Програма з дисципліни біологічна та біоорганічна хімія для студентів медичного факультетуСторінка1/11
Дата конвертації18.04.2016
Розмір1.37 Mb.
#11908
ТипПрограма
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

“Затверджую”

Перший проректор з науково-педагогічної роботи

Проф. Гжегоцький М.Р.


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


З ДИСЦИПЛІНИ БІОЛОГІЧНА ТА БІООРГАНІЧНА ХІМІЯ

Для студентів медичного факультету

Спеціальності 7.110.201-

“Лікувальна справа”

“Педіатрія”

“Медико-профілактична справа”
(розроблена на підставі навчальної програми 2005.р)

атверджено Затверджено

На методичній нараді кафедри На профільній методичній комісії

31 серпня 2012 року 31 серпня 2012 року

Протокол №1 від 31.08.2012 Протокол № 3 від 31.08.2012

завідувач кафедри голова

___________проф. Скляров О.Я. _____________проф. Музиченко В.П.

Львів 2012


1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програма з біологічної та біоорганічної хімії для вищих медичних закладів освіти України ІІІ-IV рівнів акредитації складена для спеціальностей “Лікувальна справа” 7.110101, “Педіатрія” 7.110104, “Медико-профілактична справа” 7.110105 напряму підготовки 1101 “Медицина” у відповідності з освітньо-кваліфікаційними характеристиками (ОКХ) і освітньо-професійними програмами (ОПП) підготовки фахівців, затвердженими наказом МОН України від 16.04.03 № 239, новим експериментальним навчальним планом, розробленим на засадах Європейської кредитно-транферної системи (ECTS) і затвердженим наказом МОЗ України від 31.01.2005, № 52. Термін навчання за цими спеціальностями здійснюється протягом 6 років, а базова медична підготовка – протягом 5 років, кінцеві цілі з дисципліни однакові й тому складена єдина програма з біологічної та біоорганічної хімії для зазначених спеціальностей. Вивчення біоорганічної хімії здійснюється протягом І або ІІ семестрів 1-го року навчання, вивчення біологічної хімії здійснюється протягом ІІІ-IV семестрів 2-го року навчання.

Програма структурована на модулі, змістові модулі та теми відповідно до вимог “Рекомендацій щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін” (наказ МОЗ України від 12.10.2004 р. № 492).

Біологічна та біоорганічна хімія як навчальна дисципліна:

а) базується на вивченні студентами медичної біології, біофізики, медичної хімії (біонеорганічної, фізичної та колоїдної хімії), морфологічних дисциплін й інтегрується з цими дисциплінами;

б) закладає основи вивчення студентами молекулярної біології, генетики, фізіології, патології, загальної та молекулярної фармакології, токсикології та пропедевтики клінічних дисциплін, що передбачає інтеграцію викладання з цими дисциплінами та формування умінь застосовувати знання з біологічної та біоорганічної хімії, насамперед біохімічних процесів, які мають місце в організмі здорової та хворої людини, в процесі подальшого навчання і професійній діяльності;

в) закладає основи клінічної діагностики найпоширеніших захворювань, моніторингу перебігу захворювання, контролю за ефективністю застосування лікарських засобів та заходів, спрямованих на попередження виникнення та розвитку патологічних процесів;

г) подальше вдосконалення умінь використовувати теоретичні та практичні навики з патобіохімії, доцільно на більш високому науковому і методичному рівні здійснювати в окремому навчальному курсі – “Клінічна біохімія”, який бажано викладати на 5-6 курсах, тобто після завершення вивчення основних клінічних дисциплін терапевтичного та хірургічного циклів.

Організація навчального процесу здійснюється за кредитно-модульною системою відповідно до вимог Болонського процесу.

Програма дисципліни структурована на модулі, до складу яких входять блоки змістових модулів. Обсяг навчального навантаження студентів описаний у кредитах ECTS – залікових кредитах, які зараховуються студентам при успішному засвоєнні ними відповідного модулю (залікового кредиту).


Модуль 2. Загальні закономірності метаболізму

Змістові модулі:

5. Вступ у біохімію. Біохімічні компоненти клітин.

6. Ферменти та коферменти. Регуляція метаболізму.

7. Основні закономірності обміну речовин. Цикл трикарбонових кислот.

8. Молекулярні основи біоенергетики.
Модуль 3. Метаболізм вуглеводів, ліпідів, амінокислот та його регуляція.

Змістові модулі:

9. Метаболізм вуглеводів та його регуляція.

10. Метаболізм ліпідів та його регуляція.

11. Метаболізм амінокислот. Ензимопатії амінокислотного обміну.
Модуль 4. Молекулярна біологія. Біохімія міжклітинних комунікацій.

Змістові модулі:

12. Основи молекулярної біології.

13. Основи молекулярної генетики.

14. Молекулярні механізми дії гормонів на клітини-мішені.

15. Біохімія гормональної регуляції.

16. Біохімія м’язової тканини і механізм її скорочення.
Модуль 5. Біохімія тканин та фізіологічних функцій.

Змістові модулі:

17. Біохімія харчування людини. Вітаміни як компоненти харчування.

18. Біохімія та патобіохімія крові.

19. Функціональна та клінічна біохімія органів і тканин.

Кредитно-модульна система організації навчального процесу спонукає студентів систематично вчитися протягом навчального року.

Видами навчальної діяльності згідно з навчальним планом є: а) лекції, б) практичні заняття, в) самостійна робота студентів (СРС), індивідуальна самостійна робота студентів.

Теми лекційного курсу розкривають проблемні питання відповідних розділів біологічної та біоорганічної хімії.

Практичні заняття за методикою їх організацій є лабораторними, бо передбачають:


  1. лабораторні дослідження по виявленню певних класів біоорганічних сполук за властивостями їх функціональних груп;

  2. проведення якісних реакцій та оцінку показників при лабораторному досліджені розчинів;

  3. дослідження фунцій органів і тканин, та організму в цілому в експериментах на тваринах, ізольованих органах, клітинах, а також на моделях або на підставі дослідів записаних у відеофільмах, кінофільмах, поданих у комп’ютерних програмах та інших навчальних технологіях;

  4. дослідження клініко-біохімічних показників проміжних інтермедіатів та кінцевих продуктів обміну в основних рідинах організму в нормі та за розвитку патологічних процесів;

  5. вирішення ситуаційних задач (оцінка клініко-біохімічних показників, що характеризують функції та параметри гомеостазу, а також встановлення механізмів регуляції метаболічних процесів, тощо), що мають експериментальне або клініко-біохімічне спрямування.

Рекомендується студентам на практичних заняттях коротко записувати протоколи проведених досліджень, де зазначати мету дослідження, хід роботи або назву методу, результати дослідження та висновки.

Кафедри біохімії мають право вносити зміни до навчальної програми залежно від організаційних і технічних можливостей, напрямків наукових досліджень, але мають виконати в цілому обсяг вимог з дисципліни згідно з кінцевими цілями ОКХ і ОПП за фахом підготовки та навчальним планом.

Засвоєння теми контролюється на практичних заняттях у відповідності з конкретними цілями. Рекомендується застосувати такі засоби діагностики рівня підготовки студентів: комп’ютерні тести, розв’язування ситуаційних задач, проведення лабораторних досліджень і трактування та оцінка їх результатів, контроль практичних навичок.

Підсумковий контроль засвоєння модулів здійснюється по їх завершенню. Оцінка успішності студента з дисципліни є рейтинговою і виставляється за багатобальною шкалою як середня арифметична оцінка засвоєння відповідних модулів і має визначення за системою ECTS та за традиційною шкалою, прийнятою в Україні.

Для тих студентів, які хочуть покращити успішність з дисципліни за шкалою ECTS, підсумковий контроль засвоєння модуля здійснюється додатково за графіком у навчальному закладі під час зимових канікул або в останні 2 тижні навчального року.
Опис навчального плану з дисципліни “Біологічна та біооргінічна хімія”

для студентів медичних факультетів


Структура навчальної дисципліни

Кількість годин, з них

Рік навчання

Види контролю

Всього

Аудиторних

СРС

Лек

цій


Практичних занять
210

40

120

50

2
Кредити ECTS

7,0
Модуль 2:

Змістових модулів –4

43год/1,5

кредити ECTS

6

27

10


2

Поточний та підсумковий (стандартизований)

Модуль 3:

Змістових модулів - 3

60год/2,0

кредити ECTS

12

33

15


2

Поточний та підсумковий (стандартизований)

Модуль 4:

Змістових модулів - 4

45год/1,5

кредити ECTS

8

27

10


2

Поточний та підсумковий (стандартизований)

Модуль 5:

Змістових модулів - 3

62год/2,0

кредити ECTS

14

33

15


2

Поточний та підсумковий (стандартизований)

В тому числі, підсумковий контроль засво єння 4 модулів

29год/1,0

кредити ECTS

-

14

15Тижневе навантаження

6,75 год / 0,23 кредити ECTS

Каталог: files -> kafedry -> biohim -> navorg
kafedry -> Робоча програма з навчальної дисципліни ортопедична стоматологія для студентів III курсу вищих медичних навчальних закладів
kafedry -> Методичні вказівки до практичних занять для студентів медичного, стоматологічного, фармацевтичного факультетів
kafedry -> Методичні рекомендації з курсу «Історія української культури»
kafedry -> Міністерство охорони здоров’я україни львівський національний медичний університет імені данила галицького «затверджую»
kafedry -> Програма навчальної дисципліни «медичне правознавство» для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації
navorg -> Методичні вказівки та контрольні завдання з біологічної хімії для студентів фармацевтичного факультету заочна форма навчання
biohim -> З клінічної біохімії (для студентів фармацевтичного факультету 4 курсу спеціальності «Клінічна фармація»)
biohim -> Крок Стоматологія 2013 рік 0 Біохімі я1


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка