Програми для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання зарубіжна література 5-11 класи Затверджено Міністерством освіти І науки УкраїниСторінка6/8
Дата конвертації29.04.2016
Розмір1.19 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

З австрійської літератури

Пауль Целан (Пауль Анчель, 1920—1970)

«Фуга смерті» (1 год)

Пауль Целан та Україна. Пошуки нової поетичної мови для втілення досвіду Другої світової війни у целанівській творчості. Модерністське зображення трагедії Голокосту в поезії «Фуга смерті». Паралелізм як засіб викривання спо­твореної фашизмом ідеї рівноцінності й багатства німецької та єврейської культур. Музичні принципи художньої орга­нізації твору, його наскрізні мотиви. Особливості компози­ції, синтаксису й читання вірша.Рекомендована література для додаткового читання: В.Биков «Альпійська балада». «Сотніков» (на вибір).

Тематичне оцінювання

II. ЛІТЕРАТУРА ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XX СТ.

(12 год)

  1. ЗАХІДНА ПРОЗА (3 год)

Огляд (1 год)

Відлуння екзистенціалістських настроїв у повоєнній літе­ратурі («Володар мух» В.Ґолдінґа). Віддзеркалення нонкон­формістського світовідчуття в повісті «Над прірвою у житі» Дж.Д.Селінджера. Поява «антироману» у французькій літе­ратурі (Н.Саррот та ін.). Розвиток модерністських традицій у романі «Кентавр» Дж.Апдайка. Нові обрії наукової фанта­стики (Р.Бредбері, С.Лем, А.Азімов та інші).Рекомендована література для додаткового читання: В.Ґолдінґ «Володар мух». С.Лем. «Соляріс» (на вибір).

З літератури США

Ернест Міллер Хемінгуей (1899—1961)

«Старий і море» (2 год)

Життєвий і творчий шлях письменника, вплив його осо­бистості та доробку на сучасників. Хемінгуеївський «герой кодексу» — сильна самотня людина; її здатність постояти за себе, прагнення незалежності й свободи, цінування дружби й кохання. Новаторство прози Хемінгуея: лаконізм («теле­графний стиль»), відвертість сповіді від першої особи, «прин­цип айсберга».«Старий і море». Філософсько-символічний сенс сюжету. Оспівування волі, мужності, героїзму буденного життя люди­ни. Показ драматичних суперечностей людського буття: його осмисленості й абсурдності, його перемог і поразок, величі й слабкості, його протистояння природі та єдності з нею. Сенс фіналу повісті. Особливості хемінгуеївського стилю.

Теорія літератури. Поняття про повість-притчу. Поглиб­лення поняття про підтекст.

Рекомендована література для додаткового читання: Дж.Д.Селінджер «Ловець у житі».

2. ПРОЗА ПОЗА МЕЖАМИ ЗАХІДНОГО СВІТУ

(2 год) Огляд (1 год)

Своєрідність японської літератури: збереження в ній на­ціональної традиції («Тисяча журавлів» Ясунарі Кавабати) та її взаємодія з філософськими й художніми здобутками західної культури («Людина-Коробка» Кобо Абе). «Літера­тура відлиги» в Росії (А.Вознесенський, Є.Євтушенко, Б.Окуджава та ін.). Розквіт латиноамериканської літерату­ри: творчий доробок Х.Л.Борхеса. Ґ.Гарсіа Маркеса, Х.Кортасара та ін.Рекомендована література для додаткового читання: Я.Кавабата. «Тисяча журавлів». Кобо Абе. «Людина-Короб­ка» (на вибір).

З латиноамериканської літератури

Габріель Гарсіа Маркес (нар. 1928 р.)

«Стариган із крилами» (1 год)

Творчість Ґ. Ґарсіа Маркеса — одна з найяскравіших ілю­страцій «магічного реалізму».«Стариган із крилами». Схрещення західноєвропейської модерністської традиції з національним міфопоетичним ба­ченням в оповіданні. Філософсько-етичний сенс зустрічі янгола з людьми. Своєрідність образу янгола: його безпо­радність і терпимість до людей, спорідненість з людською природою. Особливості людського ставлення до янгола. Сенс фіналу та назви оповідання. Зрощення фантастичних еле­ментів з побутовими деталями — характерна ознака худож­нього світу твору.

Теорія літератури. Поняття про «магічний реалізм».

Рекомендована література для додаткового читання:

Х.Л.Борхес «Дзеркало і маска». «Диск». «Ульріка». «Кин­джал» (1—2 твори на вибір).

Тематичне оцінювання

3. ЗАХІДНА ДРАМАТУРГІЯ (3 год)

Огляд (1 год)

Модерністські й неоавангардистські тенденції в драматургії другої половини XX ст. Драма-притча як форма відгуку на сучасні історичні події та актуальні питання духовного бут­тя (М.Фріш, Ф.Дюрренматт). Вплив екзистенціалістських ідей на драму другої половини XX ст. «Театр абсурду»як явище неоавангарду, історико-культурні передумови його роз­квіту у 50—60 рр. Абсурд — центральна категорія нової дра­матургічної естетики, його морально-філософський сенс. Ха­рактерні ознаки абсурдистської драми, її найяскравіші пред­ставники (Е.Ионеско, С.Беккет та ін.).«Санта-Крус» М.Фріша

або


«Гостина старої дами» Ф.Дюрренматта

або


«Носороги» Е.Ионеско (2 год)

З швейцарської літератури

Макс Фріш (1911—1991). Політична тематика театру М.Фріша: критичне осягнення позиції Швейцарії в істори­чних потрясіннях XX ст.; трагічне протистояння «чужого я» стереотипам загалу. Екзистенціалістська забарвленість драм про пошук сенсу буття.

«Санта-Крус»: протистояння романтично-авантюрної та обивательсько-затишної моделей існування в драмі (образи Пелегріна й Барона). Проблеми морального вибору, свобо­ди й відповідальності. Питання про можливість людини змінити своє життя. Змалювання складних взаємин між чо­ловіком і жінкою; багатоаспектність теми кохання. Симво­ліка драми.

Теорія літератури. Поглиблення поняття про драму-притчу.

Фрідріх Дюрренматт (1921—1990). Художнє дослідження феномена влади — філософсько-етичне підґрунтя драматур­гії автора. Викриття «законів» конформістського мислення, розриву між науково-технічним прогресом та моральним ста­ном людства.

«Гостина старої дами». Алегорично-моральний сенс сю­жету драми. Проблема ціни життя окремої людини, споку­тування боргів минулого, права сили у світлі духовного до­свіду повоєнної Європи. Критика влади грошей у конфор­містському суспільстві. Художня своєрідність твору (гротеск, умовність, символіка).

З французької літератури

Найважливіші ознаки театру Ежена Йонеско (1909—1994): руйнація звичної логіки дії, відсутність характерів, абсурд­ність діалогів, гра слів, широке використання гротеску. Зо­браження духовної та інтелектуальної спустошеності сучас­ного суспільства — провідна тема Йонескових п'єс.«Носороги». Символічний сенс сюжету. Сатирично-гро­тескне змалювання процесу «омасовлення» людей. Пробле­ма втрати індивідуальності під тиском масової свідомості. Сутність опору Беранже. Система образів драми. Сенс центральної метафори.

Теорія літератури. Поняття про «театр абсурду».

Рекомендована література для додаткового читання: С.Беккет. «Чекаючи на Годо».

  1. ПОСТМОДЕРНІЗМ (4 год)

Огляд (1 год)

Постмодернізм як один з найзначніших напрямків мисте­цтва кінця XX ст. Філософсько-естетичні засади постмодер­нізму та їх вияв у художній літературі. Мультикультуралізм. Фемінізм.З російської літератури

Йосип Бродський (1940—1996)

З віршів (на вибір) (1 год)

Лірика Й.Бродського — зразок інтелектуально-філософської поезії другої половини XX ст. Постмодерністська мо­заїчність художнього світу; настанова на одночасне відтво­рення буття космосу, людського духу, історії, природи, дрібних речей тощо. Особливості сприйняття «світу як тексту» в поезіях Бродського. Ствердження високої місії поетичного слова.Теорія літератури. Поняття про постмодерністську лірику.

З iталiйської лiтератури

«Ім'я троянди» У.Еко

або


З австрiйської лiтератури

«Останнiй свiт» К.Рансмайра

або


З нiмецької лiтератури

«Запахи» П.Зюскiнда

(ключовi епiзоди одного з творiв) (2 год)

Постмодернiстська забарвленiсть сюжету пошукiв зниклої книги, iронiчний ґатунок центрального конфлiкту в романi «Ім'я троянди» У.Еко. Елементи жанру iсторичного, пригодницького й детективного роману. Пафос реабiлiтацiї смiхового начала, гра з «чужим» текстом i читачем, засоби стилiзацiї у творi. Сенс назви роману.

Постмодернiстська ситуацiя зникнення книги та її автора в романi «Останнiй свiт» К.Рансмайра. Особливостi «матерiалiзацiї» Овiдiєвих метаморфоз у життi мiста Томи. Настрої зневiри в iсторичний прогрес, мотив приреченостi сучасної цивiлiзацiї, вичерпаностi культури. Художнiй час i простiр, символiка й художня сила образiв.

Схрещення елементiв класичної та масової лiтератури в романi «Запахи» П.Зюскiнда. Парфуми як гротескно-iронiчна метафора мистецтва. Образ митця Гренуя. Символiчний сенс детективної iнтриги. Проблеми спiввiдношення краси й зла, влада митця та мистецтва над натовпом, пошуки досконалостi в романi. Багатство художнiх описiв.Теорiя лiтератури. Поняття про постмодернiстський роман.

Рекомендована лiтература для додаткового читання: М.Павич. «Хазарський словник». М.Кундера. «Невимовна легкiсть буття» (на вибiр).

Тематичне оцiнюванняВСЬОГО НА ВИВЧЕННЯ КУРСУ - 68 ГОД

На текстуальне вивчення творiв - 52 год

На уроки розвитку мовлення - 8 год

На уроки повторення i узагальнення - 2 год

На уроки додаткового читання - 2 год

На тематичне оцiнювання - 4 год

ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ЗНАНЬ ТА УМІНЬ

УЧНІВ 11 КЛАСУ

Учнi повиннi знати:

– основнi особливостi iсторико-культурної доби;

– основнi лiтературнi напрямки та течiї;

– головнi етапи життєвого та творчого шляху письменникiв;

– сюжет, особливості композиції, систему образів;

– головні чинники, проблеми духовного життя героїв;

– жанрові особливості прочитаних творів;

– естетичне, загальнолюдське і конкретно-історичне значення вивчених творів;

– характерні особливості стилю письменника;

– основні ознаки теоретичних понять, визначених програмою;

– тексти, рекомендовані програмою для вивчення напам'ять.

Учні повинні вміти:

– вдумливо читати і критично оцінювати художні твори;

– визначати основну проблематику, сюжет, композицію, систему образів, виражально-зображувальні засоби мови;

– розгорнуто пояснювати й обговорювати внутрішній світ героя у єдності його світоглядних та ціннісних чинників; порівнювати героїв твору (або різних творів);

– аналізувати художні твори в єдності змісту та форми;

– виявляти авторську позицію;

– порівнювати твори, що належать до різних національно-культурних традицій (на рівнях окремих образів, сюжетів, тем, проблематики, поетики, літературно-естетичних си­стем);

– обґрунтовувати свою оцінку прочитаних творів;

– складати простий і складний план;

– готувати усні й письмові роботи, різні за обсягом, характером і жанром;

– складати план і конспект літературно-критичних статей.
ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ЧИТАННЯ

5 КЛАС

Андерсен Г.К. Вибрані казки.

Бажов П. Мідної гори Господиня.

Баум 0. Чарівник країни Оз.

Волков 0. Чарівник Смарагдового міста.

Гаршин В. Казка про жабу і троянду.

Гофман Е.Т.А. Лускунчик і Мишачий король.

Грімми Я. і В. Вибрані казки.

Даррел Дж. Моя родина та інші звірі.

Зієдоніс І. Кольорові казки.

Казки народів світу (на вибір).Кіплінґ Д.Р. Рікі-Тікі-Таві. Як і чому.

Крянге І. Вибрані казки.

Маршак С. Дванадцять місяців.

Міфи Давньої Греції у переказах К.Гловацької («Тесей», «Аргонавти», «Персей» та інші).Паустовський К. Оповідання про тварин.

Перро Ш. Вибрані казки.

Пушкін 0. Казки.

Радарі Д. Казки по телефону.

Топеліус Ц. Вибрані казки.

6 КЛАС

Беляєв 0. Людина-амфібія.

Бічер-Стоу Г. Хатина дядька Тома.

Буссенар Л.А. Викрадачі діамантів.

Збірка біблійних переказів «Вавилонська вежа» (за ред. К.Чуковського).Кун М. Легенди та міфи Стародавньої Греції.

Купрін 0. Білий пудель.

Лєрмонтов М. Ашик-Керіб.

Носов М. Вибрані оповідання.

Островський 0. Снігуронька.

Паустовський К. Теплий хліб.

Твен Марк. Принц і злидар. Приборкання велосипеда.

Толкін Д. Р. Гоббіт, або Мандрівка за Імлисті гори.

Троєпольський Г. Білий Бім Чорне Вухо.

7 КЛАС

Веллс Г. Людина-невидимка. Війна світів.

Ґете Й. В. Фіалка. Дика трояндочка.

Друце І. Вибрані оповідання.

Дюма А. Граф Монте-Крісто.

Жуковський В. Людмила.

Костер Ш. Легенда про Тіля Уленшпігеля.

Міцкевич А. Світязянка.

0.Генрі. Оповідання (на вибір).

Сабатіні Р. Одіссея капітана Блада.Стівенсон Р. Чорна стріла.

Чехов А. Гумористичні оповідання.

8 КЛАС

Гоголь М. Ревізор.

Горацій Флакк Квінт. Вибрані твори.

Ґете Й.В. Прометей.

Джованьйолі Р.Спартак.

Єсенін С. Лірика.

Лєрмонтов М. Лірика.

Лондон Джек. Північні оповідання.

Маршалл А. Я вмію стрибати через калюжі.

Міцкевич А. Конрад Валленрод.

Парандовський Я. Міфологія.

Плутарх. Порівняльні життєписи.

Рід Т.М. Оцеола, вождь семінолів. Вершник без голови.

Скотт В. Квентин Дорвард.

Толстой Л. Дитинство.

9 КЛАС

Байрон Дж. Манфред.

Вольтер. Кандід. Простодушний.

Гоголь М. Шинель.

Грибоєдов 0. Лихо з розуму.

Гюґо В. Знедолені.

Ґете Й. В. Вибрані поезії.

Лєрмонтов М. Маскарад. Вибрані поезії.

Манн Г. Молоді літа короля Генріха IV.

Мольєр Ж. Витівки Скапена. Скупий.

Петефі Ш. Вибране.

Пушкін 0. Борис Годунов. Цигани. Повісті Бєлкіна.

Санд Жорж. Консуело.

Шекспір В. Король Лір. Сон літньої ночі. Багато галасу даремно.

Шеллі П. Звільнений Прометей. З лірики.

Шиллер Ф. Дон Карлос. Марія Стюарт. Підступність і кохання.

10 КЛАС

Бальзак 0. Шагренева шкіра. Втрачені ілюзії.

Бронте Ш. Джейн Ейр.

Джеймс Г. Дейзі Міллер.

Діккенс Ч. Девід Копперфілд.

Меріме П. Таманго. Маттео Фальконе. Кармен. Подвійна помилка.

Мопассан Ґ. Життя. Любий друг. Новели.

По Е.А. Новели.

Прус Б. Фараон.

Салтиков-Щедрін М. Пани Головльови. Казки.

Толстой Л. Хаджі-Мурат.

Тургенєв І. Рудін. Батьки і діти.

Флобер Ґ. Проста душа.

Чехов А. Чайка. Оповідання.

11 КЛАС

Айтматов Ч. І понад вік триває день.

Ануй Ж. Антігона.

Апдайк Дж. Кролик розбагатів.

Биков В. Знак біди.

Булгаков М. Дні Турбіних. Собаче серце.

Гессе Г. Гра в бісер. Степовий вовк.

Гарсіа Лорка Ф. Поезії.

Ґарсіа Маркес Ґ. Сто років самотності.

Джойс Дж. Дублінці.

Драйзер Т. Американська трагедія.

Еліот Т.С. Поезії

Елюар П. Поезії.

Замятін Є. Ми.

Зощенко М. Оповідання.

Ільф І., Петров Є. Дванадцять стільців.

Камю А. Калігула. Міф про Сізіфа.

Кафка Ф. Притчі. Лист до батька.

Крісті А. Вбивство у Східному експресі.

Моем С. Театр.

Моруа А. Три Дюма.

Набоков В. Машенька.

Незвал В. Вибрані поезії.

Платонов А. Чевенгур. Оповідання.

Ремарк Е.М. Три товариші.

Саган Ф. Добрий день, смутку!

Сен-Жон Перс. Лірика

Сіменон Ж. Записки Мегре.

Стругацькі А. і Б. Важко бути богом.

Фейхтвангер Л. Гойя.

Фолкнер В. Літо у травні.

Фріш М. Андорра. Біографія.

Чапек К. Війна з саламандрами.

МЕТОДИЧНИЙ ДОДАТОК*5 КЛАС

До розділу 1. Міф

Міжлітературні зв 'язки. Типологічна схожість елементів міфів у різних народів.

Міжпредметні зв 'язки. Історія. Життя, побут і культура стародавніх греків.

Наочність та ТЗН. Образотворче мистецтво. Х.Рібера. «Боротьба Геракла з кентавром Нессом». М.Пуссен. «Пейзаж із Геркулесом і Какусом». Невідомий німецький майстер XVI ст. «Геркулес із немейським левом». П.Соколов. «Дедал прив'язує крила Ікарові». П.Брейгель. «Падіння Ікара».

Музика. О.Скрябін. «Поема вогню». Ф.Ліст. «Прометей». Р.Вагнер. «Прометей» (симфонічна поема). Л. ван Бетховен. «Творіння Прометея» (балет). К.Сен-Санс. «Юність Геракла» (симфонічна поема), «Юність Геракла» (сюїта). Ж.Ж.Новер. «Смерть Геракла» (балет). С.Слонімський. «Ікар» (балет). Театр і кіно. Вистава «Викра­дач вогню» (реж. П.Горлов). Х/ф «Геракл» (США, реж. Тосіюкі-Хірума Такасі). М/ф «Геракл у Адмеда» (СРСР, 1986). Архітектура, скульптура та прикладне мисте­цтво. «Геракл і Керинейська лань» (римська копія зі статуї Лісіппа. IV ст. до н.е.). «Геракл, який тримає небосхил» (метопа храму Зевса в Олімпії. Прибл. 460 р. до н.е.). «Геракл і герої» (деталь розпису червонофігурного кратера). «Маленький Геракл ду­шить змія» (римська копія з грецького оригіналу). Лісіпп «Геркулес із немейським левом». Фідій. Погруддя Зевса (музей Ватикану).

До розділу 2. Фольклор. Народні казки

Міжлітературні зв 'язки. Типологічна подібність казок різних народів світу («Пані Метелиця» (німецька), «Дідова дочка й бабина дочка» (українська), «Дванадцять місяців» (словацька), «Морозко» (російська)).

Міжпредметні зв 'язки. Історія. Життя, побут і культура різних народів.

Наочність та ТЗН. Образотворче мистецтво. Ілюстрації І.Бурячка (до казок Я. і В. Гріммів), В.Мінаєва, Є.Попова (до казки «Пані Метелиця»). І.Білібін. «Фе­лах», «Старий бедуїн», «Принц Алі купує килим», «Синдбад-мореплавець». Музика. М.Римський-Корсаков. «Шехерезада» (сюїта). М.Равель. «Шехерезада» (вокальний цикл). А.Хачатурян. «Гаяне» (балет). Театр і кіно. Х/ф «Василиса Прекрасна» (СРСР, 1939, реж. А.Роу). «Синдбад і каліф Багдада» (Італія, 1973, реж. П.Фанцескі).

До розділу 3. Літературні казки О.Пушкін

Міжлітературні зв 'язки. Подібність та своєрідність казок про лиху мачуху та бідну падчерку («Білосніжка та сім гномів» братів Грімм, «Попелюшка, або Кришта­левий черевичок» Ш.Перро, «Мачуха й панночка» Є.Гребінки та ін.). Казки І.Франка та А.Шияна.

Наочність та ТЗН. Образотворче мистецтво. Гравюра Є.Гейтмана «Пушкін у ди­тинстві». Барельєф роботи В.Серебрякова «Няня Пушкіна Орина Родіонівна». І.Білібін, В.Каношевич, Т.Маврина, А.Бенуа, І.Крамськой. Ілюстрації до творів. Музика. М.Глинка. «Руслан і Людмила» (опера) (увертюра «Марш Чорномора»). М.Римський-Корсаков. «Казка про царя Салтана» (опера) («Три дива», «Політ джме-

_____________________________________

*Методичний додаток має суто рекомендаційний характер. Матеріали, що містяться в ньому, допоможуть учителю проводити на уроці міжлітературні та міжпредметні зв'язки, а також використовувати ТЗН. Подані тут матеріали потребують подальшого доопрацювання та удосконалення.

ля»). Архітектура, скульптура та прикладне мистецтво. О.Опекушин. Пам'ятник О.Пушкіну в Москві. М.Анікушин. Пам'ятник О.Пушкіну в Петербурзі.Г.К.Андерсен

Наочність та ТЗН. Образотворче мистецтво. В.Кульков, А.Кокорін, В.Пивоваров, В.Алфеєвський, В.Траугот, Б.Дегтярьов, В.Сєров. Портрет Г.К.Андерсена роботи К.А.Йєнсена. Музика. С.Баневич. «Історія Герди та Кая» (опера). Г.Сасько. «Крижа­ний палац Снігової королеви» (фортепіанна мініатюра). Б.Асаф'єв. «Снігова коро­лева» (дитяча опера). Е.Гріг. Концерт для фп. з орк. ля мінор (2 частина). М.Раухвергер. «Снігова королева» (балет). Л.Колодуб. «Снігова королева» (балет). Театр і кіно. Х/ф «Снігова королева» (СРСР, 1967, реж. Г.Казанський). Архітектура, скуль­птура та прикладне мистецтво. Скульптура «Русалонька» в Копенгагені.

Дж.Р.Кіплінґ

Наочність та ТЗН. Фотопортрет Д.Р.Кіплінга. Образотворче мистецтво. Ілюстра­ції: Л.Зусман, В.Ватагін, Д.Штеренберг. Ілюстрації до твору. А.Бруні. «Казки» Кіплінга. Музика. Музика М.Седельникова до вистави «Мауглі». Ш.Кьоклен. «Закон джунглів» (сюїта). Театр і кіно. «Книга джунглів» (США, 1994, реж. С.Соммер). Архітектура, скульптура та прикладне мистецтво. Мавзолей Тадж-Махал (Індія, пе­рша половина XVII ст.). В.Ватагін. «Багіра», «Балу», «Каа».

До розділу 4. Твори про природу Ф.Тютчев

Наочність та ТЗН. Портрет Ф.Тютчева роботи І.П.Бевзенка. Образотворче мисте­цтво. І.Грабар. «Березневий сніг». І.Левітан. «Велика вода», «Березень». О.Саврасов. «Граки прилетіли». Музика. П.Чайковський. «Пори року». О.Глазунов. «Пори року» (балет). А.Вівальді. «Пори року». Ф.Гайдн. «Пори року» (ораторія). С.Рахманінов. «Весняні води» (романс).

6 КЛАС

До розділу 1. Міфи і перекази

Міжпредметні зв 'язки. Історія стародавнього світу.

Наочність та ТЗН. Образотворче мистецтво. Ілюстрації Г.Доре до Біблії та «Втра­ченого раю» Дж.Мільтона. Мікеланджело. «Всесвітній потоп» (розпис Сикстинської капели у Ватикані). Музика. Р. Ватер. «Зігфрід» (опера) (сцени: виковування меча — 1,3; вбивство змія Фафніра — II, 2). Архітектура, скульптура та прикладне мистецт­во. Леохар. Аполлон (Музей Ватикану). Афродіта. Антична мармурова статуя (Неа­політанський музей).

До розділу2. Поетичні обробки давніх переказів і легенд Г.Ф.Лонгфелло

Міжпредметні зв'язки. Історія та етнографія. Життя, побут і культура індіанців.

Наочність та ТЗН. Образотворче мистецтво. Г.Поплавський. Ілюстрації. М.Реріх. «Людські пращури». П.Пікассо. «Голуб миру».

О.Пушкін

Міжпредметні зв'язки. Російська мова. Архаїчна лексика у творі. Історія. Життя Давньої Русі початку X ст. Сказання про похід Олега на Царгород та смерть Олега.

Наочність та ТЗН. Образотворче мистецтво. В.Васнецов. «Прощання Олега з конем». Е.Гейтман. «Пушкін у дитинстві». Портрет О.Пушкіна роботи В.Тропініна. В.фаворський. «Пушкін — ліцеїст». Лубок 40-х рр. XIX ст. «Песнь о вещем Олеге». Музика. Г.Свиридов. «Пушкінський вінок». М.Римський-Корсаков. «Пісня про ві­щого Олега» (твір для хору й оркестру).
1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка