Програма з дисципліни «педагогічна психологія» для студентів за спеціальністюСкачати 225.98 Kb.
Дата конвертації31.03.2016
Розмір225.98 Kb.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Інститут післядипломної освітиПРОГРАМА

з дисципліни


«ПЕДАГОГІЧНА ПСИХОЛОГІЯ»

для студентів за спеціальністю

7.03010201 «Психологія»

Укладач: кандидат психологічних наук, доцент Траверсе Тетяна Михайлівна

КИЇВ – 2013

Програма з дисципліни «Педагогічна психологія», для студентів за спеціальністю 7.03010201 «Психологія».

Укладач: кандидат психологічних наук, доцент Траверсе Тетяна Михайлівна.

Рекомендовано до друку навчально-методичною комісіє Інституту післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Протокол № 9 від «14» травня 2013 р.

ЗМІСТ


 1. Пояснювальна записка

 2. Навчально-тематичний план дисципліни «Педагогічна психологія»

 3. Навчальна програма дисципліни «Педагогічна психологія»

 4. Плани семінарських занять

 5. Завдання для самостійної роботи

 6. Запитання для самоперевірки засвоєння дисципліни

 7. Програмовані завдання для самоперевірки знань

 8. Орієнтовні екзаменаційні запитання

 9. Список рекомендованої літератури


1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Дисципліна “Педагогічна психологія” є нормативною дисципліною для напряму підготовки фахівців за спеціальністю . 7.03010201 «Психологія», що викладається в обсязі 3 кредитів (108 годин), з них лекцій - 8 год., семінарських - 4 год., самостійна робота - 96 год., форма підсумкового контролю - іспит.


Мета і завдання навчальної дисципліни. В результаті вивчення дисципліни слухачі мають засвоїти основні поняття, принципи та положення педагогічної психології. Завданнями сучасної педагогічної психології є: аналіз дії психологічних механізмів навчальних та виховних впливів на інтелектуальний та особистісний розвиток людини; розкриття механізмів та закономірностей освоєння особою, яка навчається соціокультурного досвіду; висвітлення психологічних основ діяльності педагога; розробка психологічних основ трансформації освітнього процесу в сучасному культурно-історичному контексті.
Вимоги до знань та умінь.

Внаслідок освоєння дисципліни студент повинен знати:
1. Понятійно-категоріальний апарат педагогічної психології.

2. Основні та додаткові сучасні методи дослідження педагогічної психології.

3. Психолого-педагогічні моделі провідних типів сучасного навчання.

4. Особливості вітчизняного та зарубіжного підходів до наукового розуміння психологічних принципів, закономірностей та методів ефективного виховання особистості.

5. Науковий зміст професійної компетентності педагога, провідні чинники становлення фахівця в сучасній освітній системі.

6. Психологічну структуру, вікові особливості та детермінанти ефективного розвитку навчальної діяльності людини.


Студент повинен володіти вміннями:
1. Здійснювати порівняльний аналіз психологічних концепцій, теорій, дослідницьких підходів педагогічної психології.

2.  Використовувати основні методичні засоби дослідження практичних психолого-педагогічних проблем в індивідуальній практиці.

3. Застосовувати надбані знання, вміння та навички з метою аналізу психолого-педагогічних проблем суб’єктів педагогічного процесу.

2. НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬтеми

Назва теми

Кількість годин
Лекції

Семінари

Самостійна

Робота
1

Предмет та методологія дослідження педагогічної психології

2

-

19

2

Психологічна характе-ристика процесу навчання

1

1

19

3

Психологічний аналіз учбової праці

1

1

194

Психологічні проблеми виховання як цілеспря-мованої соціалізації людини

2

1

19

5

Психологія суб’єкта педагогічної діяльності

2

1

20
Всього

8

4

96

Загальний обсяг: 108 год.

Лекції – 8 год.

Семінари – 4 год.

Самостійна робота - 96 год.

3. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

Тема 1. Предмет та методологія

дослідження педагогічної психології.
Предмет і завдання дослідження педагогічної психології. Становлення та розвиток наукових уявлень про педагогічну діяльність в історичній ретроспективі. Виникнення психолого-педагогічних ідей у психології нового часу (Дж.Локк, Я.-А.Коменський, І. Песталоцці, Ж.-Ж.Руссо). Етап теоретичного обґрунтування педагогічної психології як науки (І.Пирогов, К.Ушинський, М.Вессель) – 50-70-і рр. ХІХ ст. Становлення педагогічної психології як експериментальної науки (І.Сікорський) – 70-90-і рр. ХІХ ст. Розвиток педагогічної психології на рубежі ХІХ – ХХ ст. Організаційне становлення науки (Г.Челпанов, В.Бехтерев). Розвиток психології в контексті педології (С.Холл, П.Блонський, Л.Виготський). Сучасні напрями розвитку вітчизняної педагогічної теорії (А.Макаренко, Г.Костюк, О.Запорожець, І.Зязюн).

Освітній процес як особистісно-діяльнісна проекція соціокультурного середовища. Моделі освітньої діяльності як форми передачі суспільного досвіду. Основі парадигми сучасної вищої освіти.

Система принципів педагогічної психології та їх евристичний потенціал в організації психолого-педагогічних досліджень. Класифікація методів педагогічної психології. Взаємозв’язок методології, методу та методики дослідження. Схеми організації психологічних методів у роботі з дітьми (Л. Виготський, І. Дубровіна та ін.).
Тема 2. Психологічна характеристика процесу навчання.
Психічний розвиток і навчання. Теорії співвідношення навчання і розвитку в психології. Поняття психічного розвитку, його форми та основні закономірності. Теорії психічного розвитку у психології (біологізаторські, соціологізаторські, дуалістичні та діалектичні). Чинники психічного розвитку (соціальна ситуація розвитку, провідна діяльність, психічні новоутворення). Умови психічного розвитку, зони актуального і найближчого розвитку, основні лінії психічного розвитку дітей у процесі навчання і виховання. Поняття сенситивного періоду в психічному розвитку людини.

Психологічна сутність навчання як процесу організації та управління навчальною діяльністю людини. Методологічні положення психології навчання (П.Блонський, Г.Костюк, С.Рубінштейн,О.Леонтьєв). Класифікація типів навчання та їхні психологічні теорії (Я.-А.Коменський, М.Монтессорі, М. Матюшкін). Психологічні закономірності управління процесом формування знань, вмінь і навичок. Ефективність навчання залежно від типу орієнтовної основи дії. Теорія поетапного формування розумових дій (П.Гальперін). Структура і типи навчання. Сучасні теорії навчання. Концепція змістовного узагальнення як основа розвиваючого навчання (Д.Ельконін, В.Давидов, А.Маркова). Теорія проблемного навчання. Психологічна характеристика програмованого навчання. Теорія інтенсифікації навчання. Феномен сугестопедії (Г.Лозанов). Психологічний аналіз досвіду безоцінкового навчання дітей (Ш.Амонашвілі). Прискоренні та збагачення навчання обдарованих дітей. Навчання як міжособистісна взаємодія (В.Ляудіс). Теорія модульно-розвиваючого навчання (А.Фурман). Психологія навчання дорослих. Теорії контекстного, дистанційного і кореспондентного типів навчання.


Тема 3. Психологічний аналіз учбової діяльності.
Наукові підходи до вивчення навчальної діяльності. Діяльність учіння: структура та основні характеристики. Мотивація учбової діяльності. Проблема розвитку пізнавального інтересу. Поняття орієнтовної основи дій у педагогічній психології. Операційний компонент учіння. Класифікація учбових дій. Інформаційний компонент навчальної діяльності. Класифікація знань. Види контролю в навчальній діяльності, оцінка та відзнака. Закономірності та специфіка формування та становлення учбової праці та пізнавальних процесів в різні періоди онтогенезу. Вікова динаміка компонентів учбової діяльності.

Вікові особливості учіння. Психологічні характеристики осіб з різним типом навчальності. Психолого-педагогічні умови ефективного навчання. Психологічна класифікація невстигаючих учнів. Розвивально-корекційні технології психологічної допомоги невстигаючим учням.

Психологія самоосвітньої діяльності та неперервної освіти дорослих.

Тема 4. Психологічні проблеми виховання

як процесу цілеспрямованого формування особистості.
Зарубіжні та вітчизняні теорії виховання. Поняття виховного впливу, зміст, форми та засоби. Основні психологічні механізми та закономірності формування особистості. Принципи організації педагогічного впливу. Теорії ампліфікації. Поняття виховного ідеалу. Психолого-педагогічні умови формування моральної сфери особистості (Ж. Піаже, Л.Кольберг, О.Запорожець).

Психологічні проблеми діагностики та корекції процесу виховання «важких» (нестандартних) дітей (І.Дубровіна). Самостійність як системотвірний чинник суб’єктності людини. Поняття шкільної дезадаптації.


Тема 5. Психологія суб’єкта педагогічної діяльності.
Психологія особистості педагога. Поняття педагогічної системи (Н.Кузьміна). Психологічна структура педагогічної діяльності (В.Семиченко). Індивідуальні та особистісні особливості педагога. Професійно-значущі властивості викладача. Поняття професійної майстерності (І.Зязюн). Види, типи педагогічної діяльності (наукова, самостійна, організаторська, творча та ін.). Психологічні принципи організації продуктивної педагогічної взаємодії. Діалогічність педагогічного процесу. Психологічні проблеми освітнього менеджменту та самоменеджменту педагога. Професійні деформації у роботі педагога.

Психологічна служба в системі освіти. Основні задачі, структура та функції (психодіагностична, психоконсультативна, психопрофілактична, психокорекційна, просвітня). Основні напрямки роботи психолога в системі освіти. Проблеми організації соціально-педагогічної служби в системі освіти.4. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ ІЗ ДИСЦИПЛІНИ

«ПЕДАГОГІЧНА ПСИХОЛОГІЯ»

Семінарське заняття 2.1.
1. Специфіка тлумачення провідних методологічних принципів у педагогічній психології.

2. Класифікація методів педагогічної психології за Б.Ананьєвим.

3. Основні та додаткові методи дослідження.

4. Проективні методи у педагогічній психології.Література: 3 (С. 20-35).
Семінарське заняття 3.1.
1. Поняття психічного розвитку, його форми та основні механізми.

2. Закони та закономірності розвитку.

3. Чинники психічного розвитку.

4. Теорії співвідношення навчання та розвитку в психології.Література: 3 (С. 36-43).
Семінарське заняття 4.1.
1. Поняття виховного впливу. Класифікація виховних впливів.

2. Зарубіжні та вітчизняні теорії виховання.

3. Поняття відповідальності особистості. Умови розвитку відповідальності.

4. Феномен важковиховуваності в педагогічній психології.Література: 5 (С. 82-93).
Семінарське заняття 5.1.

1. Психологічна структура педагогічної діяльності.

2. Психологія професіоналізму педагога.

3. Несприятливі функціональні стани в педагогічній роботі.

4. Психологія саморегуляції у процесі педагогічної праці.

Література: 21.
5. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ


Тема

Питання до самостійного вивчення

Літе-ратура

Форма контролю за СРС

1

2

3

41. Предмет та методо-логія дослідження педагогічної

психології

Еволюція підходів до визначення предмету педагогічної психології.

Структура педагогічної психології як наукової дисципліни.

Категоріальний аналіз сучасного наукового апарату дослідження педагогічної психології.1-7

Реферат


2. Психоло-гічна харак-теристика процесу навчання

Методологічні принципи педагогічної психології та їх евристичний потенціал. Методи сучасної педагогічної психології. Схеми організації методів психолого-педагогічного дослідження (вітчизняна та зарубіжна традиції). Теорії політичного мислення.


1-7
Фіксована доповідь, реферат

3. Психоло-гічний ана-ліз навчаль-ної діяль-ності

Теорії научіння

Вітчизняні концепції навчальної діяльності.

Психологічна класифікація сучасних теорій навчання.

Теорія модульного навчання.

Психологічна характеристика програмованого навчання.

Психологічні принципи організації контекст-ного навчання.

Теорія сугестопедич-ного навчання.


. 1-7

Контроль-на робота. Реферат.


4. Психоло-гічні пробле-ми вихова-ння як цілеспря-мованої соціалізації людини.

Психологічні питання формування духовної культури особистості (В.Сухомлинський).

Суспільне середовище як виховний чинник.

Особливості особистіс-ного розвитку дітей в умовах альтруїстич-ного виховання.

Методичні засоби діагностики шкільної психологічної дезадаптації.

. 1-7
Фіксована доповідь.

Реферат.5. Психоло-гія суб’єкта педагогічної діяльності.

Спеціальності педагогічної професії.

Психологія станов-лення професіоналізму педагога: професійна грамотність, компетен-тність майстерність, професіоналізм.

Психологічні аспекти творчості в педагогічній взаємодії.


. 1-7, 21

Фіксована доповідь.

Реферат6. ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ ЗАСВОЄННЯ ДИСЦИПЛІНИ


 1. Основні етапи розвитку педагогічної психології як науки.

 2. Предмет, завдання педагогічної психології. Основні розділи.

 3. Міжпредметні зв’язки педагогічної психології.

 4. Основні категорії педагогічної психології.

 5. Інститути та механізми спрямованої соціалізації.

 6. Співвідношення понять научіння, учіння і навчання.

 7. Методи педагогічної психології.

 8. Проблеми педагогічної психології у працях О. Леонтьєва.

 9. Проблеми педагогічної психології у працях Г. Костюка.

 10. Проблеми педагогічної психології у працях Б. Ананьєва.

 11. Проблеми педагогічної психології у працях Л.Виготського.

 12. Проблеми педагогічної психології у працях С.Рубінштейна.

 13. Основні закономірності соціогенезу особистості.

 14. Психічні новоутворення та їх роль в онтогенетичному розвитку індивіда.

 15. Основні лінії розвитку особистості в сучасній системі освіти.

 16. Проблема співвідношення навчання та розвитку у педагогічній психології.

 17. Психологічні основи розвиваючого навчання.

 18. Рівні проблемно-евристичного навчання.

 19. Динаміка розвитку пізнавального інтересу в учбовій діяльності.

 20. Проблема оцінки та самооцінки в учбовій праці. Класифікація оцінок.

 21. Поняття про научіння.

 22. Теорії учіння в зарубіжній психології.

 23. Теорії учіння у вітчизняній психології.

 24. Сутність та структура навчальної діяльності.

 25. Психологічні умови формування мотивів навчальної діяльності.

 26. Психологічні проблеми освітнього менеджменту.

 27. Психологічні характеристики інформації в педагогічних системах.

 28. Педагогічна ситуація та прийняття педагогічного рішення.

 29. Психологія педагогічних задач.

 30. психологія управління самостійною роботою та груповою діяльністю студентів.

 31. Психологічні основи морального виховання особистості.

 32. Поняття виховного ідеалу.

 33. Психологічні особливості дітей з девіантною поведінкою

 34. Поняття про педагогічні здібності.

 35. Духовна культура та психологія особистісно-професійного саморозвитку педагога.

 36. Взаєморозуміння та міжособистісне розуміння в педагогічній взаємодії.

 37. Психологія конфлікту в педагогічній системі.

 38. Ціннісні орієнтири виховання у вищій школі.7. ПРОГРАМОВАНІ ЗАВДАННЯ

ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ ІЗ ДИСЦИПЛІНИ

«ПЕДАГОГІЧНА ПСИХОЛОГІЯ»

 1. Сутність та логіку освітніх систем розглядають з різних точок зору. Які феномени вважають системотвірними структури освітньої системи?
 1. Автоматизована дія, яка сформована в процесі повторення та є складовою більш складних дій та діяльностей як засію їх виконання, у педагогічній психології розуміється як:

- навичка,

- операція,

- вміння,

- здібність,

- здатність.


 1. Наближений до норми рівень відхилень у поведінці дитини, який потребує відповідної уваги та спеціальних зусиль педагога для його подолання називається:

 • девіація,

 • патологія психіки,

 • акцентуація,

 • важковиховуваність

 • педагогічна занедбаність.
 1. Тип навчання, в межах якого відбувається ретрансляція знань, їх заучування та формальне і дослівне відтворення називається:

 • проектний,

 • проблемно-дослідницький,

 • модульно-рейтинговий,

 • інформаційно-повідомляючий,

 • пояснювально-ілюстративний.
 1. Вид роботи практичного психолога освіти, метою здійснення якої є прилучення педагогічного колективу, учнів та батьків до психологічних знань називається:

 • психологічна просвіта,

 • психологічне консультування,

 • психокорекція,

 • психологічне навчання.
 1. Особлива навчальна діяльність учня, що має власну структуру, специфікою якої є те, що її основні компоненти (мотиви, завдання, способи дії та контролю добираються учнем самостійно) називається:

 • самоосвітою,

 • самовихованням,

 • саморозвитком,

 • самовдосконаленням,

 • самостійною роботою.

Правильні відповіді на всі запитання можна знайти в навчальних посібниках № 3, 21 у списку літератури до даної програми.8. ОРІЄНТОВНІ ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ЗАПИТАННЯ
1. Еволюція предмету педагогічної психології.

2. Основні завдання сучасної педагогічної психології.

3. Система категорій педагогічної психології.

4. Педагогічна психології в системі наукового знання.

5. Класифікація методів педагогічної психології.

6. Застосування організаційних методів у психолого-педагогічному дослідженні.

7. Праксометричні методи педагогічної психології.

8. Синтетичний метод в педагогічній психології як провідний метод дослідження.

9. Розкрийте сутність категорій навчання та виховання.

10. Психологічні моделі основних типів навчання.

11. Порівняльна характеристика традиційного та новаційного навчання через характеристику основних компонентів їхніх психологічних моделей.

12. Класифікація теорій сучасного навчання.

13.Принципи організації сугестопедичного навчання.

14.Умови та межі застосування знаково-контекстного навчання у вищій школі.

15.Специфіка кредитно-модульного навчання у вітчизняних соціо-культурних умовах.

16.Поняття, механізми та закони научіння.

17. Учіння як пізнавальна діяльність. Класифікація видів навчальної діяльності.

18.Порявняльна характеристика понять «учіння» та «цілеспрямована навчальна діяльність».

19.Зарубіжні психологічні теорії учіння.

20.Розвиток мотивів учіння в процесі шкільного навчання.

21.Поняття та критерії типології орієнтовно основи дій. Зв’язок типу орієнтовної основи дії та ефективності навчання.

22.Поняття про навчальний прийом. Етапи формування навчальних прийомів.

23.Основні психолого-педагогічні ознаки сучасного знання. Умови ефективного засвоєння інформації.

24.Вікова динаміка становлення окремих компонентів навчальної діяльності за умов цілеспрямованого розвитку.

25. Поняття, етапи та основні технології формування навички.

26. Поняття педагогічної технології.

27.Психологічні принципи та методичні прийоми ефективного формування цілісної системи навчальної діяльності учня.

28. Структура, вікові особливості та типи навчальності. Психологічні умови навчання дітей з різними здібностями до навчання.

29. Психолого-педагогічні причини неуспішності навчання. Діагностично-корекційні прийоми роботи з учнями.

30.Динаміка цілей та способів діяльності учня на різних рівнях становлення самоосвітньої діяльності.

31.Джерела та напрямки психолого-педагогічної активності дорослих в контексті самоосвітньої діяльності школяра.

32.Психологічний сенс та основний психологічний об’єкт виховання.

33.Методологічні та методичні принципи сучасного виховання.

34.Стадії морального розвитку людини та рівні її моральної вихованості.

35.Психолого-пеагогічна проблематика виховання характеру дитини.

36.Відповідальність як особистісний механізм індивідуальної свободи людини.

37.Формування самостійності людини. Методика чотирьох зон.

38.Поняття класичного вольового акту. Психолого-педагогічна програма розвитку волі вихованця.

39. Поняття самовиховання. Психологічна характеристика основних груп методів самовиховання.

40.Основні психологічні чинники сімейного виховання.

41. Зв’язок акцентуацій характеру, важковиховуваності та сімейного виховання.

42.Поняття шкільної дезадаптації.

43.Педагогічні діяльність як спілкування та взаємодія.

44. Міжособистісна взаємодія у педагогічному спілкуванні.

45.Психологія конфліктів у роботі педагога.

46. Психологічні аспекти управлінської діяльності та функціональний склад управління в педагогічних системах.

47.Психологія цілепокладання в навчальному процесі.

48. Педагогічна ситуація та психологія прийняття педагогічного рішення.

49.Психологія педагогічних задач.

50.Психологія професійного саморозвитку педагога.

51.Інтелектуальна складова діяльності педагога.

52.Структура особистості педагога.

53. Професійно-педагогічна спрямованість як інтегративна властивість особистості педагога.

54.Психологія саморегуляції у процесі педагогічної діяльності.

55. Теорія педагогічної майстерності (І.Зязюн).

56. Завдання та основні напрями діяльності психолога в системі освіти.

57. Види робіт практичного психолога освіти.

58.Психологічний зміст актуального напрямку діяльності психолог в системі освіти. Психолого-діагностичний інструментарій готовності дитини до шкільного навчання.

59.Функції профорієнтаційної діяльності та профконсультативних заходів психолога освіти.

60.Соціокультурні функції та потенціал сучасної вітчизняної системи освіти.9. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Алексюк А., Власова О. Формування соціально-професійних якостей майбутнього спеціаліста за умов модульної організації навчання. – М., 1992.

 2. Ананьев Б. Избранные психологичесие произведения: В 2-х т. – М., 1984.

 3. Власова О. Педагогічна психологія. – К., 2005.

 4. Возрастная и педагогическая психология / Под ред. М. В.ГАмезо, М. В. Матюхиной, Т. С. Михальчик. – М,, 1984.

 5. Выготский Л. Мышление и речь / Собр. соч.: В 6 т. – М., 1982.

 6. Выготский Л. Диагностика развития и педологическая клиника трудного детства / Собр. соч. : В 6 т. – Т. 4. – М., 1983.

 7. Гиппенрейтер Ю. Воспитывать ребёнка. Как? – М., 1999.

 8. Гончарук П. Психологія навчання. – К., 1985.

 9. Григорян С. Проблема мотивации учения школьников в советской психологии. – М., 1985.

 10. Давыдов В. Виды общения в обучении. – М., 1972.

 11. Запорожец А. Психическое развитие ребёнка / Избр. психол. тр. – М., 1996.

 12. Ильясов И. Структура процесса учения. – М., 1986.

 13. Кащекно В. Педагогическая коррекция. – М., 1992.

 14. Крутецкий В. Педагогическая психология. – М., 1972.

 15. Кулагина И. Возрастная психология. – М., 1997.

 16. Лингарт И. Структура процеса учения. – М., 1970.

 17. Машбиц Е. Психологические основы управления учебной деятельностью. – К., 1987.

 18. Мид М. Культура и мир детства. – М., 1988.

 19. Мухина В. Детская психология. – М., 1997.

 20. Пиаже Ж. Избранные психологические труды . – М., 1970

 21. Траверсе Т. Психологія викладацької роботи. – К., 2009.

 22. Хрестоматия по возрастной и педагогической психологии / Под ред. И.Ильясова, В.Ляудис. – М., 1981.

 23. Эриксон Э. Детство и общество – М., 1995.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка