Програма вступного іспитуСторінка1/6
Дата конвертації10.09.2017
Розмір1.28 Mb.
  1   2   3   4   5   6
Міністерство освіти і науки України

Ніжинський державний університет імені Миколи гоголя


«ЗАТВЕРДЖУЮ»

ректор Ніжинського державного

університету імені Миколи Гоголя

проф. Бойко О.Д. ___________

« » 2015 рокуПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ

з теорії та методики дошкільного виховання

для вступників на навчання за освітньо-кваліфікаційною програмою підготовки магістра зі спеціальності 8.01010101 Дошкільна освіта

на базі освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста

для денної форми навчанняРекомендовано

Укладачі: кафедрою дошкільної освіти,

проф.Кононко протокол № 7 від 19.01.2015 р.

доц.Пихтіна Н.П.

асист.Пісоцька Л.М.

доц..Аніщук А.М.

доц.Матвієнко С.І.

асист.Тукач І.І.


Схвалено

Вченою радою факультету

психології та соціальної роботи,

протокол № 6 від 19.02.2015 р.


Ніжин – 2015
програма ВСПУТНОГО екзамену

Пояснювальна записка

Вступний іспит проводиться у формі комплексного кваліфікаційного екзамену з теорії, практики та організації дошкільної освіти .

Програма вступного екзамену охоплює змістовні модулі навчального матеріалу з курсів педагогічних та провідних фахових дисциплін, зокрема, з дошкільної педагогіки та спеціальних фахових методик дошкільної освіти щодо організації та управління процесом формування елементарних математичних уявлень дітей, розвитку їх рідної мови, фізичного виховання дошкільників, ознайомлення їх з природою образотворчо-зображувальною діяльностю, музичним вихованням, організації і керівництва закладами системи дошкільної освіти, співпраці дошкільних закладів з батьками щодо виховання і навчання дошкільників.

Включаючи теоретичний та практичний аспекти підготовки фахівців, вона дає можливість комплексно оцінити рівень готовності випускників до професійної педагогічної діяльності згідно державних стандартів дошкільної освіти та виявити: • рівень теоретичної підготовки студентів з теорії, практики та організації дошкільної освіти в Україні;

 • якість засвоєння основних понять і термінів психолого-педагогічних дисциплін та фахових методик;;

 • знання закономірностей, принципів, змісту, методів, форм організації сучасного освітнього процесу в ДНЗ;

 • вміння керуватись в роботі нормативно-правовими, інструктивними, програмно-методичними документами з дошкільної освіти, робити аналіз педагогічної спадщини класиків та новаторів педагогіки, обґрунтовувати науково-теоретичні положення щодо особливостей організації навчально-виховного процесу з дітьми раннього та дошкільного віку згідно державних стандартів дошкільної освіти, демонструвати розуміння проблем сучасного дошкільного виховання, необхідність і значення використання інноваційні технологій, нетрадиційних методів та форм роботи з дітьми, роль особливостей організації і управління різними ланками системи дошкільної освіти України в умовах сьогодення.

Програма дозволяє з'ясувати рівень готовності студентів до практичної педагогічної діяльності за такими напрямами розвитку дошкільника як фізичний, соціальний, моральний, інтелектуальний, мовленнєвий, художній, емоційно-ціннісний, креативний та виявити наступні вміння:

 • діагностувати розвиток дитини під час організованого педагогічного впливу в межах різних видів діяльності;

 • осмислено підходити до розв'язання практичних завдань, правильно оцінюючи конкретну педагогічну ситуацію та роль вихователя з ній;

 • передбачати тактику взаємодії педагога з дітьми, спрямовану на формування базових якостей особистості: самостійність, людяність, працелюбність, спостережливість, відповідальність, розсудливість, справедливість, креативність та інші;

- прогнозувати наслідки педагогічного впливу на дитину, орієнтуючись на конкретну особистість та специфіку особистісно-зорієнтованого виховання й навчання.

Під час складання іспиту, студент має виявити:

- обізнаність з основними вченнями в галузі гуманітарних та соціально-економічних наук, що дозволяє аналізувати соціально-значущі проблеми та процеси, вміє використовувати методи цих наук у своїй професійній і соціальній діяльності;

- знання етичних та правових норм, які регулюють відносини людини з суспільством, оточуючим середовищем, вміння враховувати їх у власному житті і професійній діяльності; • розуміння сутності та соціального значення педагогічної професії та особливостей діяльності в закладах системи дошкільної освіти;

 • володіння культурою мислення, знання його загальних законів, здатність у письмовій чи усній формі правильно оформити свої думки;

 • уміння на науковій основі організувати свою професійну діяльність та діяльність педагогічного колективу, використовувати сучасні методи організації і управління, технологію менеджменту;

 • володіння знаннями основ виробничих відносин, готовність для кооперації з колегами та до роботи в колективі;

Спеціаліст повинен знати:

 • зміст основних державних документів, правових та нормативних актів з питань виховання і навчання, соціального захисту дітей; галузеве законодавство, нормативно-інструктивні матеріали та основи управління у сфері дошкільної освіти;

 • основи української правової системи та законодавства, правові та морально-етичні норми у сфері професійної-педагогічної діяльності;

 • вимоги до організації безпечної життєдіяльності дітей і педагогів в умовах ДНЗ;

 • методологічні засади організації дошкільної освіти;

 • методи і прийоми проведення наукового дослідження з актуальних проблем виховання дітей дошкільного віку;

 • тенденції, закономірності розвитку загальної та дошкільної педагогіки, їх органічну єдність і водночас специфіку, пріоритети вітчизняної педагогічної думки, її вплив на розвиток освіти в інших країнах;

 • програмно-методичні документи і матеріали;

 • методологію і методи наукового дослідження;

 • наукове уявлення про здоровий спосіб життя, та навички фізичного самовдосконалення;

 • оздоровчі технології та діагностичні методики фізичного розвитку дошкільників, рівні їх рухової підготовленості;

 • технології формування екологічної культури;

 • основні підходи до управління педагогічною взаємодією з різними соціальними групами;

 • сучасні підходи до організації логіко-математичного розвитку дітей дошкільного віку, розвитку творчих здібностей дитини в художній діяльності, комунікативно мовленнєвих та рухових здібностей;

 • прийоми керівництва логіко-математичним, мовленнєвим, художньо-творчим, інтелектуальним та фізичним розвитком дітей;

 • сучасні освітні технології навчання і виховання дітей дошкільного віку, шляхи трансформації класичних освітніх технологій в сучасні умови розвитку дошкільної освіти в Україні;

 • завдання, зміст та умови ефективної організації дослідницької діяльності дітей в природі;

 • основні підходи до формування елементів екологічної та валеологічної культури дошкільників;

 • роль і значення наукових досліджень у розвитку науки і практики дошкільного виховання.


Спеціаліст повинен уміти:

- вільно володіти державною мовою України;

- висловлювати та обґрунтовувати свою позицію з питань організації освітнього процесу в ДНЗ;


 • знаходити і використовувати інформацію, необхідну для орієнтування в основних управлінських проблемах;

 • використовувати і укладати нормативні і правові документи стосовно професійної діяльності, вживати необхідні заходи щодо відновлення порушених прав дітей та членів педагогічного колективу;

 • вивчати, аналізувати та впроваджувати передовий педагогічний досвід в практику роботи дошкільних навчальних закладів.

- здійснювати керівництво підрозділами системи дошкільної освіти;

 • розробляти стратегії педагогічної взаємодії з різними професійно-виробничими групами;

 • проводити науково-методичну обробку зібраного і узагальненого передового педагогічного досвіду;

 • володіти діагностичними методиками для визначення стану педагогічного процесу, рівнів розвитку дітей та здійснювати корекцію професійної діяльності педагогів закладу дошкільної освіти;

- забезпечувати належні умови для формування творчої особистості дошкільника;

- застосовувати найбільш доцільні форми та методи роботи з педагогічними кадрами різнорівневих інфраструктур.


Показники і критерії оцінювання знань та вмінь випускників.
Критерії:

 1. Характер засвоєння знань (рівень усвідомлення, міцність запамятання, обсяг, повнота, точність);

 2. Якість знань (логіка мислення, аргументація, послідовність і самостійність викладу, культура мовлення);

 3. Ступінь оволодіння вміннями і навичками;

 4. Творча діяльність і загальна якість виконаної роботи.


Показники:

 1. Оцінкою «відмінно» оцінюється відповідь, у якій студент виявляє всебічні, систематичні і глибокі знання з теорії, практики та організації дошкільної освіти, обізнаність щодо технологій управління при виконанні обов’язків керівника ДНЗ. Обізнаний з сучасними науковими школами, теоретичними концепціями та підходами. Демонструє стійкий професійний інтерес до теорії, практики та організації дошкільного виховання. Виявляє знання та розуміння суті і спрямованості основних державних нормативних документів про дошкільну освіту і дошкільний навчальний заклад.

Уміє:

 • працювати з навчальним матеріалом (аналізувати, порівнювати, узагальнювати, робити власні висновки), творчо застосовуючи сучасні методи дослідження;

 • визначати мету і завдання, добирати відповідні зміст, форми, методи роботи в межах різних напрямків організації навчально-виховного процесу в ДНЗ відповідно до діючих програм виховання та навчання;

 • аналізувати й оцінювати наукові дослідження та практичні розробки вітчизняних і зарубіжних науковців, методистів;

 • створювати необхідні умови для повноцінного розвитку особистості дошкільника вцілому та в межах окремих його напрямків (розумового, морального, естетичного, фізичного, трудового виховання);

 • аналізувати педагогічні ситуації з практики виховання і навчання дошкільників, окреслювати та пояснювати чинники таких ситуацій; прогнозувати їх розвиток за несприятливих умов та рекомендувати науково обгрунтований психолого-педагогічний і методичний інструментарій для розв’язання;

 • використовувати доцільні методи управління, спрямовані на педагогічний аналіз, прогнозування, планування освітньої діяльності в закладі дошкільної освіти;

 • організовувати матеріально-технічне забезпечення всіх ланок діяльності дошкільних закладів;

 • здійснювати підбір і розстановку педагогічних кадрів згідно штатного розпису шляхом використання доцільних методів керівництва.

 1. Оцінка «добре» виставляється студенту, який володіє навчальним матеріалом, передбаченим навчальною програмою до державної атестації з теорії, практики та організації дошкільної освіти. Демонструє репродуктивний рівень обізнаності щодо технологій управління в ДНЗ. В основному обізнаний з сучасними науковими школами, теоретичними концепціями та підходами. Ознайомлений з основними державними нормативними документами про дошкільну освіту. Має навички роботи з навчальним матеріалом (аналізувати, зіставляти, робити висновки). Виявляє частковий інтерес до теорії дошкільної педагогіки та основних її методик. Частково знайомий з науковими дослідженнями та практичними розробками вітчизняний і зарубіжних науковців, методистів. Розуміє необхідність створення сприятливих умов для здійснення особистісно зорієнтованого навчання і виховання дошкільників.

Уміє:

 • визначати мету, завдання, зміст, форми та методи роботи в закладі дошкільної освіти, частково спираючись на діючі програми виховання і навчання дошкільників;

 • аналізувати педагогічні ситуації з практики виховання і навчання дошкільників, частково окреслюючи чинники та прогнозуючи педагогічно доцільний розвиток;

 • частково використовувати педагогічно доцільні методи керівництва в дошкільному закладі, організовувати матеріально-технічне забезпечення діяльності ДНЗ.

 1. Оцінка «задовільно» виставляється студенту, який ознайомлений з навчальним матеріалом, окресленим навчальною програмою до державної атестації з теорії, практики та організації дошкільної освіти та відтворює його на репродуктивному рівні. Ознайомлений з окремими теоретичними концепціями та підходами. Називає основні нормативні документи про дошкільну освіту, але фрагментарно демонструє знання їх суті. Має початкові уміння роботи з навчальним матеріалом (зіставлення та узагальнення), не виявляючи навичок самостійного творчого мислення. Частково ознайомлений з науковими дослідженнями та практичними розробками науковців і практиків у галузі управління дошкільною освітою.

Уміння визначати мету, завдання, зміст і форми роботи з теорії, практики та організації дошкільної освіти не є системними і цілісними. Розуміє необхідність створення сприятливих умов для повноцінного всебічного розвитку особистості дошкільника, але недостатньо володіє психолого-педагогічним і методичним інструментарієм. Аналізуючи педагогічну ситуацію з практики виховання і навчання дошкільників, називає окремі чинники таких ситуацій та здійснює часткове й поверхневе прогнозування її розвитку. Фрагментарно демонструє уміння доцільно використовувати методи управління і керівництва в закладах дошкільної освіти. Частково уміє організовувати матеріально-технічне забезпечення діяльності дошкільного закладу. Недостатньо володіє методикою відбору і розстановки педагогічних кадрів.

 1. Оцінка «незадовільно» виставляється студенту, який ознайомлений з навчальним матеріалом на рівні розпізнавання і відтворення окремих фактів і фрагментів, що становить певну частину змісту навчальної програми до державної атестації з теорії, практики та організації дошкільної освіти. Знає про існування нормативних документів в галузі дошкільної освіти, окремі називає, але не знає їх суті і націленості. Знання теоретичних концепцій і підходів в галузі менеджменту з дошкільної освіти дуже фрагментарні і поверхневі.

Практичні уміння і навички навчання й виховання дошкільників, управління і керівництва різними ланками закладу дошкільної освіти частково сформовані на елементарному рівні.
Зміст програми
Розділ І. Дошкільна педагогіка
Загальні засади дошкільної педагогіки.

Предмет дошкільної педагогіки.

Дошкільна педагогіка – наука про закономірності виховання і навчання дітей від народження до школи.

Значення дошкільного дитинства у житті людини: стрімкий фізичний і психічний розвиток, початкове формування людських якостей і властивостей; основа формування особистості.

Основні поняття дошкільної педагогіки. Виховання як одна із найбільш важливих категорій дошкільної педагогіки. Виховання в соціальному значенні (здійснюється зусиллями всього соціального врядування суспільства: сім'ї, дошкільного навчального закладу, школи, засобів масової інформації та ін.) і в педагогічному.

Зв'язок дошкільної педагогіки з іншими науками: педагогічними, філософією, психологією (дитячою, соціальною, віковою, загальною), соціологією, медициною (зокрема, педіатрією), генетикою.

Актуальні проблеми дошкільної педагогіки: гуманізація навчально-виховного процесу у ДНЗ, забезпечення всебічного розвитку особистості; відбір змісту, форм і методів навчання дітей дошкільного віку; гармонійне поєднання родинного і суспільного дошкільного виховання та ін.


Особистість дитини як об’єкт і суб’єкт виховання.

Розвиток людини детермінований зовнішніми і внутрішніми факторами.

Зовнішні фактори: оточення людини, середовище, в якому вона живе і розвивається. Внутрішні: фізіологічні та психічні властивості організму.

Спадковість і розвиток. Вплив середовища на розвиток особистості. Середовище - реальна дійсність, в умовах якої відбувається розвиток людини. Зовнішні умови, які впливають на формування особистості: географічні, соціальні, сімейні. Ближнє і дальнє середовище (за інтенсивністю контактів).

Розвиток і виховання. Ефективність виховного впливу в цілеспрямованості, систематичності та кваліфікованому керівництві.

Залежність виховання від розвитку: опора на досягнутий рівень розвитку. Ефективність виховання визначається рівнем підготовленості людини до сприйняття виховної дії, зумовленим впливом спадковості і середовища. Залежність виховного впливу від ряду умов і обставин: поняття про"зону найближчого розвитку".

Діяльність як фактор розвитку. Всебічний і цілісний розвиток особистості в результаті правильно організованої діяльності, формування ставлення дитини до навколишнього. Основні види діяльності дітей: гра, навчання, праця, побутова діяльність. спілкування як специфічний вид діяльності. Активність особистості як обов'язкова умова розвитку її здібностей і задатків, досягнення успіху.

Поняття про вік, вікову стадію розвитку. Поступальний характер розвитку з наявністю різких стрибкоподібних переходів і криз. Критерії розвитку: анатомічні, фізіологічні, психологічні, педагогічні, фізичні показники стану організму. Відмінності у педагогічній вікова періодизації: ранній вік, молодший дошкільний вік, середній дошкільний вік, старший дошкільний вік.

Поняття про індивідуальні особливості: природні задатки, темперамент, особливості протікання психічних процесів (сприймання, пам'яті, уяви, мислення), інтереси і потреби, воля і почуття, а також досвід, здобутий у процесі розвитку. Необхідність врахування індивідуальних особливостей дитини у навчально-виховному процесі.

Врахування типологічних особливостей вищої нервової діяльності. Поняття про типи ВНС: збудливий тип ВНС; сильний, рухливий, врівноважений тип ВНС.

Необхідність врахування статевих відмінностей психічного розвитку в процесі виховання та навчання.

Обдарована дитина. Загальні показники обдарованості дітей дошкільного віку (швидке засвоєння матеріалу, довга тривалість періоду зосередження уваги тощо). Види обдарованості: інтелектуальна, математична, природнича тощо. Особливості організації та проведення виховної роботи з обдарованими дітьми у ДНЗ (організація різноманітних видів діяльності, спеціальні програми тощо).


Розвиток теорії і практики дошкільної педагогіки

Сучасна система дошкільної освіти

Безперервність освіти в Україні. Дошкільна освіта як складова частина безперервної освіти в Україні. Сучасна система дошкільної освіти. Типи дошкільних навчальних закладів та їх функції.

Державні документи в системі дошкільної освіти в Україні: Закони України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», Міжнародна конвенція ООН про права дитини, Базовий компонент дошкільної освіти та інші. Закон України «Про дошкільну освіту»: система дошкільної освіти; повноваження ДНЗ; типи ДНЗ; права дитини у сфері дошкільної освіти; принципи і завдання дошкільної освіти; права та обов’язки педагогічних працівників тощо.

Закон України «Про охорону дитинства»: система заходів щодо охорони дитинства; основні принципи охорони дитинства; організація охорони дитинства; права та свободи дитини; права, обов’язки батьків за виховання та розвиток дитини тощо.

Конвенція ООН про права дитини. Права дитини та захист її прав на державному і міжнародному рівнях.

Зміст і структура Базового компонента дошкільної освіти. Інваріантна складова змісту дошкільної освіти і варіативна. Освітні лінії: «Особистість дитини», «Дитина в соціумі», «Дитина у світі культури», «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі», «Дитина у природному довкіллі», «Гра дитини», «Мовлення дитини», «Комп’ютерна грамота», «Іноземна мова», «Хореографія», «Шахи».

Особливості виховання і навчання дітей дошкільного віку за Базовим компонентом дошкільної освіти України: формування позитивного образу «Я»; виховання позитивного ставлення до своєї зовнішності, сформованості фізичних якостей, рухових умінь; формування вміння орієнтуватись у світі людських взаємин; виховання ціннісного ставлення до природи; формування почуття краси у різних її проявах; виховання дружніх, партнерських стосунків та ігрових об’єднань тощо.

Програми виховання та навчання дітей дошкільного віку.


Зміст і методи виховання дітей раннього і дошкільного віку.

Мета і завдання виховання дітей

Виховання дитини. Поняття про ідеальну і реальну мету виховання. Залежність завдання, змісту, методів виховання від мети виховання. Напрями виховання дітей дошкільного віку: фізичне виховання, моральне, трудове, естетичне, розумове. Завдання виховання дітей дошкільного віку.


Особливості розвитку і виховання дітей раннього віку.

Тісна взаємозалежність фізичного і психічного розвитку дітей у перші три роки життя. Завдання виховання дітей перших трьох років життя і специфіка їх реалізації в різних видах виховної роботи.

Особливості виховання дітей першого року життя. Вікові етапи розвитку дітей за періодами: від народження до 3 місяців: від 3 місяців до 6 місяців; від 6 місяців до 9 місяців; від 9 місяців до 12 місяців.

Особливості організації режиму. Сон. Неспання. Годування. Організація та методика проведення ігор-занять. Організація самостійної діяльності дітей.

Особливості виховання дітей другого року життя.

Розвиток дитини другого року життя та завдання виховання. Особливості організації режиму та методика проведення ігор-занять. Організація самостійної діяльності.

Особливості виховання та розвитку дітей третього року життя. Режим, його організація та методика проведення режимних моментів. Особливості організації та методика проведення ігор-занять. Організація самостійної діяльності дітей третього року життя: ігрова діяльність, активна рухова діяльність, самообслуговування, самостійна художня діяльність.

Наукові дослідження з питань розвитку і виховання дітей раннього віку (М. М. Щелованов, Н.О. Аксаріна, Г.В. Пантюхіна та ін.).


Фізичне виховання дітей дошкільного віку.

Поняття "фізичне виховання", "фізичний розвиток", "фізична досконалість".

Створення системи фізичного виховання в Україні. П.Ф. Лесгафт про фізичне виховання дітей дошкільного віку. Розвиток його ідей в теорії фізичного виховання (Є.А.Аркін. Є.І. Леві-Гориневська, Г.Н. Сперанський.

М М. Щелованов, М.Ю. Кистяківська, М.Є. Шейко, Т.І. Дмитренко, Е.С. Вільчковський, О.Л. Богініч). Народна педагогіка про фізичне виховання

дітей.

Необхідність та завдання фізичного виховання дітей дошкільного віку: охорона і зміцнення здоров'я дітей, повноцінний їх фізичний розвиток, загартування організму; формування життєво важливих рухових умінь та навичок, виховання фізичних якостей (швидкість, спритність, витривалість); сприяння розумовому, моральному, трудовому і естетичному вихованню.Основні принципи теорії фізичного виховання: широке використання виховання і навчання з метою впливу на процеси фізичного розвитку; забезпечення зв'язку фізичного виховання з загальним розвитком дитини; визначення важливості ігор і позитивних емоцій в системі фізичного виховання; забезпечення усвідомленості при оволодінні рухами, культурно-гігієнічними навичками; визнання рухів і рухової активності як неодмінної життєвої основи фізичного і загального розвитку дитини.

Зміст фізичного виховання - оволодіння основами фізичної культури: опанування основ особистої гігієни, загартування організму, виконання фізичних вправ.

Гігієнічні умови, які сприяють фізичному розвитку дітей. Вимоги до приміщення, ділянки, їх обладнання. Режим, харчування. Формування культурно-гігієнічних навичок.

Сили природи. Фізичні вправи. Режим дня дитини, особливості його побудови і організації в дошкільних закладах і вдома. Фізіологічні основи режиму. Педагогічні вимоги до побудови режиму: постійність, доцільність, розумність, рухомість, гнучкість, врахування індивідуальних особливостей дітей, можливість зміни в режимі.

Особливості методики проведення режимних процесів (харчування, сон. прогулянка). Розв'язання виховних і навчальних завдань під час здійснення режимних процесів.
Розумове виховання дітей дошкільного віку.

Поняття про розумовий розвиток і розумове виховання. Мета розумового виховання. Напрями розумового виховання дітей. Народна педагогіка про розумове виховання. Розумове виховання дітей в працях західно-європейських, російських та українських педагогів (Я.А. Коменський, Й.Г. Песталоцці, Ф. Фребель, М. Монтессорі, К.Д. Ушинський, С.Ф. Русова, Є.І. Тихеєва, Л.С. Виготський, О.В. Запорожець).

Організація розумового виховання в дошкільному віці: завдання, зміст і методи роботи. Завдання розумового виховання дошкільників: набуття елементарних знань про навколишнє середовище; формування умінь і навичок розумової діяльності і розвиток розумових здібностей, формування пізнавальних інтересів і допитливості. Зміст і засоби розумового виховання дітей: ознайомлення з предметами і явищами навколишнього світу; спілкування з дорослими і однолітками; різні види діяльності дітей (гра, трудова, конструктивна, зображувальна); навчання. Методи роботи: (спостереження, бесіди, розглядання картин, ігри тощо).

Організація сенсорного виховання дітей дошкільного віку в ДНЗ: завдання, зміст, методи і прийоми роботи. Поняття про сенсорний розвиток дитини, сенсорне виховання, сенсорну культуру, сенсорні еталони, завдання сенсорного виховання (формування системи обстежувальних дій; системи сенсорних еталонів; уміння самостійно використовувати сенсорні еталони в діяльності) і зміст сенсорного виховання. Основні періоди засвоєння сенсорних еталонів у дошкільному віці. Етапи сенсорного виховання в дошкільному віці. Методи і прийоми роботи: обстеження предметів в залежності від цілей; дидактичні іграшки і ігри; спостереження в природі тощо.Моральне виховання дітей дошкільного віку.

Поняття про мораль, моральне виховання, моральний розвиток, моральну культуру. Механізм морального виховання. Розвиток теорії морального виховання. Народна педагогіка про моральне виховання. Я.А. Коменський, Й.Г. Песталоцці, К.Д. Ушинський, С.Ф. Русова, А.С. Макаренко, О.В. Сухомлинський про моральне виховання. Сучасна психолого-педагогічна наука про проблеми морального виховання дітей дошкільного віку (О. Запорожець, Я.З.Неверович, А.М. Виноградова, В.Г. Нечаєва, С.А. Козлова, Р.С. Буре, Л.В.Артемова, Т.І. Поніманська, О.І. Кошелівська, С. Кулачківська та інші). Дослідження сучасних проблем морального виховання.

Завдання морального виховання: формування моральної свідомості (уявлення про моральні норми), розвиток навичок моральної поведінки, виховання моральних почуттів.

Закономірності процесу морального виховання: двосторонність процесу морального виховання; тривалість процесу морального виховання; дієвість процесу морального виховання; особистісний характер засвоєння моральних цінностей; моральне виховання в процесі життєдіяльності дитини. Моральне виховання в процесі спілкування з дорослими. Моральне виховання у грі. Моральне виховання у трудовій діяльності. Моральне виховання в процесі навчання.

Методи морального виховання. Класифікація методів за В.Г. Нечаєвою (методи організації моральної поведінки; методи формування у дошкільників моральних уявлень, суджень, оцінок), В.І. Логіновою (методи формування моральної свідомості; методи формування моральної поведінки; методи стимулювання почуттів і відношень).

Зміст морального виховання дітей дошкільного віку. Виховання вольової поведінки. Прояви негативної поведінки дітей: вередування, впертість. Виховання дисциплінованості, культури поведінки. Методи їх виховання (Г.П. Лаврентєва).

Виховання основ гуманізму: доброзичливість, турботливість, людяність, справедливість. Методи виховання гуманної поведінки.

Виховання патріотизму. Основні напрями патріотичного виховання: формування уявлень про сім'ю, родину, рід і родовід, краєзнавство; ознайомлення з явищами суспільного життя; формування знань про історію держави, державні символи; ознайомлення з традиціями і культурою свого народу; формування знань про людство.

Виховання колективізму. Поява і розвиток дружби. Взаємодопомога. Роль суспільної думки. Засвоєння моральних правил і норм поведінки. Культура поведінки і взаємовідносин. Особистість в колективі (Л.В. Артемова, Т.А. Маркова, В.Г. Нечаєва, В.О. Киричук, Т.І. Поніманська).

Форми морального виховання (заняття-уроки Добра і Краси, етичні казки, екскурсії, складання родового дерева, театралізовані вправи тощо).Трудове виховання дітей дошкільного віку.

Трудове виховання. Народна педагогіка про трудове виховання дошкільників. Види праці дітей: самообслуговування; господарсько-побутова праця; праця в природі; ручна (художня) праця. Зміст і виховне значення кожного виду праці. Сучасні українські дослідники проблеми трудового виховання (З.Н. Борисова, В.О. Павленчик, Г.В. Бєлєнька, М.А. Машовець, Н.Б. Кривошея). Особливості трудової діяльності дошкільників.

Організація трудового виховання дітей дошкільного віку в ДНЗ: завдання виховання (позитивного ставлення до праці дорослих; формування навичок і вмінь у посильній праці; бажання і потреби трудитися; знань і уявлень про трудові дії в певному виді праці (З. Н. Борисова)); умови виховання (емоційно-позитивна атмосфера; організація матеріального середовища і трудового обладнання; врахування навантаження; врахування індивідуальних інтересів); форми організації трудової діяльності дітей (трудові доручення, їх особливості і виховне значення; зміст організації доручень; види доручень, керівництво ними. Чергування. Виховне значення чергування. Зміст роботи чергових в різних вікових групах. Керівництво вихователя працею чергових. Колективна праця дітей. ЇЇ зміст, види: праця поруч, загальна праця, спільна праця). Методи роботи: методи організації трудової діяльності; методи словесно-емоційного впливу; методи стимулювання.

Організація процесу ознайомлення дошкільників із працею дорослих в ДНЗ: роль предметно-розвивального середовища у вирішенні питання (твори художньої літератури; ілюстрації; картини; малюнки; дидактичні ігри; обладнання для сюжетно – рольових ігор; іграшки); методи і прийоми роботи з дітьми: (безпосереднє спостереження за професійною діяльністю дорослих; розповідь вихователя про конкретну професію; бесіди про сучасні професії дорослих; читання творів художньої літератури; спільна праця дітей і дорослих; дидактичні ігри; творчі ігри). Змістовий аспект методики ознайомлення дошкільників з професіями дорослих: назва професії, значення її для суспільства, трудові дії, спеціальний одяг та інструментарій, необхідні професійні якості.

Засоби трудового виховання дошкільників: власна трудова діяльність дітей, ознайомлення з працею дорослих, художні засоби (художня література, музика та зображувальне мистецтво).
Естетичне виховання дітей дошкільного віку.

Поняття "естетичний розвиток", "естетичне виховання". Мета естетичного виховання. Розвиток теорії естетичного виховання. Сучасні проблеми естетичного виховання дошкільників (Н. О. Сакуліна, Г. В. Сухорукова, Г. Г. Григорьєва).

Організація естетичного виховання дітей дошкільного віку в ДНЗ: завдання, зміст, форми і методи роботи з дітьми.

Завдання естетичного виховання дітей дошкільного віку: формування естетичного ставлення до дійсності, естетичних уявлень і суджень; освоєння дітьми естетичної діяльності; розвиток загальних і спеціальних художньо-творчих здібностей.

Зміст естетичного виховання (основні напрями): формування знань про прекрасне в житті, природі, у вчинках людей; розвиток естетичних умінь і навичок; формування естетичного ставлення; розвиток творчої діяльності.

Засоби естетичного виховання: естетика побуту; твори мистецтва, природа; навчання; самостійна художня діяльність дітей, свята. Методи естетичного виховання: за головною педагогічною метою (переконання, вправляння, проблемні ситуації); за загальною та спеціальною спрямованістю.

Методи навчання художній діяльності: наочні (зразок, показ); словесні (бесіди, інструкції, вказівки, поради, оцінка і самооцінка). Методи розвитку художньо-творчих здібностей дітей. ТРВЗ (теорія розв'язання винахідницьких завдань). Ігрові прийоми: ігрові ситуації; демонстрування епізодів лялькових спектаклів; розповіді-малювання з елементами казки тощо (Н. Кириченко, Т. Науменко).

Форми організації естетичного виховання: за принципом управління діяльністю дітей; за способом об’єднання дітей; за видами діяльності.

  1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка