Психолого-педагогічний супровід розвитку особистості у навчально-виховному процесі. Психологічний аналіз урокуСкачати 64.66 Kb.
Дата конвертації07.09.2017
Розмір64.66 Kb.
Психолого-педагогічний супровід розвитку особистості у навчально-виховному процесі. Психологічний аналіз уроку

Питання для обговорення

 1. У чому полягають особливості супроводжуючої роботи у системі гуманістично орієнтованої освіти?

 2. Які вікові та індивідуальні особливості молодших школярів важливо враховувати у процесі супроводу?

 3. Які критерії, на Ваш погляд, у найбільшій мірі характеризують рівень розвитку учня?

 4. З якими туднощами Ви зустрічаєтеся при здійсненні супроводу?

 5. Наведіть приклади ситуацій, коли дитина потребує психологічної підтримки. Проаналізуйте шляхи їх вирішення.

 6. Які знання з педагогічної психології потрібні керівнику школи для проведення аналізу навчально-виховного процесу.?

 7. Які критерії ефективності роботи вчителя є найбільш значимими з позиції гуманізації освіти?

 8. Які типові помилки допускаються у ході психологічного аналізу навчальної діяльності?

 9. Розгляньте схему аналізу, запропоновану у теоретичному блоці. Які доповнення або уточнення Ви пропонуєте внести, щоб підвищити її ефективність?

 10. Які труднощі Ви відчуваєте, аналізуючи психологічну складову уроку або інших форм навчально-виховного процесу?

 11. Як допомогти вчителю здійснювати самоаналіз уроку з позицій психологічної науки?

( теоретичний матеріал)

Ключові поняття теми: психологічний супровід, розвиток особистості, етапи та завдання супроводу, показники розвитку, психологія діяльності, психічні процеси, індивідуальні особливості учнів, емоційний стан, емпатія, мотивація, рівні спілкування, педагогічне співробітництво

В умовах гуманізаціі освіти важливого значення набуває проблема психолого – педагогічного супроводу розвитку особистості кожного учня з метою забезпечення оптимальних умов для успішного навчання, виховання та самореалізаціі.Психолого – педагогічний супровід – це професійна діяльність дорослих, що взаємодіють з дитиною в шкільному середовищі. Супроводжуюча робота спрямована на створення сприятливих умов для навчання та соціального і психологічного розвитку.

Основні завдання супроводу:

 • Систематичне відстеження психолого – педагогічного статусу учня та динаміки його психічного розвитку в процесі шкільного навчання.

 • Створення соціально – психологічних умов для розвитку особистості та успішного навчання. Вирішення цієі проблеми можливе, коли навчальний процес будується за гнучкими схемами і може трансформуватись в залежності від психологічних особливостей учнів, що навчаютьсяу у даному закладі.

 • Створення соціально – психологічних умов для надання допомоги учням, що мають проблеми у навчанні та психологічному розвитку. Цей напрямок діяльності орієнтований на школярів, які слабо засвоюють навчальний матеріал, мають труднощі у спілкуванні, поведінці, психологічному самовідчутті, тощо. Для надання допомоги таким учням необхідна система дій та конкретних заходів, яка допоможе подолати або компенсувати існуючи проблеми.

Найбільш важливі питання супроводу вирішуються в паралелях 1, 4, 5 та 10 класів. Кожен цикл супроводу має певну універсальну структуру, алгоритм реалізаціі, вирішує своі конкретні завдання.

Перший етап – усвідомлення та постановка проблеми, що може виявитися в процесі діяльності або в результаті погибленоі психодіагностики. При цьому дуже важливо визначити психолого – педагогічний статус учня на даний момент, особливості його розвитку, індивідуальну Я- концепцію, як систему ставлення до себе та до інших тощо.

Другий етап - уточнення проблеми. Його головне завдання – визначити суть проблеми, яка виникла у дитини, знайти іі приховані причини. При цьому слід пам’ятати, що труднощі можуть бути пов’язані з сімейними, педагогічними, медичними факторами, тому необхідно узагальнити та ситематизувати всю інформацію, якою володіють дорослі – учасники супроводу.

Формою організаціі такоі узагальнюючоі роботи може бути психолого – педагогічний консиліум, у процесі якого вчителі та психолог мають унікальну можливість побачити кожну дитину як цілісну особистість, врахувати більшу частину факторів, що впливають на навчання та розвиток.Третій етап – вирішення проблеми. На даному етапі необхідно розробити едину стратегію супроводу, визначити завдання і форми роботи окремих шкільних спеціалістів та реалізувати цілісну систему заходів, спрямованих на розвиток та корекцію. На цьому етапі мають бути реалізовані рекомендаціі психолого – педагогічного консиліуму по відношенню, як до класу в цілому, так і до окремих учнів.

Основні напрямки роботи:

 • Загальна розвивальна робота з учнями;

 • Корекційно – розвивальна та консультативна робота з учнями, в яких виявлені психологічні проблеми у начанні та розвитку;

 • Консультування учасників педагогічного процесу (в першу чергу, батьків) з питань навчання та розвитку окремих школярів та учнівських груп;

 • Надання допомоги для пошуку спеціалістів, які можуть надати допомогу у вирішенні проблеми.

Зміст діяльності на даному етапі залежить, в першу чергу, від віку учнів, проте можливо визначити основні показники, які повинні бути в центрі уваги учасників супроводу.

 • Пізнавальна сфера
 • Рівень розвитку мислення


 • Сформованість навчальних навичок

 • Розвиток мови

 • Працездатність та рівень енергіі

 • Взаємодія з однолітками

 • Взаємодія з педагогами

 • Поведінкова саморегуляція

 • Наявність і характер навчальноі мотиваціі

 • Емоційний стан

 • Особливості індивідуальноі Я- концепціі.

 • Комунікативна готовність

Підготовка вчителя до реалізаціі у співробітництві з пихологічною службою школи основних завдань супроводу передбача, насамперед, підвищення рівня його психолого – педагогічноі культури і професійноі майстерності, оволодіння сучасними методами діагностики та корекціі.

Нова парадигма освіти змінила ставлення до основних критеріів, за якими оцінюється якість навчально – виховного процесу в сучасній школі.

Головним показником ефективності педагогічної діяльності є на сьогодні рівень розвитку особистості учня, можливості його самореалізації в суспільстві та особистому житті.

В зв’язку з цим для керівника школи актуальною є проблема аналізу педагогічного процесу з позицій особистісно-орієнтованого підходу як основи гуманізації діяльності освітнього закладу.

Схеми психологічного аналізу уроку, як основної форми організації навчального процесу, представлені в роботах таких психологів, як Р.В. Овчарова, А.К. Маркова, Н.В. Кузьміна, Р.С. Немов тощо.

Розглянемо зміст основних блоків психологічного аналізу та питань, які конкретизують вимоги до сучасного уроку.1. Організація діяльності учнів.

 • Яке співвідношення різних видів пізнавальної діяльності ( перцептивної, мнемічної, мисленевої, імажитивної ) мало місце на уроці?

 • Які засоби активізації учнів використовувались вчителем?

2. Розвиток і тренаж пам’яті.

 • Чи правильно була визначена мета запам’ятовування?

 • Як організований процес осмислення матеріалу?

 • Які види опор використовувались вчителем? Чи вміють учні самостійно підбирати і використовувати опори?

 • Які види діяльності допомагали засвоєнню матеріалу, що вивчався?

 • Як організоване повторення на даному уроці, в системі уроків?

 • Як використовувались можливості « ефекту краю» ?

 • Чи використовував учитель можливості незавершених завдань, проблемних ситуацій, випереджуючих завдань для розвитку пам’яті?

3. Організація процесу мислення і розвиток уяви.

 • Які операції мислення відпрацьовувались вчителем протягом уроку?

 • ( визначення відмінних та класифікаційних ознак, порівняння, аналіз, синтез, абстрагування, формування понять, тощо )

 • Які прийоми розвитку мислення та уяви використовувались?

 • Які завдання сприяли розвитку відтворюючої і творчої уяви?

4. Керівництво увагою учнів.

 • Як використовувались можливості розподіляти та переключати увагу учнів?

 • Які види уваги ( мимовільна, довільна, позадовільна ) використовувались вчителем?

 • Які фактори сприяли активізації уваги?

 • Чи були використані можливості психологічного розвантаження, зняття напруженості і перевтоми?

5. Врахування індивідуальних особливостей учнів.

 • Які індивідуальні завдання були запропоновані учням?

 • Як використовувались можливості диференційованої допомоги з боку вчителя?

6. Емоційний фон навчання.

 • У якому настрої перебував учитель, учні?

 • Чи були використані можливості позитивного заохочення, ситуації успіху для створення позитивної мотивації навчання?

 • В якій мірі враховувався емоційний стан окремих учнів?

 • Чи здатний учитель до емпатії?

7. Спілкування на уроці.

 • Як організовано процес спілкування?

 • Які рівні ( примітивний, маніпулятивний, ігровий, діловий, конвенційний, духовний ) переважають?

 • Чи відповідають дистанції спілкування його характеру? Як змінювались протягом уроку позиції спілкування?

 • Чи були реалізовані на уроці відношення співробітництва?

Висновки, рекомендації і конструктивні пропозиції.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка