Програма з логоритміки Пояснювальна запискаСторінка1/5
Дата конвертації13.09.2017
Розмір0.68 Mb.
  1   2   3   4   5


Програма з логоритміки
Пояснювальна записка
Своєчасне оволодіння правильним чистим мовленням дає можливість сформувати у дитини впевненість у собі, розвинути її мислення, комунікативні якості. Саме такі першочергові завдання ставить перед собою вчитель-логопед, який використовує у своїй корекційній роботі логоритміку.

Логопедична ритміка – один з навчально-корекційних предметів, який забезпечує ефективний напрямок в системі реабілітаційної, корекційно-розвивальної роботи по подоланню психофізичних і мовленнєвих порушень у дітей з тяжкими порушеннями мовлення в умовах спеціального загальноосвітнього навчального закладу.

Логоритміка сприяє розвитку і корекції рухової сфери, сенсорних можливостей дітей з порушеннями мови, сприяє усуненню мовного порушення, чим сприяє соціальній реабілітації дітей.

Логоритміка – це комплексні заняття по розвитку мови дітей, які опираються на зв’язок музики, слова і руху. Таким чином, логоритміка складається із логопедичного, музично-ритмічного і фізичного виховання.

На логоритмічних заняттях дітей знайомлять з оточуючим світом, різними музичними інструментами, вчать правильно дихати, ходити, відстукувати ритм, правильно вимовляти звуки. Також діти розучують вірші з рухами, пісні, танці.

Логопедична ритміка розвиває у дітей рухову сферу: тренує почуття рівноваги при ходьбі, бігу і стрибках, сприяє орієнтації в просторі, розвиває швидкість, силу, спритність, рух кистей і пальців рук.

     Логоритміка розвиває увагу і пам’ять: тренує можливість запам’ятовувати предмети і малюнки, інструкції-просьби, послідовність дій під час різних ігор.

Логоритміка розвиває дитячий слух: формує слухове сприймання і слухову пам’ять за допомогою музичних іграшок (дзвіночків, барабана), впізнавання звуків навколишнього середовища (скрип дверей, щебетання птахів, мявкання котів).

Логопедична ритміка сприяє безпосередньому розвитку мови дітей: активізації артикуляційних навиків, збагаченню активного і пасивного словникового запасу, вимові слова по складах, т.є. формуванню складової структури, вмінню розуміти звернену мову, активно вимовляти, договорювати звуки, слова, регулювати висоту і силу свого голосу ( говорити тихо-голосно, низько-високо).

Завдяки своїй високій емоціональній насиченості, логоритмічні заняття сприяють інтелектуальному, фізичному і психічному розвитку дитини.

Логоритміка – відносно молодий, але вже досить популярний комплекс занять по розвитку мови дітей. Вона дає радість, позитивне спілкування, підвищення самооцінки і життєвого тонусу. 

Особливість навчального предмета полягає в тому, що методика корекційної роботи, її зміст залежать від віку дитини, мовного порушення, стану мовленнєво-рухової та рухової функції дитини з тяжкими порушеннями мовлення.

Специфіка логоритмічних занять полягає в тому, що вони проводяться під музичний супровід, який позитивно впливає на психічний стан дитини.

В процесі комплексного логопедичного, психолого-педагогічного і лікувально-оздоровчого впливу важливими напрямками стають формування, розвиток і корекція психофізичної сфери, сенсорних можливостей, психомоторних здібностей дітей.

Логоритміка визначена в типовому навчальному плані як варіативна складова в системі корекційно-розвивальної роботи.

Для досягнення оптимальних результатів логоритмічних занять важливо будувати їх, передбачаючи рівномірне розприділення психофізичного навантаження і проводити їх по такій схемі:

І. Вступна ходьба, біг.

ІІ Музикально-ритмічні вправи:

а ) на розвиток уваги, пам’яті;

б ) на регуляцію м’язового тонусу;

в ) на розвиток почуття темпу і ритму;

г ) на розвиток координації рухів з мовою, ритмічно-рухові вправи, співвідношення мови з рухом.

ІІІ Слухання музики

ІV Вокально-артикуляційні вправи

V Вправи на розвиток тонких рухів пальців рук ( пальчикова гімнастика для розвитку мовлення)

VI Вправи на розвиток мовних і мімічних рухів

VII Гра

VIII Вправи на м’язову і емоційну релаксаціюІХ Підсумкова ходьба під марш спокійного характеру.
В першій частині заняття, коли діти ще не втомлені, даються музично-ритмічні вправи, звернені на тренування уваги, пам яті, формування просторових уявлень, психосоматичні етюди, вправи на м’язову й емоційну релаксацію, вправи на розвиток мовленнєвого діафрагмального дихання. До другої частини заняття переходимо, коли наростає втома. Слухання музики можна проводити в середині заняття, щоб дати можливість дітям відпочити і підготуватися до гри. Після спокійного виду роботи переходять до рухливої гри з метою розрядки і закріплення вироблених навиків. Заключна ходьба нормалізує дихання, заспокоює дітей, організовує їх для слідуючих уроків.

Тривалість занять в 1-4 класах 40 хвилин.

Для досягнення найкращих результатів логоритмічні заняття будуються з урахуванням рівномірності розподілу психофізичного та мовленнєвого навантаження. Усі завдання, що пропонуються учням у рамках одного заняття, об’єднуються однією лексичною темою.

Орієнтовна лексична тематика програми планується на основі міжпредметних зв’язків із навчальними предметами. Пропонується під час планування роботи використовувати лексичну тему в поєднанні з основними видами мовленнєвої, рухової і творчої діяльності учнів. При виборі орієнтовних музичних творів, лексичного матеріалу спрямовувати увагу на українську національну культуру, як невід’ємну частину духовного життя народу, використовуючи її життєві зв’язки з духовним, матеріальним і практичним світом людини.

В основу програми з логоритміки для 1-4 класів покладено провідні положення сучасної педагогіки, корекційної педагогіки та вікової психології.

Оскільки мовленнєві навички формуються під впливом імпульсів, які надходять від пальців рук, все ширше використовуються вправи з пальчикової гімнастики. Велике значення має і розвиток міжпівкульної спеціалізації, прискорити які допоможуть вправи за методикою розвивальної кінезіологічної програми. Ритмопластика, охоплюючи всі м’язові групи, прискорює оволодіння дитиною рівновагою, координацією рухів мовленнєвого апарату і загальної моторики. Психогімнастика вирішує завдання групової психокорекції, установлення мовного контакту, зняття психічного напруження. Всі корекційні засоби у комплексі створюють оптимальні умови для формування й розвитку мовленнєвої, пізнавальної та емоційно-особистісної сфери.

Програма побудована за концентричним принципом: у кожному наступному класі передбачається повторення пройденого матеріалу, його удосконалення, поширення, ускладнення з використанням нових завдань, враховуючи успіх щодо подолання мовних та психофізичних недоліків кожної дитини.

Програма з логоритміки має такі складові:


І Психічна і соматична релаксація

за допомогою музики.

Створення сприятливих та адекватних умов для виховання правильної чіткої мови.


 1. Рецептивне сприйняття музики, музична релаксація, музико-малювання.

 2. Тренінгові вправи на м’язову й емоційну релаксацію.

 3. Психосоматичні етюди.

 4. Психогімнастика.

 5. Вправи на розвиток фізіологічного і мовленнєвого діафрагмального дихання.

 6. Голосові, фонопедичні вправи.

ІІ Формування просторових уявлень,

почуття темпу, ритму.

Спрямоване на формування рухових вмінь і навичок, просторових уявлень, розвиток координації рухів, відчуття темпу й ритму, розвиток уміння сприймати музичні образи і відтворення їх рухах, співвідносити мову з рухами. 1. Вправи на формування просторових уявлень.

 2. Ритмічно-рухові вправи.

 3. Ігри під музику.

 4. Вправи із дитячими музичними інструментами.

 5. Розвивальна кінезіологічна програма

 6. Пальчикова гімнастика для розвитку мовлення дітей.

 7. Розповідь віршів руками.

 8. Рухова драматизація.

 9. Вокально-артикуляційні вправи.

10. Елементи танцю.
ІІІ Корекція мовлення

під час музично-рухових ігор і вправ. 1. Рухливі ігри для автоматизації та диференціації звуків.

 2. Вправи та ігри для розвитку координації мови з рухами.

 3. Діалоги-інсценівки.

 4. Розповідь віршів руками.

 5. Артикуляційні вправи.

 6. Інсценування пісень.

 7. Рухливі ігри під музичний супровід.

 8. Казки-ігри.

 9. Розповідь прози з музичним супроводом.

Для ефективного використання методів і засобів корекційної роботи необхідно провести обстеження стану психомоторики дітей на перших заняттях. Дані обстеження доцільно заносити в зведену таблицю, яку заповнює логопед.

Від результатів обстеження стану психомоторики, індивідуальних психологічних особливостей, вікових можливостей дітей, їх мовленнєвого статусу залежить вибір методичних прийомів і засобів, а необхідність урахування багатоваріантності складу груп обумовлює вибір завдань загального розвитку дітей і вимагає від педагога проявляти особисту творчу ініціативу під час планування і проведення занять.

Від мовленнєвого діагнозу залежить розподіл акцентів під час планування логоритмічних занять.

При алалії порушено формування всіх компонентів мови: лексики, граматики, фонетики. Мовний недорозвиток може бути виражений в різній степені: від повної відсутності мовних засобів спілкування до розгорнутої мови з окремими елементами лексико-граматичного і фонетичного недорозвитку. Розрізняють моторну і сенсорну алалію. При алалії відбувається порушення рухової, сенсорної, емоційно-вольової сфери і особливостей поведінки, виражених в труднощах контакту з оточуючими, легка заторможеність, часті реакції негативізму. При навчанні дітей з алалією проводиться систематична корекційна робота на розвиток пам’яті, уваги, мислення, психомоторики і інших сторін психічної діяльності. В корекційній роботі з алаліками проводяться логоритмічні заняття, направлені на корекцію мови і особистості дитини, на координацію рухів, на розвиток зорової, слухової пам’яті, на координацію руху з мовою, які допомагають виховувати злитну і виразну фраз, а пізніше використовуються діалоги, монологи дітей, складні словесні інструкції.

На заняттях з логоритміки використовуються основні рухи (ходьба, біг, стрибки, метання), загальнорозвиваючі вправи, які сприяють розвитку чітких і точних рухів, які виконуються в певному темпі з музичним супроводом (вправи для рук і м’язів плечового пояса, для ніг, для тулуба, для осанки). Вони виконуються без предметів і з предметами (обручами, палками, м’ячами). Ці вправи вчать дітей орієнтації в просторі, організованості, чіткості, самостійності, вмінню переключатися з одного виду діяльності на інший. Також використовуються рухливі ігри з бігом, стрибками, підлізанням, метанням і ловінням.

Рухливі ігри позитивно впливають на дітей. В грі виховуються такі якості, як увага, ініціатива, сміливість, взаємодопомога, дисципліна, розвивається зорова, слухова увага, швидкість реакції на орієнтування в просторі і в часі, координацію рухів.

До спеціально організованих відповідно до правил рухливих ігор слід віднести і танці, які завжди виконуються під музику. Танці створюють високу емоційність і використовуються при порушеннях координації рухів, при функціональних захворюваннях нервової системи, при мовних порушеннях.

Також проводяться ігри із складним комплексом рухів і складними словесними інструкціями, рухливі і мовні ігри, спів дітьми пісень. Виконання пісень виховує вокально-хорові навики і допомагає корекції мови. Особливу увагу звертається на розвиток мовного дихання, рухомість артикуляційного апарату і роботі над дикцією. Пісні підбираються відповідно програмним вимогам і мовним можливостям дітей.

Слухання музики допомагає виховувати в дітей почуття музикального ритму, слухової уваги, зосередженість і витримку.

Особливу увагу слід звертати на розвиток мови за допомогою звуконаслідувань.

В корекційній роботі з дітьми з алалією для активізації мовної діяльності широко використовується малювання на заняттях з логоритміки.

Отже, логоритмічні заняття різноманітні по змісту, по видах музичної діяльності дітей, по їх поєднанню з іншими видами діяльності сприяють реалізації основного завдання: розвитку всіх сторін мовної діяльності дітей, вдосконаленню всіх функцій мови, пам’яті, уваги, мислення і інших сторін психічної діяльності.

Логоритмічна робота з дизартриками будується на вихованні статики рухів рук, ніг, тулуба з поступовим вводом вправ з предметами, розвиток дрібної моторики пальців рук, мімічних м’язів обличчя, вправи на розвиток різних видів уваги: слухової, зорової і пам’яті, корекції просодії мови, поступове формування нормального рухового навику.

Вправи і дидактичні ігри на виховання статики рухів проводяться в середині логоритмічного заняття, де звертається увага дітей на осанку, правильність витримуваних поз.

Для розвитку загальних рухів рук, ніг, тулуба використовуються немовні дидактичні ігри.

Також корисно проводити ігри на увагу з психотерапевтичним напрямом, в ігровій формі проводити пасивну гімнастику, потім перейти до активних рухів.

Поступово вводяться вправи і ігри з предметами (обручами, м ячами, кульками) для розвитку загальної моторики.

Розвиток дрібної моторики проводиться у вправах з пальчикової гімнастики для розвитку мовлення дітей.

При дизартріях спостерігаються парези лицевих м’язів, тому в логоритмічних вправах використовуються спеціальні вправи, для відновлення і розвитку мімічних рухів. Це такі, як мімічні етюди, артикуляційні вправи, статичні вправи для язика, ритмічні динамічні вправи для язика.

Для закріплення вміння придавати обличчю потрібний вираз на логоритмічних заняттях проводиться інсценізація пісень, ігри- драматизації, розігруються етюди.

Також використовується слухання музики, вправи і ігри на розвиток динамічної координації і співвіднесення рухів, їх ритмічності і пластичності з мовними вправами.

Для активації просодичних компонентів мовлення і розвитку тембрових характеристик голосу використовується спів. Також корисні інсценізації пісень, при використанні яких потрібно міняти силу, висоту, тембр голосу.

На логоритмічних заняттях для дітей з ринолалією використовуються вправи на розвиток міміки обличчя, загальної моторики: тонус рухів, координацію, на рухомість м’якого піднебіння, мовну моторику, на виправлення назалізації, на розвиток мовленнєвого дихання, м’язового тонусу, координованості органів мовленнєвого апарату.

Для активації м’якого піднебіння слід проводити вправи з імітацією кашлю, позіхань, ковтання, ігри зі співом, пісні. Текст пісень має бути насичений голосними звуками, потрібно слідкувати за диханням, дикцією, за достатньо широким відкриванням рота у учнів. Засобами співу можна знімати назалізацію в мовленні.

Логоритмічні заняття будуються так, щоб всі види роботи позитивно впливали не тільки на мовленнєву функцію, але і здійснювали загально-розвиваючу дію.

Для роботи з дітьми із загальним недорозвитком мовлення використовуються вправи:

а ) на розвиток загальних мовленнєвих навичок, дихання, голосу;

б ) на формування почуття ритму, темпу ( на музичному і на мовленнєвому матеріалі);

в ) артикуляційні та мімічні вправи;

г ) етюди з елементами психогімнастики;

д) ігри на розвиток всіх видів уваги та пам’яті;

е) вправи на формування фонематичного сприймання;

є) вправи на автоматизацію поставлених звуків;

ж) на етапі формування комунікативних навичок використовуються дидактичні завдання з мовленнєвим матеріалом, насиченим контрольними звуками, ігри на збагачення словника, колективні ігри;

з) вправи та завдання на формування граматичної будови мови і розвиток зв язного мовлення.

Від творчого підходу педагога до планування і проведення уроків з логоритміки залежить ефективність розвитку психофізичних можливостей учнів, їх здібностей.
П Р О Г Р А М А

Підготовчий клас – 1 класЗміст програмового матеріалу
Навчальні досягнення учнів

Спрямованість корекційно-розвівальної роботи
1

2

3

1 Психічна і соматична релаксація

Ознайомлення з назвами музичних іструментів, розрізнення звучання на слух.

Ознайомлення з елементарними правилам слухання музики.

Розвиток емоційних реакцій на різні види музичного впливу, незалежно від корекційно-дидактичних завдань уроку.

Стимуляція мовленнєвої активності.

Регуляція м’язевого тонусу

Зняття напруженості, скутості (вправи на релаксацію).

Мімічні етюди.


Учень розуміє інструкції вчителя щодо слухання музики; дотримується правил слухання музики; виявляє зовнішні позитивні емоційні реакції на музику; намагається реагувати і відтворювати поставлені завдання.

Організація слухової уваги;

закріплення елементарних понять, пов’язаних із слуханням музики, правилами слухання; стимуляція музичної пам’яті; стимуляція емоцій, реакцій.
2.Формування просторових уявлень,

почуття темпу, ритму.

Вступна ходьба, біг під музику.

Розвиток відчуття єдності музики і крокування.

Орієнтація в просторі.

Ігри на розвиток слухової і візуальної уваги (зміна рухів під різну музику ).

Тренувальні вправи за допомогою музики, залежно від сили звуку.

Виконання вправ з предметами, поєднання танцювальних елементів.

Імітація рухів тварин, казкових персонажів під музичний супровід.

Виконання вправ без музичного супроводу.

Виконання вправ з розвивальної кінезіологічної програми:

а) вправи для розвитку міжпівкульної взаємодії;

б) вправи для розвитку абстрактно-логічного мислення;

в) вправи для координації очей і рук;

г) вправи для розвитку візуальної і слухової пам’яті.

Вправи на розвиток дрібної моторики пальців рук.

Слухання музики та її сприймання.

Закріплення елементарних правил слухання музики.

Орієнтація у звуках, що нас оточують, робота з немовними звуками: звукові сигнали тварин, природні звуки - шум дощу, лісу, води, моря, грім, хуртовина, плач дітей, сміх і ін.

Елементарні правила співу.Учень намагається відтворювати поставлені завдання; слідку за осанкою; виконує вправи орієнтується в просторі.

Виконує імітаційні вправи.Розвиток слухової уваги; поповнення словникового запасу та знань про навколишній світ; розвиток м’язів ніг, ритмічної ходьби і мовлення.

3. Корекція мовлення під час

музично-рухових ігор і вправ

Координація слова з рухом під музичний супровіді без нього.

Почергове поєднання тексту з ритмом та об єднання з рухами.

Гра на музичних інструментах, розвиток кистей пальців рук (металофон, сопілка).

Рухливі ігри для автоматизації і диференціації різних звуків.

Координація рухових дій відповідно до сюжету музичних образів, характеру твору.

Ігри на розвиток мовного слуху.

Ігри на розвиток фонематичного сприймання.


Намагається відчувати едність рухів і музики, реагувати на зміни в музиці;

виконувати на музичних інструментах нескладний акомпанемент.Розвіток мовного слуху; ритмічного виразного мовлення та координації рухів.

Орієнтовні музичні твори

для підготовчого – 1 класу.
Українські народні пісні «Ой на горі жито»

«Веселі гуси»

«Українка я маленька»

«Подоляночка»

«Женчичок-бренчичок»

«Ой минула вже зима»

П.Чайковський «Пісня жайворонка»

«Танок маленьких лебедів»

«Комаринська»

«Хвороба ляльки»

«Нова лялька»

«Марш олов’яних солдатиків»

«Пори року»

«Вальс квітів»

Г.Шуман «Марш»

О.Бородін «Гопак» з опери «Князь Ігор»

М.Глинка «Полька»

В.Моцарт «Гумореска»

«Турецький марш»

К.Сан-Сане «Карнавал тварин»

В.Барвінський «Сонечко»

А.Лядова «Колискова»

М.Лисенко «Пісня лисички» з дитячої опери «Коза-Дереза»

А.Жуткевич «Ми»

Я.Ярославенко «О. Україно»

А.Філіпенко «Зацвіла в долині»

Н.Шевченко «Співуча осінь»

І.Кишко «Осінь»

М.Дремлюга «Пісня про школу»

А.Басова «Пісенька про букви»

А. Філіпенко «Перший сніг», «Новорічна»

Л. Бекман «Пісня про ялинку»

В.Поронова , Н. Шевченко «Миколай»

Колядки «Добрий вечір тобі»

«Нова радість стала»

Щедрівки «Ой сивая та і зозуленька»

«Щедрівочка»

«Добрий вечір, вчителю дорогий»

А.Філіпенко «Вічний вогонь»

2 клас


Зміст програмового матеріалу
Навчальні досягнення учнів

Спрямованість корекційно-розвівальної роботи
1

2

3

1. Психічна і соматична релаксація.

Вправи на розвиток фізіологічного і мовленнєвого (діафрагмального) дихання.

Музична релаксація.

Музико малювання.

Тренінгові вправи на м’язову і емоційну релаксацію.

Психосоматичні етюди.

Мімічні етюди.

Вправи на розвиток дрібної моторики пальців рук.


Учень вміє керувати м’язами обличчя

Розвиток мовного дихання; подалання м’язової та емоційної напруги; розвиток фантазії.

2. Формування просторових уявлень,

почуття темпу, ритму.

Освоєння вихідних позицій.

Закріплення навичок пружинного руху.

Вправи для ступні, напруження і розслаблення ніг.

Вправи зі стрічками, м’ячами. Вправи на розвиток ритмічності колективних дій, удосконалення плавності рухів.

Зміна плавного руху рук на швидкий і різкий, махові кругові рухи рук із підсиленням до стрибка.

Вправи на ходьбу, біг з чіткими поворотами у кутах залу, змійкою, по спіралі, шикування у коло.

Реагування на різні динамічні контрасти, темп і ритм музики, визначати регістри звучання і передавати їх в русі.

Формування і розвиток просодичних характеристик мовлення.

Передавати рухом характер музики (спокійний, мелодійний – пружинними рухами;

повільну, розмірену музику – імітацією ходьби на лижах; веселу музику – легкими пружинними стрибками)

Ігри під музику.

Імітація руху транспорту, трудових процесів, повадок тварин.

Елементи українського танцю: основні положення рук, легкий крок на носочках, крок польки, навприсядки, кружляння на місці, основні рухи українського народного танцю.

Розвиток рухливості ступнів ніг разом з ритмічним мовленням.

3. Корекція мовлення

під час музично-рухових ігор і вправ

Рухливі ігри під музичний супровід.

Інсценування пісень.

Розповідь віршів руками.

Розповідь прози з музичним супроводом.

Артикуляційні вправи.

Рухливі ігри для автоматизації і диференціації різних звуків.

Діалоги-інсценівки.

Вправи та ігри для розвитку координації мови з рухами (декламація віршів у поєднанні з ритмічним рухом).

Казки-ігри.

Інсценування пісні (передача рухом образу і змісту пісні).

Вправи з дитячими музичними інструментами - вправи для пальців на піаніно (гами однією рукою, двома одночасно, середній, швидкий темп).

Удосканалення зв’язного мовлення та інтонаційного збагачення мовлення.

Орієнтовні музичні твори для 2 класу.


Українські народні пісні «Грицю, Грицю до роботи»

«Котику сіренький»

«Ішов Миколай лужком, бережком»

«Щедрик»


П. Чайковський «Українська мелодія»

«Журавель»

Д. Кабалевський «Барабанщик»

«Три варіанти маршу»

М. Лисенко «А вже весна»

Е. Адамцевич «Запорізький марш»

М. Блантер «Футбольний марш»

М. Старокадомський «Веселі мандрівники»

«Парна полька»

Б. Фільц «Коломийка»

А, Житкевич «Семеро гномів»

Марш на слова К. Обуха «Гей там на горі Січ іде»

Українська колядка «Ой чи є, чи нема»

В. Верменич «Вишиванка»


3 клас

Зміст програмового матеріалу
Навчальні досягнення учнів

Спрямованість корекційно-розвівальної роботи
1

2

3

1. Психічна і соматична релаксація

Ігри і вправи на розвиток міміки обличчя, орального праксису.

Дихальна гімнастика Стрельникової.

Вправи на зменшення м’язового і емоційного напруження з музичним супроводом.

Психосоматичні етюди.

Мімічні етюди.


Вміє керувати м’язами обличчя

Сприяння нормалізації процессів збудження та гальмування.

2. Формування просторових уявлень,

почуття темпу, ритму

Розвиток загальної моторики на матеріалі основних рухів: ходьби, марширування, бігу, підскоків, різних рухів зі зміною напрямку руху.

Рух у просторі зі зміною напрямку відповідно музиці: перешиковуватися із шеренги в коло, ходити кривими лініями, вісімками у будь-якому напрямку.

Рух при встановленні перешкод – ходити по прямих лініях: вперед, назад, парами, у протилежних або однакових напрямках, по перехресних лініях.

Ігри під музику.

Елементи танцю (засвоєння рухів українського танцю, польки, танцювальні рухи у сучасних ритмах, їх імпровізація.

Гра на металофонах.

Вправи із комплексу розвивальної кінезіологічної програми.

Виконання рухів відповідно до жанру:

марш – ходьба, полька – танець, пісня – імітація гри на музичних інструментах.

Розвиток почуття ритму; пластики, орієнтації в просторі.

3.Корекція мовлення

під час музично-рухових ігор і вправ

Інсценування народних пісень (передача рухом образу і змісту пісні)

Хоровий спів.

Рухливі ігри для автоматизації і диференціації різних звуків.

Вправи і ігри для розвитку координації мови з рухами.

Розповідь прози з музичним супроводом.

Розвиток образного мислення, артистизму; розвиток уваги, всіх видів пам’яті, голосу;

розвиток координації рухів з мовленням.


Орієнтовні музичні твори для 3 класу


Українські народні пісні «Гоп, мої гречаники»

«А ми просо сіяли»

«Ой на горі та женці жнуть»

М. Глінка «Не щебечи, соловейку»

П. Чайковський «Танець з кубками»,

«Гарний танець гопачок»

М. Мусоргський «Хатинка на курячих ніжках»

«Гопак»


К.М ясков «Український танець»

Г.Татарченко «Гей ви козаченьки»

В. Сільвестров «Марш»

«Їхав козак на війноньку»

Ж. Колодуб «Гуцульський танець»

Я. Степовий «Зоре моя вечірняя»

«Зайчику, зайчику»

Д. Січинський «Чом, чом земле моя»

Д.Крижанівський «Реве та стогне Дніпр широкий»

М. Красевич «Полька»

О. Буміцький «Перша вчителька»
4 клас

Зміст програмового матеріалу
Навчальні досягнення учнів

Спрямованість корекційно-розвівальної роботи
1

2

3

1. Психічна і соматична релаксація

Формування і розвиток просодичних характеристик мовлення (розвиток інтонаційного виразного ритмічного мовлення, здатності до модуляції голосу).

Пальчикова гімнастика для розвитку мовлення дітей.

Психічна і соматична релаксація.

Психосоматичні етюди.

Мімічні етюди

Виконання комплексу дихальних вправ за методикою Стрельникової
Координує силу тонких рухів.

Розвиток дрібної моторики рук, рухливості кисті руки.

2. Формування просторових уявлень,

почуття темпу, ритму

Ритміко-рухові вправи.

Ігри під музику.

Вправи з дитячими музичними іструментами.

Елементи танцю.

Виконання вправ з розвивальної кінезіологічної програми.

Імітаційні фізкульхвилинки.

Інсценування ситуації.

Вправи на дитячих ударних інструментах простих ритмічних малюнків до пісень, мелодій.

Інсценування музичних малюнків, які відображають природні явища.

Освоєння сучасних танців.Відчуває характер музичного твору

Розвиток координації ритмічних слів з рухами; Відпрацювання ритмічної ходьби разом з ритмічним мовленням.

3. Корекція мовлення

під час музично-рухових ігор і вправ

Рухливі ігри для автоматизації звуків.

Ігри на розвиток мовного слуху.

Координація рухових дій відповідно до сюжету музичних образів, характеру твору.

Діалоги-інсценівки.

Розповідь віршів руками.

Рухова драматизація.

Хоровий спів.
Орієнтовні музичні твори для 4 класу


Українські народні пісні «Два півники»

«А ми просо сіяли»

«Дощик»

П. Чайковський «Вальс квітів»«Неаполітанський танок»

Е. Гріг «Норвезький танок»

М. Римський-Корсаков «Політ джмеля»

М. Лисенко «Я Коза-Дереза»

Я. Степовий «Зайчик і лисичка»

«Колискова»

«Висне небо синє»

В. Верховинець «Печу, печу хлібчик»

«Сорока-ворона»

А. Житкевич «Любіть свою хату»

«Проліски»

Т. Шатенко «Вальс сніжинок»

А. Павлюк «Святковий хоровод»

М. Ведмеденя «Молитва»

«Вишиванка»

«Сніжок»


«Відлітають журавлі»

«Гопачок»

«Козачата»

«Це моя Україна»

«Любіть Україну»

М. Вериківський «А я у гай ходила»

О. Бурміцький «Перша вчителька»

А. Спадавеккіа «Добрий жук»

ЛЕКСИЧНІ ТЕМИ
Школа; іграшки; осінь; фрукти і ягоди; овочі; осінь у лісі; перелітні птахи; дружна сім’я; наш будинок; меблі; електроприлади; посуд; підготовка тварин до зими; зима; зимові забави; птахи, що зимують; новий рік; одяг, взуття; дикі тварини нашого краю; дикі тварини спекотних країн; дикі тварини північних країн; домашні тварини; свійські птахи; моя країна; моє місто; професії дорослих; мамине свято; весна; продукти харчування; транспорт; цей загадковий космос; дерева; квіти; світ комах; морські чудеса; світ казки; здрастуй, літо.

  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка