Психологія управління Теми контрольних робітСкачати 254.69 Kb.
Дата конвертації12.09.2017
Розмір254.69 Kb.
Психологія управління


 1. Теми контрольних робіт

Завдання 1.

 1. Вербальні і невербальні впливи на виробництві.

 2. Науки про людський фактор: їх становлення та доробки.

 3. Візуальна психодіагностика, значення її результатів для вибору адекватних психологічних впливів з метою управління поведінкою.

 4. Влада і вплив. Продуктивність спільноти у функції типу влади.

 5. Діяльність, критерії її класифікації з позицій наук про людський фактор.

 6. Еталони особистості, їх врахування при управлінні поведінкою.

 7. Зони, території, непорозуміння при комунікаціях, конфлікти на цьому ґрунті.

 8. Психологічні аспекти колективної діяльності, її типи та принципи класифікації.

 9. Конфлікти, їх типи та шляхи подолання..

 10. Поведінка з позицій психології управління, її складові і способи впливу на неї.

 11. Основні закони управління поведінкою людини.

 12. Використання основних принципів маніпуляції при управлінні поведінкою людини.

 13. Психологічні особливості феномену лідерства при колективній діяльності.

 14. Психологічний зміст процесу "прийняття рішення", можливості впливу засобами психології управління.

 15. Психологія реклами: основні положення, фактори, що визначають успішність рекламної діяльності їх використання.

 16. Психологія реклами: що запам'ятовується і чому, ефект переконання, закономірності, їх використання.

 17. Нейролінгвістичне програмування та можливості його використання для управління поведінкою людини на сучасному виробництві.

 18. Основні засади ділового спілкування.

 19. Основні засади ділового етикету.

 20. Система потреб людини, їх таксономія. Врахування потреб людини при управлінні її поведінкою.

 21. Способи отримання згоди при комунікаціях з партнерами по переговорах.

 22. Стихійні соціально-психологічні явища при колективній діяльності, їх класифікація та особливості.

 23. Основні методи вирішення творчих задач.

 24. Проблеми управління людиною в стресових ситуаціях, у т.ч. в умовах натовпу.

 25. Шляхи запобігання виникнення стресів в організації та подолання їх наслідків .

 26. Навіювання як метод психологічного впливу.

 27. Переконання як метод психологічного впливу.

 28. Стилі управління та їх ефективне використання.

 29. Управлінські обмеження в роботі керівника.

 30. Основні структури управління, які реалізуються в сучасних організаціях.


Завдання 2.– скласти характеристику і описати, з позицій психології управління, особливості організації діяльності людини, яка прийшла тестування і має відповідні показники за шкалами тестів Дж. Роттера («Рівень суб’єктивного контролю») і К.Томаса (стратегії поведінки людини у конфліктних ситуаціях).

Уявіть ситуацію, коли ви керівник. Перед тим, як приступити до роботи вас проінформували про попередньо встановлені методами експрес-діагностики рівні окремих якостей ваших підлеглих. У таблиці 1 наведено 25 варіантів значень цих рівнів (з використанням відповідних скорочень).

Уявіть собі, що ваш підлеглий має характеристики індивіда, які наведено у рядку n. Вам особисто притаманні власні індивідуально-психологічні особливості.

Ваше завдання організувати робочу діяльність підлеглого, враховуючи його індивідуально-психологічної характеристики, а також свої власні. При цьому має бути наведена стисла характеристика підлеглого, яка включає інформацію про інтереси, екстравертованість (інтровертованість), емоційну збудливість та рівень функціональної асиметрії. При організації праці слід звернути увагу на особливості спілкування, можливі підстави для конфліктів, значущі стимули для підлеглого, які є в вашому розпорядженні, особливості відгуку та корисності.

Для цього слід: • отримати у викладача тести Дж.Роттера і К.Томаса – див. додаток 1 (або взяти підручники з цими опитувальниками в бібліотеці);

 • дати відповіді на питання тесту та підрахувати бали за відповідними шкалами (допускається використовувати результати тестування інших осіб);

 • скласти характеристику особи, яка пройшла тестування, використовуючи опис шкал опитувальників;

 • описати з позиції психології управління особливості організації діяльності людини, яка пройшла тестування (стилі керівництва, особливості спілкування тощо).Таблиця 1.


Варіант

ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ
Р

І

с

К

П

А

Е

N

w

f5

3

12

3

12

10

14

2

4

012

10

3

13

4

3

2

8

2

05

3

8

3

12

14

21

3

8

+17

7

8

8

8

7

15

3

1

+411

6

4

10

11

3

4

7

3

+257

9

10

5

4

10

19

4

2

-2013

7

0

12

8

5

1

7

4

+74

4

9

5

10

13

13

1

2

-103

5

9

5

9

14

18

0

1

+205

5

12

3

10

10

12

4

4

08

7

8

7

7

8

24

2

2

+72

1

14

3

12

13

12

1

2

+159

7

6

9

7

7

6

6

10

-1410

8

6

11

6

4

3

9

4

05

Є

7

7

9

11

20

2

2

+15

11

7

9

7

6

2

3

2

+25

5

8

6

10

11

14

3

3

+135

5

12

2

11

10

15

1

1

+67

11

7

7

5

8

23

2

4

+78

12

6

8

5

6

4

9

2

+97

8

9

5

8

8

20

3

3

+118

10

4

10

7

6

1

8

1

+127

12

6

8

6

6

4

8

2

+207

8

7

8

7

8

16

2

4

-215

7

8

5

8

12

23

1

2

+2

Зазначені в таблиці 1 параметри означають:Нахили до типів діяльності (за Голандом):

Р - раціональний; І - інтелектуальний; С - соціальний; К - конвенційний; П - практичний; А - артистичний. (Діапазон вимірювання кожного з параметрів [0÷15] балів);Індивідуально-психологічні якості (за Айзенком):

Е - екстра-інтроверсія; N - нейротизм; W - вірогідність. (Діапазон вимірювання кожного з параметрів [0 ÷ 24] бали)Рівень функціональної асиметрії. (Діапазон вимірювання параметру [-50 ÷ +50] балів)

f - рівень функціональної асиметрії:

 • [- 50 ÷ -6[ – логічний тип мислення,

 • [-5 ÷ +5] – мішаний (логічно-художній) тип мислення,

 • ]+6 ÷ +50] – художній (інтуїтивний) тип мислення.


Дослідження особливостей характеру особистості
(тест Г. Айзенка “Ваш характер”)

Мета роботи: навчитися досліджувати деякі особливості характеру особистості, визначаючи рівень інтроверсії-екстраверсії, емоційної стабільності-нестабільності.

Використовувані матеріали: 1) тест Г. Айзенка “Ваш характер”; 2) ключ до тесту.

Хід роботи:

1. Ознайомитися з теоретичним матеріалом.

2. Одержати тест Г. Айзенка “Ваш характер”, за допомогою якого проводиться дослідження.

3. На запропоновані питання дати відповіді. Відповідаючи на питання, потрібно ставити “так” (+) у випадку позитивної відповіді, “ні” (-) – у випадку негативної.

4. Одержані показники порівняти з ключем і отримати показники інтроверсії-екстраверсії, емоційної стабільності-нестабільності та здійснити їх інтерпретацію.

5. Побудувати систему координат інтроверсії-екстраверсії, емоційної стабільності-нестабільності і знайти на ній координату рівня інтроверсії-екстраверсії, емоційної стабільності-нестабільності даної особи (див. далі рис. 1.1).

6. На основі проведеного дослідження зробити письмовий звіт.

Теоретичні матеріали до виконання лабораторної роботи

Характер  комплекс сталих психічних властивостей людини, що виявляються в її поведінці та діяльності, у ставленні до суспільства, до праці, до інших, до самої себе.

Визначальними властивостями психіки, що зумовлюють тип характеру, є екстраверсія та інтраверсія. Поняття “інтроверсія” і “екстраверсія” запропоновані швейцарським психологом К. Г. Юнгом. В основі поділу, запропонованого ним, лежить уявлення про те, що в житті людини є дві групи явищ – явища зовнішнього життя і внутрішнього. Як в тому, так і в іншому відбуваються певні події – тобто те, що змінює життя, що є значущим для людини.Екстраверти (від латинських коренів “екстра” – “назовні”, “верто” – “направляю”) – особистості, які спрямовані назовні в силу організації їх нервових процесів, потребують постійного стимулювання з боку зовнішнього середовища. Їм притаманна тяга до нових вражень. Вважається, що екстравертам властиві товариськість, імпульсивність, безтурботність, балакучість, гнучкість поведінки, велика ініціативність (але незначна наполегливість) і висока соціальна адаптованість. Їх почуття, емоції не завжди піддаються контролю. Екстраверти зазвичай наділені чарівністю, прямолінійні в судженнях, орієнтуються переважно на зовнішню оцінку. Добре виконують роботу, яка вимагає швидких рішень.

Інтроверти (від лат. “інтро” – “всередину”, “верто” – “направляю”) – особистості, які спрямовані всередину в силу організації їх нервових процесів, не потребують значного зовнішнього стимулювання. Людина-інтроверт менш контактна, їй притаманні нетовариськість, замкненість, друзів у неї небагато, але вона вірна їм надовго. Інтроверт уникає галасливих компаній, повільний, поважний, планує свої дії та вчинки, досить добре контролює емоції.

Інтровертам притаманна соціальна пасивність (за досить великої наполегливості), схильність до самоаналізу і складності щодо соціальної адаптації. Інтроверти краще справляються з монотонною роботою, вони обережні, охайні, педантичні.Амбавертам притаманні риси екстра- та інтроверсії. Інколи для уточнення цього показника рекомендується додаткове обстеження за допомогою інших тестів.

“Чистих” екстравертів та інтровертів практично не буває, але всі ми займаємо в цьому діапазоні певну позицію, ближчу до того чи іншого полюса.

При дослідженні екстраверсії-інтроверсії показники від 0 до 10 свідчать про те, що людина є інтровертом; 11-14 – амбавертом, 15-24 – екстравертом.

Емоційні реакції людини можна розрізняти, виходячи, зокрема, з того, наскільки в них врівноважені чи неврівноважені процеси збудження та гальмування. Врівноважена людина здатна контролювати свої емоційні прояви, володіти ними. Саме це і визначає рівень емоційної стабільності людини.

Варто зазначити, що мова йде не про саму емоційність або неемоційність і не про здатність виявляти чи приховувати емоції, а саме про рівень контролю за емоційними проявами. Виходячи з цього, люди поділяються на емоційно стабільних і емоційно нестабільних. Емоційна нестабільність є причиною багатьох проблем особи, і тому є сенс виміру її рівня у людини.

На нейрофізіологічному рівні емоційна стабільність чи нестабільність людини зумовлюються динамікою процесів збудження-гальмування в півкулях головного мозку. Процеси збудження і гальмування можуть бути більш чи менш врівноважені – тоді ми говоримо про ту чи іншу міру емоційної стабільності. Вони можуть бути неврівноважені. При цьому може переважати або процес збудження, або процес гальмування. І те, і інше притаманне людині емоційно нестабільній.

У емоційно нестабільних людей-екстравертів переважає процес збудження. У людей-інтровертів, емоційно нестабільних, найчастіше переважає гальмування.

В поведінці емоційна стабільність-нестабільність виявляється таким чином: у емоційно стабільної людини емоційна реакція за силою і тривалістю відповідає фактору, що викликав дану емоційну реакцію. Коли причина, що викликала дану емоційну реакцію, вичерпала себе, емоція згасає, людина повертається до рівноваги.

У емоційно нестабільної людини реакція часто не відповідає подразникові за характером. Скажімо, потрапивши в дорожньо-транспортну пригоду така людина просто кидає кермо, замість того, щоб рятувати своє життя. Таким чином, емоційно стабільні особистості – це люди, які не схильні до занепокоєності, стійкі щодо зовнішніх впливів, вони викликають довіру, схильні до лідерства. Емоційно нестабільні – люди чутливі, занадто емоційні, тривожні, схильні хворобливо переживати невдачі та засмучуватися через дрібниці.

Далі, емоційна реакція емоційно нестабільної людини часто носить парадоксальний характер: на сильні подразники виникає слабка реакція і навпаки. У людини емоційно стабільної, навпаки, емоційна реакція за силою відповідає значущості події, що її обумовила, – на значні події особистість реагує дуже емоційно, на незначні – слабкою емоційною реакцією. У емоційно нестабільної людини реакція триває і після того як подразник, що її викликав, вичерпав себе. У людини емоційно стабільної емоційна реакція відповідає за тривалістю ситуації і згасає, коли вона вичерпана.

Показник “емоційна стабільність-нестабільність” біполярний і утворює шкалу, на одному полюсі якої знаходяться люди, що характеризуються надзвичайною емоційною стійкістю, чудовою адаптованістю (показник 0 – 12), а на іншому – надзвичайно знервований, нестійкий і погано адаптований тип (показник 12 – 24).                   

    


Рисунок 1.1 – Шкали інтроверсії-екстраверсії, емоційної стабільності-нестабільності

Дослідження рівня інтроверсії-екстраверсії та емоційної стабільності-нестабільності дає можливість в першому наближенні визначити тип темпераменту і деякі риси людей, що належать до кожного з чотирьох типів темпераменту. Це можливо, якщо у людини домінує певний тип темпераменту (рисунок 1.2).

Два головні виміри особистості (за Г. Айзенком).Рисунок 1.2

Але для детальнішого та всебічнішого дослідження пропонується методика “Визначення темпераменту особистості”, що наводиться далі.
Проведення дослідження Тест Г. Айзенка ”Ваш характер

Дати відповіді на питання, ставлячи “так” (+) у випадку позитивної відповіді, “ні” (-) – у випадку негативної.Зміст тверджень

Так

Ні

1. Ви часто відчуваєте потяг до нових вражень, потребу пережити сильні відчуття?

2. Ви часто потребуєте друзів, які зможуть вас зрозуміти, підтримати, поспівчувати?

3. Ви вважаєте себе безтурботною людиною?

4. Вам дуже важко відмовитися від своїх намірів?

5. Ви обмірковуєте свої справи не поспішаючи і вважаєте за краще почекати, перш ніж діяти?

6. Ви завжди дотримуєтеся своїх обіцянок, навіть якщо це вам невигідно?

7. У вас часто бувають спади і піднесення настрою?

8. Ви швидко дієте й говорите і не витрачаєте багато часу на обмірковування?

9. У вас виникало коли-небудь почуття, що ви нещасна людина, хоча ніякої поважної причини для цього не було?

10. Ви здатні побитися об заклад на будь-що?

11. Ви ніяковієте, коли прагнете познайомитися з людиною протилежної статі, яка вам до вподоби?

12. Чи буває так, що, розгнівавшись, ви втрачаєте витримку?

13. Ви часто дієте необмірковано, спонтанно, під впливом моменту?

14. Вас часто непокоїть думка про те, що вам не варто було щось робити чи казати?

15. Вам цікавіше читати книги, ніж спілкуватися із людьми?

16. Вас легко образити?

17. Ви полюбляєте часто бувати в компанії?

18. Вам спадає на думку таке, чим не хотілося б ділитися з іншими людьми?

19. Чи правда, що інколи ви настільки сповнені енергією, що все “горить” у руках, а інколи відчуваєте сильну млявість?

20. Ви прагнете обмежити коло своїх знайомств кількома найближчими друзями?

21. Ви багато мрієте?

22. Коли на вас кричать, ви відповідаєте в такий самий спосіб?

23. Вас часто гнітить почуття провини?

24. Всі ваші звички позитивні та бажані?

25. Ви здатні дати волю почуттям і добре повеселитися в галасливій компанії?

26. Чи можна сказати, що нерви у вас часто бувають вкрай напруженими?

27. Вас вважають людиною жвавою і веселою?

28. Після того, як справу зроблено, ви часто повертаєтесь до неї подумки і вважаєте, що могли б зробити краще?

29. Ви зазвичай мовчазні та стримані, коли знаходитесь серед людей?

30. Ви передаєте плітки?

31. У вас буває безсоння від напливу хаотичних думок?

32. Вам простіше і легше прочитати те, що вас цікавить, у книзі, навіть коли про це легко дізнатись у друзів?

33. Чи буває у вас сильне серцебиття не через фізичні причини?

34. Вам подобається робота, яка вимагає пильної уваги?

35. У вас бувають напади тремтіння?

36. Ви завжди говорите про знайомих людей тільки добре навіть тоді, коли впевнені, що вони про це не дізнаються?

37. Вам неприємно бувати в компанії, де постійно кепкують один з одного?

38. Чи правда, що ви дратівливі?

39. Вам подобається робота, яка вимагає швидких дій?

40. Вам часто не дають спокою думки про різні неприємності, які могли б статися?

41. Ви неквапливі в рухах?

42. Ви коли-небудь запізнювалися на побачення чи на роботу?

43. Ви часто бачите страшні сновидіння?

44. Чи правда, що ви так полюбляєте поговорити, що ніколи не пропустите нагоди поспілкуватися з незнайомою людиною?

45. Вас непокоять які-небудь болі?

46. Вас засмутило би, якби ви довго не могли бачитися зі своїми друзями?

47. Ви можете назвати себе нервовою людиною?

48. Чи є серед ваших знайомих такі, котрі вам явно не подобаються?

49. Ви могли б сказати, що ви – впевнена в собі людина?

50. Вас зачіпає критика ваших вад або роботи?

51. Вам важко отримувати справжнє задоволення від вечірки?

52. Вас непокоїть почуття, що ви чимось гірші від інших?

53. Ви легко можете внести пожвавлення в нудну компанію?

54. Чи буває так, що ви говорите про щось, на чому зовсім не розумієтесь?

55. Ви піклуєтесь про власне здоров’я?

56. Ви полюбляєте кепкувати з інших?

57. Ви страждаєте від безсоння?


 

 

2. Необхідно за кожним показником знайти суму балів, нараховуючи по одному балу за кожну відповідь, яка збігається з ключем.

2.1. Опрацювати результати за шкалою “Щирість”.Ключ до тесту за шкалою “щирість”: відповіді “так” на запитання 6, 24, 36; відповіді “ні” на запитання 12, 18, 30, 42, 48, 54.

Якщо цей показник перевищує 5 балів, то можна стверджувати, що ви, на жаль, не були щирі у відповідях на запитання тесту.

відзначимо, що в даному разі мова йде тільки про міру щирості у відповідях на запитання тесту, але ні в якому разі не про нещирість як особистісну характеристику.

2.2. Опрацювати результати за шкалою “інтроверсія- екстраверсія”.Ключ до тесту за шкалою “ інтроверсія-екстраверсія”: відповіді “так” на запитання 1, 3, 8, 10, 13, 17, 22, 25, 27, 39, 44, 46, 49, 53, 56; відповіді “ні” на запитання: 5, 15, 20, 29, 32, 34, 37, 41, 51.

Показник “ інтроверсія-екстраверсія” характеризує індивідуально-психологічну орієнтацію людини на світ зовнішніх об’єктів (екстраверсія), або на внутрішній суб’єктивний світ (інтроверсія).2.3. Опрацювати результати за шкалою “Емоційна стабільність -нестабільність”.

Ключ до тесту за шкалою “емоційна стабільність-нестабільність”: відповіді “так” на запитання 2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 31, 33, 35, 38, 40, 43, 45, 47, 50, 52, 55, 57; відповіді “ні” не враховуються.


Опис типів професійних середовищ

РЕАЛIСТИЧНИЙ (Р). До нього належать люди з орiєнтацiєю на сучасне (краще синиця в руках, нiж журавель в небi). Це чоловiчий, несоцiальний, емоцiйно стабiльний тип. Його представники займаються конкретними об'єктами та їх практичним використанням: речами, iнструкцiями, тваринами, машинами. Охоче обирають професiї механiка, електрика, iнженера, агронома, садiвника, водiя i т.п.. Їх вiдрiзняє, з одного боку, здатнiсть до засвоєння точних знань, соцiальних вмiнь, а з iншого - обмеженiсть в спiлкуваннi. При цьому рiвень розвитку психомоторних якостей переважає в них над усiма iншими властивостями.

IНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ (I). Люди, якi вiдносяться до цього типу, бiльше орiєнтованi на творчi - теоретичнi й в деякiй мiрi – естетичнi цiнностi, розумову працю. Але роздумам над проблемою вони надають перевагу заняттям з реалiзацiї пов'язаних з нею рiшень. Їх вiдрiзняють такi якостi, як допитливiсть, аналiтичнiсть, рацiональнiсть, незалежнiсть, пунктуальнiсть, методичнiсть i точнiсть, у них добре розвинуте абстрактне мислення. Але вони, як правило, переважно замкнутi й не можуть бути лiдером. Надають перевагу науковим професiям (ботанiк, астроном, фiзик, математик i т.п.). Вiдзначаються дуже виcоким рiвнем розвитку як вербальних, так i природньо-математичних здiбностей.

СОЦIАЛЬНИЙ (С). Люди, якi вiдносяться до цього типу, найчастiше ставлять перед собою такi цiлi та завдання, якi дають можливiсть встановити тiсний контакт з оточуючим суспiльним середовищем. Риси їх характеру: соцiальнiсть, гуманнiсть, жiночнiсть, прагнення навчати i виховувати. Вони активнi, незалежнi, хоча i здатнi пристосовуватися. Насолоджуються дiяльнiстю, пов'язаною з наданням допомоги iншим людям. Тому в заняттях надають перевагу навчанню i лiкуванню, вибираючи такi професiї, як лiкар, вчитель, психолог, декоратор, бармен. Проте не люблять працювати з iнструментами i машинами. Вони вiдрiзняються добре розвинутими вербальними здiбностями, а метаматичнi, як правило, слабо розвинутi. Яскраво проявляються органiзаторськi та комунiкативнi вмiння. При розв'язаннi проблем в основному спираються на емоцiї, почуття та вмiння спiлкуватися.

КОНВЕНЦIЙНИЙ (К). До нього вiдносяться люди, орiєнтованi на цiлi, завдання i цiнностi, якi виходять iз звичаїв i загальноприйнятого традицiйного стану суспiльства. Їх пiдхiд до виникаючих проблем носить стереотипний i конкретно-практичний характер. Людину цього типу вiдзначають ригiднiсть, консерватизм i залежнiсть. Вона надає перевагу професiям, якi пов'язанi з розрахунками i манiпулюванням числами, символами, їх простим вiдтворенням, тобто канцелярську дiяльнiсть, наприклад машинопис, бухгалтерiю, економiку. Хоча в цього типу людей краще розвинутi математичнi здiбностi, вони володiють i непоганими навичками спiлкування, але уникають артистичної дiяльностi. Їм не властива спонтаннiсть i оригiнальнiсть мислення, рiшення залежать вiд оточуючих людей. Вони поганi органiзатори i керiвники.

ПIДПРИЄМЛИВИЙ (П). Людина цього типу обирає цiлi, цiнностi та завдання, якi дозволяють їй виявляти ентузiазм, iмпульсивнiсть, домiнантнiсть, енергiю, реалiзувати любов до пригод. Надає перевагу неясним вербальним завданням, якi пов'язанi з керiвництвом, високим статусом i владою; таким професiйним ролям, в яких можуть задовольнити свої потреби в домiнантностi й визнаннi, наприклад, завiдувача, директора, телерепортера, товарознавця, суддi, дипломата, журналiста. Уникають монотонної дiяльностi, не люблять ручну працю. Загальнi iнтелектуальнi здiбностi у цих людей посереднi, а от вербальнi дещо вище середнього рiвня. Вони посидючi, але в них погано розвинута стiйкiсть уваги i її концентрацiя, не здатнi до наукової дiяльностi.

АРТИСТИЧНИЙ (А). До цього типу вiдносяться люди, якi вiдокремлюються вiд чiтких конкретних проблем i видiв дiяльностi. Вже в молодостi у них є високий життєвий iдеал. Вони вiдрiзняються акцентуванням власного “Я”, складним поглядом на життя, незалежнiстю рiшень. Це жiночий, несоцiальний, оригiнальний тип. Надає перевагу заняттям творчого характеру - музицiюванню, живопису, лiтературнiй творчостi, фотографiї й т.п.. Для нього характернi виключнi здiбностi сприйняття та моторики. Вербальнi здiбностi переважають над математичними. У спiлкуваннi з оточуючими спирається на свої безпосереднi вiдчуття, емоцiї, iнтуїцiю та уяву. Характеризується розкрiпаченiстю, експресiєю, оригiнальнiстю. Але йому бракує старанностi, скрупульозностi.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка