Програма вступного випробування "творчий конкурс"Скачати 206.65 Kb.
Дата конвертації29.04.2016
Розмір206.65 Kb.
ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ “ТВОРЧИЙ КОНКУРС”

Творчий конкурс ― професійно зорієнтоване випробування, на якому вступник демонструє знання і навички, що засвідчують його здатність до журналістської чи редакційно-видавничої роботи.

Вступник повинен показати загальну ерудицію, фахову зацікавленість; розуміння загальнополітичної ситуації в країні та за кордоном, а також виявити здібності до висловлення своєї точки зору щодо тих чи інших суспільно-історичних, суспільно-політичних подій, до їх коментування, висловлення власних суджень на основі фактів, до написання журналістських творів чи редагування текстів.

Творчий конкурс проходить у чотири етапи:  • перший етап ― написання журналістського твору на підставі певної ситуації (при вступі на спеціальність “журналістика”) або завдання на редагування (при вступі на спеціальність “видавнича справа та редагування”);

  • другий етап ― тестування в межах навчальних дисциплін за середню школу (українська мова, українська література, історія України, географія, основи правознавства);

  • третій етап — диктант;

  • четвертий етап — аудіювання на знання державної мови, володіння правильною вимовою та культурою мовлення.

За результатами чотирьох етапів конкурсу виводиться загальна оцінка. У ній перший етап становить максимально 50 % загальної оцінки, другий та третій етапи — максимально по 10 %, четвертий етап — 30 %.


Перший етап творчого конкурсу
ЖУРНАЛІСТСЬКИЙ ТВІР
Для вступників на спеціальність “журналістика” моделюється певна професійна ситуація: прес-конференція, круглий стіл, зустріч з цікавою людиною тощо. Спілкування абітурієнтів з учасниками чи учасником розмови відбувається протягом години. Паралельно екзаменатори ведуть цифровий аудіозапис розмови. Абітурієнти фіксують на папері хід розмови, запитання та відповіді. При цьому їм забороняється користуватися записувальною технікою.

За зібраними матеріалами абітурієнти протягом двох годин пишуть журналістський твір у довільно обраному жанрі обсягом до двох аркушів формату А4.

При написанні журналістського твору вступнику слід виявити уміння, здобуті в середній школі: правдивість відтворення ситуації (25 % оцінки за твір), точність відтворення фактів (25 % оцінки за твір), аргументовано і творчо інтерпретувати факти (20 % оцінки за твір), уміння логічно і грамотно викладати думки (20% за твір). До твору обов’язково додається заголовок, який повинен привернути увагу читача і разом із тим не спотворити ідей чи думок учасників або учасника розмови (10 % оцінки за твір).

Робота вступника повинна продемонструвати його розуміння журналістського твору як професійного продукту, в якому є місце фактам та коментарям.


ЗАВДАННЯ НА РЕДАГУВАННЯ

Вступникам на спеціальність “видавнича справа та редагування” пропонується виконати завдання на редагування ― виправити в тексті фактологічні помилки, які стосуються сучасного суспільно-політичного життя нашої країни (20 % оцінки за завдання), логічні (25 % оцінки за завдання), мовностилістичні (25 % оцінки за завдання), правописні (20 % оцінки за завдання).

Завдання на редагування виконується протягом двох годин.

До тексту абітурієнт обов’язково додає заголовок, який повинен привернути увагу читача і разом із тим не спотворити теми, ідей чи думок, викладених у тексті (10 % оцінки за завдання).

Виконуючи завдання, вступник повинен уміти логічно мислити, засвідчити володіння мовою ― її лексичними, граматичними і стилістичними ресурсами, володіння нормами українського правопису, знаннями основних фактів сучасного суспільно-політичного життя нашої країни.Другий етап творчого конкурсу
ТЕСТУВАННЯ
До програми тестування входять питання, що стосуються української мови і літератури, історії України, географії та основ правознавства (програма тестування наводиться нижче). Тест складається і 60 завдань, з них з теорії української мови — 25 % завдань, з української літератури — 25 %, з історії України — 30 %, з географії та основ правознавства по 10 %. Тест оцінюється загально як одна цілісна робота.
Програма з української мови:

Лексикологія як вчення про слово. Ознаки слова як мовної одиниці. Лексичне значення слова. Багатозначні та однозначні слова. Пряме і переносне значення слова. Види переносних значень: метафора, метонімія, синекдоха. Омоніми. Синоніми. Антоніми. Лексика української мови за походженням. Власне українська лексика. Лексичні запозичення з інших мов. Загальновживані слова. Професійна, діалектна, розмовна лексика. Суспільно-політична й офіційно-ділова лексика. Терміни. Лексика української мови з погляду активного і пасивного вживання. Історизми, архаїзми. Неологізми. Нейтральна та емоційно забарвлена лексика. Поняття про стійкі словосполучення і вирази. Типи словників.

Звуки мови. Склад голосних української мови. Склад приголосних української мови. Дзвінкі й глухі приголосні. Тверді й м’які приголосні. Чергування голосних української мови, зокрема чергування О, Е з І. Чергування приголосних української мови:

Г - Ж - З’

К - Ч - Ц’

Х - Ш - С’

Подвоєння й подовження приголосних. Вимова голосних (наголошених і ненаголошених).Вимова приголосних: а) звукосполучення ДЗ, ДЖ; б) вимова груп приголосних (уподібнення, спрощення), в) вимова м’яких приголосних; г) вимова подовжених і подвоєних приголосних. Правила вимови слів з апострофом. Ритміко-інтонаційне членування мовлення. Склад. Позначення звуків мовлення на письмі. Алфавіт. Співвідношення звуків і букв Я, Ю, Є, Ї, Щ та їх звукове значення. Букви Г, Ґ та їх звукове значення. Правопис ненаголошених голосних Е, И, О в коренях слів. Ненаголошені голосні, що не перевіряються наголосом. Позначення м’якості приголосних на письмі буквами Ь, Я, Ю, Є, І. Сполучення ЙО, ЬО. Правила вживання м’якого знака. Правила вживання апострофа. Правопис власних та загальних назв. Написання великої букви. Написання слів іншомовного походження. Основні правила переносу.

Складні слова. Способи їх творення. Сполучні голосні О, Е у складних словах. Написання складних слів разом і через дефіс. Творення і правопис складноскорочених слів.

Зміни приголосних при творенні відносних прикметників за допомогою суфікса –СЬК–; вищого ступеня прикметників і прислівників за допомогою суфікса – Ш–; іменників за допомогою суфікса –СТВ–; іменників із суфіксом –ИН– від прикметників на –СЬК–, –ЦЬК–.

Відмінки іменників. Кількість і значення відмінків в українській мові (питання до конкретних відмінків). Типи відмін іменників. Перша відміна. Особливості вживання та написання відмінкових форм. Друга відміна. Особливості відмінювання іменників ІІ відміни. Відмінкові закінчення родового, давального, орудного відмінків однини. Особливості відмінювання іменників чоловічого роду з основою на -Р. Третя відміна іменників. Особливості відмінювання. Четверта відміна іменників. Особливості відмінювання. Відмінювання іменників, що мають лише форму множини. Невідмінювані іменники в українській мові. Написання і відмінювання чоловічих і жіночих прізвищ та імен по батькові.

Ступені порівняння якісних прикметників: вищий і найвищий, способи їх творення (проста і складена форми). Повні й короткі форми якісних прикметників. Зміни приголосних при творенні вищого ступеня прикметників. Особливості відмінювання прикметників (тверда й м’яка група). Правопис: одна і дві букви -Н- у прикметниках. Правопис складних прикметників разом і через дефіс. Правопис українських прізвищ прикметникового типу.

Типи відмінювання кількісних числівників: 1) один, одна, одне, одні; 2) два, три, чотири; 3) від п’яти до двадцяти, тридцять, п’ятдесят, ... вісімдесят; 4) сорок, дев’яносто, сто; 5) двісті – дев’ятсот; 6) нуль, тисяча, мільйон, мільярд; 7) збірні; 8) дробові. Порядкові числівники, особливості їх відмінювання та написання.

Неозначені і заперечні займенники, їх утворення. Написання разом і через дефіс. Написання займенників з прийменником.

Словозміна дієслів. І і II дієвідміни.

Чергування приголосних в особових формах дієслів теперішнього та простого майбутнього часу.

Активні та пасивні дієприкметники. Творення активних і пасивних дієприкметників теперішнього і минулого часу. Суфікси пасивних дієприкметників. Відмінювання дієприкметників. Безособові форми на -НО / -ТО. Правопис НЕ з дієприкметниками. Правопис -Н- у дієприкметниках та -НН- у прикметниках дієприкметникового походження. Дієприкметниковий зворот. Розділові знаки при дієприкметникових зворотах.

Дієприслівники доконаного і недоконаного виду, їх творення. Дієприслівниковий зворот. Розділові знаки при звороті й одиничному дієприслівникові. Написання -И в кінці дієприслівників. НЕ з дієприслівниками.

Ступені порівняння якісно-означальних прислівників: вищий і найвищий. Зміни приголосних при творенні вищого ступеня прислівників. Написання прислівників разом і через дефіс. Правопис прислівникових сполучень. -Н- і -НН- у прислівниках. НЕ і НІ з прислівниками.

Зв’язок прийменника з непрямими відмінками іменника. Написання похідних прийменників разом, окремо, через дефіс.

Написання сполучників разом і окремо. Розділові знаки при сполучниках.

Написання часток разом, окремо, через дефіс.

Розділові знаки при вигуках.

Граматична основа речення. Порядок слів у реченні. Типи речень у сучасній українській мові. Типи речень за метою висловлювання: розповідні, питальні та спонукальні. Типи речень за емоційним забарвленням: окличні і неокличні. Типи речень за складом граматичної основи: двоскладні й односкладні. Типи речень за наявністю чи відсутністю другорядних членів: непоширені й поширені. Типи речень за наявністю необхідних членів речення: повні й неповні. Типи речень за будовою: прості й складні. Розділові знаки в кінці речення. Типи речень за наявністю чи відсутністю ускладнюючих засобів: неускладнені й ускладнені. Просте двоскладне речення. Підмет і присудок як головні члени двоскладного речення. Зв’язок присудка з підметом.

Типи присудків: простий і складений (іменний і дієслівний).

Тире між підметом і присудком.

Написання непоширених прикладок через дефіс; прикладки, що беруться в лапки.

Зв’язки другорядних членів речення як залежних слів з головними словами у словосполученні.

Просте ускладнене речення: з однорідними членами речення; із звертанням; зі вставними словами, словосполученнями та реченнями; з відокремленими членами речення.

Речення з однорідними членами. Способи поєднання однорідних членів речення між собою: а) сурядний сполучник; б) інтонація. Кома між однорідними членами. Однорідні й неоднорідні означення. Узагальнювальні слова в реченнях з однорідними членами. Двокрапка і тире при узагальнювальних словах в реченнях з однорідними членами.

Речення із звертанням. Форми вираження звертання. Звертання непоширені й поширені. Розділові знаки при звертанні.

Речення зі вставними словами, словосполученнями, реченнями. Значення вставних слів, словосполучень та речень. Розділові знаки при них.

Речення з відокремленими членами. Поняття про відокремлення другорядних членів речення. Відокремлені означення – непоширені й поширені. Зв’язок відокремлених означень з пояснювальними словами; означення узгоджені й неузгоджені. Відокремлені прикладки – непоширені й поширені. Відокремлені додатки. Зв’язок відокремлених додатків з іншими членами речення. Відокремлені обставини. Способи їхнього вираження. Відокремлені уточнювальні члени речення. Розділові знаки при відокремлених членах речення.

Складне речення. Ознаки складного речення. Способи зв’язку простих речень у складному: 1) інтонація і сполучники або сполучні слова; 2) інтонація. Типи складних речень за способом зв’язку їхніх частин: сполучникові і безсполучникові. Сурядний і підрядний зв’язок між частинами складного речення.

Складносурядне речення. Єднальні, протиставні та розділові сполучники в складносурядному реченні. Смислові зв’язки між простими реченнями в складносурядному. Розділові знаки у складносурядних реченнях.

Складнопідрядне речення. Головне і підрядне речення. Способи вираження залежності підрядних речень. Підрядні сполучники і сполучні слова. Розділові знаки між головним і підрядним реченнями. Основні види підрядних речень: означальні, з’ясувальні, обставинні (місця, часу, способу дії і ступеня, причини, наслідкові, мети, умовні, допустові). Підрядні речення, що стосуються окремих членів у головному реченні; підрядні речення, що стосуються головного речення в цілому.

Складнопідрядні речення з кількома підрядними. Їхні типи за характером зв’язку між частинами: а) складнопідрядні речення з послідовною підрядністю; б) складнопідрядні речення з однорідною підрядністю; в) складнопідрядні речення з неоднорідною підрядністю; г) складнопідрядні речення з мішаною підрядністю. Поняття послідовної підрядності, однорідної підрядності та неоднорідної підрядності. Розділові знаки в складнопідрядному реченні з кількома підрядними.

Безсполучникове складне речення. Типи безсполучникових складних речень за характером смислових відношень між простими реченнями: 1) з однорідними частинами-реченнями (рівноправними); 2) з неоднорідними реченнями. Розділові знаки в безсполучниковому складному реченні.

Складні речення з різними видами зв’язку. Складні речення з сурядним і підрядним зв’язком. Складне речення із сполучниковим і безсполучниковим зв’язком.

Способи передачі чужого мовлення. Пряма і непряма мова. Речення з прямою мовою. Слова автора. Інтонація й розділові знаки при прямій мові. Заміна прямої мови непрямою. Цитата як різновид прямої мови. Розділові знаки при цитаті. Діалог. Розділові знаки при діалозі.

Поняття про стиль і стилістичну норму. Стилі української мови: а) науковий стиль; б) офіційно-діловий стиль; в) художній стиль; г) публіцистичний стиль; д) розмовний стиль.
Програма з української літератури:

Поняття про основні жанри фольклору – думи, балади, історичні пісні, обрядові, родинно-побутові ліричні пісні, казки, загадки, прислів’я, приказки.

Теми й герої, творці та виконавці дум. Особливості виконання. “Дума про козака Голоту”. Образ, ідея, тема волі, поетична специфіка, композиція, художня мова. “Дума про Марусю Богуславку”. Легендарний образ полонянки, героїзм її вчинку. Особливості ідеї патріотизму у творі. “Дума про Самійла Кішку”. Художня трансформація історичного факту. Особливості композиції, характеротворення, художньої мови. Мотиви героїзації персонажів у думі. “Хмельницький і Барабаш”. Історична основа, художня ідея. Особливості композиції, характеротворення. Роль антитези в поетичній структурі думи.

ІСТОРИЧНІ ПІСНІ “Зажурилась Україна, бо нічим прожити…”. Історична основа, художня ідея. Особливості композиції, образності, віршування. “Ой був в Січі старий козак...”. Історична основа, художня ідея. Особливості композиції, характеротворення, художньої мови, віршування. Визначення жанру обрядового фольклору – колядок, щедрівок, веснянок, весільної поезії. Дума, історична пісня, лірична пісня, балада.Слово о полку Ігоревім”. Історичне підґрунтя твору. Поема і літописне оповідання про похід Ігоря на половців. Проблема авторства; декларування нової манери письма порівняно з “віщим Бояном” і водночас – використання дохристиянських міфопоетичних та фольклорних традицій. Природа в поемі. Образи Руської землі та “землі незнаємої”. Образи воїнів, Ігоря, Святослава Київського та інших князів. Образ Ярославни, його композиційна та ідейно-естетична роль.

Тарас ШЕВЧЕНКО. “Причинна”, “Катерина”, “До Основ’яненка”, “Іван Підкова”, “Гамалія”, “Гайдамаки”, “Назар Стодоля”, “Розрита могила”, “Сон” (“У всякого своя доля...”), “Єретик”, “Великий льох”, “Наймичка”, “Кавказ”, “І мертвим, і живим…”, “Мені однаково, чи буду...”, “Садок вишневий коло хати…”, “Полякам”, “Іржавець”, “Варнак”, “У Бога за дверми лежала сокира...”, “І виріс я на чужині...”, “Не тополю високую...”, “І широкую долину...”, “Зацвіла в долині...”, “Художник”, “Неофіти”, “Доля”, “Муза”, Слава”, “Юродивий”, “Я не нездужаю, нівроку...”, “Ісаія. Глава 35”, “Молитва”, “Марія”. Життєвий шлях.

Іван ФРАНКО. “Гімн”, “Гримить!”, “Гріє сонечко!”, “Земле, моя всеплодющая мати…”, “Ой ти, дівчино, з горіха зерня…”, “Чого являєшся мені у сні?..”, “Червона калино, чого в лузі гнешся?”, “Мойсей” (пролог), “Захар Беркут”, “Перехресні стежки”, “Украдене щастя”. Життєвий і творчий шлях.

Михайло КОЦЮБИНСЬКИЙ. “Fata morgana”, “Intermezzo”, “Тіні забутих предків”. Життєвий і творчий шлях письменника.

Леся УКРАЇНКА. “Contra spem spero”, “І все-таки до тебе думка лине...”, “І ти колись боролась, мов Ізраїль...”, “Стояла я і слухала весну...”, “Як я люблю оці години праці...”, “Дим”, “Напис в руїні”, “Лісова пісня”, “Одержима”, “Бояриня”, “Оргія”. Життєвий і творчий шлях.

Олександр ОЛЕСЬ. “З журбою радість обнялась…”, “Чари ночі”, “Замовкніть всі: великий час прийшов...”, “Айстри”, “О слово рідне! Орле скутий!”, “Моїй матері”. Життєвий і творчий шлях.

Володимир ВИННИЧЕНКО. “Студент”, “Федько-халамидник”, “Кумедія з Костем”, “Між двох сил” або “Чорна Пантера і Білий Медвідь” (на вибір). Життєвий і творчий шлях.

Павло ТИЧИНА. “Ви знаєте, як липа шелестить...”, “Коли в твої очі дивлюся...”,”Я сказав тобі лиш слово...”, “Арфами, арфами...”, “Гей, вдарте в струни, кобзарі...”, “Золотий гомін”, “Пам’яті тридцяти”, “Скорбна мати”, “Хто ж це так із тебе насміяться смів?”, “До кого говорить?”, “Похорон друга”. Життєвий і творчий шлях.

Микола ЗЕРОВ. “Навсікая”, “Аргонавти”, “Pro domo”. Життєвий і творчий шлях.

Максим РИЛЬСЬКИЙ. “Яблука доспіли, яблука червоні!..”, “Ластівки літають, бо літається…”, “Шопен”, “Слово про рідну матір”, “Мова”, “Троянди й виноград”, “Діалог”. Життєвий і творчий шлях.

Микола ХВИЛЬОВИЙ. “Солонський Яр”, “Кіт у чоботях”, “Я (Романтика)”, “Мати”. Життєвий і творчий шлях.

Олександр ДОВЖЕНКО. “Україна в огні”, “Зачарована Десна”, “Щоденник”. Огляд життя і творчості.

Євген МАЛАНЮК. “Біографія”, “Шевченко”, “Невичерпальність”. Життя і творчість.

Микола БАЖАН. “Політ крізь бурю”. Життєвий і творчий шлях письменника, перекладача.

Олена ТЕЛІГА. “Літо”, “Мужчинам”, “Вечірня пісня”, “Чоловікові”. Життєвий шлях, героїчна смерть.

Андрій МАЛИШКО. “Україно моя”, “Лист до гречки”, “Важкі вітри не випили роси…”, “Пісня про рушник”, “Пісня про вчительку”, “Стежина”. Огляд життя і творчості.

Олесь ГОНЧАР. “Собор”. Життєвий і творчий шлях.

Павло ЗАГРЕБЕЛЬНИЙ. “Диво” або “Роксолана”. Біографічні відомості.

Дмитро ПАВЛИЧКО. “Коли помер кривавий Торквемада...”, “О рідне слово, хто без тебе я?”, “Коли ми йшли удвох з тобою…”, “Два кольори”. Біографічні відомості.

Ліна КОСТЕНКО. “Мій перший вірш написаний в окопі…”, “Пастораль XX сторіччя”, “Тут обелісків ціла рота”, “Життя іде і все без коректур”, “Вже почалось, мабуть, майбутнє”, “Умирають майстри…”, “Світлий сонет”, “Розкажу тобі думку таємну...”, “Моя любове! Я перед тобою...”, “Маруся Чурай”. Біографічні відомості.

Василь СИМОНЕНКО. “Задивляюсь у твої зіниці...”, “Дума про щастя”, “Дід умер”, “Піч”, “Баба Онися”, “Лебеді материнства”, “Є в коханні і будні, і свята…”, “Казка про Дурила”. Біографічні відомості.

Іван ДРАЧ. “Балада про соняшник”, “Етюд про хліб”, “Крила”, “Чорнобильська мадонна”. Поетизація явищ буденного життя (“Етюд про хліб”), синтез фольклорного та модерного світобачення (“Балада про соняшник”), притчевість, алегоричність віршів, зокрема й тих, що названі “баладами”, їх інакомовний художній зміст (“Крила”). “Чорнобильська мадонна” (уривки) – жанр, тема, проблематика, особливості сюжету, ідейний зміст.

Борис ОЛІЙНИК. “Урок”, збірка “Сива ластівка”. Твори про людину й народ у війні проти фашизму (“Вибір”, “Урок”). Поетизація людей героїчного подвигу, історичної пам’яті, праці та народної моралі й етики. Образ жінки, матері, вітчизни (збірка “Сива ластівка”).

Василь СТУС. “Як добре те, що смерті не боюсь я…”, “За літописом Самовидця”, “Схились до мушлі спогадів – і слухай…”, “Наснилося, з розлуки наверзлося…”, “На колимськім морозі калина...”. Життєвий шлях.
Програма з історії України:

Витоки українського народу.

Виникнення міста Києва. Походження назв “Русь” та “Україна”. Київська держава за перших князів: походи на Візантію князя Аскольда, правління Олега. Княгиня Ольга, її реформи. Князь Святослав.

Діяльність князів Володимира Великого та Ярослава Мудрого. Запровадження християнства як державної релігії на Русі.

Володимир Мономах. Роздробленість Київської Русі.

Боротьба руських князівств із кочівниками.

Галицьке та Волинське князівства: утворення, зростання та об’єднання Галицького та Волинського князівств. Роман Мстиславович. Внутрішня та зовнішня політика Данила Романовича.

Битва на річці Калка. Похід на Русь орд хана Батия. Оборона й падіння Києва. Золотоординське ярмо.

Виникнення українського козацтва. Д.Вишневецький. Утворення Запорізької Січі. Повстання 1591–1596 рр. під проводом К. Косинського та С. Наливайка. Гетьман П. Конашевич-Сагайдачний. Участь козацтва в Хотинській війні. Козацько-селянські повстання 20–30-х рр. XVII ст.

Причини війни. Битви під Жовтими Водами та під Корсунем. Укладання Зборівської угоди. Утворення Гетьманщини. Українсько-російська міждержавна угода 1654 р.

Гетьман І. Виговський, його зовнішня та внутрішня політика. Гадяцька угода. Російсько-українська війна 1658–1659 рр. Переяславський договір 1659 р. Боротьба за об'єднання України гетьмана П. Дорошенка.

Зовнішня та внутрішня політика гетьмана І. Мазепи. Національно-визвольне повстання 1702–1704 рр. Участь українських полків у Північній війні. Полтавська битва. П. Орлик ― гетьман в еміграції. “Пакти й Конституції законів і вольностей Війська Запорозького”.

Відновлення гетьманства в 1750 р. Гетьман К.Розумовський, його діяльність. Остаточна ліквідація гетьманства. Ліквідація козацької республіки ― Запорізької Січі. Соціальні та національно-визвольні рухи на Правобережній Україні.

Наддніпрянська Україна: утворення Кирило-Мефодіївського братства; програмні документи та діяльність братчиків. Селянська реформа в Україні. Виникнення українських громад, їх діяльність. Російський громадсько-політичний рух народників в Україні. Братство Тарасівців.

Західноукраїнські землі: національно-визвольний рух в другій половині 70-х–90-ті рр. XIX ст. Створення та діяльність українських політичних партій в Австро-Угорщині. Самостійницька позиція партій Західної України.

Політизація українського національного руху в Російській імперії. “Самостійна Україна” М. Міхновського. Створення та діяльність українських політичних партій. Україна і революція 1905–1907 рр. Земельна реформа П. Столипіна та її вплив на Україну. Столипінський циркуляр (1910 р.).

Воєнні дії на території України в 1914 р. Заснування Головної Української Ради у Львові, Союзу Визволення України. Воєнні дії на території України в 1915–1917 рр. Бойовий шлях легіону УСС.

Утворення української Центральної Ради, її склад і політична програма. М. Грушевський. Універсали Центральної Ради. Війна радянської Росії з УНР. Проголошення незалежності УНР. Мирний договір у Брест-Литовську. Прийняття Конституції УНР.

Гетьманський переворот. Гетьман П. Скоропадський і його уряд. Внутрішня та зовнішня політика Української Держави.

Утворення і політичний курс Директорії. Відновлення УНР. С. Петлюра. Більшовицька агресія проти Директорії.

Проголошення Західноукраїнської Народної республіки. Злука УНР і ЗУНР.

НЕП і особливості її впровадження в Україні. Голод 1921–1922 рр. Входження УСРР до складу СРСР.

Сталінська індустріалізація та колективізація сільського господарства в УСРР. Голодомор 1932–1933 рр. в Україні. Громадсько-політичне життя. Судові процеси та масові репресії в Україні.

Створення та діяльність Організації українських націоналістів. Проголошення незалежності Карпатської України. А. Волошин.

Радянсько-німецькі договори 1939 р. і західноукраїнські землі. Окупація України військами Німеччини та її союзників. Радянське підпілля та партизанський рух на окупованій території України. Діяльність підпілля ОУН. Збройна боротьба УПА. Визволення України. Втрати України в роки війни.

УРСР ― співзасновник Організації Об’єднаних Націй, інших міжнародних організацій. Радянізація західних областей України. Боротьба ОУН і УПА. Масові репресії радянського режиму проти населення Західної України. Операція “Вісла”.

Політична боротьба в Україні після смерті Й. Сталіна. Початок процесу десталінізації в Україні. Входження Кримської області до складу УРСР. Суспільно-політичне життя в Україні. Зародження дисидентського руху.

Політико-ідеологічна криза радянського ладу в Україні. Усунення П. Шелеста. В. Щербицький. Стан економіки й та визрівання економічної кризи. Опозиційний рух.

Декларація про державний суверенітет України. Спроба державного перевороту в СРСР і Україна. Проголошення незалежності України.

Л. Кравчук і Л. Кучма ― Президенти України. Конституція України 1996 р. Сучасний стан і проблеми української економіки. Етносоціальні процеси та рівень життя населення України. Зовнішня політика та міжнародні зв’язки незалежної Української держави. Релігійне життя України в умовах незалежності.

В. Ющенко ― новий лідер держави. Особливості президентських виборів 2004 р., причини виникнення революційної ситуації в країні.

Оновлення Уряду: постаті, державні програми. Вироблення новітньої зовнішньо­політичної доктрини.


Програма з географії:

Географічне положення і кордони України.Національний та етнічний склад населення. Українська діаспора і причини її виникнення. Урбанізація та регіональні відмінності в її рівнях. Типи міських поселень.

Промисловість. Загальна характеристика розвитку і розміщення промисловості. Галузева структура, спеціалізація і основні міжгалузеві комплекси. Сучасні проблеми і перспективи розвитку та розміщення промисловості.

Паливно-енергетичний комплекс. Структура, місце і роль у господарському комплексі. Вугільна промисловість. Райони добування і використання вугілля. Проблеми і перспективи дальшого розвитку. Нафтова і газова промисловість. Основні райони нафто- і газовидобутку. Перспективи розвитку нафтової та газової промисловості. Електро­енергетика, її структура, розвиток і розміщення основних типів електростанцій. Екологічні проблеми розвитку паливно-енергетичного комплексу.

Металургійний комплекс. Структура, місце і роль у господарстві. Чинники розвитку і розміщення. Сировинна база. Географія чорної металургії. Кольорова металургія. Основні галузі та їх розміщення. Проблеми і перспективи розвитку металургійного комплексу.

Машинобудівний комплекс. Значення, місце і роль у господарстві. Структура і принципи розміщення. Розміщення окремих галузей. Територіальна організація машинобудування. Проблеми і перспективи розвитку.

Хімічний комплекс. Значення, місце і роль комплексу. Сировинна база. Галузева структура хімічної промисловості. Географія окремих галузей хімічної промисловості. Проблеми і перспективи розвитку.

Лісопромисловий комплекс. Структура і значення. Лісове господарство (лісозаготівельна промисловість). Деревообробна промисловість. Целюлозно-паперова промисловість. Лісохімічна і гідролізна промисловість. Проблеми і перспективи розвитку лісопромислового комплексу.

Будівельний комплекс. Структура і значення. Чинники розвитку і розміщення. Географія цементної промисловості.

Соціальний комплекс. Галузева структура і значення. Легка промисловість, структура, принципи розміщення і географія. Сфера послуг, її розвиток і розміщення.

Агропромисловий комплекс (АПК). Роль, місце і значення АПК. Структура комплексу та основні його ланки. Земельний фонд. Рослинництво. Зернові культури. Галузі, що переробляють продукцію зернового господарства. Вирощування технічних культур. Галузі переробки технічних культур. Вирощування картоплі та овочів, садівництво. Ягідництво і виноградарство. Переробні галузі. Тваринництво. Галузі пе-реробки тваринницької продукції. Агропромислові зони.

Транспортний комплекс і міжнародні економічні зв’язки. Роль і значення транспорту. Основні види транспорту та особливості їх розміщення.

Україна і світове господарство. Зовнішні економічні зв’язки.

Економічні райони. Географічний поділ праці й економічне районування України. Донецький район. Придніпровський район. Північно-східний район. Столичний район. Центральний район. Причорноморський район. Подільський район. Північно-західний район. Карпатський район.

Сучасна політична карта світу. Етапи формування політичної карти світу. Типологія країн. Сучасна політична карта. Європа. Азія. Африка. Америка.

Економіко-географічна характеристика країн світу. Німеччина. Великобританія. Франція. Італія. Одна з країн Центральної Європи (Польща). Білорусь. Республіка Молдова. Одна із країн Балтії (Естонія). Росія (Російська Федерація). Казахстан. Одна з країн Центральної Азії (Туркменистан). Одна з країн Закавказзя (Грузія). Японія. Китай. Індія. Туреччина. Сполучені Штати Америки (США). Канада. Бразилія. Аргентина. Одна із країн Африки (Алжир). Австралійський Союз (Австралія).
Програма з основ правознавства:

Державні символи України. Декларація про державний суверенітет України від 16 липня 1990 р. Акт проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 року. Правонаступність України.

Загальна характеристика Конституції України від 28 червня 1996 р. Порядок внесення змін до Конституції.

Поняття громадянства України. Набуття громадянства України. Припинення громадянства України. Правовий статус особи і види прав та обов’язків громадян.

Поняття і характеристика прав і свобод людини і громадянина. Конституційні соціально-економічні права громадян України. Конституційні політичні права та свободи громадян України. Конституційні особисті права громадян України. Конституційні культурні (духовні) права громадян України. Конституційні обов’язки людини та громадя-нина. Рівність конституційних прав і свобод громадянина. Держава – гарант забезпечення конституційних прав і свобод громадян.

Право на освіту за законодавством України. Право громадян на об’єднання у політичні партії та громадські організації за законодавством України. Право громадян на свободу світогляду і віросповідання за законодавством України.

Конституційний обов’язок захисту Вітчизни. Порядок проходження військової служби за законодавством України.

Права і обов’язки громадян в умовах надзвичайного стану.

Правовий статус іноземців в Україні. Статус біженців в Україні. Державна мова в Україні, статус мов національних меншин України.

Поняття і види референдумів в Україні. Порядок призначення і проведення всеукраїнських і місцевих референдумів в Україні.

Виборча система України. Принципи виборчого права. Порядок і організація проведення виборів народних депутатів України. Порядок обрання Президента України. Порядок обрання депутатів місцевих рад.

Система органів державної влади України. Верховна Рада України, її склад та повноваження. Право законодавчої ініціативи. Правовий статус народного депутата України. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини.

Президент України, його повноваження. Кабінет Міністрів України: склад, порядок формування, повноваження. Місцеві органи виконавчої влади України.

Місцеве самоврядування в Україні.

Система судових органів України. Конституційний Суд України. Сучасна система судів загальної юрисдикції за Конституцією України. Правовий статус суддів в Україні.

Прокуратура України в системі державних органів та її функції за Конституцією України. Адвокатура України: завдання та організаційні форми діяльності адвокатури. Права та обов’язки адвоката. Місце і роль адвокатури у захисті прав людини в Україні.Третій етап творчого конкурсу

ДИКТАНТ


На третьому етапі творчого конкурсу перевіряється те, як абітурієнти володіють українською орфографією та пунктуацією. Пропонується диктант на 260 слів. Оцінюється згідно з правилами, визначеними МОН України.

Четвертий етап творчого конкурсу

АУДІЮВАННЯ

Аудіювання на знання державної мови, володіння правильною вимовою та культурою мовлення.

Абітурієнтам пропонується заздалегідь підготувати 10 тем, на які протягом 3—5 хвилин абітурієнт може вільно говорити. Теми такі: економічна ситуація в Україні, вибори в Україні, політична ситуація в Україні, спортивні досягнення українців, культурне життя України, журналістика в Україні, освіта і наука в Україні, молодіжні організації в Україні, сучасне літературне життя в Україні, сучасне музичне життя в Україні.

Під час викладу теми перевіряються вміння говорити українською мовою (орфоепія, лексика, граматика), стисло викладати тему, композиція викладу.

Після 3—5-хвилинного викладу теми екзаменатори задають запитання, на які абітурієнт відповідає. Інтерв’ю триває не більше 10 хвилин. Перевіряється володіння темою.

Аудіювання оцінюється як залік: зараховано — не зараховано. Не зараховуються ті аудіювання, під час яких абітурієнт показав або неволодіння темою, або погане володіння мовою, або погану вимову, або невміння вести розповідь.

Під час аудіювання абітурієнта ведеться цифровий запис.База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка