Психодіагностика ПсихоконсультуванняСкачати 134.09 Kb.
Дата конвертації11.04.2016
Розмір134.09 Kb.
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» зі спеціальності

8.03010301 «Практична психологія»


 • Загальна психологія

 • Психодіагностика

 • Психоконсультування

 • Психокорекція

 • Соціальна психологіяПрограми дисциплін


 • Загальна психологія


Предмет і завдання сучасної психології, методи психології

Психологія як наука. Підходи до тлумачення психології в різних концепціях, школах, напрямах і теоріях. Предмет психології. Індивідуальний світ «Я» людини. Психічна реальність. Людина як суб’єкт психіки. Завдання сучасної психології. Методи психології. Методи сучасної психології.


Ментально-психічна, біопсихічна та інтраіндивідуальна підструктури особистості

Сутність ментально-психічного. Ментально-психічне у психіці особистості. Сутність та особливості біопсихічної підструктури особистості. Генетичні, вікові й статеві особливості. Задатки. Темперамент. Сутність та особливості інтраіндивідуальної підструктури особистості. Психічні пізнавальні процеси відчуття, сприйняття, пам’яті, мислення, уяви. Мислення та інтелект. Розуміння емоцій і почуттів, їх класифікація, експресія та прикладна роль. Характеристика різних емоцій, емоційних властивостей і станів. Розуміння емоцій іншої людини й управління своїми емоціями. Характеристика різних почуттів. Емоційна поведінка і емоційні типи. Поняття волі та її функції. Типи критеріїв волі та локус контрою. Вольові дії, їх фази та ознаки, стимулювання. Вольові якості. Поняття здібностей та їхнього розвитку, види здібностей.


Підструктури особистості: соціопсихічна та «свідомість – самосвідомість»

Досвід. Характер. Структура характеру. Загальні й позиційні компоненти характеру. Характеристика складових характеру. Акцентуації характеру. Спрямованість особистості. Потреба. Мотив. Мотивація і мотивування, полімотивованість мети. Види мотивів. Ієрархія і зміна мотивів. Зовнішня і внутрішня мотивація. Свідомість особистості. Самосвідомість особистості. «Я−концепція». Самоповага та комплекс меншовартості. Самореалізація особистості.


Психічні стани та основи психологічної діяльності

Сутність психічних станів, їх класифікація та особливості. Позитивні (стенічні) психічні стани. Негативні (астенічні) психічні стани Психічні стани особистості в різних ситуаціях життєдіяльності. Поняття діяльності та її психологічна структура. Рухи та дії. Знання, навички й уміння. Перенесення та інтерференція. Основні види діяльності. Психомоторика. Сутність психомоторики та її функціональна будова. Рухи, дії та їхнє регулювання в психомоториці. Функції психомоторики.


Увага як особлива форма психічної діяльності, основи психології научання,

мова та мовлення

Поняття уваги та її особливості. Основні властивості уваги. Види уваги. Поняття научання, навчання та учіння. Типологія научання. Мова та мовлення. Мова та її функції. Різновиди мовлення.


Література

1. Варій М. Й. Загальна психологія : підручник / М. Й. Варій : Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності. – 4- те вид., виправл. і доповн. – К. : Знання, 2014. – 1047 с.

2. Варій М.Й. Загальна психологія: підр. [для студ. вищ. навч. закл.] / М.Й. Варій  [3-тє вид.].  К.: Центр навчальної літератури, 2009. – 1007 с.

3. Максименко С.Д. Загальна психологія: Навчальний посібник / С.Д. Максименко. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Київ: «Центр учбової літератури», 2004. – 272 с.

 • Психодіагностика


Загальні засади психодіагностики та її психо­метричні основи

Сутність психодіагностики як науки. Психологічне оцінювання у психодіагностиці. Характеристика психодіагностичного методу. Тест як основний психодіагностичний інструмент. Класифікація і характеристика тестів. Вимоги до тестів як методів психодіагностичного дослідження та їх користувачів. Психодіагностичні та психометричні процедури. Психодіагностичний діагноз. Психодіагностичний процес. Характеристика шкал. Психометрія у структурі психодіагностичних методів. Надійність тестів. Валідність тестів. Стандартизація і норми тестових показників.


Методи діагностування

Психо­діагностика інтелекту. Методи діагностування особистості. Діагностуван­ня внутрішнього світу особистості. Діагностування самосвідомості особистості. Діагностування спонукальної сфери особистості. Психологічні особливості діагностування ціннісної сфери особистості. Нетестові методи у психодіагностиці, спостереження як метод методи психологічного дослідження. Опитувальні методи у психодіагностиці. Експертне оцінювання у психологічному дослідженні. Контент-аналіз як експертно-діагностична процедура психологічного дослідження.


Особливості діагностування

Соціально-психологічні особливості діагностування людей різного віку. Психодіагностичне дослідження дітей, підлітків та юнаків. Психодіагностування у дорослому (зрілому) віці.


Література

 1. Галян І.М. Психодіагностика: навч. посіб. / І.М. Галян. – К.: Академвидав, 2009. – 464 с.

 2. Психодиагностика: учебник для вузов / Л.Ф. Бурлачук. – СПб.: Питер, 2003. – 352 с.

 3. Белей М.Д., Тодорів Л.Д. Основи діагностичної психології / М.Д. Белей. – Івано-Франківськ: Тіповіт, 2008. – 296 с.

 4. Моргун В.Ф., Тітов І.Г. Основи психологічної діагностики. Навч.пос. для студ. вищ. навч. Закл. / В.Ф. Моргун, І.Т. Тітов. – К.: Видавничий Дім "Слово", 2009. – 464с.
 • Психологічне консультування


Сутність психологічного консультування та методичні настанови

Сутність і завдання психологічного консультування. Індивідуальне консультування як вид діяльності. Теоретичні засади консультування. Механізми психологічного впливу в консультативній роботі. Моделі консультативної допомоги. Професійна позиція консультанта. Етичні аспекти консультативної діяльності. Предмет роботи психолога-консультанта. Клієнт психолога-консультанта. Особистість консультанта як інструмент впливу. Психотерапевтичні взаємини: правило трьох. Принципи надання психологічної допомоги особистості. Перша зустріч з клієнтом. Оцінка проблем клієнтів. Процедури і техніка консультування. Поради початкуючому консультантові.Організація консультативної взаємодії та налагодження ефективного контакту

Структура та хронотоп консультації. Початок консультативної взаємодії. Термінологічна «кухня» консультування. Дослідження проблеми: збір інформації. Первинна діагностика проблеми. Ідентифікація проблеми. Постановка та розв'язання терапевтичного завдання. Результативність консультативної роботи. Поняття про рапорт. Підстройка: фокус уваги та калібрування. Сутність підстройки. Робота з сенсорними модальностями. Не тестова діагностика: поняття про психологічні ключі. Психотерапевтичні навички ведення консультативного інтерв'ю. Техніки прояснення інформації. Техніки відображення. Визначення консультативного контакту. Терапевтичний клімат. Фізичні компоненти терапевтичного клімату. Емоційні компоненти терапевтичного клімату. Навички підтримки консультативного контактуЗасоби особистісної презентації та впливу на клієнта

Мовлення як інструмент психотерапевтичної допомоги. Мова тілесного симптому. Активізація несвідомих процесів. Робота з образом і символом. Трансформація емоційних реакцій. Усвідомлення: чому так важливо перейти до переживань та відчуттів. Життєві навички та аксіологія консультування. Засоби впливу на клієнта: терапевтичний аспект консультування. Техніки зв'язування. Техніки трансформації. Консультування тривожних клієнтів. Консультування при реакціях страху і фобіях. Консультування вороже налагоджених і агресивних клієнтів. Особливості консультування "немотивованих" клієнтів. Консультування клієнтів, що пред’являють завищенні вимоги. Консультування при переживанні провини. Особливості консультуванні плачучих клієнтів. Консультування істеричних особистостей. Консультування при параноїдальних розладах. Консультування шизоїдних осіб. Консультування асоціальних осіб. Консультування обсесивних особистостей. Консультування при алкоголізмі. Консультування клієнтів з психосоматичними розладами. Консультування клієнтів з депресією і суїцидними намірами. Консультування при переживанні втрати. Особливості бесіди з вмираючою людиною. Консультування при сексуальних проблемах.Література

 1. Васьківська С.В. Основи психологічного консультування: Навч. посібник / С.В. Васьківська. – К.: Четверта хвиля, 2004. – 256с.

 2. Кочюнас Р. Основы психологического консультирования. – М., «Академический проект», 1999. – 240 с.

 3. Пахальян В.Э. Психологическое консультирование: Учебное пособие / В.Э Пахальян. – Спб.: Питер, 2008. – 256 с.

 4. Психологическое консультирование. Практическое руководство. – Самара: Издательский дом "Бахрах-М", 2011. – 824 с. • Психокорекція


Психологічна корекція як сфера діяльності практичного психолога

Психологічна корекція та її види. Основні принципи, цілі та завдання психокорекційної роботи. Вимоги, пропоновані до психолога, який здійснює психокорекційні заходи. Особливості складання психокорекційних програм. Принципи складання та основні види психокорекційних програм. Оцінка ефективності психокорекційних заходів.


Основні напрямки в зарубіжній психокорекційній практиці

Психодинамічний напрямок, корекційний вплив в класичному психоаналізі, класичний психоаналіз З.Фрейда, техніки. Аналітична індивідуальна психокорекції А.Адлера, основні положення концепції А.Адлера, техніки. .3. Клієнт-центрований підхід К. Роджерса, основні поняття клієнт-центрованого підходу, техніки. Логотерапія (техніки). Екзистенціальний напрям, основні поняття і положення екзистенціального напряму, основні задачі психолога, який бере участь в процесі екзистенціальної корекції, техніки. Поведінковий напрям: сутність напряму, техніки. Когнітивний напрям. Особливості когнітивної психокорекції, когнітивно-аналітичний напрям, техніки. Раціонально-емотивна терапія (РЕТ) А. Елліса, техніки. Когнітивний підхід А. Бека, етапи когнітивної колекційної роботи, техніки. Реальнісна терапія У. Глассера. Трансактний аналіз. Техніки трансактного аналізу Е. Берна. Гештальттерапія Ф. Перлза. Техніки гештальттерапії Ф. Перлза.


Методи практичної корекції

Ігротерапія, загальна характеристика методу, основні психологічні механізми корекційного впливу ігор, основні види і форми ігротерапії, ігротерапія в психоаналізі, основні цілі колекційного впливу в психоаналітичній ігротерапії, ігротерапія, центрована на клієнті, ігрова терапія реагування, ігрова терапія побудови відносин, ігрова терапія у вітчизняній психологічній практиці, директивна і недирективна ігротерапія, індивідуальна і групова ігротерапія, ігротерапія з різним матеріалом. Ігрова кімната та її оснащення, розміри ігрової кімнати, іграшки і матеріали, вимоги, пропоновані до психолога-ігротерапевта, вимоги до особистості ігрового терапевта, вимоги до професійної підготовки ігротерапевта. Арттерапія. Музикотерапія. Бібліотерапія. Танцювальна терапія. Проективний малюнок. Вигадування історій. Казкотерапія. можливості роботи з казкою, основні прийоми роботи Лялькотерапія. Психогімнастика.Методи поведінкової корекції

Метод систематичного десенсибілізаціі і сенсибілізації, показання для застосування методу десенсибілізаціі і сенсибілізації, етапи процедури систематичної десенсибілізації, імерсійні методи. Метод наводнення, метод імплозії, метод парадоксальної інтенції. Методи, засновані на принципах біологічного зворотного зв'язку (типи біологічного зворотного зв’язку). «Жетонний» метод. Метод Моріта. Холдинг, правила використання метода холдингу. Імаго-метод. Психодрама. Форми і види психодрами. Методики психодрами.


Індивідуальна психокорекція

Показання для індивідуальної психокорекції, основні методи індивідуального психокорекційного впливу. Психологічні особливості індивідуальної психокорекції, основні стадії індивідуальної психологічної корекції.


Групова психокорекція

Специфіка груповий форми психокорекції, робота психокорекційної групи. Особливості комплектування групи, професійний склад групи, розмір групи, частота і тривалість зустрічей, підготовка до групової корекції. Групова динаміка, задачі і норми групи, структури групи і лідерства, групові ролі, групова напруга, фази розвитку групи. Керівництво психокорекційною групою, основні задачі групового психолога, робота під спостереженням супервізора, ко-тренери, типові помилки керівника групи, етичні вимоги до керівника колекційної групи.


Види корекційних груп

Тренінгові групи і соціально-психологічний тренінг. Робота тренінгових груп. Соціально-психологічний тренінг як засіб корекції. Вправи, які використовуються при проведенні соціально-психологічного тренінгу. Групи розвитку комунікативних навичок і вмінь. Групи зустрічей. Гештальтгрупи, основні форми роботи гештальтгруп, види роботи в гештальтгрупі. Групи умінь. Техніка заняття груп тренінгу умінь, тренінг асертивності, тренінг самоствердження. Тілесно-орієнтовані групи. Метод М.Фельденкрайса. Метод Ф.Александера. Метод А.Янова. Групова дискусія як метод груповий роботи


Психокорекції сімейних стосунків

Сім’я як об'єкт психокорекційного впливу. Методи психокорекційного впливу на сімейні стосунки. Методики корекції дитячо-батьківських стосунків.


Література

 1. Осипова А.А. Общая психокоррекция: Уч.псобие для студ. вузов. – М.: ТЦ Сфер, 2002. – 512 с.

 2. Бурлачук Л.Ф. и др. Основы психотерапии: Учебное пособие для студентов вузов. – К.: Ника-Центр, 2001. – 320 с.

 3. Яценко Т.С. Психологічні основи групової психокорекції: Навч. посібник. – К.: Либідь, 1996. – 264с.
 • Соціальна психологія


Соціально-психологічні проблеми особистості

Сутність соціалізації, її сфер, стадій, інститутів і механізмів. Соціально-психологічні особливості соціалізації представників різних вікових категорій. Вікові кризи життя і процес соціалізації індивіда. Асоціальні прояви особистості. Соціальна установка. Сутність соціальної установки. Соціальна установка і реальна поведінка. Особистість у групі. Самосвідомість особистості як чинник становлення у групі. Специфіка входження особистості в групу. Індивідуальні особливості людини і зовнішні поведінкові вияви. Статусно-рольові характеристики особистості. Статево-рольові параметри особистості. Поведінка особистості і соціальна напруженість.
Спілкування як феномен соціальної психології

Соціально-психологічна специфіка спілкування. Особистість у контексті спілкування. Основні характеристики спілкування. Соціокультурні аспекти спілкування. Комунікація в міжособистісних відносинах. Сутність міжособистісної комунікації. Психологічні особливості вербальної комунікації. психологічні особливості невербальної комунікації. Особливості взаємодії в соціальній психології. Форми поведінки особистості у міжособистісній взаємодії. Взаємодія і міжособистісний вплив. Сприймання і розуміння людьми одне одного у процесі міжособистісного спілкування. Соціальне і міжособистісне пізнання. Особливості процесів міжособистісного пізнання. Перцептивні механізми та ефекти. Перешкоди на шляху спілкування. Труднощі спілкування. Деформації спілкування. Бар'єри спілкування.


Мала група у контексті соціальної психології

Сутнісні ознаки малої групи. Основні підходи та напрями у вивченні малої групи. Види і структурні характеристики малої групи. Динамічні характеристики малої групи. Групова динаміка. Нормативний вплив у групі. Керівництво і лідерство у малих групах. Прийняття групового рішення. Проблема групової згуртованості і груповий конфлікт.
Психологія великих соціальних груп і масових явищ

Сутність психології великих груп. Психологія соціальних класів. Психологія етнічних груп. Психологія масових явищ. Психологічні особливості великих стихійних груп


Література

 1. Орбан-Лембрик Л.Е. Соціальна психологія: Посібник / Л.Е. Орбан-Лембрик. – К.: Академвидав, 2003. – 448 с.

 2. Социальная психология в схемах и комментариях: Учебное пособие / В.Крысько. – СПб.: Питер, 2003. – 286 с.

 3. Корнєв М.Н., Коваленко А.Б. Соціальна психологія: Підручник / М.Н.Корнєв, А.Б. Коваленко. – К., 1995. – 304 с.

 4. Майерс Д. Социальная психология: [Перев. с англ.] / Д. Майерс – СПб.: Питер Ком, 1998. – 688 с.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка