Програма з дисципліни «психологія міжособистісного розуміння» для студентів за спеціальністюСкачати 107.25 Kb.
Дата конвертації15.04.2016
Розмір107.25 Kb.
#9800
ТипПрограма

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Інститут післядипломної освіти

ПРОГРАМА

з дисципліни

«ПСИХОЛОГІЯ МІЖОСОБИСТІСНОГО РОЗУМІННЯ»

для студентів за спеціальністю

7.03010201 «Психологія»

Укладач: кандидат психологічних наук,

доцент кафедри соціальної психології

Траверсе Тетяна Михайлівна

КИЇВ – 2013

Програма з дисципліни «Психологія міжособистісного розуміння», для студентів за спеціальністю 7.03010201 «Психологія» / Укладач: кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної психології КНУ імені Тараса Шевченка Траверсе Т.М.Рекомендовано на засіданні навчально-методичної комісії Інституту післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка

(протокол № 7 від 12 березня 2013 року)


Зміст


 1. Пояснювальна записка

 2. Навчально-тематичний план дисципліни «Психологія міжособистісного розуміння»

 3. Навчальна програма дисципліни «Психологія міжособистісного розуміння»

 4. Завдання для самостійної роботи

 5. Запитання для самоперевірки засвоєння дисципліни

 6. Список рекомендованої літератури


1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Дисципліна «Психологія міжособистісного розуміння» є нормативною дисципліною для напряму підготовки фахівців за спеціальністю . 7.03010201 «Психологія», що викладається в обсязі 36 годин, з них лекцій - 6 год., самостійна робота - 176 год., форма підсумкового контролю - залік.Мета і завдання навчальної дисципліни. В результаті вивчення дисципліни студенти мають засвоїти основні поняття, принципи та положення дисципліни. Завданнями сучасної психології міжособистісного розуміння є: розкриття механізмів та закономірностей взаємодії індивіда в соціогенезі; висвітлення психологічних основ розвитку людини в ході соціальної перцепції.

Вимоги до знань та умінь.

Внаслідок освоєння дисципліни слухач повинен знати:

1. Понятійно-категоріальний апарат психології міжособистісного розуміння.

2. Основні та додаткові сучасні методи дослідження психології. Міжособистісного розуміння.

3. Психологічні підходи до проблеми міжособистісного розуміння.

4. Науковий зміст соціальної перцепції та ролі міжособистісного розуміння в ній.

6. Психологічну структуру, вікові особливості та детермінанти ефективної взаємодії людини з оточуючим соціальним середовищем.Студент повинен володіти вміннями:

1. Здійснювати порівняльний аналіз психологічних концепцій, теорій, дослідницьких підходів психології міжособистісного розуміння.

2.  Використовувати основні методичні засоби дослідження практичних психолого-педагогічних проблем в індивідуальній практиці.

3. Застосовувати надбані знання, вміння та навички з метою аналізу соціально-психологічних проблем соціальної перцепції.2. НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ


теми

Назва теми

Кількість годин
Лекції

Семі-нари

Самос-тійна

робота1

Предмет та методологія психології міжособистісного розуміння

1

-

8

2

Міжособистісне розуміння та його роль у спілкуванні

2

-

8

3

Загальні особливості розуміння людьми один одного

2

-

7

4

Вплив діяльності на міжособистісне розуміння

1

-

7

Всього

6

-

30

Загальний обсяг: 36 год.

Лекції – 6 год.

Самостійна робота – 30 год.


3.НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
Тема 1. Предмет та методологія психології

міжособистісного розуміння
Предмет і завдання дослідження психології розуміння. Становлення та розвиток теорії розуміння в історичній ретроспективі. Основні напрями досліджень: філософсько-методологічний (А.Августин, Ф.Шлейєрмахер), логіко-лінгвістичний (Потебня, Овсянико-Куликовський), психологічний (В.Дільтей, Е.Шпрангер, А.Мессер, К.Мюллер, О.Кюльпе, Т.Мур, Е.Джекобсон). Поняття інсайту (гештальтпсихологія). Розуміння як асоціації (У.Джеймс, А. Бен). Інтуїція розуміння (Г.Ріккерт).

Психологічна сутність розуміння (А.Брудний, Л.Гурова, В.Знаков, А.Коваленко, Ю.Корнілов, Г.Костюк, В.Нішанов, С.Рубінштейн).

Поняття розуміння. Розуміння та його прояви. Загальна характеристика процесу розуміння. Варіантність розуміння. Розуміння як процес. Розуміння як перехід до смислу. Розуміння як пізнавальний мислительний процес. Розуміння як компонент пізнання.
Тема 2. Міжособистісне розуміння та його роль у спілкуванні
Міжособистісне розуміння та взаєморозуміння: співвідношення понять. Розуміння і мовлення. Розуміння і спілкування. Міжособистісне розуміння (сприймання) як предмет психології соціальної перцепції (А.Бодальов, С.Вайдергер, М.Матиссон, Є.Бланки, А.Ольсен, В.Панферова, М.Якобсон). Інтерпретація стійких властивостей та станів іншої особи (О.Ананьєв, А.Бодальов, С.Рубінштейн). Взаємозв’язок інтелектуального та емоційного компонентів у процесі міжособистісної інтеракції (Д.Берес, Л.Коттрил, Р.Раймонд).

Методи та методологічні підходи дослідження міжособистісного розуміння в сучасній соціальній психології.


Тема 3. Загальні особливості розуміння людьми один одного
Поняття соціальної перцепції. Структура процесу міжособистісного розуміння (Ю.Корнілов). Чинники, які визначають процес і результат розуміння людей: об’єкт розуміння, суб’єкт пізнання, процес розуміння, процес спілкування, додаткові умови, які впливають на процес розуміння. Джерела міжособистісного розуміння. Механізми міжособистісного розуміння.
Тема 4. Вплив соціально-психологічних чинників

на міжособистісне розуміння
Вікові особливості міжособистісного сприймання. Перше враження та його інтерпретація. Індивідуальні особливості сприймання людиною один одного. Самосприймання. Інтерпретація та розуміння. Стереотипи у розумінні інших людей. Вплив професійної діяльності на процес розуміння в процесі спілкування. Вплив досвіду на процес розуміння. Специфіка інформації, яка надходить. Специфіка процесу розуміння людей різних соціальних статусів. Механізми міжособистісного розуміння. Бар’єри міжособистісного розуміння.

4. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ


Тема

Питання до самостійного вивчення

Літера-тура

Форма контро-лю за СРС

1

2

3

4

1. Предмет та методо-логія психології

Міжосо-бистісного розумінняЕволюція підходів до визначення предмету психології розуміння.

Філософсько–методологічні підходи до проблеми розуміння (прогерменевтичні та антигерменевтичні )

Категоріальний аналіз сучасного наукового апарату дослідження психології соціальної перцепції


1-7

Реферат


2.Міжосо-бистісне розуміння та його роль у спілкува-нні


Методологічні принципи психології соціальної перцепції та їх евристичний потенціал. Методологічні підходи дослідження міжособистісного розуміння в сучасній соціальній психології

1-7
Фіксова-на допо-відь, ре-ферат

3. Загальні особли-вості розу-міння людьми один одногоСтруктура процесу міжособистісного розуміння. Чинники, які визначають процес і результат розуміння людей

. 1-7

Контро-льна робота. Реферат


4. Вплив соціально-психологічних чин-ників на міжосо-бистісне розуміння


Вплив професійної діяльності на процес розуміння в процесі спілкування. Вплив досвіду на процес розуміння.

. 1-7
Фіксова-на допо-відь.

Реферат


5. ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ ЗАСВОЄННЯ ДИСЦИПЛІНИ

 1. Поняття розуміння.

 2. Розуміння та його прояви.

 3. Загальна характеристика процесу розуміння.

 4. Міжпредметні зв’язки психології міжособистісного розуміння.

 5. Основні категорії психології соціальної перцепції.

 6. Методи дослідження психології міжособистісного розуміння.

 7. Психологічна сутність розуміння у працях А.Брудного.

 8. Психологічна сутність розуміння у працях В. Знакова.

 9. Психологічна сутність розуміння у працях Ю. Корнілова.

 10. Психологічна сутність розуміння у працях Г. Костюка.

 11. Психологічна сутність розуміння у працях В.Нішанова.

 12. Психологічна сутність розуміння у працях С.Рубінштейна

 13. Психологічна сутність розуміння у працях А.Коваленко.

 14. Міжособистісне розуміння та взаєморозуміння: співвідношення понять.

 15. Розуміння і мовлення.

 16. Розуміння і спілкування.

 17. Структура процесу міжособистісного розуміння (Ю.Корнілов).

 18. Чинники, які визначають процес і результат розуміння людей.

 19. Додаткові умови, які впливають на процес розуміння.

 20. Механізми міжособистісного розуміння.

 21. Вікові особливості міжособистісного сприймання.

 22. Індивідуальні особливості сприймання людиною один одного.

 23. Вплив професійної діяльності на процес розуміння в процесі спілкування.

 24. Вплив досвіду на процес розуміння.

 25. Бар’єри міжособистісного розуміння.

6. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


 1. Бодалёв А. Восприятие и понимание человека человеком. – М., 1982.

 2. Гадамер Г. О круге понимания // Актуальность прекрасного. – М., 1991.

 3. Громыко Ю. Роль взаимопонимания при решении учениками задач в совместной деятельности. – М., 1985.

 4. Емельянов Е. Процессы взаимопонимания в первичном научном коллективе / Белкин П., Емельянов Е., Иванов М. Социальная психология научного коллектива. – М., 1987.

 5. Знаков В. Индивидуальные различия в понимании неправды, лжи и обмана // Психологический журнал, 1997.

 6. Знаков В. Самопонимание и социальное познание // Личность и общество. – Кострома, 2000.

 7. Коваленко А. Психологія розуміння. – К., 1999.

 8. Малисова И. Рефлексивный и коммуникативный компоненты межличностного понимания. – М., 1995.

 9. Нишанов В. Феноменология понимания: когнитивный анализ. – Фрунзе, 1990.

 10. Рубинштейн С. О понимании / Проблемы общей психологии. – М., 1973.

 11. Смирнов А. Роль понимания в запоминании. Глава 4. / Проблемы психологии памяти. – М., 1966.

 12. Тихомиров О., Знаков В. Мышление, знание и понимание // Вестник МГУ, 1989.

 13. Шалимова Д. Трансформация смыслов и значений слов при понимании // Вопросы психологии, 1993.Каталог: books
books -> Методичні рекомендації щодо вивчення курсу. Завдання для практичної роботи
books -> Дипломної освіти Навчально-методичний комплекс з вивчення курсу "Конфліктологія "
books -> Програма з дисципліни «педагогічна психологія» для студентів за спеціальністю
books -> Пояснювальна записка до навчальної програми курсу „Педагогічна психологія
books -> Програма для студентів спеціальності 040101 "Психологія" київ 2012 Вступ
books -> Методичні рекомендації до вивчення курсу «Психологія управління»
books -> Пояснювальна записка до навчальної програми курсу "психодіагностика" Навчальний програма курсу «Психодіагностика»
books -> Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України
books -> Потойбiчне Українська ґотична проза XX ст. Уклав Юрiй Винничук у зачарованім люстрі

Скачати 107.25 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка