Психомоторна підготовка студенток соціологічної спеціальності у процесі з фізичного вихованняДата конвертації12.04.2016
Розмір110 Kb.
#3392
УДК: 796.011.03

Фалькова Н.І.,Зубко І.В.,Кочура Г.В.

ПСИХОМОТОРНА ПІДГОТОВКА СТУДЕНТОК СОЦІОЛОГІЧНОЇ СПЕЦІАЛЬНОСТІ У ПРОЦЕСІ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ
Розглядається методика розвитку психомоторних якостей студенток соціологічної спеціальності з використанням спеціальних сенсомоторних вправ вибірної спрямованості для підвищення ефективності рухової активності студенток у цілому.

Ключові слова: сенсомоторні вправи, сенсомоторні здібності, професійно-прикладна фізична підготовка.

Постановка проблеми. Розвиток теорії та методики фізичного виховання взаємно збагачуються і розширюють свої можливості завдяки вивченню різних видів професійної діяльності. Вивчення змісту професій допомагає розкрити всю складність діяльності, виявити її функціональні та структурні особливості, визначити моделі різноманітності взаємовідносин особистості майбутнього спеціаліста з предметами, засобами і продуктами праці, з рядом специфічних і неспецифічних явищ, що супроводжують процес праці, розкрити напруження різних психічних функцій і на основі цього окреслити весь спектр вимог до людини як до суб'єкту відповідної професійної діяльності.

Професія соціолога пов’язана з переробкою інформації та розрізняється за особливостями предмету праці. Психологічні вимоги до професії такі: гарна оперативна і механічна пам’ять; здатність до тривалої концентрації уваги; розподіл і переключення уваги; точність сприйняття; посидючість, терпіння; логічне мислення.

Теперішній освітній простір пропонує великий обсяг наукового матеріалу щодо впровадження професійно – прикладної фізичної підготовки в підготовку людини до різних видів діяльності [1,2,4]. Враховуючи сучасні умови розвитку України та відсутність єдиних підходів щодо розробки та укладання уніфікованої програми з ППФП необхідно передбачити чітку структуру цієї підготовки, як важливого чинника вдосконалення професійної підготовки та гармонійного фізичного розвитку студентів. До того ж, зниження обсягу навчальних годин з фізичного виховання студентів не дозволяє проводити окремі заняття з професійно – прикладної фізичної підготовки. Тому актуальним завданням є використовування спеціальних комплексів вправ професійно – прикладної спрямованості на кожному занятті з фізичного виховання для розвитку психомоторних здібностей.

Мета дослідження: встановити методи педагогічних впливів для розвитку та удосконалення психомоторних здібностей у процесі фізичного виховання студенток-соціологів.

Задачі дослідження:

1. Проаналізувати та узагальнити теоретико-методологічні аспекти професійно-прикладної фізичної підготовки студентів вищих навчальних закладів.

2. Виявити рівень розвитку психомоторних здібностей студенток - соціологів.

3. Розробити методику удосконалення психомоторних здібностей студенток-соціологів засобами загальної фізичної підготовки.

4. Експериментально перевірити ефективність методики удосконалення психомоторних здібностей студенток соціологічної спеціальності.

Методи дослідження:

1.Аналіз теоретико – методологічних аспектів професійно – прикладной фізичної підготовки студентів вищих навчальних закладів.

2. Педагогічне спостереження.

3. Оцінка точності суб’єктивного сприяття просторових та динамічних характеристик фізичних вправ за методикою В.О.Щербини [3]. Дані тести з різним ступенем точності дозволяють за допомогою сенсорних систем оцінювати рівень розвитку професійно-прикладних якостей студенток соціологічної спеціальності і психофізичних здібностей.


  1. Педагогічний експеримент.

  1. Математичний аналіз отриманих експериментальних даних.

Організація досліджень. Для вирішення завдань роботи оцінювались сенсомоторні здібності обстежуваних. У дослідженнях взяли участь 100 студенток І-ІІ курсу спеціальності «Соціологія» Донецького національного технічного університету віком 17-18 років, віднесених за станом здоров'я до основної медичної групи. Студентки були розподілені на контрольну та експериментальну групи по 50 осіб.

Дослідження проводилися в три етапи.На першому етапі - аналітичному вивчалася та аналізувалася науково-методична література за проблемою дослідження, визначалася мета, конкретизувалися задачі.

На другому етапі проводився констатуючий експеримент, оцінювалося оцінювалися сенсомоторні індивідуальні показники студенток у процесі фізичного виховання. Це давало можливість оцінити рівень розвитку спеціальних індивідуальних психомоторних здібностей студенток соціологічної спеціальності.

На підставі отриманих результатів на першому і другому етапах педагогічних досліджень проводився теоретичний і практичний пошук ефективних педагогічних впливів на розвиток психомоторних характеристик систем організму студенток соціологічної спеціальності.На третьому етапі проводився формуючий педагогічний експеримент. Ця серія досліджень містила 12 навчальних занять відповідно до робочої програми – 2 години на тиждень протягом 3 місяця. Тривалість занять відповідала загальним вимогам і складала 90 хвилин

На четвертому етапі проводилася статистична обробка отриманих експериментальних даних, та їх аналіз.

Результати досліджень та їх обговорення.

Для розв'язання завдань роботи проводився формуючий експеримент. Студентки контрольної групи займалися на заняттях з фізичного виховання за загальноприйнятою програмою, а експериментальна – з включенням спеціальних сенсомоторних вправ, зорієнтованих на формування психомоторних здібностей студенток соціологічної спеціальності.

Програма для експериментальної групи відрізнялася від загальноприйнятої тим, що в різні частини уроку вставлялися вправи на тренування вестибулярного апарату, різноманітні вправи на рівновагу, вправи, які вимагають швидкого переходу від напруження до розслаблення м’язів, які виконуються без зорового контролю.

У результаті проведеного експерименту з визначення просторових характеристик відстаней отримані дані, що представлені в таблиці 1. Порівняльний аналіз даних за характеристиками заповненого еталону простору показав, що на початку експерименту контрольна та експериментальна групи не відрізнялися за вихідними показниками (Р > 0,05), та виконували цей тест на «задовільно»

Таблиця 1.

Показник сенсомоторних функцій за тестом «Заповнений еталон простору» студенток контрольної та експериментальної груп на початок педагогічного експерименту


Група

Вихідне відхилення, см

Оцінка

Р<0,05

Контрольна

19,84,0

3Експериментальна

19,64,8

3

У результаті визначення рівня розвитку уміння у студенток диференціювати м'язові зусилля отримані дані, що представлені в таблиці 2.

Порівняльний аналіз даних за характеристиками диференціювання м'язових зусиль показав, що на початку експерименту контрольна та експериментальна групи не відрізнялися за вихідними показниками (Р > 0,05), та виконували цей тест на «задовільно»

Таблиця 2.Показник сенсомоторних функцій за тестом «Точність м’язових зусиль» студенток контрольної та експериментальної груп на початок педагогічного експерименту


Група

Вихідне відхилення, кг

Оцінка

Р<0,05

Контрольна

7,42,6

3Експериментальна

8,93,1

3

Порівняльний аналіз даних за характеристиками сенсомоторних здібностей після проведення формуючого експерименту показав певні зміни як в контрольній, так в експериментальній групах таблиця 3.

Таблиця 3.

Показник сенсомоторних функцій за тестом «Заповнений еталон простору» студенток контрольної та експериментальної груп після проведення формуючого педагогічного експерименту


Група

Після експерименту, см

Оцінка

Р<0,05

Контрольна

19,03,5

3


<

Експериментальна

12,62.4

4

Як видно з таблиці, скорочення відхилення відбулося як в контрольній, так і в експериментальній групах. Проте, в контрольній групі воно склало всього 0,8 см., в експериментальній – на 7 см. Поліпшення в експериментальній групі вірогідно (Р <0,05). Це свідчить про поліпшення взаємодії зорового і кінестетичного аналізатора.

Використання вправ сенсомоторного характеру дозволило поліпшити показники точності динамічних характеристик за тестом «точність м’язових зусиль» таблиця4.

Таблиця 4.


Показник сенсомоторних функцій за тестом «Точність м’язових зусиль» студенток контрольної та експериментальної груп після проведення формуючого педагогічного експерименту


Група

Після експерименту, кг

Оцінка

Р<0,05

Контрольна

7,73,4

3


<

Експериментальна

5,42,2

4

Після проведення формуючого експерименту показники контрольної групі погіршилися на 0,3 кг, експериментальної – поліпшилися на 3,5 кг.

При використанні загальноприйнятої методики проведення навчальних занять рівень психомоторних здібностей за диференціацією динамічних зусиль знизився на 0, 4%, а заданий еталон простору дії покращився всього на 4,0% за диференціацією динамічних зусиль на 39,3 %, оцінки точності простору дії – на 35,7 %.

Більш високий рівень розвитку індивідуальних психомоторних якостей і сенсомоторних функцій в експериментальній групі показав залежність їх від , раціональної організації навчального процесу - послідовно побудованих педагогічних дій від простих до більш складних, оптимального наростання інтенсивності та обсягу при виконанні спеціального комплексу сенсомоторних вправ. Звертає на себе увагу той факт, що найбільш істотне поліпшення результатів спостерігається в студенток, які мали більш низькі вихідні показники.

Висновки.

1.При вирішенні завдань професійно-прикладної фізичної підготовки майбутніх фахівців варто пам’ятати, що вона здійснюється в тісному зв’язку із загальним руховим розвитком, що є одним з основних засобів фізичного виховання у вищому навчальному закладі. Структурою професійно-прикладної фізичної підготовки є забезпечення високого рівня психофізичної готовності до майбутньої професійної діяльності студента.

2.Запропонована нами методика розвитку психомоторних якостей студентів економічних спеціальностей з використанням спеціальних сенсомоторних вправ вибірної спрямованості дозволяє підсумовувати обсяг, інтенсивність вправ і виконувати їх в цілісній взаємодії із зовнішньою та внутрішньою інформацією для підвищення ефективності рухової активності студенток у цілому.

3.Застосування в експериментальних групах спеціального комплексу сенсомоторних вправ при проведенні навчальних занять дозволило підвищити рівень сенсомоторних здібностей за точністю диференційованих динамічних зусиль на 39,3%; оцінкі точності простору дії – на 35,7%. При використанні загальноприйнятої методики проведення навчальних занять рівень сенсомоторних здібностей за диференціацією динамічних зусиль знизився на 0,4%, а заданий еталон простору дії покращився всього на 4,0%.

Перспективи подальших досліджень. Використання комплексу сенсомоторних вправ у студенток інших спеціальностей та зіставлення характеристик розвитку їх спеціальних прикладних здібностей та психомоторних функцій.

Література

1. Домашенко А. Науково-теоретичні засаді організації професійно – прикладної фізичної підготовки студентів /А.Домашенко, В. Стефанишин, С. Козіброцький//Молода спортивна наука України: Зб.наук.праць з галузі фізичної культури та спорту. Вип.7:У 3-х т.-Львів: НФВ “Українські технологї”, 2003.-Т.2.- С.189-192.

2. Раевский Р.Т. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов технических вузов:учеб-метод.пособ./ Р.Т.Раевский.- М.:Высшая школа, 1985.-136 с.

3.Фалькова Н.І. Структурно – функціональна діагностика студентів які займаються фізичним вихованням і спортом:учб.-метод.посіб/ Н.І.Фалькова, В.В.Сидорова- Донецьк: ДонНТУ, 2006.- 66 с.

4.Фалькова Н.І. Зміст психофізичної підготовки до професійної діяльності майбутніх фахівців/ Н.І.Фалькова, І.В. Зубко// Здоров'я і освіта: проблеми та перспективи. Мат.II Міжнародної науково-практичної конференції (17-18 ноября).- Донецьк:Норд-прес, ДонНУ, 2010.- с. 141-143.
Фалькова Н.И., Зубко И.В., Кочура А.В.

ПСИХОМОТОРНАЯ ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОК СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ

Рассматривается методика развития психомоторных качеств студенток социологической специальности с использованием специальных сенсомоторных упражнений избирательной направленности для повышения эффективности двигательной активности студенток в целом.

Ключевые слова: сенсомоторные упражнения, сенсомоторные способности, профессионально – прикладная физическая подготовка.

Falkova N. I., Zubko I.V., Kochura G.V.

PSYCHOMOTOR PREPARATION OF STUDENTS OF THE SOCIOLOGICAL SPECIALITY IN THE COURSE OF PHYSICAL TRAINING

It is considered the technique of development of psychomotor qualities of students of a sociological speciality using special sensormotor exercises selectively oriented to increase the efficiency of physical activity of students.Keywords: sensormotor exercises, sensormotor abilities, professionally - applied physical preparation.
Каталог: jspui -> bitstream -> 123456789
123456789 -> О. А. Поцулко психологія управління навчально-методичний комплекс для студентів заочної форми навчання спеціальності «Менеджмент організації»
123456789 -> Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад донецький національний технічний університет
123456789 -> Євген Бойко, Володимир Шпортій
123456789 -> Навчальний посібник Укладачі: Н. Г. Матейчук, О. П. Степаненко чну 2014 ббк 88. 8


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал