Реферат дипломной работыСкачати 35.79 Kb.
Дата конвертації15.04.2016
Розмір35.79 Kb.
#10006
ТипРеферат

РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ


Студентки 5 курса 6 группы, дневной формы обучения

Курбатовой Дианы Андреевны


«Отражение истории партизанского движения и антифашистского сопротивления в экспозициях государственных музеев Беларуси. 1991-2015 гг.»

Ключевые слова: Великая Отечественная война, Германия, Республика Беларусь, партизанское движение, подпольная антифашистская борьба, Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны, музей, интерпретация, экспозиция.

Актуальность данной работы заключается в том, что тема Великой Отечественной войны и сегодня играет важную роль в жизни страны. Это обусловлено, прежде всего, необходимостью накопления и передачи социально-исторического опыта, полученного человечеством в результате Второй мировой и Великой Отечественной войн, от одного поколения людей другому. Еще одним важным аспектом является необходимость памяти событий, произошедших в первой половине ХХ века, для предотвращения подобных событий в будущем.Объектом данного исследования является борьба белорусского народа против немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны.

Предмет исследования – интерпретация партизанской и подпольной антифашистской борьбы в экспозициях государственных музеев Беларуси 1991 – 2015 гг.

Цель данной дипломной работы – рассмотреть способы и методы интерпретаций партизанского движения и подпольной антифашистской борьбы в экспозициях государственных музеев Республики Беларусь в 1991-2015 гг.

Дипломный проект включает в себя введение, основную часть, заключение, список использованной литературы и приложения.

При написании дипломной работы были использованы как общенаучные методы, а именно: анализ-синтез, индукция-дедукция, аналогия-сходство, так и специально-исторические, такие как историко-генетический, историко-сравнительный, историко-типологический и историко-ретроспективный.

Результатом данного исследования стало изучение современного состояния экспозиций по истории партизанского и подпольного движения. Рассмотрены способы и методы интерпретации событий Великой Отечественной войны в экспозициях государственных музеев Беларуси.РЭФЕРАТ ДЫПЛОМНАЙ ПРАЦЫ

Студэнткі 5 курса 6 групы, дзённай формы навучання

Курбатавай Дыяны Андрэеўны
«Адлюстраванне гісторыі партызанскага руху і антыфашысцкага супраціву ў экспазіцыях дзяржаўных музеяў Беларусі.

1991-2015 гг.»


Ключавыя словы: Вялікая Айчынная вайна, Германія, Рэспубліка Беларусь, партызанскі рух, падпольная антыфашысцкая барацьба, Беларускі дзяржаўны музей гісторыі Вялікай Айчыннай вайны, музей, інтэрпрэтацыя, экспазіцыя.

Актуальнасць дадзенай работы заключаецца ў тым, што тэма Вялікай Айчыннай вайны і сёння адыгрывае важную ролю ў жыцці краіны. Гэта абумоўлена, перш за ўсё, неабходнасцю назапашвання і перадачы сацыяльна-гістарычнага вопыту, атрыманага чалавецтвам у выніку Другой сусветнай і Вялікай Айчыннай войнаў, ад аднаго пакалення людзей іншаму. Яшчэ адным важным аспектам з'яўляецца неабходнасць памяці падзей якія адбыліся ў першай палове ХХ стагоддзя, для прадухілення падобных падзей у будучыні.Аб'ектам дадзенага даследавання з'яўляецца барацьба беларускага народа супраць нямецка-фашысцкіх захопнікаў у гады Вялікай Айчыннай вайны.

Прадмет даследавання інтэрпрэтацыя партызанскай і падпольнай антыфашысцкай барацьбы ў экспазіцыях дзяржаўных музеяў Беларусі 1991 - 2015 гг.

Мэта дадзенай дыпломнай працы - разгледзець спосабы і метады інтэрпрэтацый партызанскага руху і падпольнай антыфашысцкай барацьбы ў экспазіцыях дзяржаўных музеяў Рэспублікі Беларусь у 1991-2015 гг.

Дыпломны праект уключае ў сябе ўвядзенне, асноўную частку, заключэнне, спіс выкарыстанай літаратуры і дадатак.

Пры напісанні дыпломнай працы былі выкарыстаны як агульнанавуковыя метады, а менавіта: аналіз-сінтэз, індукцыя-дэдукцыя, аналогія-падабенства, так і спецыяльна-гістарычныя, такія як гісторыка-генетычны, гісторыка-параўнальны, гісторыка-тыпалагічны і гісторыка-рэтраспектыўны.

Вынікам дадзенага даследавання стала вывучэнне сучаснага стану экспазіцый па гісторыі партызанскага і падпольнага руху. Разгледжаны спосабы і метады інтэрпрэтацыі падзей Вялікай Айчыннай вайны ў экспазіцыях дзяржаўных музеяў Беларусі.


SUMMARY

 5 year student in group 6, the day form of training

Kurbatova Diana Andreevna

«The reflection of the history of the partisan movement and the anti-fascist resistance in the expositions of the state museums of Belarus. 1991-2015 years.»

Keywords: Great Patriotic War, Germany, Belarus, the guerrilla movement, underground anti-fascist struggle, Belarusian Great Patriotic War Museum, a museum, interpretation, exhibition.

The relevance of this work lies in the fact that the theme of the Great Patriotic War, and today plays an important role in the life of the country. This is due, above all, need to accumulate and transfer of the social and historical experience gained by humanity during the Second World War and the Great Patriotic War, from one generation to another. Another important aspect is the need for a memory of events occurred in the first half of the twentieth century, to prevent similar events in the future.The object of this study is the struggle of the Belarusian people against the Nazi invaders during the Great Patriotic War.

Subject of investigation - interpretation of the partisan and underground anti-fascist struggle in the expositions of the state museums in Belarus 1991 - 2015 years.

The aim of this thesis - to consider ways and methods of interpretation of the partisan movement and the underground anti-fascist struggle in the expositions of the state museums of the Republic of Belarus in 1991-2015 gg.

Graduation project includes introduction, main part, conclusion, list of references and applications.

When writing a thesis have been used as scientific methods, namely: analysis, synthesis, induction, deduction, analogy, similarity, and especially historical, such as the historical-genetic, historical, comparative, historical, typological and historical-retrospective.

The result of this research was to study the current state of exhibitions on the history of the partisan and underground movement. The ways and methods of interpretation of the events of the Great Patriotic War in the expositions of the state museums of Belarus.

Скачати 35.79 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка