Психологічний супровід учнів, які мають ускладнену поведінкуСкачати 199.03 Kb.
Дата конвертації09.09.2017
Розмір199.03 Kb.
Психологічний супровід учнів, які мають ускладнену поведінку
Московченко В.В.

практичний психолог ХЗОШ №121


Характеристика пубертатного періоду. У фізіологічному плані межі підліткового віку приблизно співпадають з навчанням дітей у 5-8 класах середньої школи і охоплює вік від 11-12 до 14-16 років. Особливе положення підліткового періоду в циклі розвитку відображено в інших його назвах: "перехідний", "важкий", "критичний" в них зафіксована складність і важливість що відбуваються в цьому віці процесів розвитку, пов'язаних з переходом від однієї епохи життя до іншої.

Перехід від дитинства до дорослості складає основний зміст і специфічну відмінність всіх сторін розвитку в цей період фізичного, розумового, морального, соціального.

Важливість підліткового віку визначається і тим, що в ньому закладаються основи і намічаються загальні напрями формування моральних і соціальних установок особистості.

Психологічні особливості підліткового віку отримали назву "підліткового комплексу". Підлітковий комплекс включає: чутливість до оцінки сторонніх своєї зовнішності, здібності, вміння поєднуватися з крайньою самовпевненістю і безапеляційність суджень по відношенню до оточуючих; уважність деколи уживається з вражаючою черствістю, хвороблива соромливість з розбещеністю, бажанням бути визнаним і оціненим іншими - з показною незалежністю, боротьба з авторитетами, загальноприйнятими правилами і поширеними ідеалами - з обожнюванням випадкових кумирів, а чуттєве фантазування з сухим мудруванням. Однією з основних причин психологічних труднощів цього віку є статеве дозрівання, яке зумовлює нерівномірність розвитку по різних напрямах. Характерною рисою цього віку є допитливість розуму, прагнення до пізнання, підліток жадібно прагнути оволодіти якомога більшою кількістю знань, при цьому не звертаючи належної уваги на їх систематичність. Підлітки направляють розумову діяльність на ту сферу, яка найбільше їх захоплює. Цей вік характеризується емоційною нестійкістю і різкими коливаннями настрою (від екзальтації до депресії). Найбільш афектні бурхливі реакції виникають при спробі ущемити самолюбність. Пік емоційної нестійкості доводиться у хлопчиків на вік 11-13 років, у дівчаток - 13-15 років. Характерна для підлітків полярність психіки:

Цілеспрямованість, наполегливість та імпульсивність, нестійкість);

Підвищена самовпевненість, безапеляційність в думках швидко змінюється ранимою і невпевненістю в собі;

Потреба в спілкуванні + бажання усамітнитися;

Розбещеність в поведінці + соромливість;

Романтизм + цинізм, розважливість

Ніжність, ласкавість + жорстокість.

Важливим етапом дозрівання є процес формування самосвідомості. У його основі лежить здатність людини відрізняти себе від своєї життєдіяльності, усвідомлене відношення до своїх потреб і здібностям, потягам, переживань і думок.

Також важливою стрижневою структурою особистості є самоцінність.Самоцінність особистості розуміється:

- у психоаналітичній психології як "ціннісне прагнення до переваг над іншими та самодосконалості"(А.Адлер);- в егопсихології – як "свобода особистості, її вірність своєму ціннісному "Я"(Е.Еріксон);

- біхевіоризмі як "готовність до презентації себе як цінності іншим" (Дж. Вольп);

- гуманістичній психології як "постійна потреба в ціннісному самовираженні та саморозвитку"(А.Маслоу), "самоактуалізація своєї індивідуальної неповторності"(К.Роджерс);

- в екзистенціалізмі як "визнання власної духовної цінності" (А. Ленгле).

Складові самоцінності особистості:

- когнітивна – відбиває такі рівні розвитку самоцінності, як самоаналіз, самоусвідомлення, саморозуміння;

- емоційна – охоплює рівні самовідчуття, самоприйняття, самоставлення;

- мотиваційна – відображає потреби у самовизначенні, самоактуалізації, самореалізації;

- комунікативна - самовиявлення, самопрезентація, самоствердження;

- регулятивна - самоспрямованість, самоорганізація, самоконтроль

Форми самоцінності: саморефлексія, самоінтерес, самоповага, гідність, впевненість в собі.
У підлітків суб'єктивний образ "Я" складається більшою мірою від думки оточуючих. Обов'язковим компонентом самосвідомості є самооцінка. Часто у підлітків самооцінка неадекватна: вона або має схильність до підвищення, або самооцінка значно понижена. Формування особистості у хлопчиків і дівчаток різні в інтелектуальному і емоційному плані. У хлопчиків яскравіше виражена здатність до абстрагування, значно ширше коло інтересів, але поряд з цим, вони безпорадні в реальних життєвих ситуаціях. У дівчаток - більш високо розвинена словесно-мовна діяльність, здатність до співчуття і переживання. Вони більш чутливі до критики своєї зовнішності, ніж до критичних оцінок їх інтелектуальних здібностей. Підліток прагне самостійності, але в проблемних життєвих ситуаціях він прагне не брати на себе відповідальність за прийняті рішення, і чекає допомоги з боку дорослих.

Провідною діяльністю в цьому віці є комунікативна, спілкуючись в першу чергу зі своїми однолітками підліток одержує необхідні знання про життя. Дуже важливою для підлітка є думка про нього групи, до якої він належить. Сам факт приналежності до певної групи додає йому додаткову упевненість в собі. Положення підлітка в групі, ті якості, які він набуває в колективі істотним чином впливають на його поведінкові мотиви. Ізольованість підлітка від групи, може викликати фрустрацію і бути чинником підвищеної тривожності.

У сучасній західній літературі широке розповсюдження отримала концепція Еріка Еріксона про кризу ідентичності як головної особливості підліткового віку (під ідентичністю розуміється визначення себе як особистості, як індивідуальності). Еріксон називає цю кризу "Ідентифікація або плутанина ролей". Підліток активно "приміряє" на себе різні соціальні ролі, визначає вимоги, можливості і права, властиві кожному новому образу. Безумовно, в рольовому віялі будуть присутні і негативні об'єкти, саме існування яких може провокувати конфліктні ситуації.

Суть "підліткового комплексу" складають свої, властиві цьому віку і певним психологічним особливостям - поведінкові моделі, специфічні підліткові поведінкові реакції на вплив навколишнього середовища.

Підлітковий фаза первинної соціалізації - всі підлітки цього віку - школярі, які перебувають на утриманні батьків або держави. Соціальний статус підлітка мало чим відрізняється від дитячого. Психологічно цей вік дуже суперечливий, для нього характерно диспропорції рівнів і темпів розвитку. Підліткове "відчуття дорослості" головним чином новий рівень домагань, що передбачає становище, якого підліток фактично не досяг. Для підлітка дуже важливо, щоб його дорослість була помічена оточуючими, щоб форма його поведінки не була дитячою. Цінність роботи для підлітка визначається її дорослістю, а виникаючі уявлення про норми поведінки провокують на обговорення поведінки дорослих, звичайно вельми не упереджено, звідси і типові вікові конфлікти. Цей вік також є особливий інтерес у зв'язку з тим, що для більшості хлопців ще не наступив момент самовизначення; не встала ще гостро проблема подальшого вибору - або здобувати середню освіту в школі і орієнтуватися в далекому майбутньому на вищий навчальний заклад, або поєднувати освіту з отриманням професії в середніх спеціальних установах, таких як коледжі, технікуми та ін. Таким чином велика група дітей знаходиться як би в стані "соціального спокою": дорослі по відношенні до підлітка поводяться як з дитиною, ще слабо пред'являються вимоги відповідальності за вчинені вчинки і прийняті рішення. При вже достатньо сформованому характері ще в слабкому ступені виражені соціальні нашарування. Проекція ж сімейних взаємин і установок служать підлітку орієнтиром в повсякденному житті і міжособистісних контактах. Можна припустити, що в сім'ях, де підліток обділений увагою дорослих, де немає довірчих взаємин - формується почуття ворожості до всього навколишнього світу. З огляду на непросту соціально-економічну обстановку в суспільстві, її нестабільність і невпевненість у завтрашньому дні у переважної більшості дорослого населення - підвищений фон тривожності, на жаль, стає нормою. Діти, більш тонко відчувають атмосферу оточення, не можуть не прийняти це як природний стан.

В даний час агресивна поведінка підлітків є проблемою, яка хвилює і батьків і вчителів. Психологічна атмосфера в дитячому колективі часто залежить від дітей, більш агресивних по відношенню до оточуючих.

Різні автори у своїх дослідженнях по-різному трактують агресію та агресивність: як вроджену реакцію людини для "захисту займаної території" (Лоренд, Ардрей); як прагнення до панування (Моррісон), реакцію особистості на ворожу людині навколишню дійсність (Хорні, Фромм). Дуже широке поширення одержали теорії, що пов'язують агресію і фрустрацію.

Однак не можна розглядати агресивність тільки як негативне явище.


Девіантна поведінка – поведінка однієї чи групи осіб що не відповідає суспільним нормам та завдає шкоди особисто людині, оточуючим, суспільству взагалі.

Причини відхилень поведінки:

- соціально-економічні (зниження життєвого рівня населення, майнове розшарування суспільства, безробіття, доступність алкоголю чи тютюну та ін). Це знаходить вираження в низькому, часом злиденному рівні життя більшої частини населення, в першу чергу молоді; в розшаруванні суспільства на багатих і бідних; безробіття, інфляція, корупція і т.д.,

- соціально-педагогічні (розпад сімейних стосунків, конфліктний та асоціальний стиль виховання, проблемні стосунки з учителями, низький соціальний статус дитини в колективі, неорганізована позашкільна зайнятість);- соціально-культурні (зниження морально-етичного рівня населення, поширення кримінальної субкультури, збільшення впливу неформальних асоціальних груп). Деградація і падіння моралі знаходять своє вираження в масовій алкоголізації, бродяжництві, поширення наркоманії, "продажної любові", вибуху насильства і правопорушення.;

- психологічні (інфантилізм; реакція групування, як психологічний захист; емоційно-вольові розлади у виді підвищеного рівня тривожності; потреба вийти із стресової ситуації; задоволення почуття цікавості ),

- біологічні (вроджені психопатії; наслідки спадковості; порушення роботи гормональної та ферментативної системи організму; мозкові дисфункції внаслідок враження головного мозку; ускладнення після тяжкої хвороби або перенесеної травми.)
Види девіантної поведінки

Наркоманія - це захворювання, яке виявляється у фізичної або психологічної залежності від наркотиків, непереборному потяг до них, що поступово приводить організм до фізичного і психологічного виснаження.

Наркоманія має соціальні наслідки. Для злочинних елементів це легкий шлях добування грошей. Зловживання наркотиками веде до зростання смертності, особливо серед молоді та розвитку цілого "букета" соматичних і психічних захворювань.

На грунті наркоманії скоюються злочини, так як в стані "ломки" наркоман здатний на будь-який злочин. Придбання наркотиків стає тлом для здійснення ряду злочинів проти особистості: крадіжки, грабежу, розбою. Наркоманія негативно впливає на потомство. Діти народжуються з серйозними фізичними і психологічними відхиленнями, що в свою чергу веде до розпаду сім'ї. Наркоман деградує як особистість, так як рабська залежність від наркотиків змушує його робити аморальні вчинки.

Однією з психологічних суб'єктивних причин наркоманії є незадоволеність життям у зв'язку з самими різними обставинами:  • особистими труднощами,

  • недоліками соціально-культурної сфери,

  • невлаштований дозвілля,

  • соціальна несправедливість,

  • невлаштованість побуту,

  • невдачами в навчанні або на роботі,

  • розчарування в людях.

Значне місце в етнології причин наркоманії займає особистість наркомана. Маються на увазі демографічні, вікові та соціально-медичні аспекти. Серед наркоманів переважають чоловіки. Інша важлива обставина - те, що цією недугою вражена, головним чином, молодь.

Алкоголізм - патологічний потяг до спиртного і подальше соціально-моральної деградацією особистості. Пияцтво - це непомірне вживання алкоголю, яке разом із загрозою здоров'ю особистості, порушує її соціальну адаптацію.

Алкогольна залежність формується поступово і визначається складними вимірами, які відбуваються в організмі питущого людини. Потяг до спиртного проявляється в поведінці людини: підвищена метушливість у підготовці до випивки, "потирання рук", емоційна піднесеність. Чим більше "алкогольний стаж" тим менше задоволення приносить випивка.

На формування алкоголізму впливає кілька чинників: спадкові чинники, характер, індивідуальні властивості особистості та особливості навколишнього середовища. До факторів сприяє алкоголізації можна віднести низький рівень матеріального становища та освіта.

Розвитку алкоголізму у підлітків сприяє раннє прилучення до спиртного і формування "алкогольного мислення".

Для молоді алкоголь засіб для розкріпачення і подолання сором'язливості, від якої страждають багато підлітків.

Проституція. Термін "проституція" походить від латинського слова prostitution - осквернення, збезчестити. Вчені виділяють у проституції, такі суттєві ознаки:

1. рід занять - задоволення сексуальних потреб клієнтів;

2. характер занять - систематичний промисел у формі статевих зв'язків з різними особами, без чуттєвого потягу і спрямований на задоволення статевої пристрасті клієнтів у будь-якій формі;

3. мотив занять - заздалегідь узгоджене винагороду у вигляді грошей або матеріальних цінностей, які є основним або додатковим джерелом існування повії.

Причинами проституції так само як багатьох інших соціальних відхилень є соціально-економічні та морально-етичні фактори.

Суїцидальна поведінка

Суїцид - це свідоме позбавлення себе життя або спроба до самогубства. Суїцидальна поведінка - це саморуйнівна поведінка, до якої крім того, можна віднести і такі форми девіантної поведінки, як зловживання алкоголем, вживання наркотиків, вперте небажання лікуватися, керування транспортом у нетверезому вигляді, самокатування, свідома участь у бійках і війнах.

Суїцидальна поведінка у підлітків часто пояснюється відсутністю життєвого досвіду і невмінням визначити життєві орієнтири. Крім цих причин існують особливі причини. Поширені такі причини:

- втрата коханої людини з найближчого оточення або зарозуміло відкинуте почуття любові;

- вражене почуття власної гідності;

- крайнє перевтома;

- руйнування захисних механізмів особистості в результаті алкогольного сп'яніння, вживання психотропних засобів;

- токсикоманія і наркоманія;

- ототожненням себе з авторитетною людиною, яка вчинила самогубство;

- стан фрустрації або афекту у формі гострої агресії, страху, коли людина втрачає контроль над своєю поведінкою.

Для встановлення причин суїцидальної поведінки важливе значення мають їх мотиви і приводи дозволяють судити про конкретні обставини, які призводять до цього. Встановити мотиви і причини не завжди вдається через брак відомостей.

Соціальна середовище визначається мікрокліматом у сім'ї, в трудовому або навчальному колективі, станом соціальної сфери, дотриманням соціальної справедливості, матеріальною забезпеченістю і іншими об'єктивними обставинами впливають на поведінку людини, які він сам часто не в силах змінити.Правопорушення. Однією з форм антисоціальної поведінки, яка спрямована проти інтересів суспільства в цілому чи особистих інтересів громадян, є правопорушення.

У юриспруденції розрізняють правомірну і неправомірну поведінку громадян. Неправомірні дії (правопорушення) - такі юридичні факти, які суперечать нормам права. Усі правопорушення діляться на злочини і провини.

На практиці злочини класифікуються за таких підстав:

1. за ступенем тяжкості: на тяжкі, менш тяжкі і не представляють великої суспільної небезпеки;

2. за формою вини: на умисні і необережні;

3. по об'єкту посягання цілям і мотивів: антидержавні корисливі насильницькі і ін

4. за соціально-демографічними і кримінологічних підставах: злочини дорослих та молоді, злочини неповнолітніх, первинні, повторні і рецидивна злочинність.

Злочин - це противоправне, суспільно-небезпечне діяння, що посягає на охоронювані законом суспільні відносини і приносять їм істотної шкоди. Провина - це те саме протиправне і винне діяння, але не представляє великої суспільної небезпеки. Провини регулюються нормами адміністративного, цивільного, трудового та ін галузями права. Правопорушення у формі провини виявляються в підлітків у зухвалій манері поведінки, лихослів'ї, забіякуватості, дрібній крадіжці, пияцтво, бродяжництво.

Підліткам та юнакам віком 14-18 років властива як корислива, так і насильницька мотивація протиправної поведінки. Корисливі правопорушення носять незавершений дитячий характер, оскільки відбуваються з-за пустощів і цікавості, не мотивуватися агресії. На сьогоднішній день до підліткових і юнацьких правопорушень можна віднести викрадення автотранспорту, заволодіння предметами молодіжної моди (радіоапаратура, спортивний інвентар, модний одяг, гроші, солодощі, вино та ін). Насильницькі правопорушення викликаються потребами самоствердження, стадним почуттям, брехливо понятого боргу перед своєю компанією, недоліками виховання. Особливо в сім'ях, де нормою поведінки було пияцтво, грубість, жорстокість. До типових молодіжним насильницьким правопорушень можна віднести молодіжні "Розборки", які супроводжуються лайкою, насильством.


Психолого-педагогічний супровід девіанта є комплексним процесом, у якому беруть участь не лише працівники психологічної служби, а й адміністрація, педагогічні працівники і батьки учня.

Зовнішні форми прояву девіантної поведінки відомі всім: безвідповідальне ставлення до навчання, конфлікти з однолітками і дорослими, невиконання вимог дорослих, пропуски уроків, втечі з дому, бродяжництво, вживання наркотичних речовин, крадіжки, здирництво, бійки тощо. Поведінка девіантів часто дуже схожа і відрізняється лише мірою відхилення від соціальної норми. Тому більшість педагогічних працівників вважають, що достатньо розробити один алгоритм роботи із зазначеною категорією учнів. Проте, психолого-педагогічний супровід девіанта має здійснюватися із урахуванням індивідуальних, вікових особливостей учня, його здібностей, уподобань, оточення та ситуації розвитку.

Розпочинаючи роботу з девіантами, практичний психолог і соціальний педагог мають пам'ятати, що головне в стосунках з учнем - взаємоповага та довіра. Те, що каже дитина, повинно залишатися таємницею. Його проблеми можна обговорювати з батьками та педагогами тільки на прохання і за згоди учня. Утрата довіри, розголошення таємниці є великою психологічною травмою та може призвести до непередбачених наслідків. Виявляючи психологічні особливості девіанта, слід звернути увагу на наявність акцентуацій характеру, систему самооцінювання й оцінювання інших, мотиваційну структуру особистості. Обов'язково проводити дослідження процесів мислення. У випадку виявлення викривлень процесів мислення психологічна корекція буде малоефективною - необхідна консультація психіатра.

Психологічна допомога особистості з девіантною поведінкою передбачає, насамперед, її психологічну діагностику, що має на меті встановити рівень та форму девіантної поведінки і чинники, що зумовили появу девіацій. Діагностика особистості девіанта має проводитися на основі гуманного ставлення до нього, співпраці з ним і будуватися на принципах цілеспрямованості, об'єктивності, комплексності, прогностичності.

Для визначення особливостей девіантної поведінки учнів використовуються різні методи, серед яких слід відзначити, насамперед, спостереження. Під спостереженням розуміють цілеспрямоване та спеціальним чином організоване сприймання, яке здійснюється з певною метою за розробленим планом і фіксацією результатів. Н. Максимова пропонує під час спостереження фіксувати такі особливості поведінки і зовнішнього вигляду досліджуваного з девіантною поведінкою:

- зовнішній вигляд (загальний соматотип, фізичні особливості, наявність фізичних недоліків або диспропорцій, постава, міміка і жестикуляція, тримається скуто чи вільно, адекватно чи ні, охайність в одязі, зачісці, чистота тіла, рівень загальної рухливості тощо);

- особливості мовлення (інтенсивність і тембр голосу, темп мовлення, чіткість вимови, словниковий запас, наявність жаргону, брутальних виразів, уміння висловлювати думку, послідовність, логічність, чіткість, швидкість мовлення);

- соціальна поведінка (особливості встановлення контактів, рівень невимушеності при цьому, товариськість, наявність соціальних навичок, вихованість, специфіка поведінки за рівнем домінування, агресивності, підлеглості та довірливості тощо);

- настрій (ейфорія, безтурботність, врівноваженість, серйозність, відсутність гумору, поганий настрій, тривога тощо);

- ставлення до діяльності (рівень зацікавленості: від активного небажання або недовіри, байдужості до надмірної зацікавленості);

- особливості проявів пізнавальної та емоційно-вольової сфер (рівень уважності, швидкість вирішення поставлених завдань; особливості дій: намагання знайти загальний спосіб вирішення завдання або дії методом спроб і помилок; темп роботи: рівномірність, швидкість; сумлінність і охайність при виконанні завдань; реакція на невдачі: агресивна, звинувачення себе, відмова від діяльності, байдужість та ін.).

Слід зауважити, що спостереження здійснюється за певною схемою, в якій виділяють такі етапи:

1. Визначення предмета, об'єкта та ситуації спостереження;

2. Обирання способу спостереження та реєстрації даних;

3. Планування ситуацій спостереження;

4. Розроблення плану спостереження;

5. Проведення обробки й інтерпретація отриманої інформації.

За результатами діагностики практичний психолог розробляє корекційно-розвивальну програму. Психологічна корекція девіантної поведінки передбачає психологічне втручання в особистісний простір для стимулювання позитивних змін, послаблення або усунення тих форм поведінки, що перешкоджають соціальній адаптації дитини.

Зрозуміло, що надання психологічної допомоги буде ефективним за умови бажання таких змін з боку девіанта. Тому основними завданнями працівників психологічної служби у закладі освіти є такі:

- створення сприятливих соціально-психологічних умов для особистісних змін, розвиток мотивації на соціальну адаптацію;

- стимулювання особистісних змін;

- корекція поведінки з урахуванням специфіки її проявів.

Практичний психолог проводить корекційно-розвивальну роботу з учнями, що передбачає розроблення відповідної програми. Н. Максимова зазначає, що однією з найефективніших форм роботи з підлітками, схильними до девіацій у поведінці, є групові психокорекційні заняття, на яких членами групи і ведучим розігруються складні ситуації. Внаслідок цього, як зазначає автор, виникає можливість обговорювання засобів розв'язання проблеми мовою реальної поведінки девіантів.

Однією з важливих форм психологічного супроводу девіантів є психолого-педагогічний консиліум, основними завданнями якого є виявлення характеру і причин відхилень у навчанні й поведінці учнів; розроблення програми виховних заходів, спрямованих на корекцію відхилень та на розвиток здібностей, талантів; обговорення і прийняття рішень з приводу конфліктних ситуацій. Залежно від мети консиліуму його склад може бути різним, але, як правило, до нього входять представники адміністрації закладу, педагоги, класний керівник, практичний психолог, соціальний педагог, медичний працівник, батьки. Як зазначає І. Дубровіна, завдання практичного психолога у роботі консиліуму – допомогти педагогам оцінити інтелектуальний розвиток учня, основні якості його особистості, показати складність і неоднозначність проявів його поведінки, ставлень, розкрити проблеми самооцінки, мотивації, особливості пізнавальних та інших інтересів, емоційного настрою, а головне - забезпечити підхід до дитини з позитивною гіпотезою відносно перспектив її подальшого розвитку і намітити програму роботи з нею. Учителі-предметники та класний керівник інформують про інтереси, здібності учня, залучення його до позакласної та позашкільної діяльності, роботи в гуртках, секціях, клубах. Медичний працівник повідомляє про стан здоров'я дитини.

Телефон довіри є дієвим методом надання соціально-психологічної підтримки учням, який дозволяє провести анонімне консультування особистості, схильної до девіантної поведінки.

Профілактика і корекція девіантної поведінки особистості є особливо дієвою на ранніх етапах, коли можна приділити увагу тим особливостям поведінки, що можуть надалі призводити до правопорушень. Йдеться, насамперед, про прогули (можуть бути як формою девіантної поведінки, так і наслідком невротизації дитини, шкільного неврозу), погану успішність (може бути зумовлена як педагогічною занедбаністю, так і дефектами інтелектуального розвитку, затримкою психічного розвитку), низький статус дитини у шкільному колективі, ізольованість у ньому; наявність компенсаторної поведінки інфантильного характеру (через прагнення забезпечити успіх будь-яким чином, зокрема, через псування зошитів та меблів, бійки) тощо. Зрозуміло, що профілактична робота має здійснюватися в тісному контакті з батьками і педагогами. При цьому слід урахувати, що педагоги, часто не помічаючи цього, роблять надмірну кількість зауважень девіантам, оцінку дають не окремому вчинку, а особистості загалом, до оцінювання нерідко підключається весь клас. Тому передумовою успішної профілактичної роботи є психологічне консультування педагогів і батьків щодо змісту, особливостей прояву і чинників девіантної поведінки, а також специфіки взаємодії з девіантами.

Психологічна профілактика, яка здійснюється у закладах освіти, передбачає дотримання в навчальному закладі психологічних умов, необхідних для повноцінного психічного розвитку і формування особистості дитини на кожному віковому етапі; своєчасне виявлення таких особливостей дитини, які можуть призвести до певних труднощів, відхилень у її інтелектуальному й емоційному розвитку, у поведінці й стосунках з дорослими та ровесниками.

Психопрофілактична робота може проводитися як з окремими дітьми або групами дітей, окремими і паралельними класами, так і з учителями, вихователями, батьками та іншими дорослими людьми, які впливають на виховання та розвиток дітей. У психологічній профілактиці прийнято виділяти три рівні:

1-ий рівень – це первинна профілактика. На цьому рівні практичний психолог працює з дітьми, які мають незначні емоційні, поведінкові та навчальні розлади. На першому рівні у центрі уваги фахівця перебувають усі діти закладу.

2-ий рівень – вторинна профілактика, спрямована на роботу з девіантами, тобто, тими дітьми, які мають певні психологічні проблеми. Вторинна профілактика передбачає раннє виявлення у дітей труднощів у навчанні і поведінці. Головне завдання цього рівня – подолати дані труднощі ще до того, як діти стануть соціально або емоційно некерованими. У цьому випадку практичний психолог працює не з усіма дітьми, а з групою чи індивідуально. Вторинна профілактика передбачає роботу практичного психолога не лише з дітьми, але й з педагогічними працівниками, батьками, навчає дорослих стратегії подолання різних труднощів у спілкуванні з дітьми та їх вихованні.

3-ій рівень – третинна профілактика. На цьому рівні профілактики діяльність практичного психолога зосереджується на дітях з яскраво вираженими навчальними або поведінковими проблемами. Головне завдання психолога у профілактичній роботі з цими дітьми – корекція або подолання серйозних психологічних труднощів і проблем. При третьому рівні психопрофілактики психолог працює з окремими учнями. Цей рівень вимагає від психолога великих зусиль і затрати часу.

Практика роботи працівників психологічної служби навчальних закладів свідчить, що найбільше уваги вони змушені приділяти 2-му і 3-му рівням профілактики. Безумовно, це є свідченням того, що вони недостатню увагу приділяють 1-ому рівню психопрофілактики, а тому особливо багато часу забирає у них робота з дітьми, які уже мають яскраво виражені психологічні проблеми.

Профілактика девіантної поведінки нерозривно пов'язана з процесом соціалізації особистості і залежить від таких умов, як комплексність (проведення спільних заходів не тільки на соціально-психологічному, але й економічному, правовому, медико-санітарному, педагогічному рівнях), послідовність, диференційованість (залежно від індивідуально-психологічних особливостей людини і особливостей її оточення), своєчасність (надання допомоги на ранніх етапах виникнення схильності до девіантної поведінки), пріоритет превентивності соціальних проблем, прогностичність (спрямованість у майбутнє, насичене позитивними цінностями і цілями, планування життєвих цілей без девіантної поведінки).

О. Змановська називає такі форми психопрофілактичної роботи:

- організація соціального середовища, в рамках якого передбачається соціальна реклама з формування настанов на здоровий спосіб життя, створення негативної громадської думки щодо проявів девіантної поведінки, насамперед, через засоби масової інформації;

- формування соціальних зон підтримки, зокрема, через організацію і підтримку громадських організацій, молодіжних рухів;

- інформування, що передбачає вплив на когнітивні процеси особистості для підвищення її здатності приймати конструктивні рішення щодо власної поведінки; здійснюється через організацію лекцій, бесід, групових дискусій, поширення відео- і телефільмів тощо;

- активне навчання соціально-корисним навичкам, активізація особистісних ресурсів, що реалізуються на тренінгах, зокрема, тренінгах асертивності або резистентності до негативних соціальних впливів, у групах спілкування і особистісного зростання тощо;

- організація діяльності, альтернативної девіантній поведінці, зокрема, через залучення особистості до пізнавальної діяльності, спорту, мистецтва, випробування себе у позитивній діяльності (подорожі, похід у гори, екстремальні види спорту тощо);

- організація здорового способу життя, що передбачає розвиток екологічної культури особистості, дотримання режиму навчання й відпочинку.

Важливою є робота працівників психологічної служби із батьками учнів. До захисних чинників виникнення поведінкових проблем у межах родинної системи належать позитивні стосунки між батьками, між батьками і дитиною, а також тісне спілкування в родині, сформованість навичок вирішення проблем. Захисними чинниками служать також помірність тиску, високий рівень підтримки з боку родичів та соціального оточення.Родина і оточення є головним джерелом формування захисних механізмів у дитини, які сприяють розвитку відчуття власної значущості, незалежності. Батьки мають слідкувати за соціальним оточенням дитини, нейтралізуючи або відсікаючи те, що шкодить її нормальному розвитку. Так в умовах перенасиченості інформаційного простору дуже корисно контролювати інформаційний потік, що нав’язується дитині.

У вихованні дитини батьки мають дотримуватись таких рекомендацій: виховувати дитину так, щоб вона перебувала у злагоді із собою і своїми відчуттями; була здатною адекватно виявляти свої почуття; підтримувати здорові стосунки з іншими людьми, піклуватися про себе. Батьки повинні допомогти відчути самоповагу, знайти і зберегти справжніх друзів, сформувати мету в житті.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка