Програма з дисципліни «загальна психологія»Сторінка1/3
Дата конвертації11.04.2016
Розмір0.5 Mb.
  1   2   3
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Інститут післядипломної освіти

ПРОГРАМА

з дисципліни

«ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ»

для слухачів за спеціальністю

7.03010201 «Психологія»

Укладач: кандидат психологічних наук,

асистент кафедри загальної психології

Погорільська Н.І.

КИЇВ – 2012

Програма з дисципліни «Загальна психологія», для слухачів за спеціальністю 7.03010201 «Психологія» / Укладач: кандидат психологічних наук, асистент кафедри загальної психології КНУ імені Тараса Шевченка Погорільська Н.І.
Протокол №__ від ___________2012р.

ВСТУП


У курсі „загальна психологія” розкриваються основні питання загальної психології: предмет, стан, структура, завдання і методи сучасної психології. Основна мета курсу полягає в формуванні у студентів фундаментальних знань про розвиток механізмів психіки, виникнення і розвиток людської свідомості, про існуючі в загальній психології концепції особистості, типи темпераментів, особливості поняття „характер”, а також про мотиваційну сферу та емоціонально-вольові якості особистості, їх проявлення у діяльності та спілкуванні.

На підставі вивчення курсу студенти повинні усвідомити основі поняття, вміти аналізувати різні підходи, які існували в науці з кола проблем загальної психології, мати уявлення про структуру особистості, про розвиток психіки і свідомості в філо- і онтогенезі самостійно працювати з науковими джерелами.

Основною формою вивчення студентами курсу „загальна психологія” є відвідування лекцій, які охоплюють своїм змістом сутність основних питань загальної психології; практичних занять, а також самостійна робота студентів по опрацьовуванню рекомендованої літератури

Метою викладання даної навчальної дисципліни являється ознайомлення студентів з особливостями психічної діяльності людини через особливості перебігу психічних явищ, психічних станів, психічних процесів; з поглядами вітчизняних та західних науковців на природу психічного та особистості як носія цього психічного; з методологічним підґрунтям науки та наукового дослідження.

Завданнями вивчення навчальної дисципліни є:


 • розкриття теоретико-методологічних основ загальної психології;

 • інтегрування знань про закономірності та механізми психічної діяльності людини;

 • оволодіння знаннями про психічні процеси: пізнавальні, емоційні та вольові у життєдіяльності людини;

 • розкриття поглядів на особистість у сучасних та класичних теоріях.

У результаті вивчення даної навчальної дисципліни студент повинен знати:

 • категоріальний апарат психологічної науки;

 • історичні етапи становлення предмету психології;

 • типологічну та індивідуальну динаміку психічних пізнавальних процесів;

 • особливості емоційно-вольової сфери;

 • особливості проведення експериментального дослідження;

 • основні та додаткові методи психологічного дослідження;

 • класичні та сучасні концепції структури особистості.

У результаті вивчення даної навчальної дисципліни студент повинен вміти:

 • орієнтуватись в історичних етапах становлення предмету психології;

 • розрізняти значення та роль психічних пізнавальних, емоційних та вольових процесів у життєдіяльності людини;

 • орієнтуватись у зарубіжних та вітчизняних типологіях, класифікаціях та структурах особистості;

 • визначати та самостійно складати етапи психологічного дослідження з основними задачами дослідника на кожному з них;

 • самостійно розробляти програму експерименту досліджуваних з врахуванням їх індивідуально-типологічних особливостей та особливостей когнітивної та емоційної сфери, використовуючи відповідні психодіагностичні та психокорекційні методи.


ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


пор.Назва теми

Обсяг навчальних занять

(год.)


Усього

Лекції

Семін. зан.

СРС

1

2

3

4

5

6

Модуль №1 “Методологічні основи загальної психології”

1 семестр

1.1

Психологія як наука. Місце психології в системі наук. Систематика основних понять психологічної науки

44

2

2

40

1.2

Історичний екскурс становлення предмету психології

42

2

-

40

1.3

Загальнонаукові методи психології, етапи дослідження. Принципи наукового дослідження

42

2

-

40

1.4

Загальна характеристика методів психології

42

2

-

40

1.5

Виникнення і розвиток психіки. Основні етапи розвитку тварин (філогенез)

44

2

2

40
Усього за модулем №1

214

10

4

200

Модуль 2 «Особистість. Індивідуально-психологічні особливості особистості».

1

Особистість. Індивідуально-психологічні особливості особистості

34

2

2

30

2

Структурні особистості у психологічних концепціях

36

2

2

32
За модуль 2

70

4

4

62

Модуль 3 «Когнітивна сфера особистості». Частина 1
Відчуття.

36

4

2

30
Сприймання

36

4

2

30

ЗалікЗа 3 модуль

72

8

4

60
Усього за І семестр12

8
Модуль №3 “Когнітивна сфера особистості”. Частина 2

2 семестр
Увага

26

4

2

20
Мислення

26

4

2

20
Пам’ять

36

4

2

30
Уява

36

4

2

30
Мова і мовлення

36

4

2

30

ЗалікУсього за модулем №3

164

20

14

130

Модуль №4 “Емоційна, вольова та мотиваційна сфери”

3 семестр

3.1

Емоції. Історія психології емоцій та сучасні теорії емоцій

34

2

2

30

3.2

Емоційні стани

34

2

2

30

3.3

Почуття як емоційна установка. Класифікація почуттів

44

2

2

40

3.4

Психологічна характеристика вольової сфери

44

2

2

40

3.5

Психологічні характеристики поняття „мотив”: сутність, функції, властивості, класифікація, мотиваційні утворення.

44

2

2

40

3.6

Рівень домагань та мотивація досягнення як мотиваційні утворення

42

2
40
Усього за модулем №3

232

12

10

210

Екзамен

4 семестр
Курсова робота

40

-

-

40
Усього за навчальною дисципліною

792

54

36

702

Загальний обсяг: 792 год.

Лекції54 год.

Семінари36 год.

Самостійна робота - 702 год.

Тема № 1. предмет, методи, завдання та основні принципи психологічної науки. психіка і свідомість. взаємозв’язок психології з іншими науками.

Психологія як наука і система знань про закономірності, механізми, психічні факти і явища в житті людини. Предмет загальної психології як найскладніша сфера життєдіяльності людини. психічні факти. психічні явища. Активність - вирішальна властивість психіки. Психічне відображення. механізми психіки людини. Їх основні форми та функції.

Методи психологічної науки. основні завдання психологічної науки основні принципи психологічної науки. свідомість і самосвідомість та їх культурно - історична обумовленість. Значення психіки в житті і діяльності людини. Місце психології в системі наук. основні галузі психологічної науки. Знайомство студентів з загальною психологією починається з чіткого визначення її предмету. студенти повинні засвоїти, що загальна психологія це наука, яка вивчає факти, закономірності й механізми психіки. вона також вивчає процеси активного відображення людиною об’єктивної дійсності у формі відчуттів, сприймань, мислення, почуттів та інших процесів явищ психіки. іншими словами психологію можна визначити як науку про закономірності й функціонування психіки як особливої форми життєдіяльності. студентам слід розумітися у механізмах психіки людини. Слід звернути увагу на суб’єктивний характер психічного відображення, яке в процесі діяльності постійно поглиблюється, розвивається та удосконалюєтьсястуденти повинні знати і розумітися в основних принципах психологічної науки, які представляють собою фундамент загальної психології. також вони повинні чітко розрізняти поняття „свідомість” і „самосвідомість”. так „свідомість” – це вищий рівень відображення людиною дійсності, її подавання в якості узагальнених образів і понять, а„самосвідомість” – це усвідомлення за допомогою мови себе самого, свого відношення до природи, інших людей, своїх дій та вчинків, своїх думок, переживань та різних психічних якостей.

Студенти повинні усвідомити, що історичний поступ психології. знайшов відбиток у працях багатьох поколінь учених, різних епох і країн. Психологія як наука про душу, психологія як наука про свідомість. психологія як наука про поведінку. психологія як наука, яка вивчає факти, закономірності і механізми психіки. Наукові внески українських та російських вчених в розвиток психологічної науки. Основні психологічні школи і напрямки. Біхевіоризм та необіхевіоризм. Психоаналіз. Гештальтпсихологія, гуманістична психологія. структурна психологія. Психологія установки. Діяльнісний підхід.

На цій підставі студентам треба знати 4 основних етапи в розвитку психології:

1 етап – психологія як наука про душу.

2 етап – психологія як наука про свідомість.

3етап – психологія як наука про поведінку.

4 етап – психологія як наука, що вивчає факти,закономірності та механізми психіки.

Студенти повинні знати основні психологічні поняття, які подані в даній темі, чітко розумітися у предметі, методах, завданнях та основних принципах загальної психології, знати основні механізми психіки, їх значення, функці та форми.

Студенти повинні вміти обґрунтовувати основні принципи загальної психології, її зв’язок з іншими науками в системі наук про людину, наводити приклади розвитку свідомості в культурно-історичному процесі.

Види навчальної діяльності, передбачені у модулі: лекційні заняття, практичні заняття, самостійна робота слухачів, тестові завдання.
План лекційних занять
Модуль 1. Методологічні основи загальної психології

Лекція 1. Психологія як наука


 1. Психологія як наука.

 2. Місце психології в системі наук. Зв’язок психології з іншими науками.

 3. Систематика основних понять психологічної науки.

 4. Основні галузі психологічного знання.

Ключові поняття: психологія, психіка, відображувальна діяльність, активне психічне відображення, рефлекс, безумовний рефлекс, умовний рефлекс, закономірності вищої нервової діяльності, свідомість, несвідоме.

Література: 4.2 [5-7], 4.7 [15-25], 4.8 [7-46], 4.10 [11-30; 50-53]


Лекція 2. Історичний екскурс становлення предмету психології

 1. Розвиток психологічного знання в рамках вчення про душу.

 2. Розвиток психологічних ідей в рамках філософського вчення про свідомість.

 3. Розвиток психології як науки про свідомість до формування експериментальної психології.

 4. Розвиток психології в рамках ідей природознавства.

 5. Виділення психології в самостійну науку.

 6. Криза в психології. Розвиток зарубіжної психології періоду відкритої кризи.

 7. Виникнення і сучасний розвиток вітчизняної науки.

Ключові слова: душа, свідомість, несвідоме, біхевіоризм, психоаналіз, античність, Середньовіччя, Відродження, Новий час, Просвітництво.

Література: 4.2 [24-50], 4.7 [27-43], 4.8 [94-111], 4.10 [30-43] 4.11


Лекція 3. Загальнонаукові методи психології, етапи дослідження. Принципи наукового дослідження

 1. Поняття методології науки. Методи та методики психологічного дослідження.

2. Психологічне дослідження, задачі, етапи психологічного дослідження та вимоги до організації дослідження.

3. Принципи наукового дослідження.

4. Психологічний аналіз моральних принципів поведінки психолога з досліджуваними.

Ключові слова: методологія, метод, методика, етапи, наука, наукове знання, етичний кодекс психолога.

Література: 4.2 [50-53], 4.8 [46-94], 4.9 [78-101], 4.10 [53-61]


Лекція 4. Загальна характеристика методів психології

 1. Сучасні класифікації методів психологічного дослідження. Основні вимоги до методів психології.

 2. Основні методи психологічного дослідження.

 3. Додаткові методи дослідження.

Ключові поняття: спостереження, експеримент, тест, опитування, інтерв’ю, бесіда, соціометрія, контент-аналіз, аналіз продуктів діяльності.

Література: 4.2 [50-53], 4.8 [46-94], 4.9 [78-101], 4.10 [53-61]


Лекція 5. Виникнення і розвиток психіки

 1. Виникнення та розвиток психіки.

 2. Розвиток механізмів психічної діяльності.

 3. Поява та розвиток форм психічного відображення.

 4. Механізм відображу вальної діяльності.

 5. Відмінності психіки людини і тварини.

Ключові поняття: подразливість,чутливість, тропізм, інстинкт, інтелектуальна поведінка, свідома діяльність, дифузна нервова система, ганглієва нервова система, трубчаста нервова система.

Література: 4.2 [12-15], 4.7 [71-76], 4.10 [43-50]


Плани семінарських занять
Семінарське заняття 1

 1. Наукова, життєва та народна психологія.

 2. Історичне становлення предмету психологія.

 3. Сучасне бачення предмету психологія. Завдання сучасної психології.

Література: 4.2 [5-7], 4.7 [15-25], 4.8 [7-46], 4.10 [11-30; 50-53]
Семінарське заняття 2

  1. Виникнення і розвиток психіки. Психіка як функція високоорганізованої матерії.

  2. Психіка і мозок. Будова мозку. Центральна нервова система. Закони вищої нервової діяльності. Рефлекс як основна форма взаємодії організму з середовищем.

  3. Основні етапи розвитку тварин (філогенез). Розвиток психіки тварин. Порівняльний аналіз розвитку психіки тварин та людини.

  4. Витоки психіки живих істот. Становлення нижчих форм поведінки та психіки.

  5. Стадія елементарної сенсорної психіки, її рівні.

  6. Стадія перцептивної психіки, її рівні.

Література: 4.2 [12-15], 4.7 [71-76], 4.10 [43-50]
Запитання для перевірки знань:

 1. Що є предметом психології? Які основні групи психічних явищ вона вивчає?

2. Які основні завдання стоять перед сучасною психологією?

3. Назвіть основні принципи наукового вивчення психології?

4. Що таке психічне відображення? Як ви розумієте це явище?

5. У чому полягає активний характер психічного відображення?

6. У чому полягає сутність рефлекторної природи психіки?

7. Охарактеризуйте функції психіки.

8. Що таке свідомість і які її ознаки?

9. Що таке несвідоме і як воно пов’язане зі свідомістю?

10. Чи є правильним твердження, що несвідоме в діяльності людини не

пов’язане зі свідомістю?

11. Чи можливий перехід несвідомого у свідоме й навпаки?
Запитання для обговорення:


 1. Ви вже маєте деякі уявлення про психологію як наукову дисципліну, застосування її знань на практиці. Які задачі психології як науки ви можете виділити?

 2. У кожної людини накопичується досвід психічного життя, складаються уявлення про психічні можливості. Формується життєва психологія, життєві психологічні знання. На вашу думку, які риси притаманні цим знанням?

 3. Не всі коти ловлять мишей, хоча ця реакція вважається інстинктивною. Виявилось, що кошенята, перш ніж почали ловити мишей, повинні побачити, як це роблять дорослі кицьки: кошенята, які виросли з мишами, рідко вбивають їх. Як ви може це пояснити?

 4. Стадії розвитку психіки: елементарна сенсорна психіка, перцептивна психіка, стадія інтелекту, свідома діяльність людини. Таке «ускладнення» психіки пов’язується ускладненням зв’язків з оточуючим середовищем. Поясніть, чому, на вашу думку, у людини найбільш розвинена психіка.

 5. Під час історичного екскурсу щодо уявлень про предмет психології згадувались методи сучасної психології. Назвіть їх.

 6. Маючи певні знання про психологію як наукову дисципліну, спробуйте виділити галузі психологічної науки.


Модуль ІІ. Особистість. Індивідуально-психологічні особливості особистості

Індивід, особистість, індивідуальність, структура особистості, біологічна підструктура, соціальний досвід. Концепції особистості в загальній психології. Співвідношення понять «людина», «індивід», «особистість», «індивідуальність». Структурний аналіз особистості. Біологічне і соціальне в структурі особистості. Соціальний статут і соціальні ролі. Поняття про егоідентичність. „Я”- образ і „Я”- концепція. Самооцінка особистості. Механізми психологічного захисту

Темперамент, тип вищої нервової діяльності, сила нервових процесів, рухливість нервових процесів, зрівноваженість нервових процесів, екстраверсія, інтроверсія, сенситивність, реактивність, пластичність, ригідність, резистентність.

Характер, структура характеру, типи характеру, акцентуація, риси характеру; здібності, структура здібностей, загальні здібності, спеціальні здібності, задатки, обдарованість, талант, геніальність.Види навчальної діяльності, передбачені у модулі: лекційні заняття, практичні заняття, самостійна робота слухачів, тестові завдання.
План лекційних занять
Лекція 1. Загальні закономірності становлення та розвитку особистості

1. Походження поняття «особистість». Визначення критеріїв наявності особистості

2. Співвідношення понять індивід, людина, особистість, індивідуальність. Структура особистості: індивідуально-психологічний, соціально-психологічна характеристика особистості, діяльнісний підхід до визначення структури та генетичний аспект особистості.

3. Психологічний вік особистості.

Ключові слова: індивід, особистість, індивідуальність, задатки, здібності, характер, темперамент, обдарованість, талант, геніальність.
Лекція 2. Основні теорії особистості


  1. Класифікація теорій особистості.

  2. Вітчизняні теорії особистості. Особистість у культурно-історичній теорії Л.С. Виготського, особистість у теорії С.Л. Рубінтшейна, погляди Б.Г. Ананьєва на особистість, поняття особистості у теорії О.М. Леонтьєва.

  3. Зарубіжні теорії особистості: психодинамічна теорія З.Фрейда, соціодинамічний підхід у психології, гуманістичні теорії особистості.

Ключові слова: культурно-історична теорія, діяльнісний підхід, детермінізм, свідоме, несвідоме, біхевіоризм, гуманізм.
План семінарських занять
Семінарське заняття 1. Особистість. Індивідуально-психологічні особливості

 1. Проблема особистості у психології. Співвідношення біологічного і соціального в особистості.

 2. Індивідуально-психологічні особливості особистості: характер, темперамент, здібності Характер.

 3. Індивідуально-психологічні особливості особистості: здібності. Здібності, їх види та рівні. Природні передумови розвитку здібностей. Обдарованість, майстерність, талант, геніальність.

 4. Діяльність людини. Звички. Загальна характеристика ігрової, навчальної та трудової діяльності. Провідна діяльність у певному віці.


Семінарське заняття 2. Структурні складові особистості

  1. Свідомість, несвідомість та інтуїція особистості. Природа людської свідомості. Свідомість як вищий рівень розвитку психіки. Умови виникнення свідомості. Взаємодія свідомості та підсвідомості.

  2. Структура особистості у психологічних концепціях. Свідомість. Самосвідомість. Самоставлення особистості

  3. Поняття Я-концепції особистості, образ-Я. Переживання особистості

Література: 4.2 [316-365], 4.7 [304-337], 4.10 [103-112; 114-116], 4.9 [206-218].

Запитання для перевірки знань

1. Які три закони розвитку особистості виділяє Л.С. Виготський?

2. У контексті яких принципів психології С.Л. Рубінштейн розглядав особистість?

3. Які три основних параметри особистості називає О.М. Леонтьєв?

4. Що таке акцентуації характеру? Які типології акцентуацій Вам відомі?

5. Які рушійні сили розвитку особистості названо у психоаналізі?

6. Що таке свідомість? Що таке несвідоме?

7. Як співвідносяться свідомість та самосвідомість?

8. Як співвідносяться соціальне та біологічне в розвитку особистості?

9. Якими методами можна досліджувати несвідоме?

10. Що таке Я-концепція?
Запитання для обговорення

1. Чи може людина не бути особистістю? Як зрозуміти що перед вами особистість?

2. Чи являється особистістю немовля, психічно неповноцінна особистість чи злочинець?

3. Чи може особистість бути втраченою людиною? Наприклад, внаслідок тривалої хвороби чи глибокої старості, що проявляється у втраті здатності орієнтуватись та самосвідомості?

4. Пояснити твердження: „Індивідом народжуються, особистістю стають, індивідуальність відстоюють”.

5. Чи співпадає психологічний вік особистості з паспортним? Якщо ні, то чому?Модуль ІІІ. «Когнітивна сфера особистості»
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка