Програми вступних випробуваньСторінка1/3
Дата конвертації24.04.2016
Розмір0.67 Mb.
#15331
ТипПрограма
  1   2   3
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Київський національний торговельно-економічний університет

Вінницький торговельно-економічний інститут
ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор ВТЕІ КНТЕУ

_____________ В.Т. Сусіденко

«__» ______ 2013р.


ПРОГРАМИ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ
до Вінницького торговельно-економічного інституту

Київського національного торговельно-економічного університету

на навчання за освітньо-професійними програмами

БАКАЛАВРА

осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста

на 2013-2014 навчальний рік

Вінниця 2013

Програмні питання з напряму підготовки

Економіка підприємства”Програма з дисципліни “Економіка підприємства”

Підприємство як господарюючий статутний суб'єкт. Підприємство як об'єкт купівлі-продажу. Конкурентна політика підприємства.

Класифікація підприємств та характеристика їх видів. Мета функціонування підприємства на ринку. Класифікація цілей та вимоги до їх формування. Економічні межі обсягу діяльності підприємства. Поняття плану, класифікаційні ознаки та види планів.

Стратегічне планування, його відмінність від традиційного планування та обмеження у використанні. Поняття стратегії підприємства. Поняття "виробнича потужність підприємства". Системи та методи визначення потужності підприємства. Зміст, завдання та місце виробничої програми в системі господарських планів підприємства. Методи вимірювання та показники виробничої програми. Системи та методи планування виробничої програми. Планування обсягів реалізації продукції підприємства.

Сутність ресурсного потенціалу підприємства. Поняття ефективності використання ресурсів підприємства.

Форми, системи та завдання матеріально-технічного забезпечення підприємства. Планування потреби підприємства в матеріальних ресурсах за елементами. Норми витрат як основа визначення потреби підприємства в матеріальних ресурсах. Критерії оптимізації постачання матеріальних ресурсів. Запаси матеріально-сировинних ресурсів підприємства, їх необхідність та призначення. Планування потреби підприємства у виробничих запасах.

Засоби виробництва: їх економічний зміст, характеристика складу. Поняття основних фондів підприємства як елементу матеріальних ресурсів. Показники, що характеризують стан та рух основних фондів. Ефективність використання основних фондів: поняття та критерії оцінки. Порядок та етапи планування основних фондів.

Трудові ресурси підприємства та їх характеристика за кваліфікаційними ознаками. Продуктивність праці робітників: поняття та методи оцінки. Системи оплати праці та їх характеристика. Методика аналізу чисельності фонду оплати праці робітників. Зміст та етапи розробки плану з праці на підприємстві.

Науково-технічний прогрес як основа розвитку та інтенсифікації виробництва. Методика визначення економічного ефекту впровадження заходів НТП.

Сутність понять "витрати", "поточні витрати підприємства", "собівартість продукції, послуг та робіт". Методи обґрунтування собівартості продукції підприємства. Методичні інструменти аналізу та планування поточних витрат підприємства.

Сутність фінансових результатів, їх призначення, склад та джерела утворення. Методичні інструменти аналізу доходів підприємства, факторів, що обумовлюють їх формування. Показники прибутку та рентабельності, фактори, що впливають на рентабельність діяльності підприємства. Системи та методи аналізу фінансових результатів діяльності підприємства. Методика обґрунтування фінансових результатів на плановий період. Механізм розподілу та використання чистого прибутку підприємства.

Поняття ефективності діяльності підприємства. Показники та критерії ефективності. Поняття конкурентоспроможності підприємства та продукції, їх взаємозв'язок та взаємообумовленість. Методи узагальнюючої оцінки рівня конкурентоспроможності підприємства. Обґрунтування заходів щодо зміцнення конкурентоспроможності підприємства.Програма з дисципліни «Ціноутворення»

Економічна суть ціни. Функції ціни, їх характеристика та трансформація в умовах ринкових відносин. Політика держави та її роль у формуванні цін у сучасних умовах. Прямі та непрямі методи впливу держави на ціни. Контроль за цінами. Санкції щодо порушення цінової дисципліни. Антимонопольне законодавство. Основні проблеми цінової політики в Україні. Шляхи вдосконалення ціноутворення в Україні. Різновиди цінових стратегій підприємства та обґрунтування їхнього вибору. Заборонені стратегії ціноутворення. Структура ціни. Кошторис витрат і калькуляція собівартості продукції. Джерела зниження собівартості продукції. Рентабельність як узагальнюючий показник ефективності діяльності підприємства. Показники рентабельності. Визначення проекту ціни та рівня рентабельності продукції. Сутність та умови ринкового механізму ціноутворення. Характеристика методів ринкового ціноутворення. Обґрунтування вибору методу ціноутворення у різних галузях та на різних підприємствах. Система знижок.

Сутність та цілі політики ціноутворення на підприємстві. Різновиди цінових стратегій підприємства. Методи впливу на ціни. Механізм ціноутворення у міжнародній торгівлі. Цілі та інструменти зовнішньої цінової політики України. Види світових цін, їх характеристика.

Програма з дисципліни «Податкова система»

Сутність та види податків. Поняття і функції податків. Принципи та елементи оподаткування. Класифікація податків та їх характеристика.

Податкова політика та її характеристика. Суть, значення та роль податкової системи у складі державних доходів. Податкова політика та її характеристика. Склад податкової системи України. Порівняльна характеристика податкових систем в економічно розвинених державах світу.

Державна податкова служба України. Завдання, принципи та структура побудови податкової служби. Функції податкової служби. Права та обов’язки працівників органів державної податкової служби. Основні поняття податкової дисципліни. Податкова міліція.

Податок з доходів фізичних осіб. Об’єкти та суб’єкти оподаткування. Сукупний оподаткований дохід. Ставки податку та порядок його адміністрування.

Податок на прибуток підприємств. Суб’єкти оподаткування податком на прибуток. Дохід. Витрати. Амортизаційні відрахування. Ставки податку, порядок його сплати та нарахування.

Земельне та майнове оподаткування. Платежі за землю. Державне мито.

Податок на додану вартість. Платники та об’єкти оподаткування. База оподаткування. Оподаткування за нульовою ставкою. Порядок нарахування та сплати податку. Бюджетне відшкодування ПДВ. Акцизний збір. Ввізне та вивізне мито.

Оподаткування суб’єктів малого підприємництва. Порядок оподаткування за спрощеною системою.
Програмні питання з напряму підготовки „Маркетинг”

Програма з дисципліни «Маркетинг»

Маркетинг і економіка. Причи­ни розвитку маркетингу. Визначення маркетингу. Завдання, що вирішує маркетинг. Роль маркетингу. Еволюція поглядів на маркетинг Основні поняття маркетингу: нужда, потреба, попит, ринок, товар, угода, обмін. Маркетинг і бізнес.

Визначення системи маркетингу. Місія покупця. Місія виробника. Цілі системи маркетингу та характер співвідношень між ними. Ознаки й види сучасного маркетингу. Взаємозв'язок попиту й видів маркетингу. Основні принципи маркетингу. Основні функції маркетингу: аналітичні, виробничі, управління і контролю, збутові. Функції маркетингу торговельного підприємства.

Основні напрями маркетингової діяльності підприємства. Поняття стратегії маркетингу. Маркетингові стратегії: ціни, поширен­ня та просування товарів. Класифікація контрольованих змін­них маркетингу. Чинники маркетингу. Вибір стратегії марке­тингу та її реалізація.

Альтернативні концепції мар­кетингової діяльності: виробництва, товару, продажу (збуту), маркетингу, соціально-етичного маркетингу.

Предмет науки "Маркетинг". Поняття і різновиди об'єкту маркетингу Поняття й основні суб'єкти маркетингу Нормативно-правова основа маркетингової діяльності в Україні.

Суть органі­зації маркетингу на підприємстві. Чинники, що контролюють­ся маркетингом. Основні завдання організації маркетингу.

Поняття про структуру маркетингу. Основні елементи структури: про­дукція (послуги), розподіл (збут), просування, ціна. Орієнта­ції організаційної структури служби маркетингу за функція­ми, товарами, ринками, покупцями, регіонами, функціями і товарами, функціями і ринками, функціями і регіонами.

Ета­пи формування маркетингових служб, їх функції. Функціо­нальна організація служби маркетингу, її сутність, поширен­ня. Регіональна, товарна, ринкова та товарно-ринкова органі­зації служби маркетингу, їх переваги та недоліки. Основні принципи побудови організаційної структури маркетингу. Розвиток маркетингових структур на підприємствах України.

Маркетингова інформація, її значення для успішної діяльнос­ті фірми. Класифікація маркетингової інформації. Факти, оцінки, прогнози, узагальнені зв'язки та чутки. Методи зби­рання первинної інформації. Види інформації: джерела, особ­ливості, переваги та недоліки. Загальна оцінка первинної та вторинної інформації. Переваги та недоліки первинної та вто­ринної інформації. Джерела первинної та вторинної ін форма­ції. Оцінка маркетингової інформації. Маркетингові інформа­ційні системи (МІС), їх суть і елементи: підсистеми внутріш­ньої звітності, спостереження за зовнішнім середовищем, маркетингових досліджень, аналізу маркетингової інформації.

Поняття, цілі та принци­пи маркетингових досліджень. Етапи процесу маркетингового дослідження. Методи дослідження ринку: спостереження, - експеримент, опитування, імітація, "панель", моніторинг. Кількісні та якісні маркетингові дослідження. Відмітні ознаки кількісних та якісних маркетингових досліджень. Напрями маркетингового дослідження: вивчення товару, дослідження конкурентів, вивчення правових аспектів діяльності на ринку.

Типи проблем маркетингових досліджень. Формулювання проблем маркетингу. Об'єкти маркетингових досліджень: по­купці, ринок, конкуренти, ціни, збут, канали товароруху, про­сування товару. Мета та методи проведення маркетингових досліджень за об'єктами. Розробка плану маркетингового до­слідження. Структурні компоненти плану маркетингового до­слідження.

Поняття маркетингового середовища. Ознаки, властиві сере­довищу маркетингу, їх характеристика і значення.

Поняття мікро-маркетингового середовища підприємства та його відмінність від макросередовища. Розмежування функцій підрозділів, усві­домлення працівниками власного місця та ролі, рівень корпо­ративної культури як складові забезпечення мікросередовища підприємства. Основні елементи мікросередовища підприєм­ства: постачальники, покупці, конкуренти, маркетингові посередники, клієнти, контактні аудиторії. Робота з контактними аудиторіями.

Поняття макро-маркетингового середовища підприємства. Основні чинники макро-середовища підприємства: демографія, економіка, наука і техніка, політика і право, соціальні умови життя, культура. Взаємозв'язок мікро- і макромаркетингу.

Дослідження та аналіз ринку як джерела інформації для прийняття менеджером із маркетингу ефективного управлін­ського рішення. Проблеми комплексного дослідження ринку.

Сутність споживчого ринку. Ієрархія споживчих по­треб за А.Маслоу. Чинники, що впливають на поведінку по­купця: контрольовані підприємством (вплив комплексу мар­кетингу: товарна політика, цінова політика, збутова політика, комунікаційна політика), неконтрольовані підприємством (психологічні, особистісні, чинники соціокультурного та си­туаційного впливу). Процес прийняття рішення про покупку кінцевим споживачем.

Суть ринку організацій-споживачів (промислового маркетингу). Особливості ринку організацій-споживачів. Ви­ди організацій-споживачів. Основні чинники, що впливають на поведінку організацій-споживачів. Процес прийняття рі­шення про придбання товару організацією-споживачем.

Міст­кість ринку, методи визначення. Частка ринку. Прогнозуван­ня попиту. Кон'юнктура ринку. Види товарної кон'юнктури. Дослідження кон'юнктури. Маркетингові можливості фірми. Матриця Ансоффа.

Суть се­гментації ринку. Рівні сегментування ринків. Принципи сег­ментації споживчого та промислового ринку. Процес сегмен­тації ринку. Критерії сегментації. Стратегії охоплення ринку: маркетинг масовий, цільовий, диференційований. Чинники, які необхідно враховувати при виборі стратегії охоплення ринку. Позиціонування товару. Схема позиціонування товару.

Поняття товару. Рівні сприйняття товару. Класифікація това­рів за ознаками. Класифікація товарів за сферами використан­ня: широкого вжитку (повсякденного попиту, попереднього вибору, особливого попиту, пасивного попиту), промис­лового призначення (капітальне майно, сировина і матеріали, ділові послуги). Суть товарного асортименту, його характе­ристика та планування. Чинники, що впливають на асорти­ментну політику. Система формування асортименту товарів.

Суть і критерії визначен­ня нових товарів. Програма розробки конкурентноздатних то­варів. Передумови створення товарів-новинок. Причини ко­мерційного провалу нових товарів на ринку. Етапи процесу розробки та чинники розвитку нового товару.

Поняття життєвого циклу товару. Характеристика стадій життєвого циклу. Види жит­тєвих циклів товарів. Основні характеристики ринку для різ­них стадій життєвого циклу товарів. Шляхи підтримання ви­сокого рівня продажу товарів.

Суть якості товару. Показники, що характеризують якість продук­ції. Сертифікація і якість. Конкурентоспроможність товару, її аспекти. Параметри конкурентоспроможності. Оцінювання рівня конкурентоспроможності.

Поняття товарного знаку. Функції то­варних знаків. Законодавство України про товарні знаки. Пра­вила застосування товарних знаків. Фірмовий стиль. Види то варних марок: марки виробників і посередників (дилерські марки). Стратеги використання товарних марок. Переваги то­варів з товарною маркою. Вимоги до товарної марки.

Паковання як еле­мент товарної політики. Функції паковання. Вимоги до пако­вання товару. Переваги, яких надає товарам хороше пакован­ня. Проблеми, пов'язані з пакованням. Витрати на паковання. Реквізити марковання товару.

Суть цінової по­літики та її роль у системі маркетингу. Процес установлення вихідної ціни. Цілі ціноутворення. Аналіз чинників, що впли­вають на цінову політику. Закони попиту і пропозиції. Види цін. Установлення ціни на новий товар.

Суть цінових стратегій, їх класифі­кація. Стратегічні рішення щодо рівня цін. Стратегії "зняття вершків" і "проникнення", чинники, що зумовлюють їх вико­ристання. Цінові стратегії щодо показників "ціна - якість". Стратегії єдиних чи перемінних цін. Система франкування цін. Цінові стратегії в межах товарного асортименту.

Моделі ціноутворення, що визначають цінову політику фірми. Характеристика методів ціноутворення. Метод надбавок, причини його популярності. Метод забезпечення цільового прибутку на інвестований капітал. Метод максимізації поточного прибутку. Аукціон як метод ринкового ціноутворення, форми його проведення. Метод ціноутворення на основі рівня поточних цін. Метод визначення ціни за рівнем конкурентоспроможності товару. Метод встановлення ціни на основі торгів. Аналіз беззбитко­вої роботи. Графік беззбитковості.

Поправки на умови платежів (отримання авансу, надання кредиту, прискорення платежів, розрахунки готівкою). Знижки на ціни: функціональні, бонусні, сезонні. Товарообмінне зарахування.

Напрями збутової діяльності підприємства. Канали розподілу товарів. Причини залучення посередників до збуту. Функції каналів збуту. Дов­жина каналу збуту. Ширина каналу розподілу. Маркетингові системи: вертикальні, горизонтальні, багатоканальні. Вибір каналу розподілу. Чинники, що впливають на вибір каналу розподілу.

Класифікація видів оптової торгівлі. Оптові підрозділи виробників. Умови доцільності викорис­тання прямих каналів. Незалежні оптові посередники з пов­ним або обмеженим циклами обслуговування. Залежні оптові посередники: брокери, агенти виробника, збутові агенти, комісіонери. Умови доцільності використання агентів та бро­керів.

Суть роздрібної торгівлі, форми її організації. Роздрібні посередники: ділери, магазини, органі­зації позамагазинної торгівлі. Види магазинів роздрібної тор­гівлі. Критерії класифікації магазинів роздрібної торгівлі.

Широта і насиченість товарного асортименту. Форми влас­ності у роздрібній торгівлі: незалежний роздрібний торго­вець, торговельні мережі (ланцюги), роздрібні франчайзи, орендований відділ. Характер торговельного обслуговування в магазині. Цінова політика - рівні цін: середній, високий низький. Позамагазинна роздрібна торгівля: торговельні авто­мати, на рознос, на замовлення поштою або телефоном, вірту­альна.

Поняття та види логісти­ки. Шість правил логістики: вантаж, якість, кількість, час, місце, витрати. Учасники логістичних операцій. Транспор­тування товарів. Контейнеризація. Підтримання товарних за­пасів на підприємстві. Витрати, пов'язані з утриманням складських запасів. Оптимальний розмір виконання замов­лень.

Формування системи маркетингових комунікацій (СМК) підприємства (просування товару). Основні елемен­ти СМК: стимулювання збуту, персональний продаж, рекла­ма, "Паблік рілейшнз", їх характеристика. Цілі й основні ад­ресати комунікаційної політики фірми. Чинники, що визнача­ють структуру СМК. Методи визначення бюджету на просу­вання товарів. Особливості аналітичних методів визначення бюджету.

Роль реклами в маркетингу. Основні завдан­ня реклами. Види реклами за класифікаційними ознаками. Планування та етапи рекламної діяльності підприємства. Розроблення рекламної стратегії. Засоби розповсюдження реклами: у пресі, на телебаченні, на радіо, пряма поштова ("Дірект мейл"), на місці продажу, сувенірна, в Інтернеті. Критерії вибору засобів розповсюдження реклами. Рекламне звернення. Рекламні мотиви. Стильові рішення рекламних звернень. Оцінка ефективності реклами.

Заходи "Паблік рілейшнз". Форми, функції та етапи персонального продажу. Спрямування заходів сти­мулювання збуту: на споживачів, на торговельних посеред­ників, на власний торговельний персонал.

Функції управлін­ня маркетинговою діяльністю на підприємстві. Стратегічне планування, його етапи: місія підприємства, визначення його цілей та завдань, аналіз господарського портфеля, вибір стра­тегії розвитку підприємства. Матриця "Бостон консалтинг груп". Основні напрями можливого розвитку підприємства. План маркетингу, його розділи: зведення контрольних показ­ників, поточна маркетингова ситуація, небезпеки та можли­вості, завдання і проблеми, стратегія маркетингу, програма заходів, бюджети, порядок контролю.

Програма з дисципліни “Економіка підприємства”

Підприємство як господарюючий статутний суб'єкт. Підприємство як об'єкт купівлі-продажу. Конкурентна політика підприємства.

Класифікація підприємств та характеристика їх видів. Мета функціонування підприємства на ринку. Класифікація цілей та вимоги до їх формування. Економічні межі обсягу діяльності підприємства. Поняття плану, класифікаційні ознаки та види планів.

Стратегічне планування, його відмінність від традиційного планування та обмеження у використанні. Поняття стратегії підприємства. Поняття "виробнича потужність підприємства". Системи та методи визначення потужності підприємства. Зміст, завдання та місце виробничої програми в системі господарських планів підприємства. Методи вимірювання та показники виробничої програми. Системи та методи планування виробничої програми. Планування обсягів реалізації продукції підприємства.

Сутність ресурсного потенціалу підприємства. Поняття ефективності використання ресурсів підприємства.

Форми, системи та завдання матеріально-технічного забезпечення підприємства. Планування потреби підприємства в матеріальних ресурсах за елементами. Норми витрат як основа визначення потреби підприємства в матеріальних ресурсах. Критерії оптимізації постачання матеріальних ресурсів. Запаси матеріально-сировинних ресурсів підприємства, їх необхідність та призначення. Планування потреби підприємства у виробничих запасах.

Засоби виробництва: їх економічний зміст, характеристика складу. Поняття основних фондів підприємства як елементу матеріальних ресурсів. Показники, що характеризують стан та рух основних фондів. Ефективність використання основних фондів: поняття та критерії оцінки. Порядок та етапи планування основних фондів.

Трудові ресурси підприємства та їх характеристика за кваліфікаційними ознаками. Продуктивність праці робітників: поняття та методи оцінки. Системи оплати праці та їх характеристика. Методика аналізу чисельності фонду оплати праці робітників. Зміст та етапи розробки плану з праці на підприємстві.

Науково-технічний прогрес як основа розвитку та інтенсифікації виробництва. Методика визначення економічного ефекту впровадження заходів НТП.

Сутність понять "витрати", "поточні витрати підприємства", "собівартість продукції, послуг та робіт". Методи обґрунтування собівартості продукції підприємства. Методичні інструменти аналізу та планування поточних витрат підприємства.

Сутність фінансових результатів, їх призначення, склад та джерела утворення. Методичні інструменти аналізу доходів підприємства, факторів, що обумовлюють їх формування. Показники прибутку та рентабельності, фактори, що впливають на рентабельність діяльності підприємства. Системи та методи аналізу фінансових результатів діяльності підприємства. Методика обґрунтування фінансових результатів на плановий період. Механізм розподілу та використання чистого прибутку підприємства.

Поняття ефективності діяльності підприємства. Показники та критерії ефективності. Поняття конкурентоспроможності підприємства та продукції, їх взаємозв'язок та взаємообумовленість. Методи узагальнюючої оцінки рівня конкурентоспроможності підприємства. Обґрунтування заходів щодо зміцнення конкурентоспроможності підприємства.


Програмні питання з напряму підготовки „Фінанси і кредит”

Програма з дисципліни «Фінанси»

Поняття фінансів. Історичні етапи становлення та розвитку фінансів. Передумови виникнення фінансів. Необхідність фінансів в умовах ринкової економіки. Фінанси – специфічна форма суспільних відносин, підсистема економічного базису. Фінанси – вартісна категорія. Макро- і мікрорівні вивчення фінансів. Специфічні сфери фінансів: державні фінанси; фінанси господарських одиниць; фінансовий ринок; міжнародні фінанси. Фінанси, особливості їх функціонування – економічне вчення про товарно-грошові відносини, розширене відтворення, природу і функції держави. Відбиття специфіки товарно-грошових відносин і функцій держави в умовах ринкової економіки на фінансових відносинах. Функції фінансів: розподільча, контрольна та регулююча. Прояви розподільчої функції фінансів у процесі розподілу та перерозподілу валового внутрішнього продукту і національного доходу. Об’єктивна необхідність розподільчої функції фінансів, її визначальне значення для здійснення економічної політики держави. Сутність контрольної функції фінансів, її прояв у організації контролю за розподілом частини валового внутрішнього продукту по відповідних фондах та їхньому витрачанні за цільовим призначенням. Поняття фінансових ресурсів. Централізовані фінансові ресурси. Децентралізовані фінансові ресурси. Поняття фінансової системи. Фінансова система як об’єкт управління. Структура фінансової системи: фінанси підприємств, об’єднань, організацій, державний бюджет, місцеві бюджети, державні цільові фонди, державний кредит, фінанси страхування, фінанси населення, фінансовий ринок. Фінансова політика – складова економічної та соціальної політики держави. Зміст і завдання фінансової політики. Основні напрями фінансової політики. Поняття і структура фінансового механізму. Управління фінансами. Об’єкти і суб’єкти управління фінансами. Органи управління фінансами та їх функції. Права та обов’язки Міністерства фінансів України, Державної податкової служби України, Державного казначейства України та їх структурних підрозділів у регіонах щодо оперативного управління фінансами. Фінансове планування: суть, принципи, методи, завдання. Система фінансових планів. Зміст фінансового планування під час ринкових зрушень. Фінансовий контроль. Зміст і призначення фінансового контролю. Види, методи фінансового контролю. Державні та недержавні органи фінансового контролю. Сутність, призначення та функції податків. Класифікація податків. Принципи оподаткування. Податки як елемент перерозподілу валового національного продукту. Основні види податків та механізм їх обчислення. Загальнодержавні податки: їх структура та порядок встановлення. Склад місцевих податків та зборів і порядок їх встановлення. Законодавство України про місцеве оподаткування. Основні види місцевих податків та механізм їх обчислення. Об’єктивна необхідність податкової системи. Поняття податкової системи і вимоги до неї. Структурна будова податкової системи. Суть і значення державного кредиту. Особливості фінансових відносин, що формують державний кредит, його суб’єкти. Об’єктивна необхідність і можливість використання державного кредиту. Роль державного кредиту у мобілізації коштів населення, підприємств і організацій. Вплив державного кредиту на стан грошового обігу в державі. Поняття фінансів населення. Фінансові ресурси населення. Джерела формування доходів населення. Класифікація джерел формування доходів населення. Фактори, що впливають на рівень доходів населення. Порядок використання доходів населення. Фактори, що впливають на розподіл доходу на споживання та заощадження. Суть, завдання фінансового регулювання економіки країни. Використання фінансових важелів у державному регулюванні економіки (податкова політика, бюджетне регулювання, державні дотації, субсидії, амортизаційні відрахування, державний кредит, страхування та ін.) Економічна необхідність, сутність та функції страхування. Страховий фонд як джерело покриття збитків від страхових випадків. Суб’єкти страхових відносин: страховики, страхувальники. Галузі страхування: особисте, майнове, страхування відповідальності. Сутність, принципи обов’язкового та добровільного страхування. Медичне страхування. Здоров’я громадян як об’єкт медичного страхування. Співстрахування та перестрахування: зміст та функції. Сутність, структура та суб’єкти страхового ринку. Внутрішня система та зовнішнє середовище страхового ринку. Ліцензування страхової діяльності. Стан та перспективи розвитку страхового ринку України.

Програма з дисципліни “Гроші та кредит ”

Необхідність грошей. Сутність грошей як загального еквіва­лента. Історичний розвиток форм вартості та грошей. Основні функції грошей. Форми грошей та їх еволюція.

Грошовий оборот. Основні суб'єкти грошового обороту: фірми сімейного господарства, державні структури, фінан­сові посередники. Поняття грошової системи. Склад грошової системи. Валютна система. Елементи грошової системи та їх характеристика. Суть інфляції та її основні форми: повзуча, галопуюча, гіперінфляція, відкрита й закрита інфляція.

Ринок цінних паперів як особлива складова грошового ринку. Види цінних паперів та їх характеристика. Необхідність і сутність кредиту. Основні функції кредиту. Поняття кредитної системи.

Банки в системі ринкових економічних відносин. Основні функції банків: посеред­ництво в кредиті, акумулювання вільних коштів і перетворення їх на капітал, посередництво в платежах, створення кредитних засобів обігу.

Грошово-кредитна політика. Основні типи грошово-кредитної політики. Національний банк України: його завдання, функції та історія розвитку Організаційна й функціональна структура НБУ. Грошово-кредитна політика НБУ.

Суть та призначення комерційних банків у сучасному економічному просторі. Класифікація комерційних банків. Суть, функції та основні види спеціалізованих кредитно-фінансових установ.

Програма з дисципліни “Фінанси підприємств”

Поняття фінансової діяльності підприємства. Система фінансових відносин підприємства. Місце фінансів підприємств у фінансовій системі країни. Структура фінансових відносин на підприємстві. Поняття і структура майна підприємства. Поняття фінансового механізму підприємства та характеристика його основних елементів. Система оподаткування підприємств, поняття та функції. Склад та характеристика загальнодержавних платежів. Склад та характеристика місцевих податків і зборів, що сплачуються підприємствами України. Поняття та склад активів підприємства. Необігові активи: склад, структура. Оборотні активи. Склад і структура оборотних активів, їх класифікація. Поняття та склад фінансових ресурсів підприємства. Розподіл джерел формування фінансових ресурсів підприємства на власні та залучені. Структура власних і залучених фінансових ресурсів підприємства. Особливості власних фінансових ресурсів підприємства. Поняття фондів, що утворюються на підприємстві. Статутний фонд, резервний фонд, фонд оплати праці та інші. Грошові надходження підприємств, їх структура та класифікація. Економічний зміст прибутку, його склад та види. Фактори формування прибутку. Розподіл і використання прибутку підприємства. Методи оцінки вартості окремих елементів капіталу підприємства. Власні фінансові ресурси підприємства, їх склад та структура. Позикові фінансові ресурси підприємства, їх склад та структура. Відтворення основних фондів підприємства, його види. Грошовий оборот підприємства: сутність та функції. Грошові потоки підприємства, їх види та механізм формування. Грошові залишки; характеристика їх складу та призначення. Поняття фінансового стану підприємства. Система показників оцінки рівня фінансової стійкості підприємства. Система показників оцінки рівня платоспроможності підприємства. Рівень рентабельності активів і капіталу підприємства, методи його визначення. Поняття фінансового плану підприємства. Методи розробки фінансового плану.


Каталог: doc
doc -> Програма навчальної дисципліни психологія управління галузь знань 0301 Соціально-політичні науки Напрям підготовки 030102 Психологія
doc -> Назва установи, організації
doc -> Кваліфікація – 040200 бакалавр соціології
doc -> Економічний факультет
doc -> Дослідження професійних якостей керівника загальноосвітнього навчального закладу в управлінській діяльності
doc -> Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття ступеню
doc -> Розділ Інженерна психологія як наука дисципліни


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал