л.А., Давнленко Н.Б. [8]

Світова торгівля

це обмін товарами і послугами між державно-національними господарствами.

Ефимова Е.Г. [9]

Міжнародна (світова) торгівля

являє собою процес купівлі-продажу товарів і послуг, здійснюваний між покупцями, продавцями і посередниками в різних країнах. Вельми часто під міжнародною торгівлею розуміють тільки торгівлю товарами.

Булатова А.С. [10]

Міжнародна торгівля

сфера міжнародних товарних відносин, специфічна форма обміну продуктами праці (товарами і послугами) різних країн. З іншого боку, міжнародна торгівля є сукупністю зовнішньої торгівлі всіх країн світу. При цьому зовнішня торгівля окремих країн виступає складовою міжнародної торгівлі.

Солонінко К.С. [11]

Зовнішня торгівля

 це торгівля однієї країни з іншими, яка складається з вивозу(експорту) і ввозу(імпорту).

Школа І.М. [12]

Проаналізував наведені поняття, можна зазначити, що поняття «міжнародна торгівля» та «світова торгівля» в науковій та навчальній літературі, як правило, ототожнюються. Світову (міжнародну) торгівлю у загальному вигляді можна визначити як міжнародну торгівлю, яка являє собою сукупність зовнішньої торгівлі всіх країн світу. Вона являє собою обмін товарами, послугами між державно оформленими національними господарствами, тобто між державами.

Для окремого національного господарства участь у міжнародній торгівлі набуває форми зовнішньої торгівлі. У своїй сукупності зовнішня торгівля різних країн утворює міжнародну торгівлю, яка до того ж є складною соціально-економічною категорією, її можна розглядати з двох позицій - операційної та державно-політичної [6, c. 75].

Н
Міжнародна торгівля
а рис.1.2 наведені підходи до розуміння сутності міжнародної торгівлі.Як процес безпосереднього обміну товарами та послугами між господарюючими міжнародних економічних відносин

Як особливий тип суспільних відносин, що виникають між державами в процесі обміну товарами та послугамиОпераційний

Державно-політичний


Підходи


Рис. 1.2 Підходи до розуміння сутності міжнародної торгівлі
Проаналізуємо надані підходи більш детальніше. З операційної точки зору міжнародна торгівля - це процес безпосереднього обміну товарами та послугами між господарюючими суб'єктами різних держав, державами та міжнародними організаціями. Тобто йдеться про рух товарів (у т.ч. послуг, ліцензій, ноу-хау, інжинірингу тощо), інструменти й механізми розширення товарообігу, вдосконалення структури експорту та імпорту, прогнозування й оцінку світових товарних ринків, планування можливостей експорту і потреб імпорту, організацію контрактної роботи, контроль за поставками та відвантаженням товарів, здійснення валютно-фінансових операцій тощо. Предмет міжнародної торгівлі як сфери знань - організація виконання експортно-імпортної операції, а об'єкт - будь-яка операція з експорту чи імпорту.

З державно-політичного погляду міжнародна торгівля розглядається як особливий тип суспільних відносин, що виникають у світовій системі господарства в процесі і з приводу обміну товарами та послугами між державами, для кожної з яких характерна власна зовнішньоторговельна політика. Такі відносини регулюються спеціальними міжнародними регламентами: договорами, угодами, актами та іншими нормами міжнародного права. З огляду на цей підхід предметом міжнародної торгівлі є організація торговельного обміну з урахуванням національних інтересів і глобальних тенденцій розвитку світового господарства в цілому, а об'єктом - торговельний обмін як сукупність операцій з експорту та імпорту [6, c. 76-77].Слід зазначити, що історія розвитку міжнародної торгівлі є балансуванням між цими двома підходами.


  1. Сучасні форми світової торгівлі


Купівля–продаж товарів і послуг на світовому ринку має свої особливості залежно від існуючого механізму регулювання торгівлі між країнами або їх угрупованнями, специфіки взаємодії суб'єктів торгівлі — продавців (експортерів) і покупців (імпортерів) — та об'єктивних характеристик конкретного товарного ринку, що визначають механізми торгівлі, форми угод, торговельних традиції тощо. 

Згідно з точки зору найбільш авторитетних українських вчених-економістів, форми міжнародної торгівлі доцільно класифікувати за такими критеріями:

– регулювання торговельно–економічних відносин між країна ми (групами країн);

– специфіка торговельно–економічної взаємодії суб'єктів торгівлі — експортерів та імпортерів;

– особливості предмета торгівлі [13, c. 122].

У таблиці 1.2 наведені форми міжнародної торгівлі згідно з даною класифікацією.

Таблиця 1.2

Форми світової торгівлі

Критерії класифікації

Форми міжнародної торгівлі

Сутність форми міжнародної торгівлі

За критерієм регулювання МТВ

Звичайна міжнародна торгівля


здійснення регулювання в повному обсязі відповідно до національного законодавства

Дискримінаційна міжнародна торгівля

введення обмежень державою на експортно-імпортні операції

Преференційна торгівля

торгівля, при здійсненні якої застосовуються пільги (податкові, митні)

За критерієм взаємодії суб'єктів МТВ

Традиційна торгівля

експорт-імпорт товарів і послуг

Торгівля кооперуємою і спеціалізованою продукцією

Торгівля здійснюється на основі довгострокових угод

Зустрічна торгівля

бартер, операції з давальницькою сировиною, операції на компенсаційній основі

За критерієм об'єкта

Торгівля сировиной
Торгівля паливом
Торгівля продовольством
Торгівля напівфабрикатами
Торгівля готовими виробами

Торгівля товарами виробничого призначення та невиробничого призначення

Торгівля послугами

Торгівля виробничими послугами, транспортними, експедиторськими, консультаційними, консигнаційними, посередницькими, туристичними, маркетинговими, обліковими й ін.


Проаналізуємо кожну з наведених форм більш детальніше.

  1. Звичайна торгівля не передбачає надання однією державою іншій на взаємній основі або в односторонньому порядку будь яких пільг у торговельному режимі. Звичайна торгівля і відповідний торговельний режим виникають в умовах відсутності торговельних, торговельно–економічних угод і домовленостей між країнами. Крім підвищеної ставки митного оподаткування, у торговельних відносинах за умовам звичайної торгівлі застосовуються і жорсткіші інструменти регулювання товарних потоків — кількісні обмеження, адміністративні формальності, звичайна (не пільгова) система оподаткування імпортних товарів тощо [14, c. 472].

  2. Дисримінацїйна торгівля виникає у результаті застосування в торговельно–економічних відносинах жорстких обмежувальний заходів (ембарго, торговельний бойкот, торговельна блокада) тa інших інструментів, що дискримінують права торговельного партнера.

  3. Преференційна торгівля передбачає надання однією державою іншій на взаємній основі або в односторонньому порядку пільг у торговельному режимі. Подібні торговельні преференції застосовуються в усіх сферах торговельного та економічного регулювання (таких як митний тариф, оподаткування, кількісні обмеження, валютні операції, кредитування, страхування, стандартизація, ціноутворення). Преференції надаються на підставі участі в митних та економічних союзах, міжнародних організаціях, у результаті дво– та багатосторонніх домовленостей та угод [14, c. 474].

  1. Традиційна торгівля являє собою торгівлю між суб’єктами різних національних економік за традиційними правилами, тобто за формулою: товар—гроші (залежно від попиту і пропонування).

  2. Торгівля продукцією в рамках кооперації — це спосіб реалізації продукції між суб’єктами міжнародної виробничої кооперації, котра здійснюється, як правило, за трансфертними цінами в пільговому режимі. Цей вид зовнішньої торгівлі означає, що суб'єкти ЗЕД до здійснення акту купівлі-продажу товару мають виробничі відносини (зовнішньоекономічні контракти про кооперацію виробництва даної продукції) і продовжують їх після здійснення зовнішньоторговельної угоди. При цій формі торгівлі реалізується тільки кооперативна продукція, тобто та продукція обмін якої є предметом відповідних зовнішньоекономічних контрактів суб'єктів ЗЕД [15, c. 86].

  3. Зустрічна торгівля — це сукупність міжнародних торговельних угод, за укладання яких закупівля продукції супроводжується зворотним постачанням товарів з метою досягнення балансу експортно-імпортних операцій [14, c. 474].

У таблиці 1.3 наведені різновиди зустрічної міжнародної торгівлі.

Таблиця 1.3

Різновиди різновиди зустрічної міжнародної торгівлі.

Форми зустрічної міжнародної торгівлі

Види зустрічної міжнародної торгівлі

Підвиди форм зустрічної торгівлі

Товарообмінні операції та компенсаційні угоди на безвалютній основі

Угоди з єдиноразовою поставкою

Бартерні угоди

Пряма компенсація

Угоди з тривалими термінами виконання

глобальні угоди

базові угоди

угоди про товарообмін на основі листа зобов’язання

Компенсаційні угоди на комерційній основі

Короткочасні компенсаційні угоди

часткова компенсація

повна компенсація

трьохстороння компенсація

короткочасні зв’язані угоди

Зустрічні закупки

паралельні угоди

джентельментські угоди

угоди з доданням фінансових зобов’язань

Довгострокові авансові закупки
Компенсаційні угоди на основі домовленостей про виробниче співробітництво

Великомасштабні довгострокові компенса­ційні угоди із зворотньою закупкою товарів

Угоди з зобов’язаннями про компенсації вартості обладнання, яке поставляється

Угоди з зобов’язаннями по компенсаційним закупкам рівними чи нижчими за вартістю обладнання, яке поставляється

“Угоди про розподіл продукції”
Угоди “розвиток-імпорт”Проаналізуємо приведені форми світової торгівлі більш детальніше.

3.1 Торгівля сировинними товарами – це експорт\імпорт товарів до яких відносяться мінеральна сировина, продукти його збагачення і переробки (чорні і кольорові метали), сільськогосподарська сировина рослинного і тваринного походження і продукти їх первинної переробки, а також продовольчі товари.

3.2 Торгівля промисловими товарами, машинами, устаткуванням. До товарів широкого вжитку відносять одяг, взуття, миючі засоби, меблі, побутова техніка, товари для особистої гігієни, парфуми і косметика, аксесуари, ювелірні прикраси, хутряні вироби, автомобілі. Машинно-технічна продукція підрозділяється на готовою продукцією та продукції в розобраному виді. Готова продукція - це - постачання машин і устаткування в готовому до експлуатації вигляді. Наприклад, транспортні засоби, продукція верстатобудування, технічні товари культурно-побутового призначення. продукцією в розібраному виді. В автомобільній промисловості продукція постачається в розобраному виді (питома вага автомобілів у розібраному вигляді і комплектуючих виробів на даному ринку складає 40-50%).

3.3 Торгівля послугами. Прикладом даної форми торгівлі є транспортні послуги, туризм, оренда, комп'ютерні, фінансові, інженерні послуги, послуги зв'язку тощо [16, c. 237].

Також слід зазначити, що міжнародні економічні операції залежно від виконуваних функцій поділяються на основні - здійснюються між безпосередніми учасниками операції, та забезпечувальні (допоміжні, зазвичай стосуються просування товарів на ринку) - пов'язані з переміщенням товару до покупця [17, c. 107].Різноманітні зовнішньоторговельні операції мають принципові сутнісні відмінності, вони охоплюють широкий комплекс взаємовідносин економічного, валютно-фінансового та правового характеру між партнерами і реалізуються на підставі складання зовнішньоторговельних угод.


  1. Структура світової торгівлі та основні показники оцінки її ефективності


Світова торгівля розподіляється і змінюється нерівномірно як територіальне, так і за видами продукції, товарними формами та вида­ми торговельних відносин. Сучасні тенденції в структурі та динаміці світової торгівлі зумовлені динамікою розвитку суспільного поділу праці у світогосподарській сфері. Знання структури світової торгівлі та її динаміки необхідні для успішного ведення міжнародного бізнесу [18, c. 354].

Географічна структура міжнародної торгівлі - це розподіл торговельних потоків між окремими країнами та їх групами, створеними за територіальною або організаційною ознакою.

Територіальна географічна структура узагальнює дані про масштаби міжнародної 


Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Навчальний посібник Харків нфаУ 2011 (07) к 15 Рецензенти: В. О. Тюріна
2015 -> Київська духовна академія української православної церкви київського патріархату новітні релігійні та містичні рухи: системний аналіз Збірник наукових праць
2015 -> Положення про підготовку науково-педагогічних І наукових кадрів { Із змінами, внесеними згідно з Постановами км n 960 ( 960-2000-п ) від 14. 06. 2000 n 1124 ( 1124-2004-п ) від 27. 08. 2004 n 254
2015 -> Положення про організацію освітнього навчального процесу Миколаїв-2015 ббк 74. 202 П 52 Затверджено вченою радою Миколаївського національного університету імені В. О
2015 -> Міністерство освіти І науки україни технолого-економічний коледж миколаївського національного аграрного університету
2015 -> Матеріали VІІІ міжнародної науково-практичної конференціїз питань патріотичного виховання молоді
2015 -> Гарбадин Андрій Стефанович робоча програма


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка