Прокопів Валентина Василівна Калуш 2011 План Вступ Особистісно орієнтована освітня технологія Вимоги до сучасного уроку урокСторінка3/4
Дата конвертації11.04.2016
Розмір0.58 Mb.
1   2   3   4

Урок засвоєння нових знань


Мета: оволодіння учнями новими навичками, матеріалом та новими способами діяльності.

Структура


 1. Організаційний момент.

 2. Підготовка до сприйняття матеріалу або актуалізація опорних знань, умінь, уявлень та чуттєвого досвіду.

 3. Мотивація навчальної діяльності.

 4. Оголошення теми, мети, завдання уроку.

 5. Вивчення нового матеріалу (первинне засвоєння).

 6. Осмислення нових знань, умінь.

 7. Закріплення, систематизація та узагальнення.

 8. Контрольно-коригувальний етап.

 9. Підбиття підсумків уроку.

 10. Інструктаж щодо виконання домашнього завдання.

Найчастіше таким уроком є вступний урок курсу (теми, розділи), коли він незначною мірою пов’язаний з темою попереднього уроку. Також доречного обрати цей тип у випадку, коли зміст матеріалу складний, об’ємний, містить значну кількість нових понять і положень.

Може використовуватись пояснювально-ілюстративний, проблемний виклад. Заняття можна провести у формі бесіди, лекції, уявної подорожі чи екскурсії, відеоуроку, навчальної конференції з підготовленими доповіданнями (повідомленнями) учнів. Під час проведення уроку доречні конспектування, складання тез, опорних схем, робота з підручником, картою, довідниками тощо. Головне – щоб вивчення нового матеріалу учнями відбувалося не пасивно, а в ході різноманітної активної пізнавальної діяльності.


Урок формування та вдосконалення вмінь і навичок

Мета: закріплення й усвідомлення раніше засвоєного матеріалу (знань, умінь, навичок) і формування нових навичок та вмінь.

Основою такого уроку можна назвати тренування в різних варіантах, яке вимагає від учня перенесення знань і вмінь у нові, нестандартні ситуації. Для проведення таких уроків використовується практична робота. Практичні роботи в значній кількості представленні у навчальних програмах, та й практичні завдання є невід’ємною складовою фактично кожного уроку.


Структура


 1. Організаційний момент.

 2. Актуалізація опорних знань та їх коригування. Повідомлення теми й мети.

 3. Мотивація навчальної діяльності.

 4. Вступні вправи (можуть поєднуватись із поглибленням або вивченням невеликих порцій нового матеріалу та ознайомлення з правилами, алгоритмами виконання певних дій).

 5. Пробні та тренувальні вправи (використання вивченого в стандартних умовах).

 6. Творчі вправи.

 7. Підсумки уроку.

 8. Домашнє завдання.

Зміст уроків цього типу має значні можливості для великої варіативності і тому сприяє диференціації та індивідуалізації навчання. Уроки формування та вдосконалення вмінь і навичок можуть проводитись у вигляді ігор, змагань, уявних експедицій тощо та поєднувати й індивідуальні, і фронтальні, і групові методи роботи.

Коли на практичну роботу відводиться ціле завдання, то може бути використаний такий тип уроку, як урок використання знань, умінь і навичок.Структура таких уроків складається з таких етапів:

 1. Перевірка домашнього завдання; коригування опорних знань, умінь, навичок.

 2. Повідомлення теми й мети уроку.

 3. Мотивація навчальної діяльності.

 4. Загальний інструктаж, усвідомлення учнями алгоритму дій.

 5. Самостійне виконання учнями завдань під контролем і за допомогою вчителя.

 6. Звіт про виконання роботи. Узагальнення й систематизація результатів роботи.

 7. Підсумки уроку.

 8. Домашнє завдання.

Урок закріплення знань, умінь і навичок (уроки повторення)

Мета: повторення та закріплення, уточнення та поглиблення попередньо засвоєних знань, умінь і навичок.

Як правило, викладачі проводять наприкінці вивчення великих розділів, на початку навчального року або під час підготовки до іспитів. Значний обсяг матеріалу, що виноситься на повторення, дає змогу урізноманітнити форми роботи та сприяти підвищенню зацікавленості учнів до вивчення географії.

Особливістю й одночасно складністю цього типу уроків є вміння визначати обсяг навчального матеріалу, виділяти головні ідеї, поняття, правила й добирати відповідні завдання.

Структура


 1. Повідомлення теми, мети уроку.

 2. Мотивації навчальної діяльності.

 3. Повторення основних понять теми.

 4. Повторення основних закономірностей, правил теми.

 5. Виконання практичних завдань на повторення й закріплення основних умінь і навичок.

 6. Підсумки уроку.

 7. Домашнє завдання.

Урок систематизації й узагальнення знань

Мета: встановлення рівня оволодіння учнями основними теоретичними знаннями, повторення, більш глибоке осмислення навчального матеріалу, приведення його до певної системи.

Структура

 1. Повідомлення теми й мети уроку.

 2. Мотивація навчальної діяльності.

 3. Відтворення та коригування опорних знань.

 4. Узагальнення та систематизація понять.

 5. Засвоєння провідних ідей і теорій на основі широкої систематизації.

 6. Домашнє завдання.

Для систематизації та узагальнення виділяються ключові питання відповідного курсу. Увага звертається на знаходження та розкриття в уже вченому матеріалі закономірностей, логічно-наслідкових зв’язків, глибокої сутності процесів та явищ; на перехід від окремих до більш широких узагальнень. Слід звернути увагу на те, що систематизація передбачає певну форму відображення окремих фактів у певній системі взаємозв’язків схему, узагальнюючу таблицю тощо. У жодному разі не можна вважати систематизацією просте відтворення окремих фактів або дій наприкінці вивчення теми. Це буде просте повторення.

Урок такого типу може проходити у формі оглядової лекції, бесіди, опитування й виконання системи завдань та ін.Урок перевірки та коригування знань, умінь і навичок.

Мета: перевірка якості та міцності засвоєного матеріалу, сформованості умінь і навичок; внесення коректив.

Структура

 1. Повідомлення теми та мети уроку.

 2. Мотивація навчальної діяльності.

 3. Перевірка знання фактичного матеріалу та основних понять.

 4. Перевірка глибини усвідомлення знань.

 5. Використання знань у стандартних умовах.

 6. Використання знань у змінених умовах.

 7. Збір виконання завдань (їх перевірка, оцінювання, аналіз, як правило, виконується до наступного уроку).

 8. Підсумки уроку .

 9. Домашнє завдання.

Якщо робота проводиться письмово, то пункти 3-6 відображають логіку побудови завдань контрольної роботи.

Такі уроки проводяться наприкінці вивчення теми, розділу й виконують цілу низку функцій: контролюючу, навчальну, виховну, діагностуючу та ін.

Уроки перевірки можуть бути організовані досить різноманітно (у вигляді ігор-змагань, аукціонів, огляду знань тощо), мають широкі можливості для поєднання і індивідуальної, і групової роботи.

При плануванні уроку викладачам необхідно пам’ятати, що сучасний урок має відрізнятись багатоваріантністю і форм навчальної роботи, і методів її організації, і прийомів реалізації мети уроку, що дає широкі можливості здійснювати індивідуальний підхід у навчанні та вихованні учнів.4.Уроки з комп’ютерною підтримкою

Саме новітні розробки в навчанні із застосуванням комп’ютерних технологій і методів у сукупності називають мультимедіа. Арсенал мультимедіа-технологій складає анімаційну графіку, відеофільми, звук, інтерактивні можливості, використання віддаленого доступу і зовнішніх ресурсів, роботу з базами даних тощо.

На своїх уроках часто використовую мультимедіа з метою повторення, узагальнення та систематизації знань , це не тільки допомагає створити конкретне, наочно-образне уявлення про предмет, явище чи подію, які вивчаються, але й доповнити відоме новими даними. Особливо на уроках технології монтажу гіпсокартонних конструкцій, де взагалі працюю з електронним підручником.

Метою застосування відеоматеріалів та інших мультимедійних засобів є ліквідація прогалин у наочності викладання.

Серед величезного різноманіття навчальних мультимедійних систем умовно можна відокремити засоби, які є найбільш ефективними на уроках:


 • комп’ютерні тренажери;

 • автоматизовані навчальні системи;

 • навчальні фільми; мультимедіа-презентації;

 • відеодемонстрації.

Отже, застосування мультимедійних засобів навчання надає уроку специфічну новизну, яка за своїм змістом і формою викладення має можливість відтворити за короткий час значний за обсягом матеріал, а також подати його в незвичному аспекті, викликати в учнів нові образи, деталізувати нечітко сформовані уявлення, поглибити здобуті знання.

Методичні джерела пропонують деяку градацію викладачів, що використовують комп’ютер у своїй роботі. При цьому чітко можна виділити п’ять рівнів такого користувача (рисунок 1). • Рівень перший - ВИСОКИЙ СТАРТ. Використання комп’ютера в якості «друкарської машинки з пам’яттю»; більш-менш регулярна підготовка з його допомогою найпростіших дидактичних матеріалів, планів уроків, планування тощо; створення списків і картотек, шаблонових форм; формування адекватного відношення до робіт учнів, створених у комп’ютерному вигляді; елементарна систематизація документів у домашньому комп’ютері.

 • Рівень другий - ВІДКРИТТЯ МОЖЛИВОСТЕЙ. Досягнення даного рівня нерозривно пов’язане з виходом в Інтернет. Можливе виділеннярис. 1 - Градація викладачів, які використовують комп’ютер у своїй роботі

проміжного етапу - знайомство з тематичним навчальним програмним забезпеченням. Використання комп’ютера на уроках і в позаурочній діяльності створює педагогу славу людини передової й прогресивної. Учні з більшою повагою відносяться до викладачів, які володіють комп’ютером, зростає авторитет такого викладача і в очах колег. Саме на цьому етапі викладач починає залучати своїх учнів до участі в дистанційних олімпіадах і конкурсах. • Рівень третій - НА ШЛЯХУ ДО ТВОРЧОСТІ. Викладач починає опановувати технології «творіння»: йому стають доступними основні елементи програм MS Power Point, MS FrontPage, MS Publisher. У руки педагога потрапляють інструменти, використовуючи анімаційні можливості яких, він істотно може підсилити ефективність свого заняття. До застосування цих програм на уроці викладач уже починає виступати авторитетним консультантом у внутрішньо-навчальних проектах. Для третього рівня характерні також спроби створення електронної бібліотеки викладача й проектів з написанням декількома педагогами загального навчального посібника.

 • Рівень четвертий - ПЕРШІ УРОКИ. Поступово нові інформаційні технології починають з’являтись і на «його величності» уроці. Важливо, що для викладача вже чи навряд можливий рух у зворотну сторону. Навпаки, виникає проблема систематизації створюваного матеріалу вже на якісно новому рівні.

 • Рівень п’ятий - ПОШУКИ СИСТЕМИ. Для педагога стає професійно необхідним навчитися сполучати власний викладацький стиль із тими технічними можливостями, які надають йому нові інформаційні технології.

5. Мультимедіа на уроці

У нашому навчальному закладі мультимедійні системи в встановлено у двох навчальних кабінетах. Також є один переносний комплект комп’ютерного обладнання, який укомплектований педагогічно - програмними посібниками, відео сюжетами та навчальними фільмами до всіх професій. • Мультимедіа сукупність програмно-апаратних засобів, що відображують інформацію в зоровому і звуковому вигляді.

Урок з використанням муль­тимедійних технологій стає ціка­вішим для учня, а тому й ефек­тивнішим для засвоєння знань, поліпшується рівень унаочнення навчального матеріалу на уроці.

Кількість мультимедійної під­тримки уроку може бути різною: від кількох хвилин до використан­ня мультимедіа впродовж цілого уроку. Під час уроку з мультиме­дійною підтримкою істотно змі­нюється роль викладача, який ви­ступає передусім організатором, координатором пізнавальної ді­яльності учнів. Проведення уроку з мультимедійною підтримкою зовсім не означає, що викладач по­збавлений можливості маневрува­ти або імпровізувати. Можливо, досвідченіший викладач подібний урок проведе цікавіше й динаміч­ніше, ніж його молодий колега, але урок з мультимедійною під­тримкою зменшить кількість по­милок у проведенні занять навіть викладачем-початківцем.

 • Які ж мінуси цього впровадження?

Звісно підготовка викладача до такого уроку — це трудомісткий процес, який потребує навичок володіння комп’ютерною технікою, а також більше часу для підготовки. Вра­ховуючи, що урок з використанням інформаційних технологій від­різняється від традиційного уроку, виникає запитання: як часто можна використовувати комп’ютер на уро­ках інших предметів, крім інформатики? Відповісти на таке запитання однозначно дуже складно. Мабуть, по – перше, це залежить від можли­востей конкретного викладача, тобто від кількості уроків, які він зможе підготувати і провести з викорис­танням інформаційних технологій. Це визначають специфіка предмет­ної галузі зміст конкретного уроку, дидактичні можливості програмних засобів, створені для цього предме­та, якості технічних засобів та воло­діння викладача цими засобами.

По-друге, це залежить від необ­хідності проведення такого уроку. Можливо, що проведення уроку з конкретної теми буде ефективні­шим у традиційній формі і тому не слід його перевантажувати техніч­ними засобами. Аргументами дня проведення такого уроку можуть бути: дефіцит джерел навчального матеріалу, можливість демонстру­вання в мультимедійній формі уні­кальних інформаційних матеріалів (картин, рукописів, відеоматеріалів тощо), візуалізація досліджу­ваних явищ, процесів тощо.

Підготовка мультимедійного уроку потребує ретельнішої підготовки, ніж традиційний урок. Сце­нарій уроку, його режисура — важлива складова підготовки до такого заняття.

професії “ монтажник гіпсокартонних конструкцій;

штукатур; маляр”


Головне управління освіти і науки

Івано-Франківської обласної державної адміністрації

Вище професійне училище № 7 м. Калуша

Розробила: старший викладач

вищої категорії

Прокопів Валентина Василівна

Калуш

2012
Вступ

Гіпсокартон - давно відомий вид продукції на вітчизняному ринку, в Ук­раїні його почали випускати ще на початку 50-х років. Проте тільки останніми роками, по мірі просування на український ринок технологій "сухого" будівництва, переваги гіпсокартону отримали належну оцінку, зробивши йо­го одним з найбільш вживаних оздоблювальних матеріалів. Сьогодні гіпсо­картон - це ключова позиція при внутрішньому оздобленні і плануванні простору приміщень. І якщо раніше його використовували в основному як "суху штукатурку", то зараз, завдяки постійному вдосконаленню асортимен­ту і технічних характеристик, можливості застосування гіпсокартону значно розширилися. Сухе будівництво - це монтаж на будівельному майданчику вироблених промисловістю заготівок, будівельних виробів та матеріалів з виключенням так званих "мокрих" процесів (приготування кладочних, штукатурних роз­чинів, бетону тощо). Сухе будівництво включає обмежуючі простір ненесучі конструкції (міжкімнатні перегородки), а також внутрішнє оздоблення та об­шивку несучих стін, стелі та реалізацію будь-якого архітектурно-конструктивного задуму обмеження простору.

Нині в Україні Київський завод "Кнауф Гіпс Київ" завдяки інвестиціям німецької фірми Кнауф, випускає 40 млн. м² на рік гіпсокартонних виробів високої якості, доступних для споживачів цієї продукції.

Величезний асортимент будівельних матеріалів, що прийшов на зміну традиційному, потребує фахівців цієї справи. Тому на


теперішньому етапі розвитку будівельного виробництва виникла необхідність випускати робітників за професією «Монтажник гіпсокартонних конструкцій»

Німецька фірма "Кнауф" зробила видатний внесок у розвиток індустрії будівельних матеріалів в Україні, створила належні умови для навчання абітурієнтів у ПТНЗ, забезпечила відповідною літературою та укомплектувала необхідним інструментом. А Український науково - методичний центр професійного розвитку (УНМЦПР) сумісно із ДП « Кнауф - Маркетинг» розробили навчальні матеріали, комплекти роздаткових матеріалів для навчання за професією «Монтажник гіпсокартонних конструкцій», а також педагогічний програмний засіб з курсу, який містить теоретичний матеріал стосовно державних стандартів, відео фрагменти, комп’ютерні анімації, статичні та динамічні ілюстрації, схеми, моделі процесів, інтерактивні завдання.

В програмі «Монтажник гіпсокартонних конструкцій ІІІ розряду передбачена тема «Технологія монтажу простих каркасів гіпсокартонних перегородок» Кожна тема доповнює одна одну, тому що побудовані за методом від «простого до складнішого».

Завдяки використанню на уроках програмного засобу з курсу «Монтажник гіпсокартонних конструкцій», уроки стали для учнів більш доступнішими, зрозумілішими, яскравішими. Адже технологія монтажу ГКК включає в себе багато креслень, які пов’язані вже з простровою уявою учнів, а комп’ютерні анімації найкраще допомогають засвоїти матеріал. Тому на своїх уроках постійно використовую цей педагогічний програмний засіб, відео фрагменти, комп’ютерні анімації, статичні та динамічні ілюстрації, схеми, моделі процесів, інтерактивні завдання. На уроці обираю групову форму роботи, де учні обмінюються інформацією, вчаться підпорядковувати власні завдання колективній справі, що привчає їх поважати думки інших.

Для досягнення позитивних результатів на уроці використовуються завдання, які активізують самостійне мислення учнів. Це захоплює їх, розвиває пам'ять та бажання розв'язувати поставлені завдання.

План уроку

Предмет:« Спецткхнологія гіпсокартонних конструкцій»

професія: монтажник ГКК

група № 31, І курс

Тема програми. Технологія монтажу металевих каркасів перегородок середньої складності

Тема уроку: Способи влаштування металевих каркасів середньої складності

Мета уроку:

навчальна: розширити кругозір учнів про технології монтажу металевих каркасів перегородок W 115, W 116, вироблення вмінь і навичок із застосування монтажу металевих каркасів перегородок середньої складності

розвиваюча: розвивати логічність та аналітичність мислення; сприяти розвитку професійного зацікавлення

виховна: виховувати творче відношення та відповідальне ставлення до своєї справи, охайність, спостережливість, бажання та прагнення бути конкурентоспроможними на сучасному ринку праці;

Тип уроку: формування та вдосконалення знань, вмінь, навичок.

Метода проведення: цифровий диктант, « шпаргалка», фрагменти навчальних фільмів, вивчення матеріалу в комп'ютерній грі.

Міжпредметні зв'язки:

- технологія монтажу ГКК «Технологія монтажу простих каркасів гіпсокартонних перегородок»; охорона праці «Загальні правила безпеки праці при роботі з електрофікованим інструментом»; основи галузевої економіки і підприємницької діяльності « Нормування та розрахунки»; матеріалознавство « Загальні відомості про типи та види ГКЛ »; будівельне креслення «Робочі креслення монтажних вузлів перегородок».

Методична мета: вдосконалення та поглиблення знань учнів при використанні інформаційних технологій

Матеріально-технічне забезпечення: Дидактичні матеріали: сигнальні картки, тестові матеріали, відеоапаратура, відео проектор
Використана література:

1. Остапченко Т.Є." Технологія опоряджувальних робіт " К., 2004 р.

2. Захарченко П.В., Долгий Е. М «Технологія та товарознавство систем сухого будівництва»

З. Старченко О.Ю. « Технології сухого будівництва»План уроку:

1. Організаційна частина;

а) перевірка наявності учнів;

б) перевірка готовності учнів до уроку;

2. Мотивація навчальної діяльності учнів.

3.Актуалізація опорних знань;

а) повідомлення теми програми і уроку; мети;

б) цільова установка проведення уроку;

в) пояснення характеру і послідовності роботи учнів на уроці4. Перевірка навчальних досягнень учнів:

5. Викладення нового матеріалу.

- показ відео фрагменту навчального фільму, коментарі;

- самостійна робота учнів з кресленнями ( схематичне зображення вузлів примикань: до стелі; кутове примикання; примикання до огороджуючої конструкції; утворення отворів).

- закріплення правил безпеки праці « Безпечний крос »6. Підбиття підсумків уроку. Рефлексія.

7. Інформація-інструктаж домашнього завдання

План-конспект уроку

І. Організаційна частина;

 • Перевірка наявності учнів;

 • Перевірка готовності учнів до уроку;

ІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів.

ПИТАННЯ: Розпочати урок мені б хотілося з того, щоб кожен з вас сам собі відповів на питання : ЧОМУ Я ТУТ? та висловився в слух.

ВІДПОВІДЬ:

 • Щоб стати кваліфікованим робітником на сучасному ринку праці

 • Щоб орієнтуватися в асортименті сучасних будівельних матеріалів

 • Щоб застосовувати сучасні технології та матеріали у будівництві

 • Бути конкурентоспроможним, освіченим майстром своєї справи

 • …………………………………………………………………………..

Девіз нашого уроку:

«ОСВІТА – ЦЕ НАЙСИЛЬНІША ЗБРОЯ , ЯКУ ВИ МОЖЕТЕ ВИКОРИСТАТИ ДЛЯ ТОГО, ЩОБ ЗМІНИТИ СВІТ»

Нельсон Мандела

ІІІ. Актуалізація опорних знань;

 • повідомлення теми програми і уроку; мети;

 • цільова установка проведення уроку;

 • пояснення характеру і послідовності роботи учнів


ІV. Перевірка раніше вивченого матеріалу:

(Перевірка знань фактичного матеріалу ; перевірка основних понять і вміння самостійно пояснювати їх сутність, наводити аргументи , приклади; перевірка глибини осмислення знань та їх узагальнення.)

а) цифровий диктант ( учні на листках паперу пишуть цифрову відповідь,

а потім перевіряють правильність відповіді)

- min товщина ГКЛ – 6.5 мм

- нормована маса ГКЛ - 36 кг

- стандартний розмір ГКП 2500 х 1200

- довжина суцільної стрічки ГКП на конвеєрі - 200м

- ГКЛ пакують штабелювачем в пакети по – 50-60 шт.

- середня товщина металевого профілю складає – 0.7 мм

- розмір СD - 60 х 27

- розмір UD - 28 х 27

- зеленим кольором фарби маркують найбільш поширені профілі товщиною

- 1.0 мм

- відстань між дюбелями при закріпленні напрямного профілю до підлоги

повинна бути – 0.8- 1м

- відстань між вісями стояків металевого каркасу дорівнює - 600мм- висота стінки металевого профілю CW 75– 75мм

б) Кросворд ( поки два учня працюють біля дошки, група відгадує кросворд на екрані мультимедійної дошки)

П

Е

Р

Е

Г

О

Р

О

Д

К

А

С

А

П

Г

І

П

С

О

К

А

Р

А

Н

Р

О

Ф

І

Л

Ь

Т

Я

Т

М

К

А

Н

С

А

Р

Д

А

Н

О

О

Е

М

К

А

Р

К

А

С

Н

Н

Р

Р

О

Б

Л

И

Ц

Ю

В

А

Ж

І

З

Р

У

Б

А

Н

О

К

Н

І
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка