Прокопів Валентина Василівна Калуш 2011 План Вступ Особистісно орієнтована освітня технологія Вимоги до сучасного уроку урокСторінка1/4
Дата конвертації11.04.2016
Розмір0.58 Mb.
  1   2   3   4Головне управління освіти і науки

Івано-Франківської обласної адміністрації

Навчально – методичний кабінет
МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК

викладача

«Урок – основна форма організації навчання в ПТНЗ»

викладач спецдисциплін

Прокопів Валентина Василівна

Калуш

2011


План


Вступ…………………………………………………. 3

1. Особистісно орієнтована освітня технологія……………… 6

2. Вимоги до сучасного уроку………………………………… 12

2.1 Урок у системі особистісно орієнтованого навчання…13

3. Типи та види уроків, методика підготовки та вибору……..16

4.Уроки з комп’ютерною підтримкою……………………….. 25


5. Мультимедіа на уроках ……………………………………..28

6. Зразок розгорнутого плану уроку з

використанням компютерної техніки

професії “ монтажник гіпсокартонних конструкцій; штукатур; маляр”……………………………………………………………..30

Висновок…………………………………………………………50

Використана література………………………………………….52ВСТУП
Учитель готується до хорошого уроку все життя.

Така духовна і філософська основа професії і технології

нашого труда: щоб дати учням іскорку знань,

учителю потрібно увібрати ціле море світла.

В. Сухомлинський

Посилення ролі професійно-технічної освіти як динамічної системи, що здійснює активний вплив на подальший розвиток економіки держави, підтверджується як вітчизняним, так і зарубіжним досвідом.

Високий рівень національної робітничої сили сприяє залученню іноземних інвестицій, розвиває можливості експортного виробництва з великою питомою вагою кваліфікованої праці.

У зв’язку з цим, одним із напрямків удосконалення змісту професійного навчання, що забезпечує конкурентоспроможність випускника на ринку праці, є впровадження нових методик навчання, інноваційних технологій, нових форм і методів професійної підготовки учнів, поширення ідей передового виробничого досвіду, зміцнення і вдосконалення навчальної бази, відповідного законодавчого та нормативно-правового забезпечення.

Не дивлячись на різноманіття освітніх технологій, найвищим ступенем їх розвитку і втілення, системним виявом ефективності і результативності, має бути урок як основна форма організації навчання у ПТНЗ .

Тільки на уроці набувають цілеспрямованого вияву всі способи і форми взаємодії вчителя й учнів, що прогнозуються процесуальною частиною технології.

З огляду на важливість і актуальність поширення та застосування освітніх інновацій, я обрала для себе тему роботи : «Урок – основна форма організації навчання в ПТНЗ. Вимоги до сучасного уроку теоретичного навчання»

При реформуванні освітньої діяльності з поля зору їх ініціаторів та виконавців часто випадають продуктивні зв’язки нового і традиційного. Останнім часом у педагогічній періодиці набули нав’язливого поширення порівняльні паралелі типу “ традиційна система – інноваційна система ”, “ традиційний урок – сучасний урок ” тощо, де ні перше, ні друге поняття не означуються. Неупереджене вивчення їх змісту підводить до висновку, що традиційність ототожнюється з архаїчністю принаймні трьохсотлітньої давності.

Сучасні нововведення в організацію навчання і виховання насамперед вражають розмаїттям нових термінів і блиском дефініцій тих понять, назви яких запозичені з інших мов. Та навіть несміливі спроби вчителя - практика розібратися у цьому дивосвіті інноваційних педагогічних технологій змушують зробити несподіваний висновок: усі вдосконалення змісту, методів, засобів і організаційних форм навчання переважно зводяться до вічної проблеми – удосконалення класно-урочної системи, розширення обсягу цього поняття, уточнення його дидактичного змісту, з’ясування місця і ролі вчителя у процесі викладання, позиції учня у навчанні. Адже основні положення “ Великої дидактики ” Яна Амоса Коменського, як і сутність класно-урочної системи, ще не одержали категоричного заперечення в жодній інноваційній освітній системі, крім хіба що індивідуального комп’ютерного навчання, яке теж враховує і розвиває на якісно новому рівні здобутки своїх видатних попередників.

Необхідно зазначити, що нові зміни не завжди викликані бажанням учителя осучаснити зміст власної роботи. Іноді вони продиктовані реальним станом освітньої справи і переважно не найкращим.

Отже, Мета роботи: теоретично обґрунтувати, розробити й експериментально перевірити модель спільної роботи вчителя і учнів з планування, організації та проведення реального процесу навчання за умови забезпечення комфортності для всіх суб’єктів освітньої діяльності.

Відповідно до поставленої мети визначено наступні завдання підсумкової роботи:


  • Проаналізувати типи та види уроків теоретичного навчання, вимоги до сучасного уроку

  • Розробити методичну розробку уроку використанням інформаційно - комунікаційних і виробничих технологій з професії « Монтажник гіпсокартонних конструкцій

  • Здійснити експериментальну перевірку ефективності процесу навчання для всіх суб’єктів освітньої діяльності з використанням методів активного навчання


1 .Особистісно орієнтована освітня технологія

"Чи думаю я про дітей?" - запитання із запитань,

яке повинно виникати у педагога,

перш ніж він починає справу...

На сучасному етапі розвитку освіти до складу педагогічних технологій

науковці включають особистісно орієнтовані педагогічні технології, під-

креслюючи при цьому їх значення для системи професійно-технічної осві-

ти. В. Г. Кремень серед пріоритетних напрямів дослідження педагогічних і

психологічних проблем розвитку національної системи освіти визначає

"формування змісту освіти на основі особистісно орієнтованих технологій

навчання" "Особистісно-розвивальні педагогічні технології можуть

ефективно використовуватися за умови, що викладач, виконуючи свої про-

фесійні обов'язки, народжується сам та існує своїми неповторними творчи-

ми здобутками" (І. А. Зязюн)

Сьогодні також виникає необхідність розуміння суті змісту особистісно орієнтованого підходу до професійної освіти. Необхідний перехід до формування варіативного змісту освіти, оскільки це надасть тому, хто навчається, можливість вибору в одному професійному полі.

Багато відомих українських і російських учених вважають, що у межах

як традиційної, так і особистісно орієнтованої парадигми професійної осві-

ти акцентується увага на соціальному та індивідуально-особистісному

смислах змісту освіти, оскільки в системі професійно-технічної освіти

відбувається перехід від навчання предметно орієнтованого до навчання,

спрямованого на всебічний розвиток особистості. Проблема формування особистості майбутнього професіонала - випускника закладів профтехосвіти - головна мета цілісного педагогічного процесу .


Вище професійне училище № 7 м. Калуша вже декілька років впроваджує в навчальний процес особистісно орієнтований підход до професійної освіти, інформаційно - комунікаційні і виробничі технології та випускає у галузь будівництва кваліфікованих робітників, що забезпечують конкурентоспроможність на ринку праці.

Особистісно орієнтоване навчання будується за принципом варіативності, тобто визнання різноманітності змісту і форм навчального процесу, вибір яких здійснюється викладачем-предметником з урахуванням мети розвитку кожної дитини, її педагогічної підтримки у пізнавальному процесі та життєвих обставинах.

Я, Прокопів Валентина Василівна, викладач спеціальних дисциплін з професії, монтажник гіпсокартонних конструкцій; штукатур маляр», педагогічний стаж роботи 18 років, за освітою інженер будівельник, працюю над методичною проблемою «Впровадження сучасних будівельних матеріалів та технологій за допомогою інформаційно - комунікаційних технологій у навчальний процес »

Основний принцип, якого дотримуюсь в роботі з учнями-це навчання і виховання - складові єдиного процесу, формування висококваліфікованого робітника. Як викладач, постійно працюю над вдосконаленням своєї педагогічної майстерності, голова методичної комісії, виступаю на педагогічних читаннях, проводжу відкриті уроки, тижні будівельних професій.

Впроваджуючи сучасні матеріали і технології в навчальну діяльність учнів, віддаю перевагу тим методам, які дозволяють в повній мірі донести до учнів зміст виробничого процесу, активізувати їх пізнавальну діяльність, реалізувати проблемно-розвиваючий, творчий характер навчання.

Впровадження ігрових форм навчання як засобу активізації пізнавальної діяльності учнів, дають змогу на уроках теоретичного навчання повторити набуті вміння учнів на уроках виробничого навчання та з добрим настроєм перейти до застосування цих знань на практиці.

При впровадженні особистісно орієнтованих технологій на своїх уроках можу сформулювати головні вимоги:


  • навчальний матеріал повинен забезпечувати виявлення змісту суб’єктивного досвіду учня, включаючи досвід його попереднього навчання;

  • виклад знань викладачем повинен бути спрямованим не тільки на розширення обсягу, структурування, інтегрування, узагальнення предметного змісту, а також на постійне перетворення набутого суб’єктивного досвіду учнів з науковим змістом здобутих знань;

  • активне стимулювання учня до самооцінної освітньої діяльності, зміст і форми якої повинні забезпечувати учневі можливість самоосвіти, саморозвитку, самовираження в ході оволодіння знаннями;

  • необхідно забезпечувати контроль і оцінку не тільки результату, а й головним чином процесу учіння;

Дані вимоги до освітніх технологій зумовлюють розробку інноваційних методик інтерактивного навчання, спрямованих на формування особистості, яка адаптована до конкретних соціальних умов.

Традиційних уроків замало для раціональної організації навчання, зважаючи на обсяг навчального матеріалу, його об’єктивну складність. Тому урок, як і вся система навчання, останнім часом зазнає істотних змін.

Поряд з традиційними, все частіше використовую нетрадиційні тобто нестандартні уроки: робота в малих групах, дискусія, дидактичні ігри, такі форми роботи як “мікрофон”, “мозкова атака”, “акваріум”, “навчаючись-учусь”.

Інтерактивні методи сприяють розвиткові комунікативних умінь і навичок учнів, їхньої пізнавальної діяльності, установленню емоційних контактів між учасниками навчально-виховного процесу. Крім того, методично правильне використання інтерактивних методів дає змогу викладачеві створити умови навчання, за яких кожен учень відчуває свою інтелектуальну спроможність, що робить урок продуктивним, дає можливість висловити думки кожному учневі, відповідаючи по черзі на поставлені запитання.

Сучасна педагогіка визначила учня суб’єктом, рівноправним партнером процесу навчання. Нова педагогічна теорія спрямовує викладача на діалог з учнем. Отже, є всі підстави говорити про необхідність розширити межі діалогового поля, залучення учнів до діалогу з автором підручника чи тексту, викладачем, однолітками.

Близько 2,5 тис років тому Конфуцій сказав:

  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка