Програма вступного випробування з фахових дисциплін при вступі на навчання для здобуттяСторінка1/3
Дата конвертації24.04.2016
Розмір0.49 Mb.
#15741
ТипПрограма
  1   2   3
Центральна спілка споживчих товариств України

Львівська комерційна академія

„ЗАТВЕРДЖУЮ”

Голова приймальної комісії,

ректор Львівської комерційної академії

професор ______________ Копич І. М.

„ ” 2013 р.

ПРОГРАМА
ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ З ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН

ПРИ ВСТУПІ НА НАВЧАННЯ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ

ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ СПЕЦІАЛІСТА

ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 7.03050801ФІНАНСИ І КРЕДИТ
Львів 2013
ПРОГРАМА

вступних випробувань з фахових дисциплін

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста

за спеціальністю «Фінанси і кредит»
Мета програми вступних випробувань для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» спеціальності «Фінанси і кредит» – виявити рівень засвоєння знань та вмінь, визначених галузевими стандартами вищої освіти для бакалаврів, що навчалися за напрямом підготовки «Фінанси і кредит».

Характеристика змісту програми. Програма вступних випробувань побудована за синтетичним міжпредметним принципом і охоплює питання, що в рамках Освітньо-професійної програми підготовки бакалавра визначають наявність у випускника здібностей виконувати функції, визначені Освітньо-кваліфікаційною характеристикою бакалавра: аналітичну, нормопроектну, організаційну, обліково-статистичну, контрольну, а також умінь аналізувати наукову інформацію, розробляти рекомендації щодо впровадження результатів досліджень, нормативні документи, тощо.

Програма вступних випробувань охоплює тестові завдання з нормативних фахових дисциплін «Фінанси підприємств», «Фінансовий аналіз», «Фінансовий ринок», «Податкова система».Зміст тем дисциплін
ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ
Тема 1. Основи організації фінансів підприємств

Поняття і сутність фінансів підприємств. Функції фінансів як внутрішня властивість і форма прояву їх сутності. Фінанси підприємств в умовах формування ринкової економіки.

Сфери фінансових відносин підприємств. Фінансові відносини між підрозділами підприємств, між господарюючими суб'єктами, з державою, з банками, страховими компаніями.

Грошові доходи, фінансові ресурси підприємств. Методи і способи формування фінансових ресурсів. Джерела формування фінансових ресурсів. Внутрішні і зовнішні джерела. Власні, позичені і залучені кошти. Державне регулювання формування фінансових; ресурсів підприємств та ефективності їх використання.

Основи організації фінансів підприємств: саморегулювання, самоокупність, самофінансування.

Особливості організації фінансів залежно від форми власності, галузі економіки, організації бізнесу, сфери діяльності.

Фінансова діяльність підприємства. Зміст, задачі і організація фінансової роботи на підприємствах.
Тема 2. Організація грошових розрахунків підприємств

Сутність і значення грошових розрахунків у діяльності підприємств. Принципи організації розрахунків.

Порядок відкриття підприємствами поточного, валютного, кредитного, депозитного та інших рахунків у банку.

Використання коштів з поточного рахунку.

Форми безготівкових розрахунків. Розрахунки платіжними дорученнями, платіжними вимогами-дорученнями, акредитивами, чеками, векселями, платіжними вимогами.

Розрахунки при наданні факторингових послуг підприємствам. Вимоги до їх проведення і сфера використання.

Готівково-грошові розрахунки на підприємствах і сфера їхнього застосування. Організація грошово-готівкових розрахунків.

Розрахунково-платіжна дисципліна, її зміст і значення для забезпечення господарської діяльності. Порядок пред'явлення претензій по розрахунках. Економічні і фінансові санкції в системі грошових розрахунків і платежів.


Тема 3. Грошові надходження підприємств

Економічна характеристика, склад і класифікація грошових надходжень підприємств.

Дохід (виторг) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг). Чинники впливу на величину доходу. Особливості формування доходу від реалізації на підприємствах окремих галузей економіки.

Формування доходу від реалізації продукції в часі. Визначення моменту реалізації.

Формування та розподіл валового і чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).

Грошові надходження від іншої реалізації: основних засобів, нематеріальних активів, матеріалів, інші надходження.

Надходження від фінансових інвестицій: дивіденди від володіння корпоративними правами, від державних цінних паперів. Проценти, що їх нараховано підприємствам на депозитних рахунках.

Надходження коштів від здачі в оренду основних засобів, від застосованих фінансових санкцій.

Бюджетні дотації, субвенції. Отримання фінансової допомоги. Страхові відшкодування.
Тема 4. Формування і розподіл прибутку підприємств

Економічний зміст прибутку. Прибуток як результат фінансо­во-господарської діяльності підприємства. Механізм формування прибутку підприємства. Соціально-економічна роль прибутку під­приємства.

Прибуток від реалізації продукції. Чинники впливу на форму­вання прибутку. Собівартість продукції та її вплив на прибуток.

Установлення цін на продукцію, їх вплив на формування прибутку. Рентабельність продукції.

Прибуток від операційної діяльності, порядок його формування і використання. Прибуток від звичайної діяльності підприємства. Формування чистого прибутку підприємств і його використання.

Розподіл прибутку між державою та господарюючими суб'єктами, його зміст і економічне значення. Нерозподілений прибуток і його використання.

Рентабельність підприємства: суть, показники, методика визначення.
Тема 5. Оподаткування підприємств

Система оподаткування підприємств, її функції і призначення. Види податків, що сплачують підприємства, джерела їх сплати. Механізм і напрямки впливу оподаткування на фінансово-господарську діяльність підприємств.

Непрямі податки і особливості їхнього впливу на фінансово-господарську діяльність господарюючих суб'єктів.

Акцизний податок. Об'єкти оподаткування. Ставки акцизного податку. Порядок його обчислення.

Податок на додану вартість. Платники податку. Об'єкти оподаткування і визначення оподаткованого обороту. Пільги по податку. Порядок відшкодування сум податку на додану вартість, сплачених підприємством за матеріальні ресурси (роботи, послуги), основні засоби.

Прямі податки. Податок на прибуток підприємств. Порядок визначення оподаткованого прибутку. Вплив оподаткування прибутку на фінансово-господарську та інвестиційну діяльність підприємства.

Податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки. Плата за землю. Збір за першу реєстрацію транспортного засобу.

Місцеві податки і збори, які сплачують підприємства.

Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування і його вплив на фінансово-господарську діяльність.

Особливості оподаткування суб'єктів господарювання в окре­мих сферах діяльності: комерційних банках, страхових компаніях.


Тема 6. Фінансове забезпечення відтворення основних засобів підприємств

Склад і структура основних засобів (основних фондів) підприємств. Показники стану і ефективності використання основних виробничих засобів. Відтворення основних засобів. Знос і амортиза­ція основних засобів. Методи розрахунку амортизаційних відрахувань.

Сутність і склад капітальних вкладень. Джерела фінансування капітальних вкладень. Власні фінансові ресурси підприємств: амортизаційні відрахування, чистий прибуток, інші ресурси.

Залучення коштів від інших господарюючих суб'єктів: продаж акцій, пайові внески.

Кредитування відтворення основних засобів.

Державне фінансування капітальних вкладень.

Ремонт основних засобів і його фінансове забезпечення.
Тема 7. Оборотні кошти

Сутність оборотних коштів та їх організація. Склад і розміщення оборотних коштів.

Необхідність і методи визначення потреби в оборотних коштах. Метод прямого розрахунку і сфера його застосування. Поняття норм і нормативів оборотних коштів, їх розрахунок. Інші методи обчислення потреби в оборотних коштах і їх використання.

Джерела формування оборотних коштів. Власні оборотні кошти. Позичені і залучені оборотні кошти.

Показники стану оборотних коштів. Наявність власних оборотних коштів, її визначення, причини виникнення їх недостатності та джерела поповнення.

Показники ефективності використання оборотних коштів. Оборотність оборотних коштів і шляхи її прискорення. Коефіцієнти, що характеризують використання оборотних коштів.


Тема 8. Кредитування підприємств

Індивідуальний кругообіг коштів підприємства, необхідність збалансування матеріальних і фінансових ресурсів — основа залучення кредитів.

Форми кредитів, які використовуються в господарській діяльності підприємств. Банківський, комерційний, лізинговий, іпотечний, бланковий, консорціумний кредити. Види банківських кредитів: за строками користування; за забезпеченням; за ступенем ризику; за методами надання; за строком погашення. Принципи кредитування.

Визначення потреби підприємства в кредитах. Кредитний договір: сутність і порядок укладання. Відповідальність сторін за порушення умов кредитного договору.

Оцінка кредитоспроможності підприємства. Способи отримання кредиту.

Порядок погашення кредиту. Позичковий процент, фактори, що на нього впливають, джерела сплати.

Товарний кредит, умови його отримання підприємствами та порядок погашення.
Тема 9. Оцінювання фінансового стану підприємства

Оцінка фінансового стану підприємства, її необхідність і значення. Показники фінансового стану підприємства. Інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану підприємства. Показники фінансової звітності, які використовуються для оцінки фінансового стану.

Оцінка рентабельності підприємства. Рентабельність обороту (продажу), рентабельність активів, рентабельність капіталу.

Сутність ліквідності підприємства. Показники ліквідності і методика їх визначення. Оцінка показників ліквідності. Фактори, що впливають на стан ліквідності.

Сутність платоспроможності. Фактори, що впливають на платоспроможність підприємств. Методика їх визначення. Оцінка показників платоспроможності.

Фінансова стійкість підприємства, її сутність. Система показників фінансової стійкості підприємства, методика її розрахунку і оцінки.

Комплексна оцінка фінансового стану підприємства.
Тема 10. Фінансове планування на підприємствах

Зміст і завдання фінансового планування. Фінансова стратегія підприємств. Фінансове планування як процес визначення потреби підприємства у фінансових ресурсах.

Принципи фінансового планування. Наукова обґрунтованість плану. Комплексність планування. Системність. Соціальна орієнтованість. Оптимальність. Визначення провідних ланок і напрямів. Взаємозв'язок поточних і перспективних планів.

Методи фінансового планування. Балансовий метод. Програм­но-цільовий метод. Нормативний метод. Метод коефіцієнтів. Метод економ і ко-математичного моделювання. Метод експертних оцінок.

Інформаційна база складання фінансового плану. Аналіз фінансових показників звітного періоду. Показники виробничо-господарської діяльності планового періоду як вихідна база для фінансового планування.

Фінансовий план як складова частина бізнес-плану. Зміст та структура річного фінансового плану підприємства (бюджету підприємства).

Розрахунок показників дохідної і витратної частини фінансового плану. Виконання фінансового плану.

Зміст оперативного фінансового плану. Грошові надходження і здійснення платежів. Часові інтервали планового періоду для складання балансу грошових потоків.


Тема 11. Фінансова санація підприємства

Фінансова криза на підприємстві та фактори, що її зумовлюють. Фінансова санація підприємства, її економічна суть та порядок проведення. Санаційний аудит. Розробка та узгодження плану фінансової санації. Банкрутство підприємства, причини та наслідки.

Внутрішньогосподарський механізм фінансової стабілізації.

Мобілізація внутрішніх фінансових джерел санації. Державна фінансова підтримка санації підприємства.

Санація шляхом реорганізації (реструктуризації). Приватизаційні аспекти санації суб'єктів господарювання.

Реалізація плану фінансової санації підприємства як завершальний етап санаційного процесу.ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ

Тема 1. Значення і теоретичні засади фінансового аналізу

Мета і завдання аналітичних досліджень. Предмет та об’єкти фінансового аналізу. Взаємозв’язок фінансового і управлінського аналізу.

Види фінансового аналізу. Зовнішній і внутрішній фінансовий аналіз. Класифікація фінансового аналізу за часовою і просторовою ознаками.

Системи фінансового аналізу.

Основні функції та завдання аналітичних досліджень. Принципи фінансового аналізу.
Тема 2. Інформаційне забезпечення фінансового аналізу

Суть інформаційного забезпечення фінансового аналізу. Вимоги до аналітичної інформації. Фінансова звітність як основа аналітичних досліджень. Форми фінансової звітності, їх структура та призначення.

Зовнішня інформація, її види, склад та зміст.

Організація фінансового аналізу та її складові.


Тема 3. Аналіз майна підприємства

Суть, склад та структура майна підприємства. Класифікація активів підприємства. Методика аналізу майна підприємства. Аналіз складу, структури і динаміки необоротних та оборотних активів. Виявлення причин зміни обсягу і структури майна підприємства та оцінка впливу змін на фінансовий стан.

Характеристика економічного потенціалу підприємства. Суть виробничих активів та розрахунок системи коефіцієнтів, що їх характеризують.

Тема 4. Аналіз оборотних активів

Суть та склад оборотних активів. Класифікація оборотних активів за різними ознаками. Методика аналізу оборотних активів. Власний оборотний капітал: методика розрахунку та оцінки.

Система показників для оцінки ефективності використання оборотних активів підприємства.
Тема 5. Аналіз джерел формування капіталу підприємства

Суть капіталу та необхідність його формування. Принципи формування капіталу підприємства. Класифікація видів капіталу. Основні напрямки аналізу капіталу підприємства. Фінансова структура авансованого капіталу. Фактори, що впливають на співвідношення власних і залучених коштів.

Методика аналізу ефективності використання капіталу підприємства. Ефект фінансового важеля. Виробничий, фінансовий та виробничо-фінансовий ліверидж.
Тема 6. Аналіз грошових потоків

Поняття грошового потоку та його значення для забезпечення діяльності підприємства. Грошові кошти та їх еквіваленти. Класифікація грошових потоків. Мета та основні завдання аналізу грошових потоків. Характеристика звіту про рух грошових коштів. Система показників для характеристики грошових коштів підприємства.


Тема 7. Аналіз ліквідності і платоспроможності підприємства

Показники ліквідності і платоспроможності та їх значення для оцінки фінансового стану підприємства. Поняття ліквідності та напрями її дослідження. Коефіцієнти ліквідності та методика їх розрахунку. Критерії оцінки платоспроможності за значеннями коефіцієнтів ліквідності.

Оцінка платоспроможності на основі платіжного балансу (календаря).
Тема 8. Аналіз фінансової стійкості підприємств

Поняття фінансової стійкості підприємства. Система факторів, що формують фінансову стійкість підприємства. Показники фінансової стійкості балансу та методика їх розрахунку.

Визначення та оцінка запасу фінансової стійкості підприємства. Напрями та шляхи зміцнення фінансової стійкості підприємства.
Тема 9. Аналіз кредитоспроможності підприємств

Оцінка кредитоспроможності та необхідність її оцінювання. Кількісні та якісні критерії кредитоспроможності.

Методика аналізу кредитоспроможності підприємства. Умови, що забезпечують кредитоспроможність. Складання балансу ліквідності. Розрахунок та оцінка показників кредитоспроможності.

Аналіз ефективності кредитних відносин підприємства з комерційними банками. Причини низької кредитоспроможності.Тема 10. Аналіз ділової активності підприємств

Суть ділової активності та необхідність її оцінювання. Формування зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства.

Показники ділової активності та методика їх розрахунку.

Оцінка стійкості економічного зростання підприємства.

Оцінка ефективності використання власного і позичкового капіталу.: прибутковості власного капіталу, позиченого капіталу та інвестованого капіталу.

Тема 11. Аналіз прибутковості та рентабельності підприємств

Завдання та значення аналізу фінансових результатів діяльності підприємства. Інформаційна база аналізу фінансових результатів.

Аналіз доходів підприємства, їх складу та джерел формування.

Аналіз витрат підприємства.

Аналіз валового, операційного та чистого видів прибутку. Факторний аналіз прибутковості. Аналіз резервів зростання прибутку.

Аналіз розподілу прибутку. Напрями використання чистого прибутку.

Аналіз рентабельності.

Тема 12. Аналіз інвестиційної активності підприємств

Інвестиції, їх класифікація, види, взаємозв’язок. Аналітичний метод розрахунку рентабельності інвестицій.

Поняття інвестиційного проекту та етапи його здійснення. Методика здійснення аналізу інвестиційної чутливості проекту. Ранжирування конкуруючих інвестиційних проектів. Оптимізація розподілу інвестицій по декількох проектах. Оцінка інвестицій в інноваційну діяльність підприємства.

Аналіз інвестицій в облігації і акції.Тема 13. Комплексне оцінювання фінансового стану підприємств

Значення та необхідність комплексної оцінки фінансового стану підприємства.

Методи узагальнюючої оцінки фінансового стану підприємства. Методика комплексної оцінки ефективності господарської діяльності.

Організація проведення комплексного фінансового аналізу на підприємстві та вимоги до її проведення.

Методи рейтингової оцінки фінансового стану підприємств.
ФІНАНСОВИЙ РИНОК

Тема 1. Фінансовий ринок: сутність, функції та роль в економіці

Предмет дисципліни „Фінансовий ринок”.

Передумови виникнення фінансового ринку. Рух фінансових потоків в економіці. Умови передачі фінансових ресурсів у користування. Завдання фінансового ринку в економіці країни. Місце і значення фінансового ринку в системі ринкових відносин.

Функції фінансового ринку та їх зміст. Забезпечення фінансування економічного розвитку. Фінансування дефіциту державного бюджету. Забезпечення ефективного переливу капіталу. Визначення ринкової ціни фінансових активів. Створення умов для перепродажу й викупу фінансових активів. Необхідність активізації ролі фінансового ринку у функціонуванні економіки.

Сегментація фінансового ринку. Критерії поділу фінансового ринку на окремі сегменти. Особливості функціонування складових фінансового ринку.

Суб’єкти фінансового ринку, їх роль та функції. Особливості функціонування домашніх господарств, суб’єктів господарювання та державних органів на фінансовому ринку. Основні засади діяльності професійних і непрофесійних, основних і допоміжних, внутрішніх і зовнішніх учасників фінансового ринку, емітентів, індивідуальних й інституційних інвесторів, фінансових посередників, інститутів інфраструктури ринку.

Функції держави на фінансовому ринку. Форми позичання державою вільних фінансових ресурсів на ринку. Діяльність держави як інвестора на фінансовому ринку. Особливості реалізації грошово-кредитної та інвестиційної політики на фінансовому ринку. Необхідність регулювання фінансового ринку державою. Цілі та напрями державного регулювання фінансового ринку.

Сучасний стан розвитку фінансового ринку в Україні. Основні проблеми розвитку національного фінансового ринку: невеликі розміри, недостатні ліквідність та стабільність, низька конкуренція, високий ризик операцій, недостатня ефективність. Шляхи подолання проблем розвитку фінансового ринку.


Тема 2. Фінансові активи, їх суть, види та властивості

Визначення фінансових активів як інструментів фінансового ринку. Значення фінансових активів як інструментів фінансового ринку. Фінансові активи як інструменти нагромадження та перерозподілу грошових ресурсів. Використання фінансових активів як об’єктів короткострокового та довгострокового інвестування. Реалізація фінансовими активами функцій засобу платежу та засобу гарантування зобов’язань.

Фінансові активи як носії фіктивного капіталу. Суть фіктивного капіталу та його форми. Чинники розвитку фіктивного капіталу у сучасних умовах.

Поділ фінансових активів на види за характером зобов’язань, за роллю на ринку, за механізмом нарахування доходу, за обсягами емісії, за терміном обігу, за зовнішнім виглядом та формою випуску тощо.

Інвестиційні властивості фінансових активів. Характеристика терміну обігу, ліквідності, дохідності, надійності, подільності, конвертованості та ціни фінансових активів. Види фінансових активів залежно від цих характеристик. Використання оцінки інвестиційних властивостей фінансових активів при виборі інвестиційних рішень.

Цінні папери як основні інструменти фінансового ринку. Функції цінних паперів. Види та групи цінних паперів. Склад, особливості випуску та використання пайових, боргових, іпотечних, похідних, приватизаційних та товарозпорядчих цінних паперів. Емісійні та неемісійні цінні папери.

Сутність емісії цінних паперів та порядок її проведення. Публічне та приватне розміщення цінних паперів та відмінності між ними. Підстави для визнання емісії цінних паперів недобросовісною. IPO як механізм розміщення цінних паперів українських емітентів на міжнародних ринках.
Тема 3. Фінансові посередники

Поняття фінансового посередництва. Значення діяльності фінансових посередників для розвитку економіки та функціонування фінансового ринку.

Функції фінансових посередників. Переваги діяльності фінансових посередників на розвинутих ринках. Форми діяльності фінансових посередників.

Механізми акумулювання та переміщення капіталу за участю фінансових посередників. Схеми опосередкованого фінансування господарської діяльності за участю фінансових посередників.

Підходи до класифікації фінансових посередників. Особливості банківсько орієнтованої моделі фінансового посередництва, що склалась в Україні. Характеристика системи фінансового посередництва в Україні.

Діяльність банків як основних агентів фінансового посередництва в Україні. Функції банків. Традиційні й нетрадиційні види банківської діяльності.

Види небанківських фінансових посередників в Україні. Кредитні та інвестиційні небанківські інститути в Україні. Особливості створення та функціонування в Україні кредитних спілок, ломбардів, лізингових та факторингових компаній, інститутів спільного інвестування, недержавних пенсійних фондів, страхових організацій.

Напрями підвищення ефективності фінансового посередництва в Україні.Тема 4. Ризик і ціна капіталу

Сутність процентної ставки, як ціни капіталу. Ціна капіталу як показник дохідності інвестицій. Значення ціни капіталу для інвестора та позичальника коштів.

Взаємозв’язок між початковою та нарощеною сумами коштів на фінансовому ринку. Формула для обрахунку ціни капіталу.

Суть та значення ринкової процентної ставки. Чинники, що впливають на рівень ринкової процентної ставки.

Види процентних ставок, що використовуються на фінансовому ринку. Особливості формування номінальної та реальної процентних ставок. Застосування фіксованих та плаваючих, регульованих, індикативних та вільних процентних ставок на фінансовому ринку. Принципи формування рівнів процентних ставок за фінансовими операціями.

Методи усереднення процентних ставок на фінансовому ринку.

Структура процентних ставок. Економічний зміст без ризикової процентної ставки, інфляційної надбавки, надбавки за ліквідність, надбавки за ризик, надбавки за термін залучення капіталу.

Теоретична ціна фінансових активів. Чинники впливу на теоретичну ціну фінансових активів.

Справедлива ціна простих та привілейованих акцій, її суть та порядок розрахунку. Алгоритм розрахунку справедливої ціни боргових зобов’язань. Принципи порівняння теоретичної ціни фінансових активів з їх ринковою ціною.

Оцінка дохідності акцій за досліджуваний період. Порядок розрахунку та значення показників сукупної дохідності та дивідендної віддачі акції.

Визначення дохідності дисконтних процентних і дисконтних боргових зобов’язань. Поняття купонної, поточної, ефективної, повної дохідності облігації.

Методи визначення дохідності операцій з фінансовими активами на вторинному фінансовому ринку. Використання банківсько-дисконтного, купонно-еквівалентного та ефективного способів для визначення дохідності фінансових операцій.

Поняття портфеля фінансових активів та обрахунок його прибутковості за досліджуваний період.

Ризик як показник невизначеності одержання доходу на фінансовому ринку. Різновиди фінансового ризику: кредитний, процентний, валютний, ризик ліквідності та структури капіталу. Умови виникнення та особливості прояву фінансового ризику.

Показники оцінки ризику вкладення коштів у фінансові активи, їх суть та методика обрахунку.

Стратегії управління ризиком на фінансовому ринку.


Тема 5. Регулювання фінансового ринку

Необхідність та завдання державного регулювання фінансового ринку. Цілі державного регулювання фінансового ринку в Україні.

Органи державного регулювання фінансового ринку в Україні та їх повноваження. Функції Національного банку України, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України, Державного комітету фінансового моніторингу та інших державних органів у регулюванні фінансового ринку.

Форми державного регулювання фінансового ринку. Законодавче регулювання діяльності на фінансовому ринку. Ліцензування професійних учасників фінансового ринку. Нагляд та контроль за діяльністю професійних учасників фінансового ринку. Одержання регулярної інформації про фінансові операції, проведені на ринку. Нормативи здійснення фінансових операцій комерційними банками. Нормативи ліквідності торговців цінними паперами. Обмеження операцій інституційних інвесторів фінансового ринку.

Відповідальність за правопорушення на фінансовому ринку.

Саморегулівні організації професійних учасників фінансового ринку, необхідність їх створення й функціонування. Повноваження саморегулівних організацій фінансових установ щодо регулювання фінансового ринку. Види саморегулівних організацій професійних учасників фінансового ринку в Україні.Тема 6. Ринок капіталів

Суть ринку капіталів. Функції ринку капіталів та їх зміст. Завдання ринку капіталів.

Структура ринку капіталів. Суть ринку облігацій, як складової ринку капіталів. Функції ринку облігацій.

Інструменти ринку облігацій. Економічна характеристика облігацій. Класифікація облігацій за емітентами, за механізмом нарахування доходу, за терміном обігу, за забезпеченням, за цілями випуску.

Облігації державної позики України, їх суть та види. Цілі випуску облігацій внутрішніх та зовнішніх державних позик. Принципи формування доходу за облігаціями державних позик.

Сутність облігацій місцевих позик та їх види. Обсяги випуску облігацій місцевих позик та умови їх обігу на організованому фінансовому ринку.

Облігації підприємств як інструменти залучення позикового капіталу. Цілі випуску облігацій підприємств. Переваги залучення позикового капіталу за допомогою облігацій підприємств в порівнянні з банківським кредитом. Корпоративні облігації, як різновид облігацій підприємств.

Сутність та цілі випуску іпотечних облігацій. Види іпотечних облігацій. Використання іпотечних облігацій в іпотечних операціях банків.

Проблеми функціонування ринку облігацій в Україні.

Сутність та функції ринку пайових цінних паперів як складової ринку капіталів. Значення ринку пайових цінних паперів у фінансуванні економічної діяльності.

Поняття та види пайових цінних паперів. Економічна характеристика акцій та інвестиційних сертифікатів. Капіталізація акціонерного товариства.

Прості та привілейовані акції як інструменти ринку пайових цінних паперів. Інвестиційні властивості акцій. Відмінності в характеристиках простої та привілейованої акції. Види привілейованих акцій. Граничний обсяг емісії привілейованих акцій.

Дивіденд як основний вид доходу на акцію. Чинники впливу на розмір дивіденду на акцію. Умови виплати дивідендів акціонерним товариством.

Сутність інвестиційних сертифікатів, як пайових цінних паперів. Цілі випуску та умови обігу інвестиційних сертифікатів. Особливості емісії інвестиційних сертифікатів. Механізм формування доходу на інвестиційні сертифікати в відкритих, інтервальних та закритих інвестиційних фондах. Процедура викупу інвестиційних сертифікатів. Значення інвестиційних сертифікатів у залученні капіталу для спільного інвестування.


Тема 7. Ринок похідних фінансових інструментів

Поняття похідних фінансових інструментів. Цілі випуску та обігу похідних фінансових інструментів.

Ринок похідних фінансових інструментів як складова фінансового ринку. Функції ринку похідних фінансових інструментів. Складові ринку. Проблеми формування ринку похідних фінансових інструментів в Україні.

Поняття фондових та валютних деривативів. Особливості емісії фондових та валютних деривативів в Україні. Використання деривативів на зовнішніх ринках.

Характеристика опціону як інструмента фінансового ринку. Види опціонів та особливості їх реалізації. Поняття базового активу, серії та класу опціонів. Внутрішня і зовнішня вартість опціону. Позиції учасників опціонної торгівлі. Ризик власника і ви ставника опціону. Переваги опціонної торгівлі.

Сутність ф’ючерсних і форвардних контрактів. Базовий актив за ф’ючерсними контрактами. Види ф’ючерсів. Основні характеристики типового ф’ючерсного контракту. Вимоги щодо стандартизації ф’ючерсних угод. Довга і коротка позиції учасників ф’ючерсної торгівлі. Механізм реалізації ф’ючерсних угод. Відмінності між ф’ючерсними і форвардними контрактами.

Поняття свопу як похідного фінансового інструмента. Цілі укладення свопів. Використання свопів на світовому фінансовому ринку.

Види свопів. Особливості реалізації процентного, валютного, дефолтного свопу, свопу активів та свопу на сукупний дохід. Проблеми використання свопів в Україні.

Хеджування фінансових ризиків за допомогою похідних фінансових інструментів. Характеристика основних операцій хеджування з використання опціонних, ф’ючерсних та форвардних контрактів.
Тема 8. Грошовий ринок і ринок банківських позик

Сутність грошового (монетарного) ринку. Функції грошового ринку та їх зміст.

Об’єкт грошового ринку. Грошові інструменти. Ліквідність як основна ознака інструментів грошового ринку.

Структура грошового ринку та його складові. Характеристика облікового, депозитного, міжбанківського ринків та ринку короткострокових боргових зобов’язань.

Попит на гроші та його складові. Чинники формування попиту на гроші. Джерела грошового капіталу. Пропозиція грошей та грошові агрегати. Ліквідність грошових агрегатів. Чинники впливу на обсяги грошових агрегатів.

Види інструментів грошового ринку. Особливості випуску та використання казначейських векселів. Цілі випуску комерційних векселів. Характеристика простого та переказного векселів. Обіг переказного векселя. Розрахункові чеки як інструменти грошового ринку.

Казначейські зобов’язання як інструменти залучення грошового капіталу. Види казначейських зобов’язань. Механізм виплати доходу за казначейськими зобов’язаннями.

Банківські депозити як інструменти грошового ринку. Види банківських депозитів. Характеристика депозитів до запитання, термінових депозитів, ощадних вкладів населення, ощадних сертифікатів. Емісія та використання депозитних сертифікатів НБУ. Особливості депозитів кредитних спілок.

Сутність та функції ринку банківських позик. Значення ринку банківських позик в економіці країни. Функції ринку банківських позик.

Об’єкт ринку банківських позик. Особливості позикового капіталу. Джерела позикового капіталу.

Сутність та види кредитних операцій банку. Принципи кредитування. Види кредитів, що надаються юридичним, фізичним особам та державним органам. Значення банківського кредитування у розвитку економіки.

Характеристика банківських кредитів за видами позичальників, за резидентністю кредиторів, за строками користування, за забезпеченням, за ступенем ризику, за методами надання, за строками погашення, за об’єктами кредитування. Форми банківського кредиту та їх зміст.

Функції банківського кредиту. Зміст перерозподільної, емісійної та контрольної функцій банківського кредиту.
Тема 9. Валютний ринок

Сутність та значення валютного ринку. Місце та значення валютного ринку в структурі фінансового ринку. Функції валютного ринку.

Сегментація валютного ринку. Характеристика міжнародного та національного валютного ринку, організованого та стихійного, готівкового та безготівкового.

Валюта як інструмент ринку. Вузьке і широке трактування валюти. Курс валюти і фактори, що впливають на його формування. Котирування валюти. Конвертованість валюти та її форми.

Суб’єкти валютного ринку. Наміри учасників валютного ринку. Професійні учасники валютного ринку в Україні. Особливості регулювання валютного ринку законодавством України.

Валютні операції, їх суть та види. Класифікація валютних операцій за економічним змістом, залежно від мети їх здійснення, за терміном платежу.

Конверсійні валютні операції. Ринок операцій СПОТ. Валютний арбітраж. Особливості здійснення простого та складного, часового та просторового, процентного арбітражу з покриттям та без нього.

Ринок термінових валютних операцій. Види термінових валютних операцій та особливості їх здійснення. Законодавче регулювання термінових валютних операцій в Україні.

Проблеми лібералізації валютного ринку в Україні.
Тема 10. Фондова біржа та біржові операції

Роль та значення біржового ринку у функціонуванні фінансового ринку.

Визначення фондової біржі. Необхідність функціонування фондових бірж в умовах ринкової економіки. Значення фондової біржі як елемента фінансового ринку. Функції і принципи діяльності фондової біржі. Переваги торгівлі цінними паперами на фондовій біржі перед позабіржовим ринком.

Економічні передумови створення і розвитку фондових бірж. Характеристика моноцентричної, поліцентричної та змішаної системи організації торгівлі цінними паперами в країні. Найбільші фондові біржі світу. Формування системи фондових бірж в Україні. Національні та регіональні фондові біржі країни.

Порядок створення фондової біржі в Україні. Вимоги до розміру статутного капіталу біржі. Засновники, акціонери та учасники торгівлі на фондовій біржі. Реєстрація фондових бірж. Поняття лістингу та делістингу. Відповідальність за правопорушення на біржі. Умови припинення діяльності фондової біржі.

Способи торгівлі цінними паперами на фондовій біржі. Характеристика аукціонного, онкольного та електронного способів торгівлі цінними паперами на фондовій біржі. Поняття торговельної сесії. Сучасні тенденції вдосконалення біржової торгівлі.

Біржові угоди з цінними паперами та їх види. Класифікація біржових угод. Сутність касових та термінових угод з цінними паперами. Комбінації біржових угод. Механізм укладення та реалізації біржових угод. Порядок розрахунку за біржовими угодами.

Котирування цінних паперів на фондовій біржі, його необхідність та способи проведення. Механізм фіксінгового та мультифіксінгового котирування. Види котирувальних цін. Значення котирувальних цін для касових і термінових угод.


Тема 11. Міжнародний фінансовий ринок

Місце і роль міжнародних фінансів у сучасній світовій господарській системі. Становлення міжнародного (світового) фінансового ринку. Суть та значення міжнародного фінансового ринку. Функції міжнародного фінансового ринку. Фактори, що обумовлюють прискорений розвиток міжнародного фінансового ринку.

Учасники міжнародного фінансового ринку, їх роль та функції.

Сегменти міжнародного фінансового ринку та їх інструменти. Характеристика міжнародного валютного, міжнародного кредитного ринків та міжнародного ринку цінних паперів.

Ринок євровалют як складова міжнародного фінансового ринку. Особливості функціонування американського та азіатського міжнародних валютних ринків.

Функціонування ринку синдикованих позик та ринку облігацій як складових міжнародного ринку позикових капіталів. Чинники прискореного розвитку ринку єврооблігацій. Зовнішній борг та проблеми його обслуговування.

Особливості функціонування міжнародного ринку цінних паперів. Розвиток міжнародних ринків акцій та похідних фінансових інструментів. Проблеми виходу українських емітентів на міжнародний ринок цінних паперів.

Діяльність міжнародних фінансових організацій як учасників світового фінансового ринку. Принципи діяльності Міжнародного валютного фонду. Світовий банк та його групи. Регіональні фінансово-кредитні установи. Форми фінансової підтримки країн, що обрали шлях ринкових перетворень. Стан та перспективи співробітництва України з міжнародними фінансовими інститутами.

Каталог: fileadmin -> www.lac.lviv.ua -> data -> Abitura -> Prog vstup vuprob -> Specialist
Prog vstup vuprob -> Програма вступного випробування з фахових дисциплін для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня
data -> Доц. Черкас Н.І. Економіка та зовнішньо-економічні зв’язки України
Specialist -> Програма вступних випробувань з товарознавства продовольчих І непродовольчих товарів, комерційної діяльності
Prog vstup vuprob -> Вступного випробування
Prog vstup vuprob -> Програма вступного випробування з фахових дисциплін


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка