Програма з дисципліни «загальна психологія»Сторінка3/3
Дата конвертації11.04.2016
Розмір0.5 Mb.
1   2   3
ЗАВДАННЯ ДЛЯ ВИКОНАННЯ РЕФЕРАТУ

Реферат виконуються у другому та третьому семестрах, відповідно до затверджених в установленому порядку методичних рекомендацій і є важливим етапом у засвоєнні навчального матеріалу. Теми робіт складені відповідно до змісту окремого модулю дисципліни «Загальна психологія» і кожен студент обирає відповідно до власної наукової цікавості щодо певної проблематики.

Метою роботи є закріплення навичок користування науковою психологічною літературою, вміння аналізу та інтегрування власних висновків щодо досліджуваної науково-психологічної проблеми. Крім того, це надає можливість студенту вивчати, закріплювати теоретичні знання та практичні навички з окреслених модулями тем даної дисципліни.

Виконання, оформлення та захист реферативної роботи здійснюється студентом в індивідуальному порядку відповідно до методичних рекомендацій.

Реферат повинен містити:


 • Титульну сторінку (із вказаною темою, прізвищем автора, назвою інституту, дисципліною, прізвищем викладача, роком);

 • Зміст реферату;

 • Вступ (актуальність теми);

 • Основну частину;

 • Висновки;

 • Список використаних джерел (автор, назва книги чи статті (в останньому випадку – назву журналу, його рік і номер), місце і рік видання)).

Обсяг реферату: 10-15 сторінок друкованого тексту (формат А4). У рефераті потрібно розкрити суть проблеми, дати визначення основних понять, огляд стану проблеми і основних підходів до її вивчення.
Теми для виконання реферативної роботи

1 курс І семестр

1. Психології як наука, її предмет та завдання

2. Діагностичні, психокорекційні та науково-дослідні завдання психології

3. Джерела психології: буденна психологія, релігійна психологія, парапсихологія

4. Класифікація груп галузей психології за специфікою діяльності: теоретична, науково-прикладна, практична психологія

5. Історичні етапи виникнення та розвитку психологічної думки, психологічних знань

6. Виникнення психологічних знань у донауковий період

7. Матеріалістичні та ідеалістичні погляди на предмет психології

8. Зміна предмету психології з давнини до сучасності

9. Аналіз сучасного стану науки психології

10. Становлення нових напрямків у науці про поведінку людини та її психологію: біхевіоризм, гештальтпсихологія, фрейдизм

11. Когнітивна психологія як один з сучасних психологічних напрямків

12. Гуманістичний психологія як один з сучасних психологічних напрямків

13. Розвиток вітчизняної психологічної думки

14. Основні категорії загальної психології – психічні процеси, психічні стани, психічні властивості

15. Принципи психології та їх значення для науки

16. Методологія, рівні методології, методи та прийоми

17. Методи теоретичного дослідження, методи емпіричного дослідження, методи аналізу, тлумачення та інтерпретації даних

18. Психологічне дослідження, задачі, етапи психологічного дослідження та вимоги до організації дослідження

19. Психологічний аналіз моральних принципів поводження психолога з досліджуваними

20. Загальна характеристика методів психології. Класифікація методів психології. Основні методи психології

21. Загальна характеристика методів психології. Класифікація методів психології. Додаткові методи психології

22. Аналіз взаємозв’язку мозку, психіки та свідомості людини

23. Будова центральної нервової системи

24. Закони вищої нервової діяльності людини

25. Рефлекс як основна форма взаємодії організму з середовищем

26. Вищі психічні функції людини

27. Основні етапи розвитку тварин (філогенез)

28. Стадії розвитку психіки тварин: нижні форми, елементарний та перцептивний рівні

29 Види інтелектуальної поведінки у тварин

30. Теоретичний аналіз джерел психіки живих істот

31. Порівняльний аналіз розвитку та ознак відмінності психіки тварин та людиниІ семестр ІІ модуль

1. Проблема особистості у психології

2. Поняття «особистість», «індивід», «суб’єкт діяльності», «людина» та «індивідуальність», співвідношення понять

3. Співвідношення біологічного і соціального в особистості

4. Характер. Фізіологічна основа характеру

5. Психологічна характеристика рис характеру. Історія розвитку вчення про характеру

6. Темперамент. Фізіологічна основа темпераменту

7. Психологічна характеристика темпераменту. Гуморальні та конституційні теорії темпераменту

8. Здібності, їх види та рівні

9. Природні передумови розвитку здібностей. Обдарованість, майстерність, талант, геніальність

10. Діяльність людини

11. Загальне поняття діяльності. Дії, операції, рухи

12. Процес утворення та умови успішного формування навички. Звички

13. Загальна характеристика ігрової, навчальної та трудової діяльності

14. Провідна діяльність у певному віці

15. Вікова періодизація розвитку людини

16. Вітчизняні концепції поетапного розвитку людини за різними ознаками: провідними видами діяльності

17. Зарубіжні концепції поетапного розвитку людини за різними ознаками

18. Структура особистості у психологічних концепціях

19. Змістовні ознаки особистості: цілісність, унікальність, саморозвиток, саморегуляція особистості

20. Свідомість, несвідомість та інтуїція особистості

21. Свідомість як вищий рівень розвитку психіки

22. Взаємодія свідомості та підсвідомості

23. Прояви несвідомого в психічних процесах, властивостях та станах людини

24. Сновидіння як прояви неусвідомленого

25. Інтуїція як різновид сприйняття та переробки реальності

26. Самосвідомість та самоставлення особистості

27. Поняття Я-концепції особистості, образ-Я

28. Значення складових компонентів Я-концепції для гармонійного розвитку особистості (когнітивного, емоційного, поведінкового)

29. Спрямованість особистості

30. Форми спрямованості особистості: потяги, бажання, прагнення, інтереси, ідеали, переконання

31. Джерела активності особистості

32. Рушійні сили активності особистості

33. Переживання та досвід особистості


1 курс ІІ семестр

1. Психологічні особливості властивостей сприймання особистості

2. Психологічні особливості зорового та слухового сприймання

3. Психологічні особливості кінестетичного та просторового сприймання

4. Психологічні особливості сприймання часу

5. Роль мимовільної і довільної уваги у процесі діяльності

6. Психологічні особливості стійкості та концентрації уваги

7. Психологічні особливості вибірковості та переключення уваги

8. Психологічні особливості переключення та розподілу уваги

9. Вікові особливості розвитку властивостей уваги

10. Індивідуальні відмінності пам'яті (залежно від віку, статі, акцентуації особистості)

11. Психологічне вивчення короткотривалої та довготривалої пам’яті особистості

12. Психологічне вивчення короткотривалої та оперативної пам’яті особистості

13. Психологічне вивчення особливостей процесу запам’ятовування особистості

14. Психологічні особливості процесів пам'яті: запам’ятовування та забування

15. Психологічне вивчення мимовільного та довільного запам’ятовування особистості

16. Психологічне вивчення особливостей відтворення особистості

17. Психологічне вивчення особливостей забування особистості

18. Психологічні особливості зорової та слухової пам'яті

19. Психологічні особливості пластичності-ригідності мислення

20. Психологічне вивчення активності мислення особистості

21. Психологічне вивчення стилів мислення особистості

22. Психологічні особливості наочно-образного мислення

23. Дослідження словесно-логічного мислення особистості

24. Психологічне вивчення невербального інтелекту особистості

25. Психологічне вивчення вербального інтелекту особистості

26. Психологічні особливості операцій мислення: аналіз, синтез, узагальнення, порівняння

27. Психологічні характеристики мовлення

28. Вікова динаміка розвитку мови і мислення

29. Індивідуально-психологічні відмінності в уяві і фантазуванні

30. Вікові особливості в уяві і фантазуванні

31. Психологічні особливості репродуктивної та творчої уяви

32. Фантазування як психологічний механізми захисту особистості

33. Роль уяви у життєдіяльності дорослої людини


ІІІ модуль

1. Емоційна стійкість особистості

2. Психологічна характеристика афекту

3. Психологічна характеристика сором’язливості

4. Психологічна характеристика пристрасті

5. Психологічна характеристика тривожності

6. Психологічна характеристика фрустрації

7. Психологічна характеристика страху та фобій

8. Психологічна характеристика стресу

9. Психологічна характеристика депресії

10. Психологічна характеристика неврозу

11. Психологічна характеристика емоційного вигорання

12. Психологічні особливості саморегуляції емоційного стану особистості

13. Альтруїзм та егоїзм особистості

14. Розуміння емоційного стану особистості

15. Агресивність особистості

16. Психологічна характеристика ревнощів

17. Почуття гумору особистості

18. Психологічна характеристика емпатії особистості

19. Психологічна характеристика понять: «бажання», «мрія», «інтерес»

20. Психологічна характеристика поняття «потреба»

21. Мотивація досягнення особистості

22. Рівень домагань особистості

23. Емоційні розлади особистості

24. Вольові якості особистості

25. Вольова регуляція особистості

26. Аутогенне тренування як метод саморегуляції

27. Психологічна характеристика прийняття особистістю вольового рішення


3. ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЕКЗАМЕНУ
3.1. Перелік питань на екзамен

1 курс І семестр

1. Психології як наука, її предмет та завдання.

2. Діагностичні, психокорекційні та науково-дослідні завдання психології

3. Джерела психології: буденна психологія, релігійна психологія, парапсихологія

4. Класифікація груп галузей психології за специфікою діяльності: теоретична, науково-прикладна, практична психологія

5. Історичні етапи виникнення та розвитку психологічної думки, психологічних знань

6. Виникнення психологічних знань у донауковий період

7. Матеріалістичні та ідеалістичні погляди на предмет психології

8. Зміна предмету психології з давнини до сучасності

9. Аналіз сучасного стану науки психології

10. Становлення нових напрямків у науці про поведінку людини та її психологію: біхевіоризм, гештальтпсихологія, фрейдизм

11. Когнітивна психологія як один з сучасних психологічних напрямків

12. Гуманістичний психологія як один з сучасних психологічних напрямків

13. Розвиток вітчизняної психологічної думки

14. Основні категорії загальної психології – психічні процеси, психічні стани, психічні властивості

15. Принципи психології та їх значення для науки

16. Методологія, рівні методології, методи та прийоми

17. Методи теоретичного дослідження, методи емпіричного дослідження, методи аналізу, тлумачення та інтерпретації даних

18. Психологічне дослідження, задачі, етапи психологічного дослідження та вимоги до організації дослідження

19. Психологічний аналіз моральних принципів поводження психолога з досліджуваними

20. Загальна характеристика методів психології. Класифікація методів психології. Основні методи психології

21. Загальна характеристика методів психології. Класифікація методів психології. Додаткові методи психології

22. Аналіз взаємозв’язку мозку, психіки та свідомості людини

23. Будова центральної нервової системи

24. Закони вищої нервової діяльності людини

25. Рефлекс як основна форма взаємодії організму з середовищем

26. Вищі психічні функції людини

27. Основні етапи розвитку тварин (філогенез)

28. Стадії розвитку психіки тварин: нижні форми, елементарний та перцептивний рівні

29. Види інтелектуальної поведінки у тварин

30. Теоретичний аналіз джерел психіки живих істот

31. Порівняльний аналіз розвитку та ознак відмінності психіки тварин та людини


2 курс ІІ семестр

1. Психологічні особливості властивостей сприймання особистості

2. Психологічні особливості зорового та слухового сприймання

3. Психологічні особливості кінестетичного та просторового сприймання

4. Психологічні особливості сприймання часу

5. Роль мимовільної і довільної уваги у процесі діяльності

6. Психологічні особливості стійкості та концентрації уваги

7. Психологічні особливості вибірковості та переключення уваги

8. Психологічні особливості переключення та розподілу уваги

9. Вікові особливості розвитку властивостей уваги

10. Індивідуальні відмінності пам'яті (залежно від віку, статі, акцентуації особистості)

11. Психологічне вивчення короткотривалої та довготривалої пам’яті особистості

12. Психологічне вивчення короткотривалої та оперативної пам’яті особистості

13. Психологічне вивчення особливостей процесу запам’ятовування особистості

14. Психологічні особливості процесів пам'яті: запам’ятовування та забування

15. Психологічне вивчення мимовільного та довільного запам’ятовування особистості

16. Психологічне вивчення особливостей відтворення особистості

17. Психологічне вивчення особливостей забування особистості

18. Психологічні особливості зорової та слухової пам'яті

19. Психологічні особливості пластичності-ригідності мислення

20. Психологічне вивчення активності мислення особистості

21. Психологічне вивчення стилів мислення особистості

22. Психологічні особливості наочно-образного мислення

23. Дослідження словесно-логічного мислення особистості

24. Психологічне вивчення невербального інтелекту особистості

25. Психологічне вивчення вербального інтелекту особистості

26. Психологічні особливості операцій мислення: аналіз, синтез, узагальнення, порівняння

27. Психологічні характеристики мовлення

28. Вікова динаміка розвитку мови і мислення

29. Індивідуально-психологічні відмінності в уяві і фантазуванні.

30. Вікові особливості в уяві і фантазуванні

31. Психологічні особливості репродуктивної та творчої уяви

32. Фантазування як психологічний механізми захисту особистості

33. Роль уяви у життєдіяльності дорослої людини


2 курс ІV семестр

1. Емоційна стійкість особистості

2. Психологічна характеристика афекту

3. Психологічна характеристика сором’язливості

4. Психологічна характеристика пристрасті

5. Психологічна характеристика тривожності

6. Психологічна характеристика фрустрації

7. Психологічна характеристика страху та фобій

8. Психологічна характеристика стресу

9. Психологічна характеристика депресії

10. Психологічна характеристика неврозу

11. Психологічна характеристика емоційного вигорання

12. Психологічні особливості саморегуляції емоційного стану особистості

13. Альтруїзм та егоїзм особистості

14. Розуміння емоційного стану особистості

15. Агресивність особистості

16. Психологічна характеристика ревнощів

17. Почуття гумору особистості

18. Психологічна характеристика емпатії особистості

19 Психологічна характеристика понять: «бажання», «мрія», «інтерес»

20. Психологічна характеристика поняття «потреба»

21. Мотивація досягнення особистості

22. Рівень домагань особистості

23. Емоційні розлади особистості

24. Вольові якості особистості

25. Вольова регуляція особистості

26. Аутогенне тренування як метод саморегуляції

27. Психологічна характеристика прийняття особистістю вольового рішення


3 курс V семестр

1. Проблема особистості у психології

2. Поняття «особистість», «індивід», «суб’єкт діяльності», «людина» та «індивідуальність», співвідношення понять

3. Співвідношення біологічного і соціального в особистості

4. Характер. Фізіологічна основа характеру

5. Психологічна характеристика рис характеру. Історія розвитку вчення про характеру

6. Темперамент. Фізіологічна основа темпераменту

7. Психологічна характеристика темпераменту. Гуморальні та конституційні теорії темпераменту

8. Здібності, їх види та рівні

9. Природні передумови розвитку здібностей.

10. Обдарованість, майстерність, талант, геніальність

11. Діяльність людини

12. Загальне поняття діяльності. Дії, операції, рухи

13. Процес утворення та умови успішного формування навички. Звички

14. Загальна характеристика ігрової, навчальної та трудової діяльності

15. Провідна діяльність у певному віці

16. Вікова періодизація розвитку людини

17. Вітчизняні концепції поетапного розвитку людини за різними ознаками: провідними видами діяльності

18. Зарубіжні концепції поетапного розвитку людини за різними ознаками

19. Структура особистості у психологічних концепціях

20. Змістовні ознаки особистості: цілісність, унікальність, саморозвиток, саморегуляція особистості

21. Свідомість, несвідомість та інтуїція особистості

22. Свідомість як вищий рівень розвитку психіки

23. Взаємодія свідомості та підсвідомості

24. Прояви несвідомого в психічних процесах, властивостях та станах людини

25. Самосвідомість та самоставлення особистості

26. Поняття Я-концепції особистості, образ-Я

27. Значення складових компонентів Я-концепції для гармонійного розвитку особистості (когнітивного, емоційного, поведінкового)

28. Спрямованість особистості

29. Форми спрямованості особистості: потяги, бажання, прагнення, інтереси, ідеали, переконання

30. Джерела активності особистості

31. Рушійні сили активності особистості

32. Переживання та досвід особистості
4. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ДИСЦИПЛІНИ
4.1. Список рекомендованих джерел

Основна рекомендована література

4.1. Бернс Р. Развитие Я-концепции и воспитание. – М.: Прогресс, 1986. – 421 с.

4.2. Загальна психологія. Підручник / О.В.Скрипченко, Л.В.Долинська та ін. – К.: Либідь, 2005. – 464 с.

4.3. Ильин Е.П. Мотивация и мотивы. – СПб., 2000. – 450 с.

4.4. Изард К. Эмоции человека. – М., 1980. – 245 с.

4.5. Ильин Е.П. Психология воли . – Спб, 2000. – 250 с.

4.6. Ильин Е.П. Эмоции и чувства. – СПб., 2002. – 405 с.

4.7. Общая психология / за ред. Максименка С.Д. – М.: Рефл-бук, Ваклер, 1999. – 528 с.

4.8. Основи психології: Підручник / за ред. Роменця В.А. та ін. – К.: Либідь, 1995. – 632 с.

4.9. Психологія особистості / за ред. Максименка С.Д., Максименка К.С., Папучі М.В. – К.: ТОВ «КММ», 2007, – 296 с.

4.10. Психологія: Підручник / за ред.. Ю.Л. Трофімова та ін. – К.: Либідь, 1999. – 558 с.

4.11. Ярошевский М.Г. История психологии. – М.: Мысль, 1996. – 556 с.


Додаткова література


 1. Абульханова-Славская К.А. Деятельность и психология личности. – М.: Наука, 1980. – 336 с.

 2.  Абульханова-Славская К.А. Стратегия жизни. – М., 1991. – 218 с.

 3. Ананьев Б.Г. О проблемах современного человекознания. – М.: Наука, 1977. – 256 с.

 4. Асмолов А.Г. Личность как предмет психологического исследования. – М., 1984. – 304 с.

 5. Белоус В.В. Темперамент и деятельность: учебн. пособие. – Пятигорск, 1990. – 370 с.

 6.  Бернс Р. Развитие Я-концепции и воспитание. – М.: Прогресс, 1986. – 421 с.

 7. Бодалев А.А. Психология о личности. – М., 1988. – 126 с.

 8. Веккер Л.М. Психические процессы: В 3 т. - Л.: ЛГУ, 1974. – Т.1 – 336 с; 1976. – Т.2 – 342 с., – 1981. – Т.З. – 326 с.

 9. Вилюнас В.К. Психологические механизмы мотивации человека. – М., 1990. – 246 с.

 10. Вилюнас В.К. Психология эмоциональных явлений. – М., 1986. – 216 с.

 11. Выготский Л.С. История развития высших психических функций: Собр. соч. – М.: Педагогика, 1983. – Т.3. – 366 с.

 12.  Выготский Л.С. Собрание сочинений: В 6т. – Т. І. – М., – 1982. – 233 с.

 13.  Генеза здійснення особистості / за ред. Максименка С.Д. – К.: ТОВ «КММ», 2006, – 240 с.

 14.  Гамезо М.В., Домашенко И.А. Атлас по психологии. - М., 1986. – 124 с.

 15. Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию: курс лекций. – М.: изд. Моск. ун-та, 1988. – 215 с.

 16. Додонов Б.И. Эмоции как ценность. – М., 1978. – 256 с.

 17.  Загальна психологія. Підручник / О.В.Скрипченко, Л.В.Долинська та ін. – К.: Либідь, 2005. – 464 с.

 18.   Загальна психологія: Підручник / В.О. Скрипченко та ін. – К.: Либідь, 2005. – 464 с.

 19.  Изард К. Эмоции человека. – М., 1980. – 245 с.

 20.  Ильин Е.П. Мотивация и мотивы. – СПб., 2000. – 450 с.

 21.  Ильин Е.П. Психология воли . – Спб, 2000. – 250 с.

 22.  Ильин Е.П. Эмоции и чувства. – СПб., 2002. – 405 с.

 23.  Левитов Н.Д. Психология характера. – М., 1969. – 230 с.

 24.  Леонтьев А.Н. Потребности, мотивы и эмоции. – М., 1971. – 315 с.

 25. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. – М.: Политиздат, 1977. – 240 с.

 26. Лерш Ф. Розуміння особи у психології . – Гуманістичний підходи в західній психології ХХ ст.. – К.: Пульсари, 2001. – С. 93– 121.

 27.  Людина. Суб’єкт. Вчинок. / за ред.. Татенко В.О. – К.: Либідь, 2006. – 360 с.

 28.  Максименко С.Д. Загальна психологія. – К.: Либідь, 1999. – 525 с.

 29.  Максименко С.Д. Загальна психологія. – К.: Форум, 2000. – 543 с.

 30. Максименко С.Д. Проблема метода в психологии. – К.: Знание, 1982. – 217 с.

 31.  Максименко С.Д. Психологія в соціальній та педагогічній практиці. – К.: Наукова думка, 1999. – 216 с.

 32.  Максименко С.Д. Розвиток психіки в онтогенезі: в 2-х т. теоретико-методологічні проблеми генетичної психології. – К.: Форум, 2002. – 245 с.

 33.  Максименко С.Д. Теорія і практика психолого-педагогічного дослідження. – К.: КДІП, 1990. – 240 с.

 34.  Общая психология / за ред. Максименка С.Д. – М.: Рефл-бук, Ваклер, 1999. – 528 с.

 35.  Основи психології: Підручник / за ред. Роменця В.А. та ін. – К.: Либідь, 1995. – 632 с.

 36.  Психологія / за ред. Костюка Г.С. – К.: Радянська школа, 1968. – 572 с.

 37.  Психологія внутрішнього світу / упор. – Т.Гончаренко. – К., 2003, 127 с.

 38.  Психологія особистості / за ред. Максименка С.Д., Максименка К.С., Папучі М.В. – К.: ТОВ «КММ», 2007, – 296 с.

 39.  Психологія: Підручник / за ред.. Ю.Л. Трофімова та ін. – К.: Либідь, 1999. – 558 с.

 40.  Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. – М.: Учпедгиз, 1946. – 704 с.

 41.  Рубинштейн С.Л. Проблеми общей психологии. - М.: Педагогика. 1976. – 416 с.

 42.  Рубинштейн С.Л. Бытие и сознание. Человек и мир. – СПб.: Питер, 2003. – 508 с.

 43.  Титаренко Т.М. Життєвий світ особистості: у межах і за межами буденності. – К.: Либідь, 2003 р. – 376 с.

 44.  Титаренко Т.М. Психологія життєвої кризи. – К., 1998. – 348 с.

 45. Ярошевский М.Г. История психологии. – М.: Мысль, 1996. – 556 с.
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка