Програма зі спецкурсу "Проблеми становлення і розвитку жанрової системи в українській літературі"Скачати 186.13 Kb.
Дата конвертації16.04.2016
Розмір186.13 Kb.
#10522
ТипПрограма
Навчальна програма

зі спецкурсу

"Проблеми становлення і розвитку жанрової системи

в українській літературі"

для студентів денної і заочної форм навчання

Спеціальності 8030501 "українська мова і література"

освітньо-кваліфікаційного рівня 7030501 – "спеціаліст"

Укладач: к.ф.н., доцент Вишняк М.Я.
Вступ

Програма спецкурсу "Проблеми становлення і розвитку жанрової системи в українській літературі" складена у відповідності з навчальними планами Міністерства освіти і науки України, які передбачають підготовку висококваліфікованих фахівців з гуманітарних наук для середньої і вищої школи із спрямуванням розробки і засвоєння цілком нових спецкурсів, що стосуються актуальних проблем українського літературознавства.Предметом вивчення є розгляд становлення та розвитку ліричних, епічних та драматичних жанрів в українській літературі, починаючи з періоду давньої української літератури до сучасності.

Зв’язки з іншими дисциплінами: вивчення спецкурсу "Проблеми становлення і розвитку жанрової системи в українській літературі" передбачає його зв’язки з історією розвитку української літератури, з теорією літератури та літературною критикою і розглядається в контексті розвитку жанрової системи в слов'янських та європейських літературах.
І. Мета і завдання курсу.

Студенти мають оволодіти основними знаннями із спецкурсу, що стосуються зародження, утвердження та розвитку літературних жанрів, починаючи з давньої української літератури і літератури XVIII століття до сучасної української літератури. Студенти мають з'ясувати причини зародження, появи, історичної зумовленості окремих жанрів, їх модифікацію в різні періоди розвитку української літератури.

Внаслідок вивчення спецкурсу в студентів має виробитися чітке уявлення про історію становлення і розвитку жанрової системи в українській літературі в контексті світової літератури і принципів вміння визначити і аналізувати жанрові утворення, їх художню специфіку, вмотивованість кожної жанрової форми.

ІІ. Зміст спецкурсу "Проблеми становлення і розвитку жанрової системи в українській літературі". У відповідності з навчальним планом для спецкурсу, який мають прослухати студенти випускного курсу філологічного факультету українського відділу, відводиться 32 лекційні години. Ці години розраховані на теоретичний матеріал. Його засвоєнню сприятиме опрацювання студентами критичних та наукових праць, журнальних і газетних статей, що стосуються основних питань даного спецкурсу.

У вступі – обґрунтована тема спецкурсу, визначається її значення для розвитку української літератури, їх спрямування, розвитку конкретних жанрів майстрами красного письменства.
Тема 1. Літературні роди.

Вчення про літературні роди – епос, лірику, драму. Хронологічні рамки виникнення і розвитку літературних родів в українській літературі. Їх функціонування і вдосконалення творчого практикою мистецтв художнього слова.


Тема 2. Характеристика епічного роду.

Епос як оповідна література. Первісні форми епосу (Гомер, ісландські саги, українські думи, російські пісні).

найраніше відгалуження епосу – міфологічний та героїчний. Специфіка епічного зображення – монументалізм, об'єктивність, масштабність зображення.
Тема 3. Жанрова структура епічного роду.

Два начала епосу ще з давньої літератури – прозового та поетичного. Різниця засобів зображення в поетичному та прозовому епосі. Особливий розквіт віршованого епосу в епоху класицизму і романтизму. поділ епосу за формами. Малі форми епосу – анекдот, байка, казка, новела. Середні форми – поема, повість. великі форми – роман, епопея. критерії цього поділу – кількість сюжетів, сюжетних ліній, ступінь багатопланової дії.


Тема 4. Теоретичні основи дослідження оповідного твору.

Вчення О. Веселовського про мотив та сюжет епічного твору – мотив "як мінімальний", що далі не розглядається. Сюжет як "складні схеми, в образності яких узагальнились акти людського життя та психіки". Мандрівні та "вічні" сюжети та образи.


Тема 5. Сюжет і фабула.

сюжет як синтетична система. Відмінність епічного сюжету від ліричного та драматичного, яка криється у способах зображення. Поняття оповіді, яка ведеться від третьої особи та розповіді, яка ведеться від першої особи. Різні тлумачення вченими–літературознавцями терміну "фабула". Подія як одиниця фабули. Фабула – "подієвий кістяк" сюжету.Тема 6. Роман як центральний жанр епосу.
Сюжетно-композиційна єдність роману. Термін М. Бахтіна "хронотоп" (часопростір) як жанровизначальна категорія. Види роману. Форми (способи) викладу в романі. Образ автора. Образи персонажів. Роль пейзажу в епічному творі. Значення портрета. Авторська регуляція часоплину в романі ("прискорення" чи "уповільнення", хронологічні перестановки). Композиційно-стильові єдності у романі.
Тематичний план спецкурсу "Проблеми становлення і розвитку жанрової системи в українській літературі" з розподілом навчального часу за розділами та темами.


№ п/п

Тема (розділ)

Всього

В тому числі:

Форми контролю

лекцій

семінарів

лабораторних

СРС

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Вступ

39

2

2.

Літературні роди
2

3.

Рід, вид, різновид
2

4.

Епічний рід в українській літературі
2

5.

Жанрова структура епічного роду
2

6.

Теоретичні основи оповідного епосу
4

7.

Сюжет і фабула
4

8.

Роман як центральний жанр епосу
4

9.

Епос на сучасному етапі
2

10.

Шляхи розвитку сучасної лірики
4

11.

Розвиток жанру балади
2

12.

Розвиток жанру байки
2

13.

Пейзажна лірика
2

14.

Інтимна та громадська лірика
2

15.

Процеси жанротворення в українській драматургії
3Тема 7. Епос на сучасному етапі.

Роман як "найжиттєвіше" епічна форма в сучасній літературі, перспективність його трансформації. Постмодерний роман. Ліризація роману в останні десятиліття. Посилення міжнародних переходів у літературі, отже – "збагачення" епосу новими елементами.


Тема 8. Рід, вид, різновид.

До питання про сучасну жанрову систему. Полеміка щодо значення понять про термінологію. Поняття жанр літературний в сучасному літературознавстві. Різні тлумачення терміну. Жанр як поняття виду, а не роду чи різновиду. Найбільш інтенсивні процеси жанротворення в царині жанрових різновидів.


Тема 9. Процеси жанротворення в поезії.

Процеси жанротворення на схрещенні родових і жанрових форм, тобто в галузі жанрових різновидів. Вплив майстрів поетичного слова на творення і побутування жанрових різновидів лірики. Ознаки жанрового синкретизму в визначенні жанрових дефініцій та розвиток жанрових модифікацій.


Тема 10. Сучасна лірика в її жанровому вдосконаленні.

Поділ лірики за чисто видовими (жанровими) ознаками. Трансформація і модифікація ліричних жанрів. Особлива активізація цих процесів у філософській та сатиричній поезії. Синкретизм пейзажної лірики. Її поєднання з філософськими роздумами, з лірикою кохання. Циклізація лірики як елемент посилення її епічного начала.


Тема 11. Становлення і розвиток жанру балади.

Становлення і розвиток жанру балади в українській літературі ХІХ століття. Еволюція жанру балади в ХХ столітті, її оновлення і модифікація, наповнення балади принципово новим змістом. Новий етап розвитку балади в творчості І. Драча, оновлення їх форми, посилення проблематики.


Тема 12. Розвиток жанру байки в сучасній літературі.

Традиції класичної байки в сучасній українській літературі. Оновлення тематики сучасної байки. Прозова байка. Притча як жанр в сучасній літературі. Розвиток двох різновидів байки – байка скоромовна типу маленької повісті, подібно байок Глібова та коротка, афористична, що дістала назву приповідки. Найбільш відомі байкарі і їх байкарська творчість.


Тема 13. Основні тенденції розвитку пейзажної лірики.

Дальший розвиток пейзажної лірики внаслідок зміни самого пейзажу, удосконалення бачення світу. Дальша емоціоналізація та ліризація пейзажної лірики. Розширення географії пейзажу. Філософічність пейзажу. Перевага в сучасній пейзажній ліриці імпресіоналістичних барв і тонів.


Тема 14. Жанровий розвиток сучасної інтимної та громадської лірики.

Вдосконалення старих і розвиток нових жанрових форм інтимної лірики. Найбільш відомі майстри інтимної лірики та їх твори. Розвиток жанрів громадської лірики – послання, памфлет, медитація, інвективи. Найбільш значні майстри громадської лірики, їх творчість і жанрова специфіка.


Тема 15. Процеси жанротворення в українській драматургії.

Розвиток сучасної драматургії. Процес схрещення інших видів мистецтва та інших родів літератури в драматургії, їх взаємовплив і взаємо проймання. Жанрові різновиди сучасної драматургії.Список рекомендованої літератури.
І. Основна література.

 1. Аристотель и античная литература.– М., 1978.

 2. Бахтин М. Эстетика словесного творчества. – М., 1972.

 3. Веселовский А. Историческая поэтика. – М., 1989.

 4. Гинсбург Л. О лирике. – Л., 1974

 5. Гиршман М. Литературные произведения. Теория и практика анализа. – М., 1991.

 6. Гиршман М., Громьян М. Целостный анализ художественного произведения. – Донецк, 1970.

 7. Гнатюк М. Поема як літературний вид. – М., 1972.

 8. Добрев Г. Лирическая драма. – М., 1963.

 9. Киканс В. Современная советская поэма. – Рига, 1982.

 10. Кисельов Й. Епічна поезія. – К., 1961.

 11. Крижанівський С. Художні відкриття і літературний процес. – К., 1979.

 12. Левитан И., Цилевич Л. Сюжет в художественной системе литературного произведения. – Рига, 1990.

 13. Лотман Ю. Структура художественного текста. – М., 1970.

 14. Мелетинский Е. Введение в историческую поэтику эпоса и романа. – М., 1986.

 15. Поспелов Г. Лирика среди литературных родов. – М., 1976.

 16. Сильман Т. Заметки о лирике. – Л., 1977.

 17. Синенко В. Эпическое произведение. Опыт практического анализа. – Уфа, 1991.

 18. Соловей Е. Поезія пізнання. – К., 1991.

 19. Франко І. Із секретів поетичної творчості. – К., 1969.

 20. Фролова К. Аналіз художнього твору. – К., 1975.

 21. Хализев В. Драма как род литературы. – М., 1986.

 22. Чирков Б. Эпическая драма. – К., 1988.ІІ. Додаткова література.


 1. Агєєва В. Українська імпресіоналістична проза. – К., 1994.

 2. Дем'янівська Л. Українська драматична поема. – К., 1984.

 3. Довгалевський М. Сад поетичний. Поетика. – К., 1973.

 4. Литературный энциклопедический словарь. – М., 1978.

 5. Соловей Є.С. Українська філософська лірика. – К., 1992.

 6. Ткаченко А. Мистецтво слова. – К., 1998.

 7. Фролов В. Судьба жанров драматургии. – К., 1979.

 8. Шамрай А. Перші спроби української влади. – К., 1963.


Список рекомендованої літератури до кожної з тем.
ДО ВСТУПУ:

 1. Довгалевський М. Сад поетичний. Поетика. – К., 1973.

 2. Крижанівський С. Художні відкриття і літературний процес. – К., 1979.

 3. Розвиток жанрів в українській літературі ХІХ – поч. ХХ століття. – К., 1959.

 4. Ткаченко А. Мистецтво слова. – К., 1998.До теми: "СЮЖЕТ І ФАБУЛА".

 1. Лотман Ю. Структура художественного текста. – М., 1970.

 2. Проблемы литературных жанров. – Томск., 1975.

 3. Сюжет в художественной системе литературного произведения. – Рига, 1990.

 4. Фролова К. Аналіз художнього твору. – К., 1975.


До теми: "РОМАН ЯК ЦЕНТРАЛЬНИЙ ЖАНР ЕПОСУ".

 1. Дончик В. Український радянський роман. – К., 1987.

 2. Історія української літератури ХХ ст. – К., 1993. – Кн. 1. – 1993., Кн. 2. – 1994.

 3. Логвиненко О. Сучасний український роман. – К., 1989.


До теми: "ЕПОС НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ".

 1. Кононенко П. Українська література: проблеми розвитку. – К., 1994.

 2. Кравченко І. Художня умовність в українській радянській прозі. – К., 1988.

 3. Логвиненко О. Сучасний український роман. – К., 1989.

 4. Ткаченко А. Мистецтво слова. – К., 1998.


До теми: "РІД, ВИД, РІЗНОВИД".

 1. Крижанівський С. Художні відкриття і літературний процес. – К., 1979.

 2. Ткаченко А. Мистецтво слова. – К., 1988.


До теми: "ЛІТЕРАТУРНІ РОДИ".

 1. Волинський П. Основи теорії літератури. – К., 1967.

 2. Крижанівський С. Рід, вид, різновид. – К., 1979.

 3. Лесин В., Пулинець О. Словник літературних термінів. – К., 1971.

 4. Ткаченко А. Мистецтво слова. – К., 1998.


До теми: "ЕПІЧНИЙ РІД В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ".

 1. Волинський П. Основи теорії літератури. – К., 1976.

 2. Мелетинский Е. Введение в историческую поэтику эпоса и романа. – М., 1970.

 3. Синенко В. Эпическое произведение. Опыт практического анализа. – Уфа, 1991.


До теми: "ЖАНРОВА СТРУКТУРА ЕПІЧНОГО ТВОРУ"

 1. Лесин В., Пулинець О. Словник Літературознавчих термінів творів. – К., 1971.

 2. Литературный энциклопедический словарь. – М., 1987.

 3. Логвиненко О. Сучасний український роман. – К., 1989.

 4. Ткаченко А. Мистецтво слова. – К., 1998.


До теми: "ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОПОВІДНОГО ЕПОСУ".

 1. Грабович Г. Функції жанру і стилю в українській літературі. – К., 1997.

 2. Литературный энциклопедический словарь. – М., 1987.

 3. Розвиток жанрів в українській літературі ХІХ – поч. ХХ ст. – К., 1959.


До теми: "ШЛЯХИ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ ЛІРИКИ".

 1. Гинзбург Л. О лирике. – Л., 1974.

 2. Поспелов Г. Лирика среди литературных родов. – М., 1976.

 3. Ткаченко А. Мистецтво слова. – К., 1998.

 4. Франко І. Із секретів поетичної творчості. – К., 1962.


До теми: "РОЗВИТОК БАЛАДНОГО ЖАНРУ".

 1. Історія української літератури ХХ століття: У 2 кн. – К., 1993-1994.

 2. Лесин В., Пулинець О. Словник літературознавчих термінів. – К., 1971.

 3. Проблемы литературных жанров. – Томск, 1975.

 4. Ткаченко А. Мистецтво слова. – К., 1998.


До теми: "РОЗВИТОК ЖАНРУ БАЙКИ".

 1. Волинський П. Основи теорії літератури. – К., 1967.

 2. Літературознавчий словник-довідник. – К., 1977.

 3. Литературный энциклопедический словарь. – М., 1987.


До теми: "ПЕЙЗАЖНА ЛІРИКА".

 1. Кисельов Й. Епічна поезія. – К., 1961.

 2. Лесин В., Пулинець О. Словник літературознавчих термінів. – К., 1971.

 3. Литературный энциклопедический словарь. – М., 1987.

 4. Синенко В. Эпическое произведение. Опыт практического анализа. – Уфа, 1991.


До теми: "ІНТИМНА ТА ГРОМАДСЬКА ЛІРИКА".

 1. Гинзбург Л. О лирике. – Л., 1974.

 2. Лотман Ю. Анализ поэтического текста. – Л., 1972.

 3. Сильман Т. Заметки о лирике. – Л., 1977.


До теми: "ПРОЦЕСИ ЖАНРОТВОРЕННЯ В УКРАЇНСЬКІЙ ДРАМАТУРГІЇ".

 1. Теорія драми в історичному розвитку. – К., 1950.

 2. Хализев В. Драма как род литературы. – М., 1986.

 3. Чирков А. Эпическая драма. – М., 1986.Форми і методи контролю

Підсумковий контроль оцінки знань студентів із спецкурсу "Проблеми становлення і розвитку жанрової системи в українській літературі" здійснюється під час заліку, що передбачено навчальним і робочим планом. У зв’язку з відсутністю практичних, семінарських занять з цієї дисципліни, заліки студентам з неї виставляються на основі контрольних робіт, перевірки наслідків їх самостійної роботи з предмету та підготовленого кожним студентом реферату з відповідної теми.
Завдання для самостійної роботи студентів із спецкурсу

Для самостійного опрацювання студентами виносяться наступні теми:І. Жанр малої прози в українській класичній літературі.

Питання:


 1. Г. Квітка-Основ'яненко – перший прозаїк нової української літератури.

 2. "Народні оповідання" М. Вовчка – новий етап у розвитку української художньої прози.

 3. Реалістичні оповідання П. Мирного.

 4. Жанрові різновиди творів І. Франка – малої епічної форми.

 5. Особливості новелістичного стилю В. Стефаника.

 6. Соціально-побутові оповідання кінця ХІХ – поч. ХХ ст. (О. Маковей, А. Тесленко, Т. Бордуляк та інші).

Література:

 1. Грицютенко І. Естетична функція художнього слова. – Львів, 1974.

 2. Денисюк І. Проблема трансформації та розмежування малої прози // Розвиток і оновлення видів і жанрів… – Одеса, 1968.

 3. Денисюк І. Поетика новели // Жовтень. – 1969. – № 10.

 4. Колесник П. Українське оповідання // Антологія українського оповідання. – К., 1960.


ІІ. Українська драматургія 20-х років ХХ століття: проблематика, жанрова своєрідність.

Питання:


 1. Процеси становлення і розвитку української драматургії 20-х років

ХХ ст.

 1. Національний зміст і форма української драматургії.

 2. Динаміка розвитку традицій і новаторства в українській драматургії.

 3. Стилі і жанрові різновиди української драматургії 20-х років ХХ століття.

Література:

 1. Семенчук Г. Українська драматургія 20-х років ХХ ст. – К., 1993.

 2. Сторчак К. Питання поетики драми. – К., 1959.

 3. Фролов В. Судьба жанров драматургии. – М., 1979.

 4. Холодов Е. Композиция драмы. – М., 1957.


Тематика контрольних робіт


 1. Лірика як рід, її погодження та специфіка порівняно з епосом та драмою.

 2. Жанри лірики в процесі історичного розвитку.

 3. Цілісність і внутрішня структура ліричного твору.

 4. Проблеми ліричного героя.

 5. Форми ліричного вислову та роль метафори в ліриці.

 6. Сучасний стан української лірики.

 7. Жанрово-композиційна та ритміко-строфічна своєрідність сучасної української лірики.

 8. Теорія художнього твору в сучасному літературознавстві.

 9. Форма твору як сукупність факторів художнього вираження (способів, засобів, прийомів, втілення змісту).

 10. Організуюча роль оповіді як специфічна риса епічного твору.

 11. Теорія поліфонічного роману за М. Бахтіним (образ автора та оповідача, "голоси" героїв, ставлення автора до героїв).

 12. Структура сюжету і його конфлікти.

 13. Співвідношення сюжету і фабули.

 14. Особливості освоєння художнього часу і художнього простору в епічному творі.

 15. Розкриття авторської концепції через багатогранність характерів в епічному творі.

 16. Лірика як рід, її походження та специфіка.

 17. Форми ліричного вислову.

 18. Проблема ліричного героя.

 19. Ліричні жанри та їх трансформація.

 20. Українська лірична поезія на сучасному етапі.

 21. Драма як вид. Її специфіка.

 22. Жанрове розмаїття драми.

 23. Основні етапи розвитку української драми.

 24. Композиція драми.

 25. Співвідношення епічного та ліричного начал в драмі.Тематика рефератів до заліку:


 1. Сучасне вчення про жанрову систему в літературі.

 2. Поняття про епос як літературний рід.

 3. Поняття про лірику як рід літератури.

 4. Поняття про драму як літературний рід.

 5. Сучасне поняття про літературний жанр.

 6. Вчення про вид і жанровий різновид в сучасному літературознавстві.

 7. Епос в його історичному розвитку.

 8. Лірика в її історичному розвитку.

 9. Драма в її історичному розвитку.

 10. Трансформація і модифікація літературних родів і жанрів у їх історичному розвитку.

 11. Особливості розвитку сучасного епосу.

 12. Особливості розвитку сучасної лірики.

 13. Особливості розвитку сучасної драми.

 14. Найбільш визначні представники епосу в українській літературі і їх твори.

 15. Найбільш визначні сучасні українські лірики, їх твори.

 16. Найбільш визначні сучасні драматурги та їх твори.


Питання до заліку:

 1. Історія вивчення літературних родів.

 2. Термінологічна полеміка стосовно поняття "жанр".

 3. Жанр як поняття виду.

 4. Процеси жанротворення в царині жанрових різновидів.

 5. Епос як оповідна література.

 6. Первісні форми епосу.

 7. Засоби епічного зображення.

 8. Прозове та поетичне начало епосу.

 9. Епічне зображення в прозовому та поетичному творі.

 10. Форми епічних творів.

 11. Мандрівні та вічні сюжети епосу.

 12. Сюжет в епічному творі.

 13. Відмінність сюжету епічного твору від літературного та драматичного.

 14. Поняття оповіді від першої та третьої особи.

 15. Поняття "фабула".

 16. Поняття про "подію" як одиницю фабули.

 17. Поняття про "хронотоп" в епічному творі.

 18. Види роману.

 19. Форми та способи викладу в романі.

 20. Роль пейзажу в епічному творі.

 21. Роль портрету в епічному творі.

 22. Поняття про постмодерний роман.

 23. Ліризація в новітньому романі.

 24. Поділ лірики за видовими ознаками.

 25. Трансформація і модифікація ліричних жанрів.

 26. Філософська поезія.

 27. Сатирична поезія.

 28. Синкретизм в пейзажній ліриці.

 29. Гуманізація лірики.

 30. Розвиток сучасної балади.

 31. Змістовність сучасної балади.

 32. Посилення проблематики сучасної балади.

 33. Розвиток і трансформація сучасної балади.

 34. Байки в українській літературі. До історії її становлення.

 35. Притча як жанр.

 36. Сучасні різновиди жанрів.

 37. Поняття про пейзажну лірику.

 38. Зображення і вираження в пейзажній ліриці.

 39. Сучасна пейзажна лірика. Її специфіка.

 40. Поняття про інтимну лірику.

 41. Найбільш визначні майстри інтимної лірики.

 42. Поняття про громадянську лірику.

 43. Визначні майстри громадянської лірики і їх твори.

 44. Становлення жанру драми в українській літературі.

 45. Схрещення інших видів мистецтва в драмі.

 46. Жанрові різновиди сучасної драми.

 47. Найбільш відомі майстри драми і їх твори.Завдання для самостійної роботи студентів із спецкурсу

Для самостійного опрацювання студентами виносяться наступні теми:

І. Жанр малої прози в українській класичній літературі.

Питання:


 1. Г. Квітка-Основ'яненко – перший прозаїк нової української літератури.

 2. "Народні оповідання" М. Вовчка – новий етап у розвитку української художньої прози.

 3. Реалістичні оповідання П. Мирного.

 4. Жанрові різновиди творів І. Франка – малої епічної форми.

 5. Особливості новелістичного стилю В. Стефаника.

 6. Соціально-побутові оповідання кінця ХІХ – поч. ХХ ст. (О. Маковей, А. Тесленко, Т. Бордуляк та інші).

Література:

 1. Грицютенко І. Естетична функція художнього слова. – Львів, 1974.

 2. Денисюк І. Проблема трансформації та розмежування малої прози // Розвиток і оновлення видів і жанрів… – Одеса, 1968.

 3. Денисюк І. Поетика новели // Жовтень. – 1969. – № 10.

 4. Колесник П. Українське оповідання // Антологія українського оповідання. – К., 1960.

ІІ. Українська драматургія 20-х років ХХ століття: проблематика, жанрова своєрідність.Питання:

 1. Процеси становлення і розвитку української драматургії 20-х років

ХХ ст.

 1. Національний зміст і форма української драматургії.

 2. Динаміка розвитку традицій і новаторства в українській драматургії.

 3. Стилі і жанрові різновиди української драматургії 20-х років ХХ століття.

Література:

 1. Семенчук Г. Українська драматургія 20-х років ХХ ст. – К., 1993.

 2. Сторчак К. Питання поетики драми. – К., 1959.

 3. Фролов В. Судьба жанров драматургии. – М., 1979.

 4. Холодов Е. Композиция драмы. – М., 1957.

Каталог: structure -> philolog uk -> ukr lan
ukr lan -> Програма з дисципліни: Принципи І методи аналізу художнього твору Спеціальність: " українська мова І література"
ukr lan -> Програма спецсемінару "Аналіз художнього твору" для студентів денної і заочної форм навчання Спеціальності 8030501 "
structure -> І задачі Сумду щодо впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу
ukr lan -> Програма дисципліни " Історія української літератури
ukr lan -> Програма з дисципліни: драматургічні шукання Володимира Винниченка

Скачати 186.13 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка