Психологія як наукаДата конвертації10.09.2017
Розмір129 Kb.
Тематика, зміст самостійної роботи студентів

з дисципліни
«ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ»

Самостійна робота 1

Тема: ПСИХОЛОГІЯ ЯК НАУКА

1. Ознайомитися зі статтею М. Ярошевського «Категориальный аппарат психологии» [22]. Стисло законспектувати основні аспекти, зробить висновки.

2. Ознайомитися зі статтею Б. Ломова «Психология в системе научного знания» [22]. Стисло законспектувати основні аспекти, зробить висновки.


Самостійна робота 2.

Тема: МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЇ

1. Особливості застосування методу анамнезу у психології.

2. Характеристика методу експертних оцінок у загальній психології.

3. Моделювання як метод психологічного дослідження та його види.

4. Особливості використання методу самоспостереження та самозвіту.

5. Характеристика методу контент-аналізу.

6. Особливості використання близнюкового методу.


Самостійна робота 3

Тема: ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТОК ПСИХІКИ


1. Мова і її вплив на формування пізнавальних процесів дитини.

2. Поняття про «ментальність».

3.Сутність українського менталітету, його види.

4. Ознайомитися зі статтею А. Леонтьев «Понятие отражения и его значение для психологии» [10]. Стисло законспектувати основні аспекти, зробить висновки.


ІІ. Особистість у діяльності і спілкуванні
Самостійна робота 4
Тема: ДЕЯЛЬНІСТЬ

1. Характерні риси гри як одного з видів діяльності.

2. Характерні риси навчання як виду діяльності.

3. Умови взаємного переходу гри і праці в навчання і навпаки.


Самостійна робота 5.
Тема: ОСОБИСТІСТЬ

1. Сензитивні періоди у розвитку особистості.

2. Формування та розвиток особистості: періодизація Д. Ельконіна. Стадії розвитку особистості за Е. Еріксоном.

3. Проблеми особистісного зростання.

4. Психологічна характеристика власної особистості.
Самостійна робота 6
Тема: СПІЛКУВАННЯ. ПСИХОЛОГІЧНІ БАРЄРИ СПІЛКУВАННЯ

1. Визначте психологічну суть спілкування, охарактеризувавши його комунікативний, інтерактивний і перцептивний аспекти. При цьому усвідомте відміну спілкування від простої взаємодії.

2. У психології спілкування розглядається як специфічний вид діяльності. Виділити відмітні особливості спілкування від гри, навчання, праці за параметром їхнього продукту.

3. З’ясуйте роль спілкування в психологічному і соціальному існування людини, вивчивши його як процес, систему, спосіб організації діяльності.

4. Обґрунтуйте використання невербальних засобів спілкування (зовнішній вигляд, жести, міміка, тактильно-м’язова чутливість та ін.), їх роль у діяльності вчителя.

5. Психологічні механізми впливу людей один на одного в процесі спілкування та взаємодії (переконання, вселяння, наслідування, психологічне зараження).


Самостійна робота 7
Тема: МІЖОСОБИСТІСНИ СТОСУНКИ

1. Соціальні еталони та стереотипи як стабілізуючі фактори психіки.

2. Взаєморозуміння – важлива умова встановлення й розвитку міжособистісних стосунків.

3. Роль міжособистісних стосунків у функціонуванні групи.

4. Спільна діяльність як взаємодія.

5. Група і її роль у розвитку людини як особистості.

6. Психологічні механізми сприймання людьми один одного.

7. Психологічні прояви співчуття особистості в групі.

8. Визначте основні характеристики стилів керівництва (директивний, демократичний, ліберальний).
Самостійна робота 8
Тема: СТАНОВЛЕННЯ, РОЗВИТОК ТА СОЦІАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ

1. Поняття соціуму, соціалізації, десоціалізації, ресоціалізації.

2. Соціальна ситуація розвитку особистості.

2. Фактори соціалізації. Соціальний інститут.

3. Сфери соціалізації особистості.

4. Основні етапи\стадії соціалізації особистості.

3. Соціально-психологічні та механізми соціалізації особистості: внутрішня/ зовнішня за С. Рубінштейном, інтеріоризація, екстеріоризація за В. Виготським, ідентифікація/відчуження за В. Мухіною, адаптація/дезадаптація, реадаптація, конформізм/нонконформізм та ін.

5. Соціальні атитюди та диспозиції.

6. Соціальна фасилітація, екофасилітація.

7. Вплив стилю батьківської поведінки на соціальний розвиток дитини.


ІІІ. Когнітивні процеси: чуттєве та логічне пізнання світу

Самостійна робота 9
Тема: ВІДЧУТТЯ
1. Ознайомитися зі статтею О. Скороходової «Как я представляю окружающий мир» [22]. З'ясувати особливості прояву і розвитку відчуттів у людей з фізичними вадами на прикладі особистого досвіду психолога О. Скороходової. Стисло законспектувати висновки.

2. Ознайомитися зі статтею Н. Федотової «На цвет товарищи есть» [10], проаналізувати особливості відчуття кольору, зробить та законспектувати висновки.

3. Ознайомитися зі статтею А. Журавльова «Какого цвета звук А?» [10]. З'ясувати – яку з закономірностей відчуттів описує дослідник? Проаргументувати та законспектувати висновки.
Самостійна робота 10

Тема: СПРИЙМАННЯ


1. Ознайомитися зі статтею А. Кроника, Є. Головахи «Психологическое время: удивительные свойства сжиматься и прерываться» [10]. З'ясувати особливості сприймання психологічного часу, його форми переживання та властивості. Коротко законспектувати основні аспекти.

2. Ознайомитися зі статтею Є. Головахи, А. Кроника «Психологическое время: путешествие «в давно» и «не скоро» [10]. З'ясувати особливості сприймання послідовності психологічного часу (теперішнього, минулого, майбутнього). Коротко законспектувати основні аспекти.

3. Ознайомитися зі статтею Б. Тишинського «О дверях, стульях и разговорах шопотом» [10].З'ясувати особливості сприймання особистого простору. Коротко законспектувати висновки.

4. Ознайомитися зі статтею Р. Соммер «Личное пространство» [10]. З'ясувати особливості сприймання особистого простору. Коротко законспектувати висновки.

5. Ознайомитися зі статтею А. Леонова, В. Лебедєва «Влияние изоляции на психическое состояние человека» [22]. З'ясувати фактори впливу на психічний стан людини, особливості сприймання. Що мається на увазі під поняттям «сенсорний голод», в чому його суть? Обґрунтуйте відповідь.

Самостійна робота 11

Тема: УВАГА


1. Вікові та індивідуальні особливості уваги.

2. Увага як фактор здійснення суб’єктом цілеспрямованій психічної діяльності.

3. Розвиток уваги у дітей, боротьба з неуважністю та відволіканням.

Самостійна робота 12
Тема: ПАМ'ЯТЬ

1. Ознайомитися зі статтею А. Лурія «Маленькая книжка о большой памяти» [22]. З'ясувати які процеси пам’яті описано? У чому полягають особливості прояву процесів пам’яті мнемоніста Ш.? Коротко законспектувати висновки.

2. Ознайомитися зі статтею Ф. Іпполітова «Малая механизация» [10]. Виявити особливості запам’ятовування інформації. З'ясувати можливості використання мнемотехнічних прийомів. Коротко законспектувати висновки.

3. Ознайомитися зі статтею В. Пекеліс «Феноменальная память» [10]. З'ясувати можливості обсягу пам’яті та особливості відтворення інформації.

4. Вікові особливості пам'яті.

Самостійна робота 13

Тема: МИСЛЕННЯ


1. Ознайомитися зі статтею В. Пушкіна «Эвристическая деятельность человека и проблемы современной науки» [22]. З'ясувати у чому полягає суть евристичної діяльності? Якими факторами вона обумовлюється? Які цілі має евристика? Назвіть головну проблему кібернетики. Що мається на увазі під поняттям «евристичного методу»? Які евристичні методи та прийоми існують?

Коротко законспектувати висновки.

2. Ознайомитися зі статтею Р. Ротенберга «Мозг и мышление: «я» в поисках «я»» [14]. З’ясувати особливості зв’язку функціонування асиметрії півкуль головного мозку та орієнтованих стилів мислення. Коротко законспектувати висновки.

3. Ознайомитися зі статтею В. Зінченко «Искусственный интеллект – глазами психолога» [14]. З’ясувати особливості «мислення» комп’ютеру. Як на вашу думку – «мисленням» комп’ютеру та мисленням людини є тотожними? Обґрунтуйте відповідь.


Самостійна робота 14

Тема: ІНТЕЛЕКТ


Самостійно розкрити зміст поняття «інтелект» та скласти конспект відповідей за наступним планом:

1. Проблема визначення інтелекту.

2. Провідні теорії інтелекту та його розвитку. Експериментально-психологічні теорії інтелекту.

3. Поняття інтелекту за Дж. Гілфордом.

4. Види інтелекту (загальний, соціальний, емоційний та ін.)

5. Поняття штучного інтелекту: проблема створення і функціонування.

6. Тестологічний підхід до дослідження інтелекту. Діагностика та оцінка коефіцієнту інтелекту.

7. Особливості застосування тесту Д. Векслера.

8. Взаємозв'язок між коефіцієнтом інтелекту і життєвими успіхами.

9. Розумова відсталість та її види.

10. Поняття про «творче мислення».

11. Критерії творчої обдарованості.


Самостійна робота 15
Тема: МОВА І МОВЛЕННЯ

Самостійно розкрити зміст понять «мова», «мовлення», «мовленнєва діяльність» та скласти конспект відповідей за наступним планом:

1. Поняття про мову, мовлення.

2. Проблема співвідношення мислення й мовлення.

3. Фізіологічні механізми мовлення.

4. Функції мовлення.

5. Структура мовленнєвої діяльності.

5. Види мовлення.

7. Порушення мовлення.
Самостійна робота 16

Тема: УЯВА


1. Вплив уяви на стан організму.

2. Використання продуктів уяви в особистісних та проективних тестах.

3. Роль уяви у житті та професійної діяльності людини.

4. Ознайомитися зі статтею Р. Натадзе «Воображение как фактор поведения» [22]. З'ясувати особливості впливу уяви на поведінку людини. Стисло законспектувати умовиводи.ІV. Емоційно-вольова сфера особистості

Самостійна робота 17
Тема: ПОЧУТТЯ ТА ЕМОЦІЇ

1. Роль емоцій і почуттів у регуляції поведінки людини.

2. Роль емоцій і почуттів у сфері людських взаємостосунків.

2. Зв'язок моторики з емоційною сферою людини.

3. Вплив органічних станів людини на її емоції та почуття.

Самостійна робота 18
Тема: ВОЛЯ

Ознайомитися і стисло законспектувати статті:

1. К. Леви «Слабоволие как предрассудок» [10].

2. В. Иванников «К сущности волевого поведения» [22].V. Індивідуально-типологічні особливості особистості
Самостійна робота 19
Тема: ТЕМПЕРАМЕНТ

1. Вплив типу темпераменту на формування екстравертованих чи інтровертованих поведінкових характеристик людини.

2. Темперамент як основа для формування певних особистісних рис людини (вразливість, емоційність, тривожність, імпульсивність тощо).

3. Вплив темпераменту на індивідуальний стиль та ефективність діяльності людини.


Самостійна робота 20
Тема: ХАРАКТЕР

1. Вплив темпераменту на формування рис характеру особистості.

2. Вплив генотипу людини на його характер.

3. Вплив акцентуацій характеру на міжособистісне спілкування.


Самостійна робота 21
Тема: ЗДІБНОСТІ

1. Якісна та кількісна характеристика здібностей.

2. Взаємодія та взаємокомпенсація здібностей.

3. Міжстатеві відмінності у здібностях та їх наукове пояснення.4. Визначити провідні здібності вчителя початкового класу, психолога.База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка