Програма з курсу «Соціальна психологія»Сторінка1/5
Дата конвертації11.04.2016
Розмір0.64 Mb.
#1030
ТипПрограма
  1   2   3   4   5


КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ТАРАСА

ШЕВЧЕНКА


Інститут післядипломної освіти

Навчально-методичний комплекс з курсу

«Соціальна психологія»

для підготовки фахівців за спеціальністю

7.040101

Укладач:


О.В.Поляк, кандидат педагогічних наук

Київ - 2011


Програма з курсу «Соціальна психологія»
І. Пояснювальна записка
Визначальними тенденціями розвитку світової освітньої системи стають поглиблення її фундаменталізації, посилення гуманістичної спрямованості, духовної та загальнокультурної складової освіти; формування у студентів системного підходу до аналізу складних життєвих і суспільних явищ, розвиток стратегічного мислення, соціальної та професійної мобільності.

Забезпечення високого якісного рівня вищої освіти є одним із головних завдань, невід’ємних від розвитку суспільних процесів, соціальної сфери в цілому. Підготовлена програма з курсу «Соціальна психологія» є кроком на шляху до вирішення даного завдання. Відповідно до навчального плану, вона включає в себе три модулі. Тематика модулів відображає основні проблеми між особистісної і міжгрупової взаємодії людей в процесі їх життєдіяльності та знайомить з основними шляхами і способами їх вирішення.

Вивчення курсу передбачає засвоєння студентами наступних знань:

- етапи становлення соціальної психології як окремої науки;

- особливості застосування загальнопсихологічних та специфічних дослідницьких методів у соціальній психології;

- характеристика міжособистісної та міжгрупової взаємодії людей в різних видах діяльності, перш за все, навчально - виховній та суспільній її формах.

На основі цих знань у студентів повинні бути сформовані наступні уміння:

- вільно та осмислено використовувати термінологічний апарат соціальної психології;

- ефективно застосовувати в практичній психолого-педагогічній діяльності методи дослідження соціальної психології;

- використовувати прийоми і способи вербальної і невербальної комунікації для успішної взаємодії з людьми (учнями), перш за все, у навчально-виховному процесі;

- враховувати динаміку групової взаємодії при дослідженні офіційної і неофіційної структури груп ;

- уміти аналізувати соціально – психологічні (масові) явища у великих групах.

Загальною вимогою і перевіркою ефективності засвоєних знань, сформованих умінь і навичок є результативність їх застосування в процесі власного навчання, психолого – педагогічної практики та життєдіяльності в цілому.

ІІ. Навчально-тематичний планп/п


Назва теми

Кількість годин

Разом

ауди-торних

самос-тійних

МОДУЛЬ І. ВСТУП ДО СОЦІАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

1.

Предмет, об'єкт завдання та структура соціальної психології

22.

Становлення та історія розвитку соціальної психології як науки

23.

Методи дослідження в соціальній психології

2МОДУЛЬ ІІ. СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ


4.

Особистість з погляду соціальної психології

25.

Соціально-психологічні проблеми соціалізації особитості

26.

Особистість у структурі групових відносин

2МОДУЛЬ ІІІ. ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЇ СПІЛКУВАННЯ


7.

Зміст та функції спілкування

28.

Комунікативна, перцептивна та інтерактивна сторони спілкування

29.

Конфлікти. Міжособистісні стосунки та соціальні відносини

2МОДУЛЬ ІУ. ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТІСНОЇ ВЗАЄМОДІЇ В ГРУПАХ

10.

Загальна характеристика груп

211.

Процеси групової діяльності та їх динаміка

212.

Лідерство і керівництво в групах. Особистість в системі соціальних зав’язків

213.

Мала група у контексті соціальної психології

414.

Великі соціальні групи

4


ІІІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ


МОДУЛЬ І. ВСТУП ДО СОЦІАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ
Тема 1. Предмет, об'єкт завдання та структура соціальної психології

1. Поняття про соціальну психологію. Причини її виникнення.

2. Предмет та об'єкт соціальної психології.

3. Завдання та основні напрямки розвитку соціальної психології.

4. Структурні складові соціальної психології.

5. Характеристика основних функцій соціальної психології.


Поняття про соціальну психологію як окрему галузь психологічної науки. Причини виникнення соціальної психології.

Три основні підходи у визначенні предмета соціальної психології: соціологічний (В.Колбановський, А.Горячева, А.Баранова, Б.Поршнєв, П.Якобсон, А.Ковальов) - дослідження суспільної психології – 20 рр. ХХ ст.; психологічний (Є.Кузьмін, В.Селіванов, К.Платонов, Є.Шорохов) - дослідження психології особистості 50-60 рр. ХХ ст.; синтезуючий (Б.Паригін, Н.Мансуров, Д.Угринович) - вивчення масових психічних процесів і становище особистості у групі 70-90 рр. ХХ ст.

“Соціальна психіка” як об’єкт дослідження соціальної психології (В.Вичев, А.Ковальов, В.Єрмолін): специфічні закономірності безпосереднього спілкування (відношення між засобами і способами взаємовпливу людей, механізми наслідування, навіювання, переконання та ін.); групові психічні явища, стани, процеси, які виникають в результаті спілкування (колективні почуття, настрої, потреби, думки, потяги, орієнтири та ін.); стійкі психічні особливості різних соціальних груп (національні, професійні, демографічні, які знаходять вираження в установках, ціннісних орієнтаціях, стійких соціальних почуттях та ін.); обумовлені груповими явищами психічні стани індивіда в групі, соціально-психологічні механізми контролю за його поведінкою (санкції, рольові вимоги, правила, норми та ін.).

Завдання та основні напрямки дослідження соціальної психології: взаємодія у системі «Я-інший»; проблеми соціалізації індивіда; активність особистості в соціумі; взаємодія в системі «група-група» та ін.

Структура соціальної психології за А.Петровським: соціально-психологічні явища у макросередовищі – велика група (психологія класів, націй, закономірності поширення чуток, моди; масова комунікація); мікросередовищі – мала група (проблеми сумісності, стосунків, розуміння) та соціально-психологічні прояви особистості в колективі (ролі, статус, активність).

Структура соціальної психології за Б.Д.Паригіним: методологія (основні положення філософії; принципи, закони і категорії соціальної психології; теоретичні передумови для методів, методик і технік конкретних досліджень); феноменологічні основи (проблеми особистості, спілкування та взаємодії у великих і малих спільностях (сім’я – людство); праксиологічні теорії (прикладні галузі психології).

Функції соціальної психології: методологічна (концептуально-ідеологічна); теоретико-пізнавальна (прогностично-відображальна); прикладна (практично-інструментальна).
Основні поняття: методологія, феноменологія, праксиологія, велика група, мала група, предмет соціальної психології, соціальна психологія, соціальна психіка.
Теми доповідей та рефератів

Проблеми соціальної психології на сучасному етапі розвитку психологічної науки.


Питання для самостійного опрацювання

1. Різні підходи і класифікації при розгляді предмета і об’єкта соціальної психології.

2. Характеристика поняття «соціальна психіка».

3. Системно-структурні компоненти соціальної психіки, їх характеристика.


Рекомендована література: 4, 5, 13, 14, 28, 31, 38, 57, 58, 59, 60, 63, 71, 83, 85, 86, 89, 91, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 111.

Тема 2. Становлення та історія розвитку соціальної психології як науки

1. Становлення соціальної психології в системі наук про людину.

2. Донауковий етап в розвитку соціальної психології.

3. Перші історичні форми соціально-психологічних теорій.

4. Основні напрямки зарубіжної соціальної психології.

5. Розвиток соціальної психології в Радянському Союзі та на Україні.
Поняття про соціальну психологію як нову якісну складову соціології, психології, антропології, психіатрії.

Основні етапи становлення і розвитку соціальної психології:

І етап – накопичення соціально-психологічних знань в рамках філософії та загальної психології (VІ ст. до н.е. – середина ХІХ ст.). Вплив на розвиток соціальної психології наукових ідей філософів Древньої Греції та Риму (Аристотель, Платон, Теофраст, Геракліт, Демокріт); ідеї філософів нового часу (Т.Гоббс, Дж.Локк, А.Сміт, М.Ломоносов, І.Бентам, Н.Макіавеллі, П.Прудон, Ш.Монтеск'є, Ж.-Ж.Руссо, К.К.Гельвецій та ін.); погляди вітчизняних революціонерів-демократів (Г.Сковорода, Т.Шевченко, О.Герцен, В.Белінський, М.Добролюбов, М.Чернишевський, Д.Писарєв).

ІІ етап – виділення описової та прикладної соціальної психології з філософії (соціології) та загальної психології у 50-60 р. ХІХ ст. – 20 р. ХХ ст.

Перші історичні форми соціально-психологічних теорій:

- «Психологія народів»: Германія – середина ХІХ ст.. (М.Лацарус, Г.Штейнтайль, В.Вундт, О.О.Потебня).

- «Психологія мас»: Франція, Італія – друга половина ХІХ ст.. (Г.Тард, Г.Леон, С.Сігале).

- «Теорія інстинктів соціальної поведінки»: Англія, США – кінець ХІХ – початок ХХ ст.. (В.Мак-Дауголл, Е.Росс, Дж.Болдін).

ІІІ етап – оформлення соціальної психології в експериментальну науку: 20-30 рр. ХХ ст. до нинішнього часу (В.Меде, Ф.Олпорт, В.Бехтерєв).

Основні напрямки зарубіжної соціальної психології:

- Психоаналітичний (З.Фрейд, Е.Фром, К.Хорні, К.Юнг, А.Адлер).

- Когнітивний (К.Левін, Ф.Хайдегер, Ж.Піаже, Л.Кольберг, Л.Фестінгер).

- Біхевіористський (К.Халл, Дж.Роттер, Р.Сірс, Б.Скіннер, А.Бандура).

- Гуманістичний (Роджерс, Маслоу, Мей, Сепір, Феріс).

Розвиток соціальної психології в Радянському Союзі та на Україні:

- Поєднання соціологічного (М.Райснер, Л.Войтоловський) та психологічного (П.Блонський, К.Корнілов, В.Бехтерєв, В.Артемов, Л.С.Виготський) підходів у 20-30 рр. ХХ ст.

- Зв’язок соціальної психології з педологією (О.Залужний, Є.Аркін) та психотехнікою (О.Гастєв, П.Кержен, В.Бехтерєв, К.І.Платонов, А.Макаренко).

- Причини припинення соціально-психологічних досліджень в СРСР в 30-50 роки.

Відродження та розвиток соціальної психології в:

- 60-70 рр. (В.Мясищев, Б.Паригін, Є.Кузьмін, О.Ковальов, В.Колбановський, К.К.Платонов, О.М.Леонтьєв).  • 70-90 рр. (І.Левикін, В.Шаронов, А.Горячева, М.Макаров, Б.Поршнєв, І.Белявський, В.Шкуратов, Г.Андрєєва, Є.Шорохов, Б.Ломов, Н.Богомолова, Є.Кузьмін).

  • 90-рр. – 2001 р. (Є.Руденський, А.Чечулін, Г.Щокін, В.Арутюнан, Н.Обозов, В.Пирожков, А.Реан, Я.Коломенський, М.Корнєв, А.Коваленко, А.Крилов, А.Петровський та ін.).

Основні поняття: соціологія, психологія, антропологія, психіатрія, соціальна психологія, «психологія народів», «психологія мас», «теорія інстинктів соціальної поведінки», психоаналітичний, когнітивний, біхевіористичний, гуманістичний напрями соціальної психології, «теорія поля», психотехніка, рефлексологія, педологія, соціальна фасилітація, соціальна інгибіція, коакційний ефект, інтеракція, атрибуція каузальна.


Теми доповідей та рефератів

1. Історія вивчення взаємостосунків в дитячих групах і колективах.

2. Особливості розвитку соціальної психології в Україні на кінець ХХ – початок ХХІ століття.
Питання для самостійного опрацювання

1. Теоретичні та емпіричні джерела соціальної психології.  1. Характеристика основних етапів становлення і розвитку соціальної психології.

Рекомендована література: 4, 5, 13, 14, 17, 25, 26, 28, 31, 36, 38, 57, 58, 60, 63, 71, 83, 85, 86, 89, 91, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 105, 108, 111, 112, 113, 130, 157, 212, 234.


Тема 3. Методи дослідження в соціальній психології

1. Характеристика основних етапів дослідження в соціальній психології.

2. Основні та допоміжні методи дослідження соціальної психології:

а) спостереження та експеримент;

б) методи опитування;

в) соціометрія та референтометрія;

г) тест та метод вивчення документів.

3. Характеристика групи “активних” соціально-психологічних методів.

4. Роль СПТ в підготовці майбутніх практичних психологів та вчителів до спілкування з учнями.
Рівні дослідження соціальної психології; експериментально-емпіричний; теоретичний; філософсько-методологічний.

Методологічні основи соціальної психології: загальна методологія; спеціальна методологія; методологія як сукупність конкретних методичних прийомів.

Методика та основні етапи дослідження: програма дослідження (мета, об'єкт, предмет, гіпотеза, завдання); вибіркова (залежні і незалежні змінні) та генеральна сукупність; пілотажне дослідження (збір первинної інформації); збір фактичних даних; інтерпретація даних (кількісне та якісне їх опрацювання); звіт про отримані результати дослідження.

Специфіка наукового дослідження в соціальній психології та проблема якості соціально-психологічної інформації: репрезентативність, надійність, валідність, стійкість і точність.

Основні групи методів дослідження в соціальній психології:

- методи збору інформації (спостереження, експеримент, опитування, тестування, вивчення документів та ін.);

- методи обробки інформації (кореляційний аналіз, факторний аналіз, побудова типологій та класифікацій та ін.).

Загальна характеристика конкретних методів соціально-психологічного дослідження:

- соціально-психологічне спостереження: включене-невключене; відкрите-приховане; природне-лабораторне; самоспостереження та опис значущих ситуацій. Поняття про моніторинг. Переваги та недоліки і особливості проведення та застосування методу спостереження в соціальній психології;

- соціально-психологічний експеримент: природній, лабораторний. Відмінність експерименту від спостереження: довільне введення експериментатором незалежних змінних та контроль за ними; спостереження за змінами залежних змінних; виділення контрольної і експериментальної груп; можливості і особливості застосування експерименту в соціально-психологічних дослідженнях.

Опитування: опосередковане (анкетування) - безпосереднє (інтерв’ю, бесіда); групове - індивідуальне; очне - заочне; усне - письмове. Вимоги до формулювання запитань при опитуванні.

Соціометрія, референтометрія, аутосоціометрія – визначення соціометричного статусу, установок, взаємостосунків у групі та ін.

Тест: для вимірювання соціально-психологічних особливостей груп, міри вираженості групових феноменів; диференціації груп на підставі їх соціально-психологічних характеристик. Види тестів: особистісні тести; тест семантичного диференціала Ч.Осгуда (метод вимірювання соціальних установок) та ін.

Метод вивчення документів (аналіз продуктів людської діяльності): за способом фіксації інформації (письмові, друковані, комп'ютерні записи); за мірою персоніфікації (листи, протоколи, програми, статути); залежно від статусу джерела (офіційні і неофіційні).

Контент – аналіз (кількісний і якісний аналіз письмових джерел при дослідженні масових комунікацій).

Група «активних» соціально-психологічних методів:

- Методи соціально-психологічного тренінгу: тренінг соціальної чутливості; дискусійний тренінг; ігровий тренінг; театралізований тренінг; психодраматичний тренінг та ін.

- Методи культурно-психологічного тренінгу: видовищно-ігровий; ритуально-ігровий; спортивно-ігровий; танцювально-ігровий; карнавально-ігровий та ін.

- Методи соціальної психорегуляції: метод соціально-психологічної трансформації; метод емоційного насичення; метод емоційної напруги; метод катарсису; метод діяльнісного переключення та ін.

Концептуально-діалогічні методи соціальної психології:

- психодрама й соціограма Дж.Морено;

- трансактний аналіз Е.Берна;

- психосинтез Р.Ассаджіолі;

- психоаналіз З.Фрейд;

- раціонально-емотивна соціотерапія;
Основні поняття: методологія, метод, методика, гіпотеза, вибірка, репрезентативність, надійність, валідність, спостереження, експеримент, опитування, соціометрія, референтометрія, ауто соціометрія, тест, контент-аналіз, психодрама; соціодрама, психоаналіз, трансактний аналіз, психосинтез, брейнштормінг.
Практичні завдання:

1. Аналіз класичних соціально-психологічних експериментів Стенлі Мілграма - «Умовні вчитель-учень» та Філіпа Д. Зімбардо «Умовна в’язниця», Музафера Шерифа «Формування норм», Соломона Аша «Дослідження тиску групи».

2. Варіанти соціометричного дослідження взаємостосунків та статусу учнів в класному колективі:

Соціометрія:

а) «Вибір товариша по парті»;

б) «Твір на тему: «Наш клас»;

в) «Вибір у дії»;

г) «У кого більше?»;

д) «Привітай товариша».

Аутосоціометрія: (аутосоціограма).

Ретроспективна аутосоціометрія (аутосоціоматриця).

«Референтометрія» (вивчення ціннісно-орієнтаційної єдності класу).


Теми доповідей та рефератів

1. Характеристика методу психодрами і соціодрами Дж.Морено.

2. Особливості застосування методу трансактного аналізу Е.Берна в соціально-психологічних дослідженнях.

3. Концепція та метод психосинтезу Р.Ассаджіолі.

4. Застосування “психоаналізу” З.Фрейда в соціальній психології.
Питання для самостійного опрацювання

1. Характеристика поняття «методологія» у соціальній психології.

2. Теоретичні основи методології соціальної психології.
Рекомендована література: 1, 13, 14, 29, 44, 57, 66, 68, 69, 74, 89, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 111, 125, 131, 132, 143, 199, 200, 216, 234, 235.
МОДУЛЬ ІІ. СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ
Тема 4. Особистість з погляду соціальної психології


  1. Соціально-психологічна природа особистості

  2. Поняття індивід, індивідуальність, особистість

  3. Основні ознаки та простори існування особистості

  4. Підходи до структури особистості

Теоретична розробка проблеми особистості. Створення психологічно обумовленої стратегії та тактики вивчення особистості. Закономирності та механізмі прояву, розвитку та формування особистості.

Історія дослідження проблеми особістості: особистість як душа, особистість як сума психічних функцій, особистість як досвід людини.

Еволюція особистості в контексті культурно-історичного процесу.

Основні сучасні підходи до пізнання феномена особистості. Ототожнення особистості з її ставленням. Визначення особистості як сукупності суспільних відносин. Бісоціальна суть особистості. Природне. Біологічне. Спадкове. Вроджене. Дозрівання. Соціальне.

Соціально-психологічні якості особистості. Атрибути особистості: свидомість, динамічність, активність, неповторність. Ознаки особистості.

Простори існування та структура особистості.
Основні поняття: індивід, індивідуальність, особистість, суспільство, активність особистості, ставлення, соціально-психологічна компетентність особистості, досвід, природне, біологічне, спадкове, вроджене, соцільне, дозрівання, якість особистості, ознаки особистості, атрибути особистості: свідомість, динамічність, неповторність.
Питання для самостійного опрацювання

1. Теоретичний аналіз еволюції особистості в контексті культурно-історичного процесу.


Каталог: books
books -> Методичні рекомендації щодо вивчення курсу. Завдання для практичної роботи
books -> Дипломної освіти Навчально-методичний комплекс з вивчення курсу "Конфліктологія "
books -> Програма з дисципліни «педагогічна психологія» для студентів за спеціальністю
books -> Пояснювальна записка до навчальної програми курсу „Педагогічна психологія
books -> Програма для студентів спеціальності 040101 "Психологія" київ 2012 Вступ
books -> Методичні рекомендації до вивчення курсу «Психологія управління»
books -> Пояснювальна записка до навчальної програми курсу "психодіагностика" Навчальний програма курсу «Психодіагностика»
books -> Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України
books -> Потойбiчне Українська ґотична проза XX ст. Уклав Юрiй Винничук у зачарованім люстрі


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал