Програма з дисципліни «Сучасні напрямки у психології»Скачати 222.73 Kb.
Дата конвертації11.04.2016
Розмір222.73 Kb.
#1147
ТипПрограма
Міністерство охорони здоров’я України

Буковинський державний медичний університет

"Затверджую"

проректор з навчальної роботи

професор __________М.Ю.Коломоєць

“____”_______________2007 р.
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з дисципліни «Сучасні напрямки у психології»

на 2007-2008 навчальний рік

факультет - медичний

спеціальність - медична психологія

освітньо-кваліфікаційний - спеціаліст

рівень

кваліфікація - лікар-психологкафедра - психології та соціології

курс - І


семестр - IІ

лекції - 14 годин

семінарські заняття - 18 годин

самостійна робота - 22 годин

залік - ІІ семестр

всього годин - 54

2007 рік

Робоча програма складена на основі програми дисципліни “Сучасні напрямки у психології” для вищих медичних закладів освіти України ІІІ – IV рівнів акредитації для спеціальності «Медична психологія» відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики (ОКХ) і освітньо-професійної програми (ОПП) підготовки фахівців, затверджених наказом МОН України № 239 від 16.04.2003 р. та навчального плану, затвердженого наказом МОЗ України №221 від 18.06.2002 р.

Робоча навчальна програма обговорена і схвалена на засіданні кафедри психології та соціології 14 червня 2007р. протокол № 18.

Зав. кафедрою психології

та соціології, доц. Н.І.Зорій

Робоча навчальна програма схвалена предметною методичною комісією з суспільних та гуманітарних дисциплін, фізичного виховання та здоров’я 20 червня 2007 р., протокол № 8.


Голова предметної методичної

комісії, доц. Н.І.Зорій
Основна мета викладання

курсу «Сучасні напрямки у психології»
Програма з дисципліни «Сучасні напрямки у психології» базується на вивченні студентами філософії, соціології, історії медицини та інтегрується з цими дисциплінами; закладає основи вивчення студентами медичної психології, загальної психології, соціальної психології, а також ряду клінічних дисциплін, що передбачає інтеграцію з цими дисциплінами; надає можливість студентам оволодіти системою глибоких науково-психологічних знань та методів дослідження, забезпечує формування на цій основі науково-психологічного мислення, що є важливим елементом у професійній підготовці та майбутній діяльності лікаря-медичного психолога; дозволяє осмислити сучасний стан розвитку психології та актуальну проблематику її напрямків дослідження, що надасть можливість орієнтуватись в основних сучасних підходах щодо природи психічного та правильно обирати різноманітні варіанти діагностики та лікування, психокорекційних стратегій та впливів.

Метою курсу є засвоєння студентами основних положень та напрямків психології, їх хронології становлення та розвитку; ознайомлення із основними принципами та поглядами на предмет психології; вироблення критичного, недогматичного погляду на різні психологічні теорії, вміння визначати їх переваги та слабкі сторони.

На основі вивчення курсу студенти повинні знати: • особливості становлення та розвитку основних напрямків психології, їх еволюцію;

 • конкретні психологічні теорії та факти;

 • наукові школи, їх принципи, погляди окремих науковців на проблему психічного.


Вміти:

 • вільно оперувати понятійно-категоріальним апаратом психології;

 • характеризувати етапи становлення напрямків психології в процесі історичного розвитку науки;

 • аналізувати умови та закономірності появи нових напрямків психології;

 • виявляти закономірності розвитку знань про психіку;

 • використовувати отримані знання в майбутньому на практиці, при написанні наукових робіт.Перелік дисциплін, які є необхідними для вивчення

дисципліни «Сучасні напрямки у психології»


п/п

Назва дисципліни

Зміст засвоєних знань

1.

Загальна психологія

Поняття психіки та її структури; структура та розвиток особистості, індивідуально-психологічні властивості особистості; діяльність та поведінка; пізнавальні процеси, емоції, спектр психічних станів.

2.

Історія психології

Історія виникнення, становлення, основні теоретичні положення та експериментальні дослідження.

3.

Психологія конфлікту

Конфлікти і кризи, внутрішньоособистісні конфлікти, міжособистісні конфлікти, специфіка конфліктної поведінки.

4.

Психологія спілкування

Закономірності комунікативного розвитку особистості, особливості встановлення контакту із пацієнтом. Механізми психологічного впливу у процесі спілкування. Бар’єри спілкування. Методи та прийоми ефективного спілкування. Тактика ведення переговорів.

5.

Філософія

Світогляд людини та філософія. Проблема методу в філософії. Співвідношення свідомості та матерії, духовності та природи. Філософські методи дослідження: аналіз, синтез, індукція, дедукція.

6.

Соціологія

Соціалізація особистості, соціологія сім’ї, соціальна структура суспільства та соціальна стратифікація, соціологія медицини. Поняття соціальної ролі.ЗМІСТ ПРОГРАМИ


Тема 1. Біографічний нарис життя З. Фрейда. Рівні свідомості: топографічна модель. Структура особистості: ід, его, суперего. Інстинкти, катексис, антикатексис, поняття опору. Розвиток особистості: психосексуальні стадії - оральна, анальна, фалічна, латентна, геніальна. Характеристики стадій. Типи тривоги: невротична, моральна тривога. Захисні механізми его: витіснення, проекція, заміщення, раціоналізація, реактивне утворення, регресія, сублімація. Компенсація, гіперкомпенсація. Трансфер (позитивний, негативний). Методи роботи у психоаналізі: тлумачення сновидінь, вільних асоціацій, аналіз опору, помилкових дій.

Тема 2. Біографічний нарис життя К.Г. Юнга. Структура особистості: Его, особисте позасвідоме, колективне позасвідоме, архетипи (персона, самість). Его-направленність. Психологічні функції – раціональність, ірраціональність. Розвиток особистості. Методи роботи в аналітичній психології: тлумачення сновидінь.


Тема 3. Біографічний нарис життя та роботи А. Адлера. Індивідуум як єдине ціле. Життя як активне намагання досягнути мети. Індивідуум як творче ціле. Соціальна приналежність індивіда. Індивідуальна суб’єктивність. Відчуття неповноцінності та компенсація. Стиль життя (прототип, план). Порядок народження дітей у сім’ї та психологічні характеристики дітей. Поняття телеологічності в концепції Адлера. Погляди Адлера на причини неврозів. Психотехніки в індивідуальній психотерапії А.Адлера.

Тема 4. Біографічний нарис життя та роботи Е.Фромма. Гуманістична теорія: основні концепції. Механізм втечи. Позитивна свобода. Потреби людини. Соціальні типи характеру. Біографічний нарис життя К. Хорні. Розвиток особистості за Хорні. Базальна тривога: етіологія невроза. Невротичні потреби. Орієнтація на людей, від людей, проти людей. Психологія жінки. Біографічний нарис життя Е.Еріксона. Его-психологія як результат переосмислення психоаналізу. Епігенетичний принцип. Розвиток особистості: психосоціальні стадії. Біографічний нарис життя Г.С.Саллівена. Структура особистості: динамізми, Я-система. Персоніфікація, когнітивні процеси. Динаміка особистості. Стадії розвитку особистості. Поняття “психіатричного інтерв’ю. Дослідження в області шизофренії. Загальні характеристики психодинамічного напрямку. Неопсихоаналіз. М.Кляйн. Теорія об’єктних відносин. Поняття первинного, вторинного нарцисизму.

Тема 5. Класичне обумовлення за Павловим. Біографічний нарис життя та досліджень Уотсона. Радикальний біхевіоризм Уотсона. Досліди з обмовленням тривоги. Теорія оперантного обумовлення Скінера. Режими підкріплення.. Умовне підкріплення. Конроль поведінки через аверсивні стимули: покарання, негативне підкріплення. Генералізація стимулів. Послідовність наближення. Досліди Скіннера. Техніки та прийми поведінкового напрямку: жетонна система, систематична десинбілізація, прогресивна м’язова релаксація, прийом “повені”.

Тема 6. Загальна характеристика соціально-когнитивного напрямку. Основні принципи: взаємний детермінізм поведінки, особистісних факторів, впливу оточення. Саморегуляція та пізнання поведінки. Научення через моделювання. Компоненти научіння через спостереження. Опосередковане підкріплення. Характеристика саморегулювання. Самоефективність. Результати емпіричної перевірки теорії. Техніки застосування. Потенціал поведінки. Цінність підкріплення. Загальна формула прогноза поведінки. Потреби. Компоненти потреб. Загальна формула прогнозу. Інфернальний, екстернальний локус контролю.

Тема 7. Короткий біографічний нарис життя Ф.Перлза. Поняття про гештальт. Холістична доктрина. Гомеостаз та рівновага. Самість та самоактуалізація. Роль фрустрації та маніпуляцій. Порушення (переривання) контакту. Погляди на невроз. Зони усвідомлення. Порушення на межі контакту. Практичне застосування гештальт-підходу: виявлення фантазій, робота з сновидіннями, правила та ігри.

Тема 8. Трансактний аналіз Е.Берна. Структурний аналіз Его-станів: Дитина (Природна, Адаптована), Дорослий, Батько (Виховуючий, Котролюючий). Структурування часу : уход, ритуали, діяльність, діяльність, ігри, інтимність. Типи трансакцій: додаткові, перехресні, приховані. Матриці сценаріїв. Життєві позиції. Застосування егограмм.

Тема 9. Біографічний нарис життя К. Роджерса. Погляди Роджерса на природу людини. Тенденція актуалізації як провідний мотив. Я-концепція. Розвиток Я-концепції. Психічни розлади та психопатологія: причини виникнення. Повноцінно функціонуюча людина – відкритість переживанню, екзистенціальний образ життя, креативність, свобода, організмічна довіра. Техніка Q-сортування. Само прийняття та психологічна адаптація. Практичне застосування: клієнтцетрована терапія. Терапевтичні умови для зміни особистості.

Тема 10. Біографічний нарис життя А.Маслоу. Основні принципи гуманістичної психології: екзистенціальний погляд на людину, індивід як єдине ціле, творчий потенціал людини. Мотивація: ієрархія потреб – фізіологічні, потреби у безпеки, потреби у приналежності та любові, потреби самоповаги, потреби самоактуалізації. Дефіцитарна мотивація та мотивація росту. Особливості підходів у роботі представників гуманістичного напрямку. Опитувальник “Особистісної орієнтації”.

Тема 11. Біографічний нарис життя І.Ялома, Р.Мея та В.Франкла. Основні положення екзистенціального напрямку: буття та не-буття, три форми буття-в-світі. Нормальна та невротична тривога. Нормальна, невротична та екзістеціальна вина. Трансенденція. Межові екзістенціальні поняття: смерть, свобода, ізоляція, відсутність сенсу. Екзістенціальна модель механізмів захисту. Види захистів, які пов’язані з смертю, з свободою, ізоляцією, відсутністю сенса. Відношення консультант-клієнт. Саморозкриття. Свобода волі за В.Франклом. Намагання досягнути смисл, Сенс життя та смерті. Самотрансцеденція. Екзистенціальний вакуум, фрустрація, ноогенний невроз. Логотерапія. Парадоксальна інтенція. Фокусування на пошуках сенсу.

Тема 12. Історія виникнення нейролінгвістичного програмування як психологічного напрямку. Основні поняття: візуальна, аудиальна, кінеститична типи репрезентативної системи людини. Засоби визначення типів за допомогою предикат. Мова, як мета-модель. Поверхова та глибина структури мови. Модальні оператори спілкування. Моделювання стратегії переконання: вправа “якір”.

Тема 13. Диспозиційний напрямок у психології. Біографічний нарис життя Г.Олпорта. Концепція рис особистості. Характеристика рис. Загальні та індивідуальні риси. Типи індивідуальних диспозицій. Пропріум: розвиток самості. Функціональна автономія. Риси зрілої особистості. Листи Дженні як матеріал контент-аналізу. Метод факторного аналізу. Структурні принципи категорій рис особистості. Ієрархічна модель структури особистості за Г. Айзенком. Екстраверсія-інтроверсія та нейротизм-стабільність.
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ

з сучасних напрямків у психології для студентів 1 курсу медичного факультету №3, спеціальність – «медична психологія»
№ п/п

Тема лекції

К-ть годин

1.

Характеристика класичного психоаналізу та його значення у розвитку сучасних напрямків зарубіжної психології. Психоаналіз Зігмунда Фройда.

2

2.

Аналітична психологія К.Юнга. Індивідуальна психологія А.Адлера.

2

3.

Неофрейдизм Е.Фромма, К.Хорні, Е.Еріксона, Г.Саллівена.

2

4.

Біхевіоризм. Необіхевіоризм.

2

5.

Когнітивний напрямок психології.

2

6.

Гештальт-психологія.

2

7.

Особистісно-екзистенціальна та гуманістична психологія.

2

Всього:

14

Схвалено на засіданні кафедри психології та соціології 14 червня 2007р. протокол № 18.


Зав. кафедрою психології

та соціології, доц. Н.І.ЗорійТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ


з сучасних напрямків у психології для студентів 1 курсу медичного факультету №3, спеціальність – «медична психологія»


№ п/п

Тема

К-ть годин

1.

Характеристика основних понять класичного психоаналізу З.Фройда.

2

2.

Аналітична теорія К.Юнга

2

3.

Індивідуальна психологія А.Адлера.

2

4.

Основні поняття постфрейдизму. Погляди Е. Фромма, Е.Еріксона, К.Хорні на особистість.

2

5.

Поведінковий напрямок: характеристики та особливості.

2

6.

Соціально-когнітивний напрямок у психології.

2

7.

Основні компоненти гештальт-психології.

2

8.

Екзистенціальна та гуманістична психологія.

4

Всього:

18

Схвалено на засіданні кафедри психології та соціології 14 червня 2007р. протокол № 18.Зав. кафедрою психології


та соціології, доц. Н.І.Зорій

ПЕРЕЛІК ТЕМ, ЯКІ ВИДІЛЕНІ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ


з сучасних напрямків у психології для студентів 1 курсу медичного факультету №3, спеціальність – «медична психологія»


№ п/п

Тема семінарського заняття

К-ть годин

1.

Основні концепції та принципи соціокультурної теорії Карен Хорні.

4

2.

Диспозиційний напрямок у психології (Г.Олпорт, Р. Керттелл, Г.Айзенк).

6

3.

Теорія оперантного научіння Б.Ф.Скіннера.

4

4.

Основні засади соціально-когнітивної теорії (А.Бандура, Д. Роттер, Дж. Келлі).

6

5.

Нейролінгвістичне програмування як психологічний напрямок

2

Всього:

22

Схвалено на засіданні кафедри психології та соціології 14 червня 2007р. протокол № 18.


Зав. кафедрою психології


та соціології, доц. Н.І.Зорій
Засоби для проведення початкового, поточного, проміжного та підсумкового контролю знань студентів
У процесі вивчення дисципліни «Сучасні напрямки у психології» використовуються такі види контролю:

Початковий контроль знань студентів здійснюється під час проведення семінарських занять і включає в себе перевірку теоретичного матеріалу, який вивчався попередніми дисциплінами гуманітарного профілю. Він проводиться методом фронтального усного опитування або написання контрольної роботи.

Поточний контроль здійснюється на кожному семінарському занятті із застосуванням різноманітних видів об’єктивного контролю, таких засобів діагностики рівня підготовки студентів, як: тести, розв’язування ситуаційних задач, проведення індивідуального та фронтального усного опитування, реферування літератури тощо.

Проміжний контроль проводиться по закінченні вивчення розділу дисципліни як у письмовій, так і в усній формі. Даний вид контролю здійснюється на основі спеціально підготовлених запитань, відповіді на які свідчать не тільки про якість знань певного розділу дисципліни, а й про те, як студент вміє використовувати теоретичні знання для вирішення практичних завдань.

Підсумковий контроль здійснюється у формі усного заліку після закінчення вивчення всієї дисципліни «Сучасні напрямки у психології». Оцінки «зараховано» або «незараховано» детермінуються показниками контролю засвоєння лекцій і всієї дисципліни в цілому.
Перелік практичних навичок,

які повинен опанувати студент і які підлягають

контролю до або під час проведення заліку


 • виявити та вивчити закономірності розвитку основних напрямків та течій психології;

 • вияснити залежність зародження напрямків психології від соціокультурного контексту та потреб суспільства;

 • виявити роль особистості, її індивідуального шляху в розвитку сучасних психологічних теорій;

 • ознайомитися зі шляхом, пройденим психологією, до сучасного стану науки;

 • виробити критичний, недогматичний погляд на різні психологічні теорії, уміння знаходити їх достоїнства та слабкі сторони.

Схвалено на засіданні кафедри психології та соціології 14 червня 2007р. протокол № 18.


Зав. кафедрою психології


та соціології, доц. Н.І.Зорій

Білетна програма

до проведення заліку з дисципліни «Сучасні напрямки у психології»

для студентів 1 курсу медичного факультету №3,спеціальність – «медична психологія»


 1. Охарактеризувати структуру особистості за З.Фрейдом та охарактеризуйте основні рушійні сили психічного розвитку людини.

 2. Проаналізуйте стадії психосексуального розвитку за З.Фрейдом.

 3. Проаналізувати значення захисних механізмів его за Фрейдом, навести приклади захисних механізмів.

 4. Розкрити суть поняття “опір”, “перенос”, “контрперенос” в психоаналізі.

 5. Охарактеризувати види та прийоми роботи у психоаналізі.

 6. Розкрити суть відчуття неповноцінності та компенсації в індивідуальній психології А.Адлера.

 7. Роль стилю життя як найбільш динамічна особливість індивідуальної психології.

 8. Розкрийте психологічні особливості дітей за порядком народження з точки зору А.Адлера.

 9. Охарактеризувати прийоми та техніки роботи в індивідуальній психології.

 10. Проаналізуйте структуру особистості за К.Юнгом.

 11. Розкрийте суть поняття “архетип”. Наведіть деякі найбільш важливі архетипи.

 12. Наведіть особливості розвитку особистості за К. Юнгом.

 13. Розкрийте особливості его-психології; порівняйте з психоаналізом.

 14. Розкрийте психологічний зміст стадій психосоціального розвитку за Е.Еріксоном, їх основні характеристики.

 15. Проаналізуйте екзістенційні потреби людини в концепції Е.Фромма.

 16. Охарактеризуйте соціальні типи характеру та механізми втечи з точки зору Е. Фромма.

 17. Розкрийте поняття “базальної тривоги” К.Хорні. Сутність невротичних потреб.

 18. Типи орієнтацій людей за К. Хорні. Погляди на психологію жінки.

 19. Дайте загальну характеристику неопсихоаналізу, його специфіка, складові та представники.

 20. Дайте загальну характеристику психодинамічного напрямку:

 21. Проаналізуйте складові структури , динаміку особистості за Г. Салліваном. Охарактеризуйте погляди Г. Саллівана на роль терапевта.

 22. Проаналізувати специфіку характерологічного аналізу В. Райха, структуру особистості в його концепції.

 23. Розкрийте концепцію рис особистості в поглядах Г.Олпорта. Типи індивідуальних диспозицій.

 24. Дайте характеристику стадій розвитку пропріуму за Г.Олпортом.

 25. Структурна теорія рис особистості за Р.Кеттелом. Категорії рис особистості.

 26. Загальна характеристика факторного аналізу як способу вивчення структури особистості за Р.Кеттелом.

 27. Основні типи особистості за Г.Айзенком.

 28. Розкрийте погляди ортодоксальних біхевіористів на людину; роль класичного обумовлення.

 29. В чому полягає специфіка оперантного обумовлення. Розкрийте режими підкріплення за Б. Скіннером.

 30. Проаналізуйте умови контролю поведінки через аверсивні стимули в поглядах Б.Скіннера.

 31. Розкрити зміст основних положень соціально-когнитивного напрямку.

 32. Научення через моделювання. Компоненти научення через спостереження.

 33. Дайте характеристику підкріплення через спостереження, особливості опосередкованого підкріплення.

 34. Основна формула прогнозу поведінки, компоненти потреби за А.Бандурою.

 35. Інтернальний, екстернальний локус контролю- психологічні особливості та метод вивчення. Місце поняття “локус контролю” в концепції А.Бандури.

 36. Розкрийте екзістенційні джерела гуманістичної психології.

 37. Проаналізуйте мотивацію як ієрархію потреб в поглядах А.Маслоу.

 38. Дайте загальну характеристику поведінкового напрямку: джерела, формування та становлення, основні погляди.

 39. Розкрийте поняття “актуалізація” та “сомоактуалізація” за А.Маслоу: можливості емпіричної перевірки.

 40. Основні положення теорії К. Роджерса: точка зору на природу людини, феменологічність, самість.

 41. Основні положення клієнтцентрованої терапії.

 42. Основні положення екзістенційного напрямку: буття та не-буття, форми буття-в-світі, транценденція.

 43. Розкрити зміст поняття нормальної, невротичної та екзістенційної вини, тривоги..

 44. Екзістенційна модель механізмів захисту.

 45. Психодинамічні фактори за І.Яломом.

 46. Зміст та місце понять “сенсу”, “сенсу життя”, “сенсу смерті”, “екзістенційного вакууму”, “ноогенний невроз”.

 47. Проаналізувати логотерапію В.Франкла, основні методи практичної роботи в логотерапії.

 48. Основні положення гештальтпсихології: гештальт, межа контакту та контакт, види переривання контаку.

 49. Розкрийте особливості основних технік гештальтпідходу.

 50. Дайте характеристику его-станів за Е.Берном.

 51. Охарактеризувати типи трансакцій: додаткових, перехресних, прихованих.

 52. Проаналізуйте основні вихідні позиції та структурування часу за Е.Берном.

 53. Розкрийте поняття “ігор”, сценарії та розвиток ігор як психотерапевтичний засіб в трансактному аналізі.

 54. Охарактеризуйте основні поняття, принципи, прийоми та вправи психодрами.

 55. Розкрити суть основних понять нейролінгвістичного програмування: тип репрезентативної системи, модальність, моделювання. Основні вправи НЛП.

 56. Розкрити суть концептуальних положень позитивної психології- позитивне бачення людини, актуальні здібності, форми опрацювання конфліктів.

 57. Загальна характеристика гуманістичного напрямку.

 58. Дайте узагальнюючу характеристику психодинамічного, поведінкового та гуманістичних напрямків, їх порівняльну оцінку.

 59. Інтегрованість та взаємопроникнення напрямків як ознака сучасного стану напрямків психології.

 60. Як, на Вашу думку, особиста доля фахівця співвідноситься з запропонованою ним концепцією ?

Схвалено на засіданні кафедри психології та соціології 14 червня 2007р. протокол № 18.Зав. кафедрою психології


та соціології, доц. Н.І.Зорій

Схвалено предметною методичною комісією з суспільних та гуманітарних дисциплін, фізичного виховання та здоров’я 20 червня 2007 р., протокол № 8.


Голова предметної методичної

комісії, доц. Н.І.Зорій


МЕТОДИКА

проведення заліку з дисципліни «Сучасні напрямки у психології»

для студентів 1 курсу медичного факультету №3,

спеціальність – «медична психологія»
До заліку допускаються студенти, які не мають академічної заборгованості, засвоїли навчальну програму з сучасних напрямків у психології, регулярно відвідували лекції та семінарські заняття, виконували обов’язкові завдання на заняттях (ситуаційні задачі, реферати), відвідували консультації з даної дисципліни.

Без опитування оцінку “зараховано” на заліковому занятті отримують ті студенти, в яких середній бал з дисципліни складає 3,5 і вище. Студенти, знання яких на семінарських заняттях були оцінені нижче за середній бал (3,5), складають залік за білетною програмою у письмовій формі шляхом відповіді на два теоретичних питання з білетної програми. Білетна програма схвалюється щороку на засіданні кафедри та предметній методичній комісії.

Оцінки «зараховано» або «незараховано» детермінуються у відповідності з розробленими критеріями оцінки знань та вмінь.

Схвалено на засіданні кафедри психології та соціології 14 червня 2007р. протокол № 18.


Зав. кафедрою психології

та соціології, доц. Н.І.Зорій

Схвалено предметною методичною комісією з суспільних та гуманітарних дисциплін, фізичного виховання та здоров’я 20 червня 2007 р., протокол № 8.

Голова предметної методичної

комісії, доц. Н.І.Зорій

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ

знань та вмінь студентів 1 курсу медичного факультету №3,

спеціальність – «медична психологія»

на заліку з сучасних напрямків у психології

Загальні критерії оцінки знань та вмінь

з дисципліни «Сучасні напрямки у психології»


Оцінка знань з дисципліни «Сучасні напрямки у психології» повинна проводитися з урахуванням ступеня оволодіння навичками застосування методологічних підходів, усвідомлення особливостей основних сучасних напрямків у психології, вміння простежити хронологію та логіку становлення основних напрямків психології в системі наукового знання, а також визначення взаємозв’язку основних психологічних напрямків психології з медициною.

Оцінка «зараховано» ставиться студентам, які протягом навчального семестру не мали академічної заборгованості, засвоїли навчальну програму, регулярно відвідували лекції та семінарські заняття і які впродовж навчального семестру навчалися в середньому на 3,5 і вище бали.

Студенти, які показали знання, нижчі за 3,5 бали, повинні складати залік за білетною програмою. При цьому вони повинні дати повну, аргументовану відповідь, здатні аналізувати, виконати всі завдання, відповісти на питання білету за умови повної, аргументованої відповіді.

Оцінку «незараховано» отримує студент, який дає неповну, недостатньо аргументовану відповідь на всі питання, демонструє нездатність до аналізу.


Схвалено на засіданні кафедри психології та соціології 14 червня 2007р. протокол № 18.

Зав. кафедрою психології

та соціології, доц. Н.І.Зорій

Схвалено предметною методичною комісією з суспільних та гуманітарних дисциплін, фізичного виховання та здоров’я 20 червня 2007 р., протокол № 8.


Голова предметної методичноїкомісії, доц. Н.І.Зорій
ПЕРЕЛІК

навчально-методичних посібників, технічних та інших

навчально-наочних засобів, які використовуються у навчальному процесі
Технічні засоби:

 1. Графопроектор “Лектор-2000”

 2. Мультимедійний проектор

 3. Діапроектор “Горизонт”

 4. Комп’ютерний класІнші навчально-наочні засоби:

 1. Навчальні підручники

 2. Посібники

 3. Комплекти тестових завдань


ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Основна


 1. Алдер А. НЛП: Современные психотехнологии.- СПб.: Питер, 2000. – 160с.

 2. Адлер А. О нервическом характере.- СПб.: Университетская книга, 1997. – 388 с.

 3. Адлер А. Практика и теория индивидуальной психологии. – М., 1995.

 4. Бондаренко О.Ф. Психологічна допомога особистості.- Х.: Фоліо, 1996. – С. 45-49.

 5. Мэй Р. Проблема тревоги.- М.: ЭКСМО-ПРЕСС, 2001. – 326 с.

 6. Нельсон-Джоунс Р. Теория и практика консультирования.- СПб.: Питер, 2000. – С. 188-213.

 7. Неопсихоанализ / Психотерапевтическая энциклопедия / Под ред. Карвасарского.- СПб.: Питер, 1998. – 305с.

 8. Неофрейдизм / Психотерапевтическая энциклопедия / Под ред. Карвасарского.- Спб.: Питер. – 310с.

 9. Роджерс К. Клиентцентрированная терапия.- М.: Рефл-бук, 1997. – 320 с.

 10. Роджерс К. Консультирование и психотерапія: новейшие подходы. – М.: КСП+, 2000. – 240 с.

 11. Степанов В.С. История психологии в лицах.- М.: Смысл, 2001. – 324 с.

 12. Холл К., Гарнер Л. Теории личности.- М.: КСП+, 1997. – С. 35-65.

 13. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности.- СПб.: Питер, 2000. – С. 54-76.

 14. Франкл В. Человек в поисках смысла.- М.: Прогресс, 1989. – 436 с.

 15. Фрейд З. «Я» и «Оно». Труды разных лет.- Тб.: Мерани, 1991. – 830 с.

 16. Фрейд З. Психоанализ. Религия. Культура.- М.: Ренессанс, 1991. – 296 с.

 17. Фрейд З. Толкование сновидений.- К.: Здоровье, 1998. – 495 с.

 18. Фромм Э. Психоанализ и этика.- М.: Республика, 1993. – 425 с.

 19. Юнг К. Г. Психологические типы.- М.: Прогресс-Универс, 1995. – 716 с.

 20. Юнг К. Г. Собрание сочинений. Феномен духа в искусстве и науке.- М.: Ренессанс, 1992. – 320 с.

 21. Ялом И. Экзистенциальная психотерапия.- М.: Класс, 1999. – 576 с.

 22. Ялом И. Теория и практика групповой психотерапии.- СПб. Питер, 2000. – 640 с.

Додаткова


 1. Бьюдженталь Д. Искусство психотерапевта.- СПб.: Питер, 2001.- 239 с.

 2. Вундт. В. Очерк психологии. – СПб., 1897.

 3. Вундт. В. Проблемы психологии народов. – М., 1998.

 4. Вундт.В. Элементы психологии народов. – СПб., 1913.

 5. Дильтей В. Описательная психология. – М., 1996.

 6. Ибн Сина. Канон врачебной науки. – Ташкент, 1954. – Кн.1.

 7. Коффка К. Основы психического развития. – М.-Л., 1934.

 8. Левин К. Теория поля в социальных науках. – СПб., 2000.

 9. Нейролингвистическое програмирование / Психотерапевтическая энциклопедия / Под ред. Карвасарского.- СПб.: Питер, 1998.- С.357.

 10. Пезешкиан Н. Психосоматика и позитивная психотерапия.-М.: Медицина, 1996.- 464 с.

 11. Торндайк Э. Принципы обучения, основанные на психологии. – М., 1929.

 12. Торндайк Э. Процесс учения у человека. – М., 1935.

 13. Уотсон Д. Психология как наука о поведении. – Одесса, 1925.

 14. Фрейд З. Введение в психоанализ: Лекции. – М., 1991.

 15. Фрейд З. “Я” и “ОНО”. – Тбилиси, 1991. – Т.1,2.

 16. Фромм Э. Адольф Гитлер: клинический случай некрофилии.- М.: Прогресс, 1992.- 256 с.

 17. Юнг К. Архетип как символ. – М., 1991.

 18. Юнг К.Г. Работы по психиатрии. Психогенез умственных растройств.- СПб.: Академический проект, 2000. – 304 с.

 19. Ялом И. Когда Ницше плакал.- М.: ЭКСМО-ПРЕСС, 2001. – 420 с.

Каталог: files -> division -> %CA%E0%F4%E5%E4%F0%E8 -> %CF%F1%E8%F5%EE%EB%EE%E3%B3%BF%20%F2%E0%20%F1%EE%F6%B3%EE%EB%EE%E3%B3%BF -> %D1%EF%E5%F6%20%EA%F3%F0%F1%E8%20%E4%EB%FF%20%EF%F1%E8%F5%EE%EB%EE%E3%B3%E2 -> %EC%E5%E4.%20%EF%F1%E8%F5%EE%EB%EE%E3%B3%FF
%EC%E5%E4.%20%EF%F1%E8%F5%EE%EB%EE%E3%B3%FF -> Робоча навчальна програма
%CF%F1%E8%F5%EE%EB%EE%E3%B3%BF%20%F2%E0%20%F1%EE%F6%B3%EE%EB%EE%E3%B3%BF -> Методичні вказівки студентам 2 курсу медичного факультету №3 (спеціальність медична психологія, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст) для самостійної підготовки до семінарського заняття з філософії
%CF%F1%E8%F5%EE%EB%EE%E3%B3%BF%20%F2%E0%20%F1%EE%F6%B3%EE%EB%EE%E3%B3%BF -> С. Д. Максименко В. О. Соловієнко загальна психологія навчальний посібник
%CF%F1%E8%F5%EE%EB%EE%E3%B3%BF%20%F2%E0%20%F1%EE%F6%B3%EE%EB%EE%E3%B3%BF -> Міністерство охорни здоров’я україни буковинський державний медичний університет
%CF%F1%E8%F5%EE%EB%EE%E3%B3%BF%20%F2%E0%20%F1%EE%F6%B3%EE%EB%EE%E3%B3%BF -> Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
%CF%F1%E8%F5%EE%EB%EE%E3%B3%BF%20%F2%E0%20%F1%EE%F6%B3%EE%EB%EE%E3%B3%BF -> Методична розробка
%CF%F1%E8%F5%EE%EB%EE%E3%B3%BF%20%F2%E0%20%F1%EE%F6%B3%EE%EB%EE%E3%B3%BF -> Робоча навчальна програма
%EC%E5%E4.%20%EF%F1%E8%F5%EE%EB%EE%E3%B3%FF -> Робоча навчальна програма
%EC%E5%E4.%20%EF%F1%E8%F5%EE%EB%EE%E3%B3%FF -> Робоча навчальна програма

Скачати 222.73 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка