Психологія малих соціальних груп. (2 години) І. Актуальність темиСкачати 77.63 Kb.
Дата конвертації14.09.2017
Розмір77.63 Kb.


МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

проведення практичного заняття по курсу соціальної психології

зі студентами ІІ курсу стоматологічного факультету
Тема 8: ПСИХОЛОГІЯ МАЛИХ СОЦІАЛЬНИХ ГРУП.

(2 години)


І. Актуальність теми.

Інтерес соціальної психології до малих груп настільки великий, що у певному значенні всю традиційну соціальну психологію можна розглядати як соціальну психологію малих груп (Г.М. Андреева).

На шляхах дослідження малої групи лежать відповіді на багато актуальних сьогодні питань:


 • Якими є механізми функціонування малих груп?

 • Як ефективно підбирати групи і координувати дії їхніх членів?

 • В чому ключі до майстерного управління ними?

Закономірності, які при цьому виявляються, знаходять застосувапння і в таких традиційних для соціальної психології галузях, як спорт, армія, освіта та виховання, психотерапія, молодіжна субкультура, сім’я і т.д.

Дослідження малих груп відкривають можливість проведення досить строго контрольованого експерименту, здійснення якого у ряді інших областей соціальної психології дуже утруднено. Виявлення закономірностей функціонування малих груп сприяє кращому розумінню процесів, що протікають у великих групах, що набагато менш доступні безпосередньому емпіричному дослідженню. Найбільш істотна причина неослабного інтересу фахівців до тематики малих груп — це запити різних областей соціальної практики, обумовлені різноманіттям викликів з боку динамічно змінного миру. У США понад три чверті всіх досліджень малих груп фінансується промисловими фірмами та військовими відомствами. Вивчення соціальних груп набуло значення у зв’язку із ускладненням виробництва та проблемами його організації. Групові процеси цікавлять замовників із прагматичної точки зору – для вдосконалення методів управління групами, і через них – окремим індивідом. Потрібна мобілізація спільних зусиль людей, причому найчастіше – такою є специфіка сучасної праці – у складі невеликих об’єднань.


ІІ. Навчальні цілі заняття.

В процесі заняття студенти мають • розуміти значення психології малих соціальних груп (ά-I),

 • знати критерії визначення соціальниї групи як „малої” (ά-II),

 • класифікувати малі групи (ά-III),

 • розуміти структуру взаємостосунків у малих групах, в якості елементів групової структури розглядаються соціальний статус, соціальна роль та групова норма (ά-II),

 • знати такі важливі складові будь-якої малої групи, як феномени «групового тиску» (в тому числі, явище конформізму як соціально-психологічний феномен) та «групової згуртованості» (ά-II),

 • знати особливості групової сумісності та територіальності (ά-II),

 • проаналізувати психологічний клімат у лікувально-профілактичній установі (ά-III).


ІІІ. Цілі розвитку особистості (виховні цілі).

Студенти отримують знання про основні чинники, що діють в малих соціальних групах і на цій основі можуть формувати здатність до роботи в команді. Також формується розуміння значення психологічного мікроклімату у лікувально-профілактичній установі та роль лікаря у його підтриманні.


ІV. Міждисциплінарна інтеграція.Дисципліни

Знати

Вміти

1

Попередні (забезпечуючі) дисципліни
„Основи психології. Основи педагогіки”

Психологія особистості
2

Наступні дисципліни
„Терапевтична стоматологія”

Знати структуру малої групи„Нервові хвороби”

Розуміти значення стерильності слова і поведінки в лікувально-профілактичній установі для підтримання нервового здоров’я хворих

Вміти проводити профілактику ятрогеній

3

Внутрішньопредметна інтеграція
„Соціальна психологія особистості”

Розуміти значення малої соціальної групи для впливу на особистість


V. Зміст теми.

С
ТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА

теми 8 „Психологія малих соціальних груп”
VІ. План та організаційна структура заняття.
ПЛАН ЗАНЯТТЯ

1. Значення дослідження малих груп.

2. Поняття малої групи.

3. Класифікація малих груп.

4. Структура взаємостосунків в малих групах.

4.1. Соціальний статус.

4.2. Соціальні ролі.

4.3. Феномен групового впливу. Явище конформізму.

5. Групова згуртованість.

6. Міжособистісна сумісність.

7. Територіальність.

8. Психологічний клімат у лікувально-профілактичній установі.


ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ЗАНЯТТЯ


п/п

Основні етапи заняття, їх функціцї та зміст

Навчальні цілі в рівнях засвоєння

Методи контролю і навчання

Матеріали методичного забезпечення

Розподіл

часу

Підготовчий етап

1

Організаційні заходи


5 хв.

2

Постановка навчальних цілей та мотивація
Зачитуються оцінки по групі за попередню тему

Груповий журнал

5 хв.

Основний етап

3

Тестування по відкритих тестах

ІІ

Перевірка відповідей за критеріями правильності, повноти, глибини

Тестові питання. Навчальний посібник по темі. Структурно-логічна схема.

75 хв.

Заключний етап

4

Домашнє завданняВказівки по ознайомленню із методичними матеріалами на сайті кафедри

5 хв.VІІ. Матеріали методичного забезпечення заняття.

1. О.І. Борисенко. Психологія малих соціальних груп: Навчальний посібник із «Соціальної психології» для студентів стоматологічного факультету. – У 10-ти частинах. – Частина 8. – Вінниця: ВНМУ, 2010. – 28 с.

2. Набір тестових питань по темі заняття:

1. Відповіді на які актуальні питання лежать на шляхах дослідження малих груп?

2. Що таке соціальна фасилітація та соціальна інгібіція?

3. За якими ознаками можна визначити малу групу?

4. Якими є нижня та верхня кількісні межі малої групи?

5. Що таке «команда», і що для неї характерне?

6. Як можна класифікувати малі групи?

7. Які особи користуються відносно більшим впливом та привілеями в соціумі?

8. Які особливості властиві особам із більш високим статусом?

9. Чим відрізняється особистісно-рольовий конфлікт від міжрольового конфлікту?

10. Яких психологічних проявів можна очікувати від виконавця ролі «новачка»?

11. Що таке групова норма?

12. Що таке конформність як соціально-психологічний феномен? Опишіть експериментальні умови, в яких вона виявляється.

13. Від яких чинників залежить ефективність групового впливу?

14. Порівняйте особистісні особливості конформіста, нонконформіста, негативіста і самостійного суб’єкта.

15. Що таке «кредит ідіосинкразії» і хто із членів групи його отримує?

16. За допомогою яких понять можна описати феномен групової згуртованості?

17. Що впливає на групову згуртованість?

18. Які чинники сумісності значущі при діловій взаємодії та при «вільному спілкуванні» (за Р.Л. Кричевским и И.Б. Антоновой)?

19. Які відмінності в територіальній поведінці демонструють члени сумісних та несумісних діад (за І. Альтменом і Д. Тейлором)?

20. Як може проявлятися ув поведінці «потерпілого» небажане вторгнення до його особистого простору? Чи відбувається взаємодія хворого і лікаря у ситуації ситуаційної знеособленості?

21. Що таке психологічна атмосфера і психологічний клімат? Який режим є кращим у лікувальній установі – охоронний або активуючий (за И.3. Вельвовским)?


VІІІ. Література.

а) навчальна література

Основна література.

 1. Б.Д. Карвасарский. Клиническая психология: Учебник. – М., 2004.

 2. А.Л. Гройсман. Медицинская психология. - М.: Магистр, 1995.

 3. Р.Л. Кричевский, Е.М. Дубовская. Социальная психология малой группы: Учебное пособие для вузов. — М.: Аспект Пресс, 2001. - 318 с.

 4. В.Г. Крысько. Социальная психология: Курс лекций. – 3-е изд. – М.: Омега-Л, 2006. – 352 с.

 5. Психологическая энциклопедия / Под ред. Р. Корсини, А. Ауэрбаха. – 2-е изд. – СПб.: Питер, 2003. – 1096 с.

 6. Социальная психология: Учебн. пос. / Отв. ред. А.Л. Журавлев. – М.: ПЕР СЭ, 2002. – 351 с.

Додаткова література.

 1. Я. Лаак, Г. Бругман. Big 5: Как измерить человеческую индивидуальность: Оценки и описания. — М.: Книжный дом «Универси­тет», 2003. – 112 с.

 2. П.И. Сидоров, А.В. Парняков. Введение в клиническую психологию: Учебник для студентов медицинских вузов. – Т.2 – М.: Академический Проект, Екатеринбург: Деловая книга, 2000. – 381с.

б) наукова література.

 1. Г.М. Андреева. Социальная психология. – М.: Наука, 1999. – 375 с.

в) методична література.

 1. Б.Ц. Бадмаев. Методика преподавания психологии. – Владос, 2001. – 304 с.

 2. В. Я. Ляудис. Методика преподавания психологии: Учебное пособие. 3-е изд., испр. и доп. - М.: Изд-во УРАО, 2000.

 3. В.Н. Карандашев. Методика преподавания психологии. Уч. пос. – СПб. Питер, 2006. – 250 с.

 4. 3. М. Панибратцева. Методика преподавания психологии / Под ред. д-ра психол. наук проф. А. А. Люблинской. - М. «Просвещение», 1971. 152 стр.

 5. И.В. Смолярчук, В.М. Чернышова. Методика преподавания психологии: учеб. пособие. Тамб. гос. ун-т им. Г.Р. Державина. - Тамбов : Изд-во ТГУ, 2002. - 70 с.

Розробив:

Асистент кафедри

медичної психології та психіатріїкандидат психологічних наук Борисенко О.І.База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка