Програма з курсу «Соціальна психологія»Сторінка3/5
Дата конвертації11.04.2016
Розмір0.64 Mb.
1   2   3   4   5

7. Згуртованість як результат мотивації групового членства.

8. Про види міжособистісної сумісності.


 1. Групові конфлікти і шляхи їх вирішення.

Рекомендована література: 2, 3, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 18, 19, 20, 30, 32, 33, 36, 37, 38, 40, 44, 45, 49, 50, 51, 53, 57, 58, 59, 60, 62, 70, 71, 72, 73, 76, 78, 79, 81, 82, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 124, 125, 128, 133, 141, 142, 144, 146, 154, 156, 157, 161, 162, 165, 166, 169, 170, 171, 176, 177, 190, 193, 197, 202, 203, 204, 207, 209, 211, 213, 214, 218, 219, 220, 222, 225.


Тема12. Лідерство і керівництво в групах. Особистість в системі соціальних зав’язків

1. Поняття про лідерство і керівництво.

2. Теорії походження лідерства і керівництва.

3. Стилі лідерства і керівництва, їх переваги та недоліки.

4. Поняття про статус особистості у групі.

5. Соціально-психологічна природа особистості.

6. Поняття ролі, рольова теорія особистості.


Поняття про лідерство як процес організації малої соціальної групи неофіційним лідером. Керівництво як суто управлінський феномен. Динаміка лідерства та керівництва.

Теорії походження лідерства і керівництва. Особистісна теорія лідерства (теорія рис, теорія великих людей). Харизматичний лідер. Ситуаційна теорія лідерства. Проблема лідерства і поведінка керівника. Синтетична теорія лідерства.

Стилі лідерства і керівництва. Авторитарний стиль, демократичний стиль, ліберальний (потуральний) стиль. Модель типології лідерства Б.Д.Паригіна. Типологія лідерства К.Левіна. Модель керівництва Ф.Фідлера.

Поняття про статус особистості у групі, його стабільність та динамічність: правовий, економічний, політичний, професійний, особистісний статуси; статусні права і обов’язки; авторитет і статус особистості; престиж і статус.

Поняття про «позицію особистості» за А.Адлером; соціологічний та психологічний підходи до розуміння позиції особистості, вплив позиції на формування рис характеру.

Установка як елемент позиції особистості. Соціальна установка, її функції. Аттитюд: когнітивний, афективний, поведінковий компоненти. Ціннісна орієнтація особистості.

Поняття ролі; рольова теорія особистості В.А.Ядова; стадії ролі: зразок ролі, модель ролі, рольова поведінка, стиль рольової поведінки.

Система взаємостосунків у малій соціальній групі. Структура взаємостосунків за Т.А.Репіною (актометрична, емоційна; ділові стосунки). Формальна та неформальна структура групи.


Основні поняття: лідерство, керівництво, особистісна теорія лідерства, теорія рис, харизматичний лідер, ситуаційна теорія лідерства, поведінка керівника, синтетична теорія лідерства, стиль лідерства, авторитарний стиль, демократичний стиль, ліберальний стиль, модель типології лідерства, заданий статус, досягнутий статус, формальний статус, неформальний статус, суб’єктивний статус, об'єктивний статус, авторитет, престиж, позиція особистості, установка, соціальна установка, аттитюд, ціннісна орієнтація, роль, модель ролі, рольова поведінка, стиль рольової поведінки, актометрична (поведінкова) структура, емоційна структура. ділові стосунки, формальна структура, неформальна структура.
Практична частина

а) методика “Чи лідер Ви?”;

б) методика “Ви рядовий чи генерал?”;

в) методика «групова оцінка особистості»;

г) методика парних порівнянь;

д) методика визначення ефекту спілкування;

е) методика «діагностика міжособистісних стосунків». Тест Т.Лірі.

Теми доповідей та рефератів

1. Лідерство в сучасних умовах розвитку суспільства.

2. Розвиток теорій лідерства. Порівняльний аналіз типологій лідерства.

3. Харизматичний лідер – історичний екскурс.
Питання для самостійного опрацювання

1. Способи покращення самопочуття особистості у групі.

2. Позиція особистості. Установка як елемент позиції особистості.

3. Вплив установки на поведінку особистості у групі.

4. Фрустрація і агресія у внутрішньогрупових стосунках.

5. Поняття ролі, рольова теорія особистості. Ролі у психодрамі Я.Морено.


Рекомендована література: 2, 3, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 18, 19, 20, 30, 32, 33, 36, 37, 38, 40, 44, 45, 49, 50, 51, 53, 57, 58, 59, 60, 62, 70, 71, 72, 73, 76, 78, 79, 81, 82, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 124, 125, 128, 133, 141, 142, 144, 146, 154, 156, 157, 161, 162, 165, 166, 169, 170, 171, 176, 177, 190, 193, 197, 202, 203, 204, 207, 209, 211, 213, 214, 218, 219, 220, 222, 225.

Тема 13. Мала група у контексті соціальної психології 1. Феномен групи з погляду соціальної психології

 2. Класифікація малих соціальних груп

 3. Специфіка міжгрупової взаємодії

Група як основний інститут соціалізації та реалізації міжособистісного спілкування. Групи умовні і реальні. Велика, середня, мала соціальні групи. Причини виникнення малої соціальної групи. Особливості виникнення формальних і неформальних соціальних груп. Історія дослідження малих груп.

Теоретичні піжходи дослідження групи у вітчизняній та зарубіжній психології: діяльнісний підхід, організаційно-управлінський підхід, параметрична концепція, формально-модельний підхід, емпірико-статистичний напрямок, теорія підкріплення.

Ознаки, що характризують малу групу: кількісний склад або розмір групи; індивідуальний склад або композиція; психологічний клімат, як переважаючий настрій групи; групові норми.

Класифікація груп: за типом головної діяльності, за соціальною спрямованістю, за мірою організації, за типом домінуючої структури, за мірою безпосереднього впливу на особистість, за мірою відкритості, за мірою міцності і стійкості внутрішніх зв’язків, за тривалістю існування.

Основні соціально-психологічні характеристики малої соціальної групи.

Групова норма. Виміри групової структури: формально-статусна, соціометрична, комунікативна, референтна, експертна, ставлення до влади.

Соціометрія як метод дослидження малої групи.

Структура взаємовідносин у малій соціальній групі: формальна, неформальна. Основні функції формальної та неформальної структури груп.

Особливості видносин в групі високого рівня розвитку.

Специфіка міжгрупової взаємодії.
Основні поняття: мала, реальна, формальна, неформальна соціальні групи, психологічний клімат, настрій групи, групова норма, групова структура: статусна, соціометрична, комунікативна, референтна, експертна, структури взаємовідносин в малій соціальній групі: формальна, неформальна.
Питання для самостійного опрацювання


 1. Основні концептуальні підходи до вивчення групи

 2. Соціометричний підхід при вивченні внутрішньогрупових стосунків у групі

 3. Спільна діяльність як головний системоутворюючий чинник групи

 4. Дитяча група як соціальне мікросередовище дитини

 5. Учнівський колектив та його вплив на розвиток дитити

 6. Індивідуальні особливості та місце особистості в групі

 7. Соціометрія як метод вивчення міжособистісних стосунків в групі

Рекомендована література: 2, 3, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 18, 19, 20, 30, 32, 33, 36, 37, 38, 40, 44, 45, 49, 50, 51, 53, 57, 58, 59, 60, 62, 70, 71, 72, 73, 76, 78, 79, 81, 82, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 124, 125, 128, 133, 141, 142, 144, 146, 154, 156, 157, 161, 162, 165, 166, 169, 170, 171, 176, 177, 190, 193, 197, 202, 203, 204, 207, 209, 211, 213, 214, 218, 219, 220, 222, 225.


Тема 14. Великі соціальні групи

1. Поняття великої групи.

2. Стихійна група та способи впливу на неї.

3. Поняття етнічної групи: народи та нації.

4. Масова комунікація в умовах великої соціальної групи.
Характеристика великої соціальної групи, її ознаки. Утворення великої соціальної групи та механізми її функціонування. Сталі спільності: етноси, нації, народи, соціальні класи, професійні та вікові групи тощо. Поняття про стихійну групу (натовп, юрба, публіка). Способи впливу в стихійних групах (зараження, навіювання, наслідування).

Структура великої групи: динамічні елементи (потреби, інтереси, настрої); стійкі утворення (традиції, звичаї, ментальність та ін.).

Етнічна група та нації. Етнопсихологія про національну самосвідомість, національні почуття, національний характер, модальну особистість, етнічну особистість, ментальність.

Психологічні особливості українського національного характеру. Дослідження М.Костомарова, В.Липинського, Д.Чижевського, Ю.Липи, Ю.Кульчицького та ін. про український національний характер.

Особливості міжгрупових відносин. Специфіка між групової взаємодії та міжгрупового сприймання
Основні поняття: велика група, спільнота, соціальні класи, соціальна страта, етнічна група, ментальність, національний характер, маса, натовп, зараження, навіювання, наслідування, громадська думка, масовий настрій, мода, чутки, паніка, етнічна особистість, масова комунікація.
Теми доповідей і рефератів

Психологічні особливості українського національного характеру.


Питання для самостійного опрацювання

1. Основні ознаки та психологічні характеристики великої групи.2. Психологічні особливості етнічних груп: ментальність народу.
Рекомендована література: 2, 3, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 18, 19, 20, 30, 32, 33, 36, 37, 38, 40, 44, 45, 49, 50, 51, 53, 57, 58, 59, 60, 62, 70, 71, 72, 73, 76, 78, 79, 81, 82, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 124, 125, 128, 133, 141, 142, 144, 146, 154, 156, 157, 161, 162, 165, 166, 169, 170, 171, 176, 177, 190, 193, 197, 202, 203, 204, 207, 209, 211, 213, 214, 218, 219, 220, 222, 225.
ІУ. Рекомендована література до курсу
1. Основна література

 1. Аванесов В.С. Тесты в социологическом исследовании. – М.: Наука, 1982.

 2. Агеев В.С. Междугрупповое взаимодействие: Социально-психологические проблемы. – М.: Изд-во МГУ, 1990. – 240 с.

 3. Агеев В.С. Психология межгрупповых отношений. – М.: Изд-во МГУ, 1983. – 144 с.

 4. Акопов А.Г. Социальная психология высшего образования. – Самара, 1993.

 5. Актуальные проблемы социальной психологии. – Ч.2. – Кострома, 1986.

 6. Алексеев А.П. Аргументация. Познание. Общение. – МГУ, 1991. – 150 с.

 7. Альбуханова-Славская К.А. Деятельность и психология личности. – М.: Наука, 1980. – 334 с.

 8. Альбуханова-Славская К.А. Социальное мышление личности: проблемы и стратегии исследования // Психологический журнал. – 1994. - №4. – С. 39-55.

 9. Альбуханова-Славская К.А. Стратегия жизни. – М.: Мысль, 1991. – 229 с.

 10. Амин Г.К. Критика современных буржуазных концепций лидерства. – М., 1978.

 11. Андреева Г.М. Атрибутивные процессы в условиях совместной деятельности // Общение и оптимизация совместной деятельности. – М., 1987. – С. 152-166.

 12. Андреева Г.М. Психология социального познания. – М., 1997.

 13. Андреева Г.М. Социальная психология. – М.: Изд-во МГУ, 1988. – 415 с.

 14. Ануфриева Н.М., Зелинская Т.Н., Зелинский Н.Е. Социальная психология: Курс лекций. – 3-е изд., перераб. и доп. – К.: МАУП, 2000. – 136 с.

 15. Аристов Б.И. Психологический климат в коллективе. – М., 1973.

 16. Асмолов А.Г. Культурно-историческая психология и конструирование миров. – М., 1996. – С. 575-706.

 17. Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. – М., 1995.

 18. Берн Э. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры. – М., 1992.

 19. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии. – Москва, 1989.

 20. Бобнев М.И. Социальные нормы и регуляция поведения. – М.: Наука, 1978. – 311 с.

 21. Бодалёв А.А. Личность в общении. – М.: Педагогика, 1983. – 272 с.

 22. Бодалёв А.А. Формирование понятия о другом человеке как личности. – Л., 1970.

 23. Бойко В.В., Ковалёв А.Г., Панфёров В.Н. Социально-психологический климат коллектива и личность. – М.: Мысль, 1983. – 207 с.

 24. Брудный А.А. Понимание и общение. – М.: Знание, 1989. – 64 с.

 25. Будилова Е.А. Социально-психологические проблемы в русской науке. – М.: Наука, 1983. – 231 с.

 26. Буева Л.П. Социокультурный опыт и механизмы его освоения человеком // Культурный процес: философские проблемы. – М.: Наука, 1984. – С. 68-90.

 27. Буева Л.П. Человек. Деятельность и общение. – М.: Мысль, 1978. – 325 с.

 28. Введение в практическую социальную психологию. / Под ред. Ю.М.Жукова, Л.А.Петровской, О.В.Соловьевой. – М., 1996.

 29. Волков И.П. Социометрические методы в социально-психологических исследованиях. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1970. – 88 с.

 30. Вопросы психологии межличностного познания и обобщения. – Краснодар, 1985.

 31. Генетические проблемы социальной психологии / Под ред. Я.Л.Коломинского и М.И.Лисиной. – Минск: Изд-во БГУ, 1985. – 208 с.

 32. Гнатенко П.И. Национальный характер. – Днепропетровск, 1992.

 33. Головаха Е.И., Панина Н.В. Психология человеческого взаимопонимания. – К.: Политиздат, 1989.

 34. Голод С.И. Стабильность семьи: Социологический и демографический аспекты. – Л., 1984.

 35. Горелов И., Енгалычев В. Безмолвный мысли знак: Рассказы о невербальной коммуникации. – М., 1991.

 36. Горячева А.И., Макаров М.Г. Общественная психология. – Л.: Наука, 1979.

 37. Грушин Б.А. Массовое сознание. – М.: Политиздат, 1987.

 38. Девид Маерс. Социальная психология. / Перев. с англ. – СПб.: Питер Ком, 1999. – 688 с.

 39. Добрович А.Б. Воспитателю о психологии и психогигиене общения. – М., 1987.

 40. Донцов А.И. Психология коллектива: Методологические проблемы исследования. – М.: Изд-во МГУ, 1984. – 208 с.

 41. Донцов А.И., Полозова Т.А. Проблема конфликта в западной социальной психологии. // Психол. журн. – 1980. - №6.

 42. Доценко Е.Л. Психология манипуляции. – М., 1996.

 43. Дридзе Т.М. Язык и социальная психология. – М.: Высшая школа, 1980. – 224 с.

 44. Емельянов Ю.Н. Активное социально-психологическое обучение. – ЛГУ, 1985. – 168 с.

 45. Етнічна психологія / За ред. Л.Є.Орбан. – Івано-Франківськ, 1994.

 46. Знаков В.В. Понимание в познании и общении. – М., 1994.

 47. Каган М.С. Мир общения. – М.: Политиздат, 1988. – 319 с.

 48. Казмиренко В.П. Социальная психология организаций. – К., 1993.

 49. Кан-Калик В.А. Основы профессионально-педагогического обучения. – Грозный, 1979..

 50. Коломинский Я.Л. Психология личных взаимоотношений в детском коллективе. – Минск, 1969.

 51. Коломинский Я.Л. Психология взаимоотношений в малых группах: Общение и возрастные особенности. – Минск: Изд-во БГУ, 1976. – 350 с.

 52. Коломинский Я.Л., Березовин Н.А. Некоторые педагогические проблемы социальной психологии. – М., 1977.

 53. Коломинский Я.Л. Человек среди людей. – Минск, 1987.

 54. Кон И.С. Социология личности. – М.: Политиздат, 1967. – 383 с.

 55. Кондратьева С.В. Проблема педагогического общения. В кн.: Психология общения. – Минск, 1984.

 56. Кондратьев М.Ю. Подросток в замкнутом круге общения. – М., 1997.

 57. Корнєв М.Н., Коваленко А.Б. Соціальна психологія. Підручник. – К., 1995. – 304 с.

 58. Косолапов Н.А. Социальная психология и международные отношения. – М., 1983.

 59. Кузьмин Е.С. Основы социальной психологии. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1967. – 173 с.

 60. Куликов В.Н. Проблемы социальной психологии. – Иваново: Изд-во ИвГУ, 1979. – 74 с.

 61. Куницына В.Н., Казаринова Н.В. и др. Межличностное общение. Учебник для вузов. – СПБ : Изд – во «Питер», 2001.- 544 с.

 62. Леви В. Искусство быть другим. – М., 1986.

 63. Левикин И.Т. Теоретические и методологические проблемы социальной психологии. – М.: Мысль, 1975. – 256 с.

 64. Леонтьев А.А. Педагогическое общение. – М., 1979.

 65. Леонтьев А.А. Психология общения. – Тарту, 1974. – 220 с.

 66. Максименко С.Д. Психологія в соціальній та педагогічній практиці: методологія, методи, програми, процедури. – Київ, 1998.

 67. Массовая информация и коммуникация в современном мире (Отв. ред. И.А.Федякин. – М.: ИНИОН АН СССР, 1989. – Т.1. – 184 с.

 68. Методология и методы социальной психологии / Под ред. Е.В.Шороховой. – М.: Наука, 1977. – 247 с.

 69. Методы социальной психологии / Под ред. Е.С.Кузьмина и В.Е.Семёнова. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1977. – 175 с.

 70. Немов Р.С., Кирпичник А.Г. Путь к коллективу. Книга для учителей о психологии ученического коллектива. – М., 1988.

 71. Орбан-Лембрик Л.К. Соціальна психологія: Посібник. – К.: Академвидав, 2003. – 448 с.

 72. Обозов Н.Н. Психология межличностных отношений. – Киев, 1990.

 73. Обозов Н.Н., Щёкин Г.В. Психология работы с людьми. – К., 1990.

 74. Паповяк С.С. Математические методы в социальной психологии. – М.: Наука, 1983. – 342 с.

 75. Парыгин Б.Д. Социальная психология как наука. – Л., 1967. – 263 с.

 76. Парыгин Б.Д. Социально-психологический климат коллектива. – Л., 1981.

 77. Петровская Л.А. Компетентность в общении: Социально-психологический тренинг. – М., 1989. – 216 с.

 78. Петровский А.В. Психология о каждом и каждому о психологии. – М., 1996. – 328 с.

 79. Петровский А.В., Шпалинский В.В. Социальная психология коллектива. – М.: Просвещение, 1978. – 173 с.

 80. Пиз А. Язык жестов. / Пер. с англ. – Воронеж, 1992.

 81. Пірен М.І. Основи етнопсихології. – Київ, 1996.

 82. Платонов Ю.Н. Психология коллективной деятельности. – М., 1990.

 83. Поршнев Б.Ф. Социальная психология и история. – 2-е изд. – М.: Наука, 1979. – 232 с.

 84. Практикум по социально-психологическому тренингу // Под ред. Парыгина Б.Д. – СПб., 1994.

 85. Прикладные проблемы социальной психологии. / Под ред. Е.В.Шороховой и В.П. Левкович. – М.: Наука, 1983. – 296 с.

 86. Проблеми соціальної психології. – К., 1992.

 87. Прудченков А.С. Социально-психологический тренинг межличностного общения. – М., 1991.

 88. Психологические механизмы регуляции социального поведения. / Под ред. М.И.Бобневой. – М.: Наука, 1979. – 335 с.

 89. Психологический словарь / Под ред. В.П.Зинченко, Б.Г.Мицерекова. – М., 1996.

 90. Психология межличностного познания. / Под ред. А.А.Бодалёва. – М.: Педагогика, 1981. – 223 с.

 91. Реан А.А., Коломинский Я.Л. Социальная педагогическая психология. – СПб.: Питер Ком, 1999. – 416 с..

 92. Ружичка І. Психологія: робота з людьми. – Київ, 1984.

 93. Свенцицкий А.А. Социальная психология управления. – Л., 1986. – 176 с.

 94. Семёнов В.Е. Искусство как межличностная коммуникация. – СПб., 1995.

 95. Семиченко В.Н. Психология общения. – Киев, 1997.

 96. Скотт Д.Г. Конфликты и пути их преодоления. – К., 1991.

 97. Слободчиков В.И., Исаев Е.И. Психология человека. Введение в психологию субъективности. Основы психологической антропологии. Учебное пособие для ВУЗов. – Москва, 1995.

 98. Социальная психология / Под ред. Г.П.Предвечного и Ю.А.Шерковича. – М.: Политиздат, 1975. – 320 с.

 99. Социальная психология и общественная практика / Под ред. Е.В.Шороховой и В.П.Левкович. – М.: Наука, 1985. – 231 с.

 100. Социальная психология. / Под ред. А.В.Петровского. – М.: Просвещение, 1987.

 101. Социальная психология. / Под ред. Г.П.Предвечного, Ю.А.Шерковина. – М.: Политиздат. – 1975.

 102. Социальная психология. / Под ред. Е.С.Кузьмина, В.Е.Семёнова. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1979. – 288 с.

 103. Социальная психология. / Под ред. Е.С.Кузьмина. – ЛГУ, 1979.

 104. Соціальна психологія / За ред. Л.Є.Орбан. – Івано-Франківськ, 1994.

 105. Теоретическая и прикладная социальная психология. – М., 1988.

 106. Толстых А.В. Наедине со всеми: о психологии общения. – Минск, 1990.

 107. Трусов В.П. Психология межличностного оценивания. – Л., 1984.

 108. Хрестматия по социальной психологии. – М., 1994.

 109. Шакуров Р.Х. Социально-психологические основы управления: Руководитель и педагогический коллектив. – М.: Просвещение, 1990 -208 с.

 110. Шерковин Ю.А. Психологические проблемы массовых информационных процессов. – М.: Мысль, 1973. – 216 с.

 111. Шибутани Т. Социальная психология. / Пер. с англ. В.Б.Ольшанского. – Ростов-на-Дону: Изд-во «Феникс», 1998. – 544 с.

 112. Шихирев П.Н. Современная социальная психология США. – М.: Наука, 1979. – 228 с.

 113. Шихирев П.Н. Современная социальная психология в Западной Европе. – М., 1985.

 114. Щекин Г.В. Визуальная психодиагностика и её методы. – Часть 1 и 2. – Киев, 1992.

 115. Щекин Г.В. Визуальная психодиагностика: познание людей по их внешности и поведению: Монография. – К.: МАУП, 1995. – 672 с.

 116. Эйала Пайнс, Кристина Маслач. Практикум по социальной психологии. – СПб: Изд-во «Питер», 2000. – 528 с.

 117. Юсупов И.М. Вчуствование, проникновение, понимание. – Казань, 1993.

 118. Юсупов И.М. Психология взаимопонимания. – Казань, 1991.

 119. Яценко Т.С. Социально-психологическое обучение в подготовке будущих учителей. – Киев, 1987.

 120. Як стати і бути лідером: поради психолога. Автор-упорядник В.Татенко.- К., 1996. - С.66-69.

2. Додаткова література 1. Агеев В.С. Влияние факторов культуры на воспитание и оценку человека человеком. // Вопросы психологии, 1985. - №3.

 2. Агеев В.С. Механизмы социального восприятия // Психологический журнал, 1989. - №2. – С. 63-71.

 3. Астрология: Учебный курс Мюнхенского института парапсихологии: Пер. с нем. – М., 1991.

 4. Бернацкий Г.Г. Культура политической дискуссии. – Л.: Знание, 1991. – 32 с.

 5. Бехтерев В.М. Данные экспериментов в области коллективной рефлексологии // Новое в рефлексологии и физиологии нервной системы. – М.: Л.: Гос. Изд-во, 1925. – С. 306-337.

 6. Битянова Н.Р. Психология личностного роста: практическое пособие по проведению тренинга личностного роста психологов, педагогов, социальных работников. – М., 1995.

 7. Бодалёв А.А., Ковалёв Г.А. О познавательных процессах в общении // Когнитивная психология. – М., 1986. – С. 195-205.

 8. Бойко В.В., Ковалёв А.Г., Панфёров В.Н. Социально-психологический климат коллектива и личность. – М.: Мысль, 1983. – 207 с.

 9. Большаков В.Ю. Психотренинг. Социодинамика, игры, упражнения. – СПб, 1994.

 10. Буржуазная социология на исходе ХХ века: Критика новейших тенденций. – М.: Наука, 1986.

 11. Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика личности. – Киев, 1989.

 12. Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М. Словарь-справочник по психологической диагностике. – Киев, 1989.

 13. Бэрон Р., Ричардсон Н.Д. Агрессия. – СПБ., 1997.

 14. Вельховер Е.С., Вершинин Б.В. Тайные знаки лица: Науч.- попул. издание. М.: « Евразийский регион ». Изд – во РУДН , 1998 . – 325 с.

 15. Вернадский В.И. Биосфера и ноосфера. – М., 1989.

 16. Вернадский В.И. Научная мысль как планетарное явление. – М., 1991.

 17. Вронский С. Астрология: суеверие или наука? - М., 1990.

 18. Габитова Р.М. Человек и общество в немецком экзистенционализме. – М.: Наука, 1972. – 222 с.
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка