Психолого-педагогічні проблемиСторінка21/24
Дата конвертації15.04.2016
Розмір4.82 Mb.
#9839
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24

АНОТАЦІЇ
ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ ДО РОБОТИ В СІЛЬСЬКІЙ ШКОЛІ

Галина Коберник

Фахова підготовка вчителя в умовах освітнього середовища

У статті розкривається, що умовою підвищення якості підготовки майбутнього вчителя у вищому навчальному закладі є створення освітнього середовища в процесі інтерактивних технологій навчання

Ключові слова: едукаційне середовище, інтерактивні технології, майбутні вчителі


Людмила Коваль

Cтупеневий характер технологічної підготовки майбутніх учителів початкової школи

У статті розглядаються особливості технологічної підготовки майбутніх учителів початкової школи як складного інтегрованого утворення, що відображає якісно нову характеристику функціонування дидактико-методичної системи навчання в умовах ступеневої педагогічної освіти

Ключові слова: загальнонавчальні технології, предметні технології, технологічна підготовка, ступенева педагогічна освіта


Олег Комар

Продуктивна підготовка майбутнього вчителя іноземної мови

В даній статті автор розкриває сутність продуктивної підготовки майбутнього вчителя іноземної мови через інтерактивні технології, а також досліджує готовність студентів до застосування інтерактивних технологій у своїй професійній діяльності.

Ключові слова: інтерактивні технології, продуктивна підготовка, професійна діяльність.


Вікторія Косенко

Педагогічне керівництво самостійною роботою молодших школярів як складова підготовки майбутнього вчителя

В статті розкрито особливості педагогічного управління самостійною навчальною роботою молодших школярів як складової педагогічної підготовки майбутніх учителів. Проаналізовано особливості типів навчання та їх можливості щодо організації самостійної пізнавальної діяльності школярів. Представлено завдання та шляхи дієвої організації педагогічного керівництва самостійною роботою дітей молодшого шкільного віку

Ключові слова: самостійна робота, молодший школяр, підготовка майбутніх вчителів


Оксана Кравчук

Показники результативності та рівні підготовки майбутніх учителів до застосування сучасних інформаційних технологій

У статті представлені показники результативності та рівні підготовки майбутніх учителів до застосування сучасних інформаційних технологій

Ключові слова: рівень підготовки, майбутній учитель, сучасні інформаційні технології


Віктор Махінов

Формування соціокультурної компетентності майбутніх вчителів у контексті культурологічної парадигми освіти та розвитку соціальних комунікацій

Актуальність дослідження зумовлена значущістю соціокультурного аспекту навчання іноземній мові для розвитку і формування особистості студентів педагогічних вузів, для їх підготовки до професійного спілкування на міжкультурному рівні і недостатньою розробкою теоретичних основ даної проблеми в умовах початкової школи

Ключові слова: соціокультурний компонент змісту навчання іноземній мові, іншомовна комунікативна компетенція, міжкультурна комунікація, шкільна освіта


Ольга Музика

Роль творчої активності і самостійності у професійному становленні майбутніх учителів образотворчого мистецтва

Стаття присвячена дослідженню актуальної проблеми сучасної освіти: творчої активності та самостійності у професійному становленні майбутніх учителів образотворчого мистецтва

Ключові слова: творча активність, самостійність, професійне становлення, майбутні вчителі образотворчого мистецтва


Ірина Підлипняк

Проблема підготовки майбутніх педагогів в сучасній педагогічній науці і практиці

У статті розкрито проблему підготовки майбутніх педагогів в поглядах вчених сучасності

Ключові слова: дошкільна освіта, професійно-педагогічна підготовка, готовність


Любов Сугейко

Психолого-педагогічні передумови підготовки студентів педагогічного факультету до проведення уроків читання у початковій школі

У статті розглядаються проблеми професійної підготовки студентів факультету початкової освіти щодо вивчення творів різних жанрів на уроках читання

Ключові слова: жанрово-теоретичні знання, інтелектуально – пізнавальні мотиви, уроки читання


Валентина Черній

Технології впливу на процес здоров’язбереження учнів початкової школи

У статті висвітлюються питання здорового способу життя дітей, сутність і зміст здоров’язберігаючих технологій, умови для ефективного їх використання у навчально-виховному середовищі початкової школи

Ключові слова: здоровий спосіб життя, початкова школа


Олександра Шкуренко

Формування професійно-педагогічних комунікацій у майбутніх вчителів початкових класів із застосуванням інтерактивних методів навчання

У статті автор розкрив проблему недостатньої підготовки вчителів початкових класів стосовно професійно-педагогічної комунікації та сформулював необхідність застосувань інтерактивних методів навчання при формуванні комунікативних вмінь майбутнього вчителя початкових класів

Ключові слова: майбутній вчитель, початкові класи, інтерактивні методи навчання


ДИДАКТИКА, МЕТОДИКА, НОВІ

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ

Алла Богуш

Формування музично-мовленнєвої компетенції у музично-мовленнєвій діяльності дітей

У статті визначено сутність художньо-мовленнєвої діяльності дітей дошкільного віку, розглядається її структура та структура художньо-мовленнєвої компетенції. Розкриваються види музичної діяльності дошкільників, дається опис методів музично-мовленнєвої компетенції

Ключові слова: художньо-мовленнєва діяльність, художньо-мовленнєва компетенція, музично-мовленнєва діяльність, музичний образ, музичні здібності


Олександр Віла-Боцман

Засвоєння сучасної музичної мови в процесі роботи з навчальним хором педагогічного університету

У статті розглядається специфіка роботи над співацькою інтонацією з навчальним студентським хором педагогічного університету під час роботи над сучасним хоровим репертуаром. Визначено напрями подолання основних проблем строю у виконанні хорової музики. Вказується на необхідності розвитку вміння витримувати гострі дисонанси, що є важливою передумовою засвоєння сучасної музичної мови. Запропоновано, в процесі засвоєння сучасної музичної мови, використовувати принцип «від простого до складного», тобто «від мелодії до гармонії»

Ключові слова: хор, сучасна хорова музика, співацька інтонація


Катерина Воробйова

Рекомендації щодо реалізації експериментально-дослідницького та прикладного компонентів методичної готовності вчителя до навчання школярів стохастики

З метою надання допомоги вчителям в оволодінні методичними прийомами навчання стохастики учнів старших класів гуманітарного напряму, керівництва пізнавальною діяльністю учнів запропоновано рекомендації, розроблені на основі експериментально-дослідницького та прикладного компонентів. Реалізація основних напрямків оволодіння спеціальною методикою навчання стохастики забезпечує належний рівень готовності вчителя к навчанню учнів, відкриває шлях до його методичної майстерності. Ознайомлення з концептуальними основами ймовірносно-статистичної змістовно-методичної лінії водружає вчителя теорією навчання школярів стохастики. Методичний аналіз шкільних стохастичних задач, співвіднесених з компонентами готовності вчителя до навчання школярів стохастики, сприяє оволодінню методичними прийомами керівництва пізнавальною діяльністю учнів. У подальших дослідженнях можлива розробка рекомендацій, розроблених на основі імітаційного та евристичного компонентів методичної готовності вчителя до навчання школярів стохастики

Ключові слова: комбінаторні знання та уміння, пізнавальна діяльність учнів, компоненти методичної готовності вчителя


Анатолій Кучер

Наукові підходи до вирізнення комунікативних умінь

У статті розкриті результати аналізу наукових підходів до вирізнення комунікативних умінь. Розроблено систему комунікативних умінь фахівця економічного профілю агросфери

Ключові слова: комунікативні вміння, професійне спілкування


Юрій Малієнко

Формування емоційно-оцінних суджень учнів на уроках всесвітньої історії

Стаття аналізує основні проблеми формування емоційно-оцінних суджень учнів на уроках всесвітньої історії, розкривається їх освітній потенціал. У статті подається класифікація емоційно-оцінних суджень, визначаються основні шляхи їх формування

Ключові слова: домінантні цінності, емоції, емоційно-оцінні судження, аксіологія


Інна Нагрибельна

Методика впровадження народознавчого матеріалу в початковій школі як фактор соціокультурного розвитку особистості (в аспекті проведення уроків читання)

У статті аналізується методика впровадження народознавчого матеріалу на уроках читання як одного із вагомих факторів соціокультурного розвитку сучасної особистості

Ключові слова: народознавчий матеріал, соціокультурний розвиток особистості, розвивальне середовище


Оксана Онопрієнко

Портфоліо як засіб контролю результатів навчання учнів на засадах компетентнісного підходу

У статті подано характеристику результів навчання молодших школярів; розкрито сутнісні ознаки учнівських портфоліо, визначено цілі їх укладання; схарактеризовано види портфоліо, прийнятні для початкової школи; конкретизовано їх структуру; описано умови роботи з портфоліо в контексті контролю досягнень учнів

Ключові слова: компетентнісний підхід, результати навчання молодших школярів, учнівське портфоліо


Тетяна Сивак

Технологія формування та розвитку музичних здібностей учнів початкових класів на уроках музики

У статті розглядається методика формування та розвитку музичних здібностей учнів початкових класів на уроках музики, надаються основні рекомендації застосування в навчальному процесі

Ключові слова: музичні здібності, початкові класи, урок музики, навчальний процес


Леся Станчук

Інноваційні технології у підготовці майбутнього фахівця початкової школи

У статті окреслюється роль інноваційних технологій в освітньому просторі, розглядаються шляхи підготовки до інноваційної діяльності майбутніх фахівців початкової школи.

Ключові слова: інноваційні технології, майбутній фахівець, початкова школа.


Тетяна Фадєєва

Методичні ресурси персонального комп’ютера у навчанні математики молодших школярів

У статті пропонуються методичні рекомендації з формування основ інформаційної культури молодших школярів з використанням персонального комп’ютера. Автором розроблені завдання з математичним змістом, елементарними знаннями з інформатики, логічним навантаженням, на обчислення, побудови та розвиток алгоритмічного стилю мислення, інформаційної інтуїції

Ключові слова: основи інформаційної культури, молодші школярі, персональний комп’ютер


Ольга Хижна

Філософсько-синергетичний контекст підготовки майбутнього вчителя до забезпечення основ мистецької освіти учнів початкової школи

У статті розглядається проблема художньо-педагогічної підготовки студентів педагогічних університетів у контексті синергетичного підходу до професійної підготовки майбутніх учителів у процесі реформування та модернізації мистецької освіти. Підкреслюється, що сьогодні важливим завданням педагогічної науки є розробка системи художньо-педагогічної підготовки майбутніх учителів початкової школи

Ключові слова: професійна підготовка, майбутній учитель, синергетичний підхід


Ірина Шевчук

Творчі підходи до розв’язування задач у початкових класах

У статті подано матеріал щодо організації творчої роботи над задачами на уроках математики в початкових класах

Ключові слова: творча робота, задача


Кшиштоф Юшак

Професійна підготовка викладачів початкової освіти у сфері інформаційних технологій

Значення інформаційних та комунікативних технологій у роботі вчителя досі незаперечне. У період динамічного розвитку нових технологій підготовка та проведення дидактичного процесу при допомозі комп’ютера може набути нового виміру, значно збільшуючи ефективність навчання. Істотно, аби вчитель не лише усвідомлював існуючі можливості інформаційних технологій, але умів використовувати їх у процесі навчання

Ключові слова: професійна підготовка, початкова освіта, інформаційні технології


ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ

ОСОБИСТОСТІ ВЧИТЕЛЯ Й УЧНЯ

Тетяна Болкун

Проблема професійного самовизначення особистості у сучасній психології

У статті висвітлено психологічні підходи до розгляду самовизначення та професійного самовизначення особистості; досліджено структурні компоненти самовизначення та чинники професійного самовизначення молодої особистості

Ключові слова: чинники, самовизначення, професійне самовизначення, вибір професії, особистість


Ольга Василькова, Василь Васильков

Сенс життя як особистісний потенціал учителя у кризові періоди його професійного розвитку

Висвітлюються результати філософсько-психологічного пошуку зв’язків феномену сенсу життя зі здібностями вчителя долати кризи на шляху свого професійного розвитку за рахунок усвідомлення особистої життєвої мети, відчуття осмисленості власного існування, вчинків тощо

Ключові слова: професійна свідомість, сенс життя, криза, вчитель, педагогічна діяльність


Євген Верещак

Психологічні аспекти духовної допомоги довкіллю

Розкриваються деякі негативні моменти та тенденції щодо зростання неадекватної поведінки дорослих і неповнолітніх громадян на тлі природно-соціального довкілля. Подаються деякі діагностично-корекційні зразки щодо прийомів духовно-морального впливу на особистість та соціум

Ключові слова: довкілля, духовність, етика взаємин, екологія душі, оздоровчій біль, географічний ареал


Тетяна Гринько

Християнські цінності в змісті психолого-педагогічних дисциплін

У статті розкриваються можливості ознайомлення майбутніх вчителів з християнськими цінностями в процесі викладання педагогічних дисциплін. Обґрунтовується важливість використання в процесі підготовки майбутніх учителів надбань козацької та етнопедагогіки

Ключові слова: педагогіка, історія педагогіки, християнські цінності, мета, зміст, методи, майбутні вчителі


ВИХОВНА РОБОТА

Олена Ільченко

Українське меценатство: духовно-моральні аспекти

Розкриваються поняття меценатства, благодійності, їхні духовно-моральні аспекти. Акцентується увага на багатому досвіді доброчинницької діяльності відомих меценаток ХVІ–ХVІІ століття, аналізується їх життєвий шлях та духовно-моральні цінності

Ключові слова: меценатство, благодійність, православ’я, християнська мораль


Тетяна Кочубей, Ольга Бутенко

Батьківська педагогіка В. Сухомлинського: виховання шанобливого ставлення до матері

Батьківська педагогіка В. Сухомлинського орієнтована на виховання у дітей почуття любові до батька й матері, поваги до старших, працелюбності, бережного ставлення до природи, патріотичних та інших високогуманних почуттів особистості. У статті висвітлено ідеї родинної педагогіки, а саме виховання у дітей шанобливого ставлення до матері, у творчій спадщині видатного педагога.

Ключові слова: шанобливе ставлення, родинне виховання.


Світлана Мітягіна

Сюжетно-змістовна паралель «Овід – Христос» в романі Е. Войнич «Овід» як засіб теологізації революційних поглядів автора

Автор статті робить спробу дослідити сюжетно-змістовну паралель «Овід – Христос», яка служить основою побудови роману Е. Войнич «Овід» і виступає засобом теологізації революційних поглядів письменниці. Дослідник доходить висновку, що Е. Войнич у своєму романі пропонує використати потужну силу релігійних почуттів народу у боротьбі за національну незалежність

Ключові слова: християнство, революція, народ, національна незалежність, релігійні почуття


Іванна Парфанович

Релігійно-церковний вплив у попередженні і подоланні девіантної поведінки дівчат шкільного віку

У статті розглянуто можливості релігійно-церковного впливу на процес профілактики девіантної поведінки дівчат. Церква сьогодні виступає як важливий соціальний інститут. Заповіді та настанови біблейського вчення є моральною основою суспільних відносин та поведінки особи. Значення релігійно-церковного впливу в тому, що пропонуються для індивіда ідеали, взірці та способи їх досягнення

Ключові слова: девіантна поведінка, біблейське вчення, мораль, освіта, церква, Біблія


СТОРІНКИ ІСТОРІЇ

Вікторія Гаснюк

Методика реалізації взаємодії угорських та українських мистецьких традицій в музично-естетичному вихованні молодших школярів

У статті розглядаються етапи реалізації взаємодії угорських та українських мистецьких традицій в музично-естетичному вихованні учнів 1–4 класів шкіл з угорською мовою навчання. Означена методика висвітлюється відповідно до компонентної структури музично-естетичного виховання молодших школярів в умовах полікультурного середовища

Ключові слова: музично-естетичне виховання, взаємодія мистецьких традицій, методи музично-естетичного виховання


Інна Лаухіна

Особливості впровадження релігієзнавчого компонента в школах України та Франції: порівняльний аналіз

У статті йдеться про особливості впровадження релігієзнавчого компонента в загальноосвітніх школах України та Франції в контексті порівняльного аналізу, автор простежує стан розвитку сучасної релігійної освіти в Україні та Франції, її правові основи і окреслює можливі шляхи співпраці світської та релігійної освіти у державних навчальних закладах нашої країни

Ключові слова: релігієзнавча освіта, взаємодія світської та релігійної освіти у державних навчальних закладах, релігійно орієнтовані предмети, проблеми релігійної освіти у світській державі


Наталія Педан

Підготовка організаторів дитячого руху в Україні (20–30-ті роки ХХ століття)

У статті здійснено історико-педагогічний аналіз проблеми підготовки організаторів дитячого руху в Україні. Автор висвітлює основні форми підготовки організаторів, їх значення у роботі з дитячими колективами

Ключові слова: дитячий рух, форми підготовки організаторів дитячого руху


Галина Фещенко

Самоосвіта як організаційна форма підготовки вчителів до краєзнавчої роботи в школі (20–30-ті роки ХХ століття)

У статті здійснено класифікацію найпоширеніших організаційних форм перепідготовки вчителів: конференції, семінари, методичні наради, з’їзди тощо. Схарактеризовано самоосвітню діяльність як одну з основних форм підготовки педагогічних працівників до краєзнавчої роботи в школі у 20–30-х роках ХХ століття. Розкрито організаційні моменти в самоосвітній роботі, а саме: гуртки, лекції, періодична преса, суспільно-організаційна робота з населенням, педагогічні наради, взаємне відвідування уроків, бібліотеки, конференції, індивідуальна самопідготовка

Ключові слова: організаційні форми, перепідготовка вчителя, краєзнавча робота, самоосвітня робота, педагогічні кадри


ОСВІТА СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ І БОЛОНСЬКИЙ ПРОЦЕС

Олена Побірченко

Сучасні орієнтири підготовки майбутніх учителів до професійної діяльності

Розглянуто сучасні підходи підготовки майбутнього вчителя до професійної діяльності. Подане узагальнене уявлення про особистість майбутнього учителя, здатного до самонавчання упродовж життя, до прийняття рішень в інтересах дитини, людини культурної, гуманної, громадянськи свідомої, вміє працювати по-новому, є носієм позитивних цінностей, гарантом розвитку дитячої особистості. З’ясовано мету сучасної вищої педагогічної освіти. Охарактеризовано професійну підготовку майбутнього учителя з точки зору системного, професіографічного, діяльнісного, особистісно орієнтованого, акмеологічного, аксіологічного, культурологічного, компетентнісного, технологічного та ін. підходів, що дасть можливість усебічно та системно вивчати структуру, зміст та технології підготовки, формування і функціонування основних компонентів підготовки майбутнього вчителя

Ключові слова: підготовка, професійна діяльність, майбутній учитель


Олена Пометун

Реалізація базових принципів освіти для стійкого розвитку в школах України

Протягом пяти років група експертів розробляла і апробувала шляхи та методи викладання питань стійкого розвитку вчителям і учням. Протягом трьох років було розвинуто і запроваджено в школи України спецкурс «Уроки для стійкого розвитку». Статтю присвячено аналізу досвіду та деяким характеристикам теоретико-педагогічних аспектів освіти для стійкого розвитку

Ключові слова: стійкий розвиток, освіта для, характеристики, емпауермент


Олександра Шиман

Особливості організації інформатичної підготовки магістрів-педагогів з урахуванням вимог Болонського процесу

У статті характеризуються складові методичного забезпечення комп’ютерної підготовки магістрів-педагогів згідно з вимогами кредитно-модульної системи навчання. Пропонуються сучасні підходи до організації самостійної роботи та контролю знань з використанням проектної технології. Описується досвід створення студентами портфоліо – комплектів електронних посібників

Ключові слова: Болонський процес, освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр», кредитно-модульна система навчання, наскрізна комп’ютерна підготовка, навчально-методичний комплекс, робоча програма, самостійна робота, проектні завдання, портфоліо
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка