«Психологія та етика ділового спілкування» як навчальна дисципліна та її завданняСкачати 102.26 Kb.
Дата конвертації06.04.2016
Розмір102.26 Kb.
#320
Форма навчання: денна, заочна

Соціально-гуманітарний факультет

Кафедра педагогіки вищої школи та управління навчальним закладом

ПСИХОЛОГІЯ ТА ЕТИКА ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ

Семінариські заняття


Тема: «Психологія та етика ділового спілкування» як навчальна дисципліна та її завдання

План


 1. Об'єкт, предмет і завдання психології та етики ділового спілкування

 2. Психологія та етика ділового спілкування як наука і як навчальний предмет

 3. Дослідження психології, етики й культури ділового спілкування на сучасному етапі

 4. Моральні норми та принципи, їх значення для досягнення високого рівня культури дічового спілкування

 5. Основні поняття гуманістичної етики

Тема: Психологічна природа спілкування

План


1. Структура та функції спілкування

 1. Види та рівні спілкування

 2. Визначення, взаємодії.

 3. Механізми взаєморозуміння, роль етики в їх застосуванні


Тема: Моральна культура спілкування та службовий етикет. Добір способів ділового спілкування

План


 1. Моральна культура спілкування як складова загальнолюдської культури

 2. Норми поведінки керівника

 3. Способи впливу на людей під час спілкування

 4. Моделі та стилі спілкування

 5. Стратегії та тактики спілкування

Тема: Вербальні та невербальні засоби спілкування

План


 1. Поняття про вербальну комунікацію

 2. Поняття про невербальну комунікацію

 3. Індивідуальна бесіда як форма ділового спілкування

Тема: Колективне обговорення ділових проблем. Етичні та психологічні вимоги до виступу в аудиторії

План


 1. Форми колективного обговорення проблем

 2. Психологічні та етичні основи спілкування в аудиторії

 3. Етапи спілкування з аудиторією


Самостійна та індивідуальна робота студентів


Тема: «Психологія та етика ділового спілкування» як навчальна дисципліна та її завдання

 1. Підготуватися до практичного заняття.

 2. Охарактеризувати основні вимоги до етики ділового спілкування керівника загальноосвітнього навчального закладу.

 3. Підготувати реферат на тему за вибором: «Етика й культура спілкування в пам'ятках історії та літе­ратури» та «Культура ділового спілкування». Реферат оформити письмово.

Тема: Психологічна природа спілкування

 1. Підготуватися до практичного заняття.

 2. Охарактеризувати роль міжособистісних взаємин у спілкуванні в загальноосвітньому навчальному закладі.

 3. Підготувати реферат на тему: «Роль міжособистісних взаємин у спілкуванні». Реферат оформити письмово.
Тема: Моральна культура спілкування та службовий етикет. Добір способів ділового спілкування

 1. Підготуватися до практичного заняття.

 2. Описати правила поведінки керівника загальноосвітнього навчального закладу на робочому місці.

 3. Підготувати реферат на тему за вибором: «Службовий етикет і його правила» та «Моральна культура спілкування як складова загальнолюдської культури». Реферат оформити письмово.

Тема: Вербальні та невербальні засоби спілкування

 1. 1. Підготуватися до практичного заняття.

 2. 2. Охарактеризувати взаємозв'язок вербальних і невербальних засобів в процесі спілкування.

 3. 3. Підготувати реферат на тему за вибором: «Вербальні засоби спілкування» та «Невербальні засоби спілкування». Реферат оформити письмово.

Тема: Колективне обговорення ділових проблем. Етичні та психологічні вимоги до виступу в аудиторії

 1. Підготуватися до практичного заняття.

 2. Підготувати доповідь та виступ на тему «Атестація педагогічних працівників», враховуючи психологічні психологічні вимоги.

 3. Підготувати реферат на тему за вибором: «Етапи спілкування з аудиторією» та «Ораторське мистецтво промовця як умова переконання». Реферат оформити письмово.Питання до заліку для студентів заочної форми навчання

   1. «Етика ділового спілкування» як навчальна дисципліна та її завдання.

   2. Спілкування як основа життєдіяльності людей та їхньої взаємодії.

   3. Ділове спілкування, його особливості.

   4. Культура ділового спілкування.

   5. Гуманістична спрямованість етики спілкування та її значення.

   6. Етика й культура спілкування в пам'ятках історії та літератури.

   7. Початок формування в Україні наукові думки про спілкування.

   8. Дослідження етики й культури спілкування на сучасному етапі.

   9. Мораль і моральність у суспільстві.

   10. Моральні цінності як основа гуманістичного спілкування.

   11. Моральні норми та принципи, їх значення для досягнення високого рівня культури спілкування.

   12. Основи поняття гуманістичної етики.

   13. Спілкування як одна з нагальних потреб людини.

   14. Структура спілкування.

   15. Функції спілкування.

   16. Спілкування як обмін інформацією.

   17. Спілкування як взаємодія.

   18. Спілкування як сприймання та розуміння одне одного.

   19. Роль міжособистісних взаємин у спілкуванні.

   20. Види та рівні спілкування.

   21. Визначення взаємодії.

   22. Спільна діяльність і вилив на неї етичних норм і правил.

   23. Мораль і особистісний вплив.

   24. Взаєморозуміння та його рівні.

   25. Бар'єри на шляху до взаєморозуміння, зокрема моральні.

   26. Механізми взаєморозуміння, роль етики в їх застосуванні.

   27. Моральна культура спілкування як складова загальнолюдської культури.

   28. Етикет як сукупність правил поведінки людини.

   29. Моральні основи етикету.

   30. Службовий етикет і його правила.

   31. Норми поведінки керівника.

   32. Повідомлення як спосіб спілкування.

   33. Моделі спілкування.

   34. Стилі спілкування.

   35. Культура слухання та культура говоріння.

   36. Особливості мовленнєвого етикету.

   37. Поняття про невербальну комунікацію.

   38. Класифікація невербальних засобів спілкування.

   39. Функції та види бесід.

   40. Форми колективного обговорення проблем.

   41. Психологічні та етичні основи спілкування в аудиторії.

Список рекомендованої літературиОсновна

 1. Конева O.B. Психология общения. - Ярославль, 1992.

 2. Леонтьев A.A. Психология общения. - М., 1997.

 3. Лунева О.В., Хорогиилова Е.Л. Психология делового общения. - М., 1987.

 4. Малахов В.А. Етика спілкування. - К., 2001.

 5. Орбан-Лембрик Л.Е. Соціальна психологія особистості і спілкування / Навч. вид. -К., 2004.

 6. Педагогічна майстерність: Хрестоматія: Навч.посіб.; За ред. Зязюна І.А.- К: Вища шк.; 2006. – 606 с.

 7. Педагогічна майстерність: Підручник / І. А. Зязюн, Л. В. Крамущенко, І. Ф. Кривонос та ін.; За ред. І. А. Зязюна. — 3-тє вид., допов. і переробл. — К.: СПД Богданова А. М., 2008. - 376 с.

 8. Психология и этика делового общения: Учебник / Под ред. В.Н. Лавриненко. -М., 1997.

 9. Шеломенцев В.Н. Этикет и культура общения. - К., 1995.

 10. Чайка Г.Л., Чмут Т.К. Культура общения. - К., 1991.

Додаткова

  1. Абрамович С.Д., Чікарькова М.Ю. Риторика: Навч. пос. - Львів, 2001.

  2. Бандурка А.М., Бочарова С.П., Землянская Е.В. Психология управления. - Харьков, 1998.

  3. Вех Т.Д. Проблема методів виховання у сучасній школі // Педагогіка і психологія. - 1996. -№ 4. - С. 136 - 140.

4 Бондар В.1. Теоретичні основи і технологія педагогічного аналізу: управлінський аспект. - К., 1996.

   1. Введение в практическую психологию / под ред. Ю.М. Жукова, Л.А. Петровской, О.В. Соловьёвой. -М.,1996.

   2. Введение в специальность / Под ред. Л.И Рувинского. - М., 1988.

   3. Волкова Н.П. Педагогіка: Посібник. - К., 2001.

   4. Галузинсъкий В.М., Євтух М.Б. Педагогіка: Теорія та. історія. - К., 1995.

   5. Гончаренко С. У. Методологічні характеристики педагогічних досліджень І / Вісник АПН України. - 1993. - № 1. - С. 11 - 23.

   6. Гончаренко С. У., Мальований Ю.І. Гуманітаризація загальної середньої освіти І / Початкова школа. - 1995. - № 4. - С. 914.

   7. Гончаров Н.К Методология и методы педагогики как науки. - М., 1968.

   8. Державна, національна програми «Освіта» (Україна XXI століття). - К., 1994.

   9. Дзюбенко О.Г, Присяжный T.B. Культура дискуссии. - К., 1990.

   10. Докуніна О. Виховання молодших школярів у сучасній українській сім'ї // Початкова школа. - 1997. - № 6. - С. 6 - 12.

   11. Драгоманов М.П. Два учителі // Вибрані тв. - К., 1991.

   12. Журавлев В.И. Педагогіка в системе наук о человеке. - М., 1990.

   13. Загальна психологія. / За ред. С.Д. Максименка. Підручник. - Вінниця, 2004.

   14. Каган М.С. Мир общения. - М., 1998.

   15. Карпенчук С.Г. Теорія і методика виховання: Навч. посіб. — 2-ге вид., допов. і переробл. - К., 2005.

   16. Каюков В. Духовні ідеали сім'ї - першооснова життя дитини //Початкова школа. - 1997. - №6. - С. 12 - 14.

   17. Клименко A.B., Калита А.А,, Бережна Э.П. Методология и методика педагогических исследований. - К., 1988.

   18. Концепція національного виховання І І Освіта. - 1994. - 26 травня.

   19. Коротав В.М. Методика воспитательной работы. - M., 1990.

   20. Кузьмінський A,L, ВовкЛ.П., Омеляненко В.Л. Педагогіка: завдання і ситуації: Практикум. - К. : Знання-] Ірес, 2003.

   21. Кузьмінський А.І., Омеляненко В.Я. Педагогіка : Підручник. - К. : Знання-Прес, 2003.

   22. Курс практической психологии. Для высшего управленческого персонала: учеб. пособие. - Ижевск, 1995.

   23. Лихачев Б.П. Педагогика. Курс лекцій: Учеб. пособие. - М., 1998.

28. Лозниця B.C. Психологія менеджменту: Навч. посібник. - К., 1997.

    1. Лозова В.I., Москаленко П.Г., Троцко Г.В. Педагогіка. - К., 1993.

    2. Лозова В.1., Троцко Г.В. Теоретичні основи виховання і навчання. - X., 2002.

    3. Лозова В.І., Троцко Г.В. теоретичні основи виховання і навчання: Навчальний посібник / Харк. держ. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. - 2-е вид., вигір. і доп. - Харків: «ОВС», 2002. - 400 с.

    4. Мартинюк І.В. Національне виховання: теорія і методологія. - К., 1995.

    5. Матвієнко О. В. Основи морального виховання особистості молодшого школяра. - К.: Стилос, 1999.

    6. Матюша І.К Гуманізація виховання і навчання в загальноосвітній школі.-К, 1995.

    7. Мороз О.Г., Омеляненко В.Л. перші кроки до майстерності. - К., 1992.

    8. Основи національного виховання / За ред. В.З. Кузя, Ю.Д. Руденка, З.О. Сергійчука, - К., 1993.

    9. Основи психології / За ред. O.B. Киричука, В.А. Роменця. - К., 1995.

    10. Павлова И.Д. Коммуникативная семантика речи // ГІсихол. Журн. - 1991.-№ 2.

    11. Падалка О. С. та ін. Педагогічні технології. - К., 1995.

    12. Педагогіка: Хрестоматія / Уклад. А.1. Кузьмінськші, B.JL Омеляненко. - К. : Знання-Прес, 2003.

    13. Підласий КП. Педагогіка. - М., 1995.

    14. Психология и этика делового общения: Учебник. - М., 1997.

    15. Психологія: Підручник / Ю.Л. Трофімов, B.B. Рибалка, П.А. Гончарук. - К., 1999.

    16. Савченко О.Я. Реформування змісту початкової освіти // Початкова школа. - 1996.-№ 1.-С. 27.

Каталог: sites -> bdpu.org -> elearning -> sgf -> pedagogics and government educational institutions
pedagogics and government educational institutions -> Педагогіка для студентів 2 курсу соціально-гуманітарного факультету
pedagogics and government educational institutions -> Форма навчання: денна, заочна Соціально-гуманітарний факультет
pedagogics and government educational institutions -> 1 Загальні основи педагогіки вищої школи
pedagogics and government educational institutions -> «Основні засади та принципи формування зони європейської освіти»
pedagogics and government educational institutions -> 1. Наука і освіта Історичні передумови виникнення науки. Основні етапи розвитку науки. Сучасний стан науки. Класифікація наук. Наука як соціальний інститут
sgf -> Перелік запитань для підготовки до іспиту із Особливої частини кримінального права України
pedagogics and government educational institutions -> Закони і принципи педагогіки творчості Історико-філософський аспект дослідження проблеми творчості
pedagogics and government educational institutions -> Методичні вказівки щодо роботи над темою Робота над темою передбачає засвоєння лекційного матеріалу, виконання індивідуального творчого завдання, обов’язкову самостійну роботу над окремими проблемами та питаннями теми
pedagogics and government educational institutions -> Форма навчання: денна, заочна Соціально-гуманітарний факультет
pedagogics and government educational institutions -> Урок театр одного актора

Скачати 102.26 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка