«психологія» підготовки бакалавра Напрям підготовки – Право «0304», напрям підготовки «Правоохоронна діяльність»Сторінка1/10
Дата конвертації15.04.2016
Розмір1.6 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

КАФЕДРА ЮРИДИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ
Навчально-методичний комплекс

навчальної дисципліни

«ПСИХОЛОГІЯ»
підготовки бакалавра
Напрям підготовки – Право «0304», напрям підготовки «Правоохоронна діяльність» – 6.030402, кваліфікації 3451 дільничний інспектор міліції, інспектор (органи внутрішніх справ)
Факультет підготовки кадрів громадської безпеки Національної академії внутрішніх справ

Автор:


Волошина О.В., заступник начальника кафедри юридичної психології,

кандидат психологічних наук

доцент

Затвердженона засіданні кафедри протокол № 2

від «04» вересня 2014 р.


Київ 2014

ЗМІСТ


1.Витяг з освітньо-кваліфікаційної характеристики

2.Витяг з освітньо-професійної програми

3.Анотація навчальної дисципліни зі структурно-логічною схемою (міждисциплінарними зв’язками )………………………..


………..3

………..4


………..4

………...5


4.Пояснювальна записка……………………………………………

………..7

5.Навчальна програма навчальної дисципліни……………………

6.Тематичний план на поточний навчальний рік…….……………………..7

………..11


7.Робоча навчальна програма……………………………………….

………..12

8.Плани-конспекти лекційних занять……………………………....

………..17

9.Плани семінарських занять…………………………………….

10.Плани практичних занять………………………………………..

11.Завдання для самостійної підготовки…………………………...

12.Індивідуальні навчально-дослідні завдання…………………….

13.Методичні вказівки (рекомендації) для викладачів і курсантів (студентів, слухачів)…………………………………………………

14.Навчально-методичні матеріали для поточного, проміжного контролю та перелік питань підсумкового контролю …………….

15.Навчально-методичне та матеріально-технічне забезпечення навчальної дисципліни ……………………………………………...

16.Методичні, наочні, мультимедійні, стимульні та опірні матеріали для лекцій і семінарів …………………………………...………..81

………..85


………..87

………..87
………..88


………..92
………..98
………..98

17. Рекомендована література……………………………………..

………..99


1.ВИТЯГ З ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Освітньо-кваліфікаційна характеристика (ОКХ) випускників факультету підготовки кадрів громадської безпеки Національної академії внутрішніх справ освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» галузь знань 0304 «Право», напряму підготовки 6.030402 «Правоохоронна діяльність», є галузевим документом, у якому відображаються цілі вищої освіти та професійної підготовки фахівців для підрозділів міліції громадської безпеки МВС України, визначаються вимоги до їх компетентності, інших соціально-важливих властивостей та якостей.

Даний стандарт є складовою галузевого стандарту вищої освіти, в якому узагальнюються вимоги з боку держави, світового співтовариства та, з урахуванням аналізу професійної діяльності, замовника – МВС України до змісту вищої освіти.

Стандарт поширюється на освітню діяльність Національної академії внутрішніх справ з підготовки фахівців у сфері забезпечення громадської безпеки освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр», галузі знань - 0304 «Право» напряму підготовки 6.030402 «Правоохоронна діяльність» – базова вища освіта, кваліфікації дільничний інспектор міліції, інспектор органів внутрішніх справ з узагальненим об’єктом діяльності – забезпечення правопорядку в державі, нормативний термін навчання (денна форма) – три роки.

Відповідно до Державного класифікатора видів економічної діяльності ДК 009:2010 та з урахуванням вимог ринку праці, видами професійної діяльності бакалавра з права за напрямом підготовки 6.030402 «Правоохоронна діяльність» є:

- діяльність у сфері права – К.74.11;

- діяльність з охорони громадського порядку та безпеки – К.75.24.1.

Фахівець здатний виконувати професійну роботу відповідно до Національного класифікатора України: Класифікатора професій ДК 003: 2010 за кваліфікаційним угрупуванням:

3451 Інспектори правоохоронних органів і може займати первинні посади:

3451 Дільничний інспектор міліції;

3451 Інспектор (органи внутрішніх справ).
2.ВИТЯГ З ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ
Освітньо-професійна програма (ОПП) є галузевим, відомчим нормативним документом, у якому визначається нормативний термін та зміст навчання, нормативні форми державної атестації, встановлюються вимоги до змісту, обсягу і рівня освітньої та професійної підготовки фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за напрямом підготовки 6.030402 «Правоохоронна діяльність» у сфері забезпечення громадської безпеки для Міністерства внутрішніх справ України в Національній академії внутрішніх справ.

Цей стандарт є складовою стандартів системи вищої освіти Міністерства внутрішніх справ України і використовується під час:  • розробки засобів діагностики рівня освітньо-професійної підготовки фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»;

  • визначення змісту навчання як бази для опанування новими спеціальностями або кваліфікаціями;

  • визначення змісту навчання в системі перепідготовки та підвищення кваліфікації персоналу ОВС.

Цей стандарт визначає освітню діяльність Національної академії внутрішніх справ з підготовки фахівців у сфері забезпечення громадської безпеки для правоохоронних органів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» галузі знань 0304 «Право» напряму підготовки 6.030402 «Правоохоронна діяльність», кваліфікації 3451 дільничний інспектор з об’єктом – забезпечення громадської безпеки в Державі, нормативний термін навчання (денна форма) – три роки.

Даний стандарт установлює:  • нормативну та варіативну частини змісту навчання, засвоєння яких забезпечує формування системи умінь відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики випускника факультету підготовки кадрів громадської безпеки Національної академії внутрішніх справ;

  • перелік навчальних дисциплін, практик та стажування;

  • нормативний термін навчання за денною формою навчання;

  • нормативні форми державної атестації.

Стандарт є обов'язковим для Національної академії внутрішніх справ, що здійснює підготовку фахівців для правоохоронних органів у сфері забезпечення громадської безпеки. Органи та підрозділи Міністерства внутрішніх справ України повинні забезпечити необхідні умови для використання фахівців відповідно до здобутої ними кваліфікації згідно з чинним законодавством.

Стандарт придатний для сертифікації фахівців органів та підрозділів МВС України у сфері забезпечення громадської безпеки.


3. АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Психологія є багатогалузевою академічною наукою, яка вивчає розвиток, закономірності та механізми психіки, маючи чітко окреслений предмет дослідження, послуговуючись загальнонауковими і специфічними методами, методиками, категоріями, принципами, описуючи свій предмет у спеціальних термінах, являючись основою для вивчення інших галузей психологічного знання.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка